Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RQOI60k3wU3Da1
Ćwiczenie 1
Łączenie par. Rozstrzygnij, które zdania są fałszywe, a które prawdziwe.. Wiele stolic współczesnych państw europejskich ma swój początek w czasach cesarstwa rzymskiego.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Tempo urbanizacji i romanizacji prowincji było mniej więcej jednakowe na całym obszarze imperium.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ustrój i wygląd miast prowincjonalnych był wzorowany na Rzymie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Obecność armii rzymskiej na danym terenie hamowała postępy romanizacji.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Do typowych rzymskich budowli należała bazylika.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Rzymianie czuli wyższość cywilizacyjną nad Grekami.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
RVlVg5IXIb2JZ11
Ćwiczenie 2
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Makieta rzymskiego miasta Augusta Treverorum (Trewir).
Źródło: Kleon3, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.
Ćwiczenie 2
RlbBrE8gaiWaE
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 3

Na podstawie analizy ilustracji opisz prawdopodobny sposób, w jaki powstała Moguncja.

RuCGzRi1N5yVz
Moguncja, plan miasta.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o. na podstawie Karl Christ, Historia Cesarstwa Rzymskiego, tłum. A. Gierlińska, Poznań–Gniezno 2016, s. 580, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1cYNoBISKSjk
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
RfxIYZIx4Eytg
Ćwiczenie 3
Zaznacz galijski lud, którego przedstawiciele jako pierwsi zasiedli w rzymskim senacie. Możliwe odpowiedzi: 1. Eudowie, 2. Celtowie, 3. Erowingowie, 4. Etruskowie
211
Ćwiczenie 4

Na podstawie analizy treści tekstu źródłowego nadaj mu tytuł oraz ulokuj go w czasie.

Constitutio Antoniniana

Imperator […] oznajmia: wszędzie należy odnosić zarówno przyczyny, jak i powody rzeczy do czegoś boskiego. Również i ja słusznie mógłbym podziękować bogom nieśmiertelnym, że ocalili mnie od ataku, który miał miejsce [domniemany spisek na życie cesarza]. Uważam zatem, że mógłbym we wspaniały i pobożny sposób uczynić coś odpowiedniego ich majestatowi, jeśli wniósłbym do świątyń bogów tyle dziesiątków tysięcy, ilu by było moich poddanych, jako Rzymian. Przyznaję zatem wszystkim w całym świecie rzymskim prawa obywatelskie Rzymian […].

c1 Źródło: Constitutio Antoniniana. Cytat za: Karl Christ, Historia Cesarstwa Rzymskiego, tłum. A. Gierlińska, Poznań–Gniezno 2016, s. 589.
R1IwZGYKALaXr
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
211
Ćwiczenie 5

Na podstawie tekstu źródłowego z poprzedniego ćwiczenia i poniższego opracowania historycznego porównaj motywy wprowadzenia Constitutio Antoniniana i wyjaśnij, dlaczego jeden z historyków określił przekaz Kasjusza Diona (II–III w.) jako złośliwy.

Karl Christ Historia Cesarstwa Rzymskiego

U Kasjusza Diona można znaleźć sugestię, że wydanie constitutio Antoniniana miało przede wszystkim na celu objęcie całej ludności Imperium Romanum obowiązkiem płacenia podatków obligatoryjnych dla obywateli rzymskich. Ponieważ w tym czasie podatek spadkowy został podwojony, czyli podniesiony do 10%, tak radykalne zwiększenie liczby obywateli rzymskich musiało mieć istotne konsekwencje.

c2 Źródło: Karl Christ, Historia Cesarstwa Rzymskiego, tłum. A. Gierlińska, Poznań–Gniezno 2016, s. 589.
RyDgNu5Vz1kqk
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 6

Oceń stosunek Seneki do polityki nadawania obywatelstwa rzymskiego przez cesarza Klaudiusza (41‑54). Podaj argument za tym, że Seneka wyolbrzymia rozmiary polityki cesarza.

Seneka Apocolocyntosis, czyli Udynienie boskiego Klaudiusza

[Mówi Kloto, wyznaczająca długość życia ludzi, do Merkurego, który żąda, aby Klaudiusz umarł]
Ja właśnie chciałam mu jeszcze dodać parę lat życia, aby obdarzył obywatelstwem tych, nielicznych już wprawdzie, barbarzyńców, którzy go jeszcze nie otrzymali. Postanowił przecież uznać za obywateli rzymskich wszystkich Greków, Gallów, Hiszpanów, Brytanów. Ale ponieważ jest rzeczą wskazaną, żeby choć kilku barbarzyńców zostawić na rozmnożenie, ty zaś życzysz sobie, by tak się stało, niech więc się stanie!

c3 Źródło: Seneka, Apocolocyntosis, czyli Udynienie boskiego Klaudiusza, tłum. L. Joachimowicz, rozdział 3.3.
R1VPOmByWRfq5
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstami źródłowymi (A i B), a następnie wyjaśnij, skąd wynikają różnice związane z polityką przyznawania obywatelstwa rzymskiego w czasach Oktawiana Augusta (I w. p.n.e./I w. n.e.) i w czasach Marka Aureliusza oraz Lucjusza Werusa (2 poł. II w.).

Tekst A

List cesarza Augusta do urzędników, rady i ludu Rozos

Imperator Cezar [Oktawian August] […] pozdrawia archontów [urzędników], radę i lud Rozos […]. Zgodnie z tym, co się należy ludziom walczącym dla mnie i znakomitym w starciach z wrogiem, został [Seleukos] nagrodzony za wierność zwolnieniem z podatku i prawami obywatelskimi.

c4 Źródło: List cesarza Augusta do urzędników, rady i ludu Rozos, tłum. P. Lampkowska. Cytat za: Christ K., Historia Cesarstwa Rzymskiego, Poznań-Gniezno 2016, s. 585.

Tekst B

Tabula Banasitana

Przyznajemy [Marek Aureliusz i Lucjusz Werus] mu [Julianowi, przywódcy ludu Zegrensów] obywatelstwo rzymskie bez naruszenia prawa plemienia, bez ulgi podatkowej i zmniejszenia dochodu na rzecz ludu rzymskiego i skarbu Cesarstwa.

c5 Źródło: Tabula Banasitana, [w:] Christ K., Historia Cesarstwa Rzymskiego, tłum. P. Lampkowska, Poznań-Gniezno 2016, s. 588.
R1NUJSaHa92Ac
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 8

Na podstawie analizy zamieszczonych niżej fragmentów określ stosunek Tacyta do ludności Brytanii i podaj argumenty przemawiające za tezą postawioną w opracowaniu historycznym.

Tacyt Żywot Juliusza Agrykoli

Chcąc, żeby ludność rozproszona, nieokrzesana i dlatego do wojen pochopna przyzwyczaiła się drogą rozrywek do spokoju i bezczynności, […] Agrykola [namiestnik Brytanii] wspiera ich oficjalnie, aby budowali świątynie, rynki i domy […] [i młodzież] kazał kształcić w sztukach wyzwolonych […], tak że oni, którzy dopiero co odtrącali język Rzymu, zapragnęli jego wymowy. Potem też zdobył szacunek nasz strój i częsta stała się toga; powoli doszli do przynęt występków: portyków, łaźni i wykwintnych uczt; a nazywało się to u tych głupców cywilizacją, kiedy w rzeczywistości było udziałem niewoli.

c7 Źródło: Tacyt, Żywot Juliusza Agrykoli, tłum. S. Hammer, rozdział 21.
Mary Beard SPQR. Historia starożytnego Rzymu

Żadnemu urzędnikowi z Rzymu nie przyszłoby do głowy „cywilizować” w ten [opisany przez Tacyta] sposób Greków.

c8 Źródło: Mary Beard, SPQR. Historia starożytnego Rzymu, tłum. N. Radowski, Poznań 2016, s. 452.
Rmqcmh7F1CZVG
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).