Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
full‑page
Pokaż ćwiczenia:
RgnjXyKnPz7oT1
Ćwiczenie 1
Wskaż, czym charakteryzuje się taka cecha spisów, jak powszechność. Możliwe odpowiedzi: 1. koniecznością dotarcia do wszystkich osób zamieszkujących dany obszar, 2. przypisywaniem danych konkretnym osobom, co umożliwia np. eliminację osób spisanych kilkakrotnie, 3. zbieraniem danych dla określonego momentu krytycznego, takiego samego w przypadku każdej jednostki, 4. udostępnianiem zebranych informacji tylko w postaci zagregowanej, uniemożliwiającej identyfikację poszczególnych osób
RfG5s354CCfMi1
Ćwiczenie 2
Dopasuj źródła danych demograficznych do ich charakterystyki. bieżąca ewidencja ludności Możliwe odpowiedzi: 1. to źródło danych kompletnych, jest to swoiste „zdjęcie migawkowe” wykonywane co jakiś czas, 2. podstawą informacji są zdarzenia indywidualne zgłaszane i rejestrowane w urzędach stanu cywilnego, 3. są to badania ukierunkowane na dogłębną analizę wąskiego wycinka rzeczywistości, koncentrujące się przede wszystkim na określeniu determinant wystąpienia określonych zdarzeń demograficznych spis powszechny Możliwe odpowiedzi: 1. to źródło danych kompletnych, jest to swoiste „zdjęcie migawkowe” wykonywane co jakiś czas, 2. podstawą informacji są zdarzenia indywidualne zgłaszane i rejestrowane w urzędach stanu cywilnego, 3. są to badania ukierunkowane na dogłębną analizę wąskiego wycinka rzeczywistości, koncentrujące się przede wszystkim na określeniu determinant wystąpienia określonych zdarzeń demograficznych badanie monograficzne Możliwe odpowiedzi: 1. to źródło danych kompletnych, jest to swoiste „zdjęcie migawkowe” wykonywane co jakiś czas, 2. podstawą informacji są zdarzenia indywidualne zgłaszane i rejestrowane w urzędach stanu cywilnego, 3. są to badania ukierunkowane na dogłębną analizę wąskiego wycinka rzeczywistości, koncentrujące się przede wszystkim na określeniu determinant wystąpienia określonych zdarzeń demograficznych
ROwnUXd1VaEAK2
Ćwiczenie 3
Zaznacz, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Podstawowymi miernikami analizy demograficznej są: wskaźniki natężenia i struktury, średnia arytmetyczna, mediana, dominanta. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Cząstkowe czynniki demograficzne nie są wielkościami porównywalnymi w czasie i przestrzeni. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Liczba zdarzeń demograficznych zależna jest przede wszystkim od wielkości populacji, którą badamy, dlatego analiza demograficzna rzadko posługuje się wielkościami bezwzględnymi, wykorzystując głównie wielkości względne, stosunkowe. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Demografia to dyscyplina naukowa, która zajmuje się badaniem zjawisk ludnościowych, zmierzających do wykrycia prawidłowości, którym te zjawiska podlegają. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tekstami i wykonaj ćwiczenie.

Tekst I

1
Henry George Rozwój gospodarczy a ceny ziemi rolniczej na przykładzie wybranych państw z Unii Europejskiej

W tym leży główna różnica między zwierzęciem a człowiekiem. Zarówno jastrząb, jak i człowiek jedzą kurczaki, ale im więcej jastrzębi, tym mniej kurczaków, podczas gdy im więcej ludzi, tym więcej kurczaków.

1 Źródło: Henry George, Rozwój gospodarczy a ceny ziemi rolniczej na przykładzie wybranych państw z Unii Europejskiej, tłum. Robert Pietrzykowski, dostępny w internecie: sggw.pl [dostęp 18.03.2021 r.].

Tekst II

1
Encyklopedia PWN: maltuzjanizm

Podobnie jak ponad 200 lat wcześniej Botero, Malthus uważał, że ta dysproporcja, wywołana przez nadmierną rozrodczość, jest samoczynnie usuwana przez rosnące nasilenie zgonów, w wyniku pojawiających się cyklicznie „katastrof umieralności”, związanych z masowym głodem, gwałtownymi epidemiami lub wojnami. Ten naturalny sposób przywracania równowagi między ludnością i żywnością nazwał Malthus ograniczeniami pozytywnymi. W odróżnieniu od tych niekorzystnych — jego zdaniem — ograniczeń zalecał „ograniczenia prewencyjne”, których istotą było zmniejszenie potencjalnej płodności przez „wstrzemięźliwość moralną” (jeszcze przed pojawieniem się niedostatku pożywienia), powstrzymanie się od założenia rodziny, późne wstąpienie w związek małżeński, abstynencję seksualną w przypadku już zawartych małżeństw, zwłaszcza przez osoby nie mające odpowiednich środków do życia.

2 Źródło: Encyklopedia PWN: maltuzjanizm, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 18.03.2021 r.].
Rge73iye0ujRs
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak , nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
211
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z mapą myśli i wykonaj ćwiczenie.

Rjx4Wb7sHWQAK
Mapa myśli. Lista elementów: Nazwa kategorii: najważniejsze funkcjonalności call centerElementy należące do kategorii najważniejsze funkcjonalności call centerNazwa kategorii: infoliniaNazwa kategorii: ankietowanieNazwa kategorii: umawianie wizyt rachmistrzówNazwa kategorii: potwierdzenie tożsamości ankietera/rachmistrzaKoniec elementów należących do kategorii najważniejsze funkcjonalności call center
Oprac. na podst.: Jak się robi spisy?, stat.gov.pl [online, dostęp: 18.03.2021].
RCmt41YA7FpkK
Wyjaśnij, czego dotyczy schemat. (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1
Laura Żywica Co załatwimy w Urzędzie Stanu Cywilnego?

Urząd Stanu Cywilnego (…) działa on na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Zajmuje się on przede wszystkim rejestracją stanu cywilnego. Rejestracji stanu cywilnego osób dokonuje się w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępcy.

infor Źródło: Laura Żywica, Co załatwimy w Urzędzie Stanu Cywilnego?, 8.09.2010 r., dostępny w internecie: infor.pl [dostęp 4.05.2021 r.].
RUKBvv62xPPjL
Podkreśl poprawne dokończenie zdania.
Opisana jednostka organizacyjna wchodzi w skład urzędu… Możliwe odpowiedzi: 1. gminy., 2. powiatu., 3. województwa., 4. państwa.
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Elżbieta Gołata Spis ludności i prawda

W spisach przeprowadzanych metodą tradycyjną wśród błędów nielosowych wyróżnia się zasadniczo dwa rodzaje błędów. Są to błędy kompletności i treści. Jeśli chodzi o błędy kompletności, rozważa się trzy typy, a mianowicie: pominięcia, powtórzenia oraz błędne zakwalifikowania.

3 Źródło: Elżbieta Gołata, Spis ludności i prawda, dostępny w internecie: journals.pan.pl [dostęp 18.03.2021 r.].
RpECFRp7R92Pr
Wyjaśnij, który z błędów kompletności będzie skutkował tzw. przeszacowaniem. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1
Sylwia Męcfal Problemy badań terenowych – wybrane kwestie metodologiczne, praktyczne oraz etyczne przy badaniu zjawisk „trudnych”

Badaczka, aby dotrzeć do interesujących ją kwestii, rozpoczęła pracę w firmie, której jawna działalność była jedynie fasadą. Wejście do tej firmy nie było dla niej trudne, jak sama przyznaje, „odbyło się w sposób naturalny. Dzięki znanej mi osobie, która miała kontakty z interesującą mnie grupą i była dla tej grupy godna zaufania, udało mi się zatrudnić w (Spółce) (…)”. Jednak lojalność badaczki była sprawdzana na każdym kroku, stąd nie miała ona możliwości robienia notatek na bieżąco. Sporządzała je dopiero po powrocie do domu i, jak przyznaje, rekonstrukcja wszystkich zdarzeń była bardzo trudna i nie zawsze kompletna. Inny sposób rejestracji czy też wykorzystanie innych technik badawczych nie było w tej sytuacji badawczej możliwe.
Anna Wyka nawołuje do tego, żeby badacze przyjmowali postawę „poznawczo naiwną” i uznali podmiotowość badanych. To badany jest dla socjologów kompetentnym informatorem i zasługuje na to, żeby mieć pełne informacje o przedsięwzięciu badawczym. Badanie jest zatem traktowane przez autorkę jako wymiana. „Kontakt badawczy próbuje się budować na wzór opartej na wzajemności (zwykłej relacji międzyludzkiej).

problem Źródło: Sylwia Męcfal, Problemy badań terenowych – wybrane kwestie metodologiczne, praktyczne oraz etyczne przy badaniu zjawisk „trudnych”, „Przegląd Socjologiczny” 2012, nr 61 (1), s. 160.
RKrZMMO4xRCXB
Wyjaśnij, czym różnią się opisane w obu akapitach metody badawcze dotyczące zbierania danych. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida