1
Pokaż ćwiczenia:
RWqSQnPv528FA1
Ćwiczenie 1
Wskaż zjawiska, które mogą być następstwem pustynnienia antropogenicznego. Możliwe odpowiedzi: 1. obniżenie sumy opadów atmosferycznych, 2. zniszczenie warstwy próchnicznej gleby, 3. obniżenie przepływu wody w rzekach, 4. zasolenie gleb, 5. obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej, 6. trąby powietrzne, 7. erozja wietrzna gleb, 8. wzrost parowania z powierzchni gruntu i roślin (ewapotranspiracji)
R1QMigPKtddRY1
Ćwiczenie 2
Uszereguj zjawiska w kolejności przyczynowo-skutkowej tak, aby przedstawiały przyczyny pustynnienia spowodowanego wylesieniem sawanny. Elementy do uszeregowania: 1. odsłonięcie powierzchni gleby, 2. zmiany struktury gleby, 3. procesy erozji wietrznej, 4. wypalanie traw i karczowanie drzew, 5. zanik naturalnej roślinności, 6. przesuszenie gleby
R1DxfssG4w99V1
Ćwiczenie 3
Podane poniżej przyczyny pustynnienia podziel na przyrodnicze i antropogeniczne. Przyporządkuj je do odpowiednich grup. przyczyny naturalne Możliwe odpowiedzi: 1. duże parowanie, 2. wylesianie, 3. likwidacja naturalnej roślinności, 4. małe opady, 5. skąpa, płatowa pokrywa roślinna, 6. mechaniczne przekształcenie przypowierzchniowej warstwy gruntu, 7. duża przepuszczalność gleby, 8. mała zwięzłość gleby, 9. odwodnienie gleby przyczyny antropogeniczne Możliwe odpowiedzi: 1. duże parowanie, 2. wylesianie, 3. likwidacja naturalnej roślinności, 4. małe opady, 5. skąpa, płatowa pokrywa roślinna, 6. mechaniczne przekształcenie przypowierzchniowej warstwy gruntu, 7. duża przepuszczalność gleby, 8. mała zwięzłość gleby, 9. odwodnienie gleby
RkaqE8WlgFsaF2
Ćwiczenie 4
Łączenie par. Oceń, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe..

Czynniki naturalne mają wpływ na przebieg pustynnienia antropogenicznego.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.

Czynnikiem sprzyjającym występowaniu procesów pustynnienia antropogenicznego jest usunięcie trwałej pokrywy roślinnej.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.

Pustynnienie jest inną nazwą procesu erozji wietrznej.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.

Proces pustynnienia powoduje nieodwracalną degradację gleb.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.

Pustynnienie antropogeniczne może występować tylko w suchych strefach klimatycznych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.

Stepowienie powoduje takie same zmiany gleb i gruntów jak pustynnienie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz

R1IbZu4hmaEUM2
Ćwiczenie 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź na poniższe pytanie.

Czy pustynnienie antropogeniczne we wszystkich rejonach świata ma taki sam przebieg, zasięg i skutki? Możliwe odpowiedzi: 1. Tak, ponieważ o występowaniu procesów pustynnienia decyduje zawsze brak lub niedobór opadów i związane z nim przesuszenie gruntu., 2. Nie, ponieważ w różnych rejonach świata różne przyczyny, naturalne i antropogeniczne decydują o podatności gleb i gruntów na procesy pustynnienia., 3. Tak, ponieważ w każdym rejonie świata brak lub niedobór wody w taki sam sposób wpływa na degradację gleby i wegetację roślin., 4. Nie, ponieważ pustynnienie poza strefą suchą nie występuje.
RUvtfH5SUbgGs2
Ćwiczenie 6
Wybierz właściwe słowa/zwroty, aby uzupełnić prawidłowo tekst. Pustynnienie antropogeniczne to jeden z najdłużej badanych rodzajów kształtowania/degradacji środowiska przyrodniczego. [...] Na przełomie XIX i XX wieku dużą wagę przywiązywano do pustynnienia wnętrza Azji/Europy, na początku lat siedemdziesiątych XX wieku opinia światowa dostrzegła te procesy w tragicznych atakach suszy/powodzi i głodu w strefie Sahelu/śródziemnomorskiej, a wkrótce potem stało się oczywiste, że pustynnienie jest zjawiskiem ogólnoświatowym/regionalnym, w bezpośredni sposób dotykającym zapewne około jednego miliona/miliarda ludzi! W niewielu miejscach proces ten zachodzi w sposób spektakularny (np. wydmy zasypują domy), znacznie częściej na obszarach półsuchych/suchych obserwujemy rozwój/ubożenie roślinności, zanikanie/odnawianie wód powierzchniowych i podziemnych, pojawianie się płatów nagiego/porośniętego roślinnością gruntu. Zjawiska te nie zachodzą też z jednakową prędkością i w każdym regionie w pewnych latach ulegają one intensyfikacji/zahamowaniu, a nawet regresowi, ale rozpatrywane w dłuższym wycinku czasu są niewątpliwe i nieubłagane. […] Wypracowano wiele propozycji rozwiązań, ale w większości ograniczają się one do sfery naukowej/technicznej: od utrwalania/spulchniania gruntu, poprzez zapobieganie wywiewaniu/zagęszczaniu gleby, po projekty wprowadzenia nowych technik transportu wody i nawadniania/odwadniania gruntów, odpowiedni dobór roślin przemysłowych/uprawnych, opracowanie sposobów wylesiania/zadrzewiania chronionych obszarów itp. […] Obecne pustynnienie wynika w dużej mierze z zaburzenia dawnego stanu równowagi obejmującego trzy elementy: przyrodę – techniki gospodarowania – stosunki społeczne.
Florian Plit, Zmierzch życia na skraju pustyni – pustynnienie antropogeniczne w Afryce i w Azji, [dostęp online 06.02.2020] http://www.czasiprzestrzen.wuw.pl/?id=str,pustynnienie,1,0 (fragmenty).
31
Ćwiczenie 7

Określ etapy pustynnienia antropogenicznego prowadzące do powstania Pustyni Błędowskiej. Określ i uzasadnij możliwe scenariusze jej dalszego rozwoju. Zapisz swoje odpowiedzi.

Etapy pustynnienia antropogenicznego:

RKZrRNmfEqhe2
(Uzupełnij).

Możliwe scenariusze dalszego rozwoju Pustyni Błędowskiej:

R3CDLWW9fkOdv
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Pustynia Gobi jest uważana za najbardziej ekspansywną pustynię na świecie, a główną przyczyną procesów pustynnienia występujących na jej obrzeżach jest działalność człowieka. Skorzystaj z różnych źródeł informacji i wymień pięć najważniejszych form antropopresji przyczyniających się do pustynnienia terenu wokół Pustyni Gobi i ich skutki.

RVrSLG0qVQGHA
(Uzupełnij).