Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Uzupełnij zdania, wybierając spośród wyrażeń podanych poniżej.

R7IJDzuWyn9lv
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RaEDTbHk2aGx7
Większą gęstością zaludnienia odznacza się województwo 1. B, 2. śląskie, 3. A, 4. niesprzyjające osadnictwu warunki naturalne, m.in. duże obszary torfowisk i bagien oraz niski poziom rozwoju przemysłu, 5. opolskie, 6. występowanie żyznych gleb, m.in. czarnoziemów oraz tradycja rolniczego gospodarowania, 7. występowanie bogatych zasobów surowców mineralnych oraz rozwój przemysłu, który spowodował napływ ludności poszukującej pracy i rozwój miast, 8. podlaskie, 9. lubuskie, czyli województwo 1. B, 2. śląskie, 3. A, 4. niesprzyjające osadnictwu warunki naturalne, m.in. duże obszary torfowisk i bagien oraz niski poziom rozwoju przemysłu, 5. opolskie, 6. występowanie żyznych gleb, m.in. czarnoziemów oraz tradycja rolniczego gospodarowania, 7. występowanie bogatych zasobów surowców mineralnych oraz rozwój przemysłu, który spowodował napływ ludności poszukującej pracy i rozwój miast, 8. podlaskie, 9. lubuskie. Czynnikami, które wpłynęły na to zjawisko są 1. B, 2. śląskie, 3. A, 4. niesprzyjające osadnictwu warunki naturalne, m.in. duże obszary torfowisk i bagien oraz niski poziom rozwoju przemysłu, 5. opolskie, 6. występowanie żyznych gleb, m.in. czarnoziemów oraz tradycja rolniczego gospodarowania, 7. występowanie bogatych zasobów surowców mineralnych oraz rozwój przemysłu, który spowodował napływ ludności poszukującej pracy i rozwój miast, 8. podlaskie, 9. lubuskie. Natomiast mniejszą gęstością zaludnienia odznacza się województwo 1. B, 2. śląskie, 3. A, 4. niesprzyjające osadnictwu warunki naturalne, m.in. duże obszary torfowisk i bagien oraz niski poziom rozwoju przemysłu, 5. opolskie, 6. występowanie żyznych gleb, m.in. czarnoziemów oraz tradycja rolniczego gospodarowania, 7. występowanie bogatych zasobów surowców mineralnych oraz rozwój przemysłu, który spowodował napływ ludności poszukującej pracy i rozwój miast, 8. podlaskie, 9. lubuskie, czyli województwo 1. B, 2. śląskie, 3. A, 4. niesprzyjające osadnictwu warunki naturalne, m.in. duże obszary torfowisk i bagien oraz niski poziom rozwoju przemysłu, 5. opolskie, 6. występowanie żyznych gleb, m.in. czarnoziemów oraz tradycja rolniczego gospodarowania, 7. występowanie bogatych zasobów surowców mineralnych oraz rozwój przemysłu, który spowodował napływ ludności poszukującej pracy i rozwój miast, 8. podlaskie, 9. lubuskie. Czynnikami, które wpłynęły na wielkość zaludnienia tego regionu są 1. B, 2. śląskie, 3. A, 4. niesprzyjające osadnictwu warunki naturalne, m.in. duże obszary torfowisk i bagien oraz niski poziom rozwoju przemysłu, 5. opolskie, 6. występowanie żyznych gleb, m.in. czarnoziemów oraz tradycja rolniczego gospodarowania, 7. występowanie bogatych zasobów surowców mineralnych oraz rozwój przemysłu, który spowodował napływ ludności poszukującej pracy i rozwój miast, 8. podlaskie, 9. lubuskie.
RgYCoEFde8GvX1
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 2

Połącz w pary nazwy województw ze strukturą zatrudnienia według sektorów gospodarki.

R1BhCeD0mbHj8
Struktura zatrudnienia według sektorów gospodarki w wybranych województwach w 2019 r.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., oprac. na podstawie danych BDL GUS, licencja: CC BY-SA 3.0.
RV4crodfwPH3B
A Możliwe odpowiedzi: 1. województwo lubelskie, 2. województwo opolskie, 3. województwo pomorskie, 4. województwo mazowieckie B  Możliwe odpowiedzi: 1. województwo lubelskie, 2. województwo opolskie, 3. województwo pomorskie, 4. województwo mazowieckie C  Możliwe odpowiedzi: 1. województwo lubelskie, 2. województwo opolskie, 3. województwo pomorskie, 4. województwo mazowieckie D  Możliwe odpowiedzi: 1. województwo lubelskie, 2. województwo opolskie, 3. województwo pomorskie, 4. województwo mazowieckie
RtpM1m8kdHxZk1
Ćwiczenie 2
Wstaw w tekst. Największy odsetek osób pracujących w 1. wielkopolskim, 2. podkarpackim, 3. trzecim, 4. drugim, 5. dolnośląskim, 6. lubelskim, 7. pierwszym sektorze występuje w województwach Polski Wschodniej (głównie w woj. lubelskim, podlaskim, podkarpackim i świętokrzyskim). Największy odsetek osób pracujących w 1. wielkopolskim, 2. podkarpackim, 3. trzecim, 4. drugim, 5. dolnośląskim, 6. lubelskim, 7. pierwszym sektorze występuje na Śląsku (głównie w woj. śląskim, opolskim i dolnośląskim). Najwyższe odsetki zatrudnionych w usługach występują w woj. mazowieckim i 1. wielkopolskim, 2. podkarpackim, 3. trzecim, 4. drugim, 5. dolnośląskim, 6. lubelskim, 7. pierwszym.
2
Ćwiczenie 3
RVC4PovMaAJ1i
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R125uugVerh7n
Przyporządkuj określenia lokalizacji do odpowiedniego rodzaju współczynnika przyrostu naturalnego w Polsce - dodatniego lub ujemnego. dodatni przyrost naturalny Możliwe odpowiedzi: 1. środkowa i wschodnia część Polski, 2. północna część Polski, 3. południowo wschodnia część Polski, 4. duże miasta ujemny przyrost naturalny Możliwe odpowiedzi: 1. środkowa i wschodnia część Polski, 2. północna część Polski, 3. południowo wschodnia część Polski, 4. duże miasta
RrjfueHVe17Du2
Ćwiczenie 4
Łączenie par. Oceń poprawność poniższych zdań, korzystając z zamieszczonej wyżej piramidy płci i wieku ludności Polski z 2019 r.. Kobiety żyją dłużej niż mężczyźni, co widoczne jest w znacznej przewadze liczby kobiet nad liczbą mężczyzn w starszych grupach wiekowych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Najliczniejszą grupą wiekową jest ludność urodzona w latach 1980-1985.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W grupie wiekowej 15-19 lat występuje większy współczynnik feminizacji niż w grupie wiekowej 55-59 lat.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Powyższa piramida ludności jest charakterystyczna dla społeczeństwa młodego.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Liczba ludności w wieku 70-74 lata wynosi około 750 tysięcy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 5

Przeanalizuj poniższy wykres, a następnie zapisz trzy konsekwencje społeczne lub gospodarcze prognozowanych zmian demograficznych w Polsce.

R8FxhSBKIe21Q
Prognoza wybranych elementów ruchu naturalnego w Polsce w latach 2020–2050
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., oprac. na podstawie demografia.stat.gov.pl, licencja: CC BY-SA 3.0.
R3F3b6fHQfdZ6
(Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 5
R1aKgjXHbPx5h
(Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 6

Przeanalizuj poniższy wykres, a następnie uzupełnij tabelę.

R1S1KruyyXPVz
Zmiany liczby ludności wybranych miast w Polsce w latach 1995–2019
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., oprac. na podstawie danych BDL GUS, licencja: CC BY-SA 3.0.
RNeBYOPbmDWUV
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
2
Ćwiczenie 6
RxdNKyF6Q077m
(Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 7

Przyporządkuj poniższe stwierdzenia do poszczególnych gmin: A i B.

R1eQQphUYrUMA
Zmiany liczby ludności na obszarach wiejskich województwa podlaskiego w latach 2004–2019
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., oprac. na podstawie danych BDL GUS, licencja: CC BY-SA 3.0.
RuX0I5l4uudON
Gmina A Możliwe odpowiedzi: 1. wzrost odsetka osób w wieku poprodukcyjnym, 2. spadek odsetka osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, 3. spadek odsetka osób w wieku poprodukcyjnym, 4. wzrost wartości wskaźnika maskulinizacji, 5. spadek liczby ludności, 6. dodatnie saldo migracji, 7. ujemne saldo migracji, 8. wzrost liczby ludności, 9. wzrost odsetka osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, 10. spadek roli funkcji rolniczej Gmina B Możliwe odpowiedzi: 1. wzrost odsetka osób w wieku poprodukcyjnym, 2. spadek odsetka osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, 3. spadek odsetka osób w wieku poprodukcyjnym, 4. wzrost wartości wskaźnika maskulinizacji, 5. spadek liczby ludności, 6. dodatnie saldo migracji, 7. ujemne saldo migracji, 8. wzrost liczby ludności, 9. wzrost odsetka osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, 10. spadek roli funkcji rolniczej
3
Ćwiczenie 7
R1EAAC9K4JtJG
Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące struktury zatrudnienia ludności, zgodnie z danymi z lat 1930-2015. Możliwe odpowiedzi: 1. Odsetek sektora rolniczego zmniejsza się., 2. Odsetek sektora przemysłowego okresowo gwałtownie wzrasta i opada., 3. Odsetek sektora usługowego maleje., 4. Odsetek sektora rolniczego i usługowego wzrastają w podobnym wymiarze.
31
Ćwiczenie 8

Przeanalizuj poniższy wykres oraz mapę z poprzedniego zadania, a następnie wymień trzy problemy społeczne lub gospodarcze wynikające ze zróżnicowania współczynnika feminizacji w różnych grupach wiekowych ludności w województwie podlaskim.

R3ywyDhbmB6kv
(Uzupełnij).

Zapoznaj się z poniższym wykresem. Zwróć uwagę na to, że w młodym wieku na 100 mężczyzn przypada mniej niż 100 kobiet. Większe wartości współczynnika feminizacji występują wśród ludności starszej. Następnie spośród podanych poniżej, wskaż wszystkie problemy społeczne lub gospodarcze wynikające ze zróżnicowania współczynnika feminizacji w różnych grupach wiekowych ludności w województwie podlaskim.

R1QUROPLL6anG
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1GySpWXqJemt
Wykres kolumnowy. Lista elementów:
  • 1. zestaw danych:
    • wartości: Współczynnik feminizacji w województwie podlaskim w 2019 r.
    • ogółem: 105.2
    • grupa wiekowa 25–29: 93.5
    • grupa wiekowa 65–69: 119.4
Źródło danych: BDL GUS