Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
ROnSLoxYlSuQZ1
Ćwiczenie 1
Wskaż typy zbiorowości oparte na więzi społecznej. Możliwe odpowiedzi: 1. para, 2. tłum aktywny, 3. krąg społeczny, 4. grupa społeczna, 5. publiczność
RjSHiJVifPio22
Ćwiczenie 2
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Grupa społeczna bez wewnętrznej struktury to tzw. grupa amorficzna. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zasada odrębności wyklucza stosowanie kryterium przynależności. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zadania grup są równoznaczne z celami, jakie realizuje grupa. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Styczności społeczne stanowią warunek istnienia zbiorowości społecznych. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zbiorowości niebędące grupami społecznymi też mogą kształtować opinie o różnego rodzaju sprawach publicznych i prywatnych. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Więź społeczna może mieć charakter formalny i nieformalny. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
RepeM04M9kp6v1
Ćwiczenie 3
Połącz konkretne zjawiska z dwiema cechami uniwersalnymi grupy społecznej. więź społeczna w grupie Możliwe odpowiedzi: 1. lojalność, 2. herb, 3. algorytm postępowania przy wykonywaniu wspólnego zadania, 4. marka, 5. nazwisko, 6. kontrakt małżeński zasada odrębności Możliwe odpowiedzi: 1. lojalność, 2. herb, 3. algorytm postępowania przy wykonywaniu wspólnego zadania, 4. marka, 5. nazwisko, 6. kontrakt małżeński
21
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Statut Stowarzyszenia „Ludzie dla ludzi”

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby działania

§ 5 Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy jakości życia społeczeństwa oraz jego zrównoważonego rozwoju, a w szczególności:

a) wspomaganie, upowszechnianie i podnoszenie jakości procesu kształcenia;

b) wspieranie różnorodnych działań oraz form edukacji, nauki, kultury i wychowania;

c) wspieranie inicjatyw lokalnych;

d) wymiana doświadczeń ze specjalistami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką edukacyjną / zrównoważonego rozwoju zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami;

e) działania na rzecz poprawy infrastruktury oraz zaplecza dydaktycznego placówek (…).

§ 6 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej i wolontariatu; wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;

b) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami w celu realizacji zadań statutowych;

c) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami, placówkami i organizacjami naukowymi, kulturalnymi i sportowymi;

d) organizowanie i współorganizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, turystycznych.

1 Źródło: Statut Stowarzyszenia „Ludzie dla ludzi”, dostępny w internecie: ludziedlaludzi.com [dostęp 16.11.2019 r.].
RW1PR87DdxpGr
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: Tak, można., Nie, nie można.) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z fragmentem tekstu, a następnie wykonaj zadanie.

1
Piotr Sztompka Socjologia. Analiza społeczeństwa

Kobiety to [zbiorowość] identyfikowana przez cechy biologiczne i poddające się liczbowemu określeniu. Ale (…) bycie kobietą oznaczało i oznacza swoiste działania, sposób bycia, styl życia, obowiązki, powinności, miary prestiżu, szanse zawodowe i tym podobne. To, że ktoś rodził się kobietą, nie było nigdy obojętne dla losów życiowych, miało i ma istotne konsekwencje społeczne. W większości społeczeństw oznaczało niestety dyskryminację edukacyjną, zawodową, zarobkową i tym podobne. Ale świadomość tej swoistej sytuacji kobiety jako kobiety nie była ani odwieczna, ani powszechna (…) Pełna tożsamość kobieca wytworzyła się dopiero w naszych czasach, głównie za sprawą ideologii emancypacji i ruchu feministycznego.

2 Źródło: Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 185–186.
R1e8WNe4acnKD
Wskaż, o jakich typach zbiorowości kobiet mówi ten tekst. Odpowiedź uzasadnij. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Przyjrzyj się fotografiom, a następnie wykonaj zadanie.

Zapoznaj się z opisami fotografii, a następnie wykonaj zadanie.

R1PwIzweZliGU
Źródło: MichaelGaida, domena publiczna.
RoP3Xlnsffbt9
Źródło: domena publiczna.
RfdXDOMnW5OpD
Rodzaj zbiorowości: (Uzupełnij) Rozstrzygnięcie: (Uzupełnij) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7
ROQpXbIv0x4RW
Robert Cialdini w swojej książce pt. „Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka” opisuje sytuację, w której etiopski Czerwony Krzyż przekazał Meksykowi po trzęsieniu ziemi w tym kraju 5000 dolarów. W tym samym czasie w Etiopii trwała wojna domowa i kraj leżał w gruzach. Wyjaśnij, jaką regułą kierował się Etiopski Czerwony Krzyż, biorąc pod uwagę fakt, że w roku 1935 Meksyk wysłał do Etiopii pomoc humanitarną, gdy ona borykała się ze zbrojną inwazją faszystów. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z fragmentem opisującym koncepcje tłumu Le Bona i wykonaj ćwiczenie.

1
Agata Sochaczewska Motłoch a tłum w „Psychologii tłumu” Le Bona

Nie ma więc chyba innego wyjścia, jak uznać, że tłumem dla Le Bona są po prostu ludzie w liczbie mnogiej, których ze sobą coś łączy. W każdym razie więcej niż dwie osoby, które coś ze sobą połączyło. (…) Z dalszego ciągu i z wielu innych miejsc w Psychologii tłumu wynika niezbicie, że owym czymś nie może być ani idea narodowa, ani »rasa«. Nieco uogólniając, można powiedzieć, iż tłum stanowią osoby połączone czymś, co nie ma pierwszorzędnej wartości moralno‑politycznej. Sprawa ma się tu dość podobnie jak u Marksa, gdzie na nazwę lumpenproletariatu, motłochu czy hołoty zasługują tylko zbiorowości ludzkie nie połączone ideą robotniczej emancypacji.

3 Źródło: Agata Sochaczewska, Motłoch a tłum w „Psychologii tłumu” Le Bona, 11.03.2011 r., dostępny w internecie: racjonalista.pl [dostęp 11.12.2019 r.].
R6VRXAwXgM9zn
Rozważ, czy dla charakteryzowania tłumu jako grupy społecznej wynika coś z faktu, że tłum to więcej niż dwie osoby oraz łącząca je więź. Swoje rozważania rozwiń, odwołując się do znanych ci definicji. (Uzupełnij).