Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
R1a9fdmIHVRzQ
Ćwiczenie 1
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Wyrażenie 751+750 ma wartość Możliwe odpowiedzi: 1. 7101, 2. 8750, 3. 492550, 4. 14101
R1ZWrk9ZFTqqZ
Ćwiczenie 2
Pan Maciej wpłacił do banku 2400 zł na lokatę roczną. Po upływie roku stan jego lokaty wzrósł do 2476,8 zł.
Oprocentowanie w tym banku wynosiło: Możliwe odpowiedzi: 1. mniej niż 2,5%, 2. między 2,5%3%, 3. między 3%3,5%, 4. więcej niż 3,5%
R176dxsZVmvjK
Ćwiczenie 3
Średnia ocen z testu z języka angielskiego dla grupy I, liczącej 10 uczniów, wynosiła 4,2, a dla grupy II, liczącej 15 uczniów, wynosiła 4,6. Średnia ocen z tego testu dla wszystkich uczniów z obu grup była równa Możliwe odpowiedzi: 1. 4,4, 2. 4,5, 3. 4,44, 4. 4,36
RwjuXWMzBv1QY
Ćwiczenie 4
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Po usunięciu niewymierności z mianownika ułamka 27-233 otrzymamy liczbę: Możliwe odpowiedzi: 1. 33-2, 2. 1, 3. 3-23, 4. 7
R1XKS7ZOXWPTk
Ćwiczenie 5
W pudełku znajduje się 20 kredek żółtych i 20 kredek czerwonych. Aby prawdopodobieństwo wylosowania z pudełka kredki czerwonej wynosiło 0,4, należy Możliwe odpowiedzi: 1. dołożyć do pudełka 10 kredek żółtych, 2. dołożyć do pudełka 10 kredek czerwonych, 3. zabrać z pudełka 8 kredek żółtych, 4. zabrać z pudełka 8 kredek czerwonych
R1SfjYTxNrSX6
Ćwiczenie 6
Ile spośród podanych liczb:

-13-5 ,--8-3 ,234-1,(-3,2)-3

ma dodatnią wartość? Możliwe odpowiedzi: 1. jedna, 2. dwie, 3. trzy, 4. cztery
RQrwtE7mNIkTp
Ćwiczenie 7
W pierwszym kwartale średnia cena akcji firmy " Inter" wynosiła x zł, w drugim kwartale wzrosła o 25 zł, w trzecim stanowiła 120% ceny z pierwszego kwartału, a w czwartym wynosiła 80 zł. Które z wyrażeń przedstawionych poniżej opisuje średnią cenę akcji firmy "Inter" w ciągu roku? Możliwe odpowiedzi: 1. 0,8+ 26,25, 2. 0,55+ 26,25, 3. 3,2+ 105, 4. 2,2+ 105
RpxOyxXGUFbQi
Ćwiczenie 8
Rozwinięcie dziesiętne ułamka 12284995 wynosi 0,2(458).
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Na 40 miejscu po przecinku tego rozwinięcia znajduje się cyfra: Możliwe odpowiedzi: 1. 2, 2. 4, 3. 5, 4. 8
RORo0cVcCbFUo
Ćwiczenie 9
W dwóch pudełkach znajdują się 64 kule. Jeżeli z pierwszego pudełka przełożymy do drugiego 19 liczby kul, które się w nim znajdują, to w obu pudełkach będzie taka sama liczba kul. Ile kul jest w pierwszym pudełku? Możliwe odpowiedzi: 1. 32, 2. 36, 3. 58, 4. 38
R15UPp6H3IhKm
Ćwiczenie 10
Czapka i dwa szaliki kosztują razem 90 zł. Cena czapki jest wyższa od ceny szalika o 20 zł.
Którego układu równań nie można wykorzystać do wyznaczenia ceny czapki i szalika? Możliwe odpowiedzi: 1. x+2y=90x=y+20, 2. x+2y=90x=y-20, 3. 2x+y=90y=x+20, 4. x+2y=90x-y=20
RjSOINVH3e0jf
Ćwiczenie 11
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Dana jest funkcja określona wzorem fx=5-10x5. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba: Możliwe odpowiedzi: 1. 0,5, 2. 2, 3. -10, 4. 1
RfGxAZ0EkLbyL
Ćwiczenie 12
Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ma długość 6. Miara kąta ostrego tego trójkąta jest równa 45°. Pole tego trójkąta jest Możliwe odpowiedzi: 1. większe od 15, 2. większe od 25, 3. większe od 3, 4. mniejsze od 10
RZBUmqaHlUbZm
Ćwiczenie 13
Przyrząd w kształcie walca o średnicy 40 cm i wysokości 60 cm wyrównuje trawnik. Ile metrów kwadratowych powierzchni trawnika zostanie wyrównanych, jeżeli walec obróci się dwa razy? Wybierz najlepsze przybliżenie. Możliwe odpowiedzi: 1. około 0,7 m2, 2. około 0,8 m2, 3. około 0,4 m2, 4. około 1 m2
RCyBLzXj2nSnu
Ćwiczenie 14
Jeden z boków trapezu jest zarazem wysokością tego trapezu. Największy kąt wewnętrzny trapezu jest cztery razy większy od najmniejszego. Różnica miar tych kątów jest równa Możliwe odpowiedzi: 1. 120°, 2. 72°, 3. 90°, 4. 108°
R8Qhne7XaDHVs
Ćwiczenie 15
Długości boków trójkąta są równe 40,41,9. Obwód okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy Możliwe odpowiedzi: 1. 41π, 2. 82π, 3. 20π, 4. 36π
R16D2FVhyxyHh
Ćwiczenie 16
Pole powierzchni całkowitej sześcianu wynosi 1. Objętość tego sześcianu jest równa Możliwe odpowiedzi: 1. 66, 2. 6, 3. 66, 4. 636
R6OVkoUEkQfNg
Ćwiczenie 17
W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym ściany boczne są kwadratami. Suma długości krawędzi graniastosłupa jest równa 182. Pole ściany bocznej jest równe Możliwe odpowiedzi: 1. 6, 2. 8, 3. 92, 4. 18
RhBLiNpXBaBIa
Ćwiczenie 18
Stosunek pola powierzchni bocznej walca do pola jego przekroju osiowego jest równy Możliwe odpowiedzi: 1. 2π, 2. π, 3. 2, 4. 4
RpkEk0fTu2jaN
Ćwiczenie 19
zadanie interaktywne
A
Ćwiczenie 20

Jeśli od średniej arytmetycznej wieku Adama i Kamila, wyrażonej w latach, odejmiemy 1, to otrzymamy wiek Maćka. Jeśli od średniej arytmetycznej wieku Adama i Maćka, również wyrażonej w latach, odejmiemy 4, to otrzymamy wiek Kamila. Oblicz różnicę wieku między Maćkiem a Kamilem.

A
Ćwiczenie 21

Działka Marcela ma kształt prostokąta, którego jeden bok ma długość 20 m. Pole powierzchni działki jest równe 3 ary. Oblicz obwód prostokąta przedstawiającego plan działki w skali 1:50.

A
Ćwiczenie 22

Czworokąt ABCD jest równoległobokiem. Dwusieczna kąta ADC przecina bok AB w punkcie E, natomiast prostą, na której leży bok BC w punkcie F. Uzasadnij, że trójkąt EFB jest równoramienny.

A
Ćwiczenie 23

Trzy kule o promieniach długości 2 cm, 3 cm, 4 cm przetopiono, tworząc jedną kulę. Oblicz promień tej kuli. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.