Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Ten materiał nie może być udostępniony Dodaj całą stronę do teczki
R1a9fdmIHVRzQ
Ćwiczenie 1
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Wyrażenie 751+750 ma wartość Możliwe odpowiedzi: 1. 7101, 2. 8750, 3. 492550, 4. 14101
R1ZWrk9ZFTqqZ
Ćwiczenie 2
Pan Maciej wpłacił do banku 2400 zł na lokatę roczną. Po upływie roku stan jego lokaty wzrósł do 2476,8 zł.
Oprocentowanie w tym banku wynosiło: Możliwe odpowiedzi: 1. mniej niż 2,5%, 2. między 2,5%3%, 3. między 3%3,5%, 4. więcej niż 3,5%
R176dxsZVmvjK
Ćwiczenie 3
Średnia ocen z testu z języka angielskiego dla grupy I, liczącej 10 uczniów, wynosiła 4,2, a dla grupy II, liczącej 15 uczniów, wynosiła 4,6. Średnia ocen z tego testu dla wszystkich uczniów z obu grup była równa Możliwe odpowiedzi: 1. 4,4, 2. 4,5, 3. 4,44, 4. 4,36
RwjuXWMzBv1QY
Ćwiczenie 4
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Po usunięciu niewymierności z mianownika ułamka 27-233 otrzymamy liczbę: Możliwe odpowiedzi: 1. 33-2, 2. 1, 3. 3-23, 4. 7
R1XKS7ZOXWPTk
Ćwiczenie 5
W pudełku znajduje się 20 kredek żółtych i 20 kredek czerwonych. Aby prawdopodobieństwo wylosowania z pudełka kredki czerwonej wynosiło 0,4, należy Możliwe odpowiedzi: 1. dołożyć do pudełka 10 kredek żółtych, 2. dołożyć do pudełka 10 kredek czerwonych, 3. zabrać z pudełka 8 kredek żółtych, 4. zabrać z pudełka 8 kredek czerwonych
R1SfjYTxNrSX6
Ćwiczenie 6
Ile spośród podanych liczb:

-13-5 ,--8-3 ,234-1,(-3,2)-3

ma dodatnią wartość? Możliwe odpowiedzi: 1. jedna, 2. dwie, 3. trzy, 4. cztery
RQrwtE7mNIkTp
Ćwiczenie 7
W pierwszym kwartale średnia cena akcji firmy " Inter" wynosiła x zł, w drugim kwartale wzrosła o 25 zł, w trzecim stanowiła 120% ceny z pierwszego kwartału, a w czwartym wynosiła 80 zł. Które z wyrażeń przedstawionych poniżej opisuje średnią cenę akcji firmy "Inter" w ciągu roku? Możliwe odpowiedzi: 1. 0,8+ 26,25, 2. 0,55+ 26,25, 3. 3,2+ 105, 4. 2,2+ 105
RpxOyxXGUFbQi
Ćwiczenie 8
Rozwinięcie dziesiętne ułamka 12284995 wynosi 0,2(458).
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Na 40 miejscu po przecinku tego rozwinięcia znajduje się cyfra: Możliwe odpowiedzi: 1. 2, 2. 4, 3. 5, 4. 8
RORo0cVcCbFUo
Ćwiczenie 9
W dwóch pudełkach znajdują się 64 kule. Jeżeli z pierwszego pudełka przełożymy do drugiego 19 liczby kul, które się w nim znajdują, to w obu pudełkach będzie taka sama liczba kul. Ile kul jest w pierwszym pudełku? Możliwe odpowiedzi: 1. 32, 2. 36, 3. 58, 4. 38
R15UPp6H3IhKm
Ćwiczenie 10
Czapka i dwa szaliki kosztują razem 90 zł. Cena czapki jest wyższa od ceny szalika o 20 zł.
Którego układu równań nie można wykorzystać do wyznaczenia ceny czapki i szalika? Możliwe odpowiedzi: 1. x+2y=90x=y+20, 2. x+2y=90x=y-20, 3. 2x+y=90y=x+20, 4. x+2y=90x-y=20
RjSOINVH3e0jf
Ćwiczenie 11
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Dana jest funkcja określona wzorem fx=5-10x5. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba: Możliwe odpowiedzi: 1. 0,5, 2. 2, 3. -10, 4. 1
RfGxAZ0EkLbyL
Ćwiczenie 12
Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ma długość 6. Miara kąta ostrego tego trójkąta jest równa 45°. Pole tego trójkąta jest Możliwe odpowiedzi: 1. większe od 15, 2. większe od 25, 3. większe od 3, 4. mniejsze od 10
RZBUmqaHlUbZm
Ćwiczenie 13
Przyrząd w kształcie walca o średnicy 40 cm i wysokości 60 cm wyrównuje trawnik. Ile metrów kwadratowych powierzchni trawnika zostanie wyrównanych, jeżeli walec obróci się dwa razy? Wybierz najlepsze przybliżenie. Możliwe odpowiedzi: 1. około 0,7 m2, 2. około 0,8 m2, 3. około 0,4 m2, 4. około 1 m2
RCyBLzXj2nSnu
Ćwiczenie 14
Jeden z boków trapezu jest zarazem wysokością tego trapezu. Największy kąt wewnętrzny trapezu jest cztery razy większy od najmniejszego. Różnica miar tych kątów jest równa Możliwe odpowiedzi: 1. 120°, 2. 72°, 3. 90°, 4. 108°
R8Qhne7XaDHVs
Ćwiczenie 15
Długości boków trójkąta są równe 40,41,9. Obwód okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy Możliwe odpowiedzi: 1. 41π, 2. 82π, 3. 20π, 4. 36π
R16D2FVhyxyHh
Ćwiczenie 16
Pole powierzchni całkowitej sześcianu wynosi 1. Objętość tego sześcianu jest równa Możliwe odpowiedzi: 1. 66, 2. 6, 3. 66, 4. 636
R6OVkoUEkQfNg
Ćwiczenie 17
W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym ściany boczne są kwadratami. Suma długości krawędzi graniastosłupa jest równa 182. Pole ściany bocznej jest równe Możliwe odpowiedzi: 1. 6, 2. 8, 3. 92, 4. 18
RhBLiNpXBaBIa
Ćwiczenie 18
Stosunek pola powierzchni bocznej walca do pola jego przekroju osiowego jest równy Możliwe odpowiedzi: 1. 2π, 2. π, 3. 2, 4. 4
RpkEk0fTu2jaN
Ćwiczenie 19
zadanie interaktywne
A
Ćwiczenie 20

Jeśli od średniej arytmetycznej wieku Adama i Kamila, wyrażonej w latach, odejmiemy 1, to otrzymamy wiek Maćka. Jeśli od średniej arytmetycznej wieku Adama i Maćka, również wyrażonej w latach, odejmiemy 4, to otrzymamy wiek Kamila. Oblicz różnicę wieku między Maćkiem a Kamilem.

A
Ćwiczenie 21

Działka Marcela ma kształt prostokąta, którego jeden bok ma długość 20 m. Pole powierzchni działki jest równe 3 ary. Oblicz obwód prostokąta przedstawiającego plan działki w skali 1:50.

A
Ćwiczenie 22

Czworokąt ABCD jest równoległobokiem. Dwusieczna kąta ADC przecina bok AB w punkcie E, natomiast prostą, na której leży bok BC w punkcie F. Uzasadnij, że trójkąt EFB jest równoramienny.

A
Ćwiczenie 23

Trzy kule o promieniach długości 2 cm, 3 cm, 4 cm przetopiono, tworząc jedną kulę. Oblicz promień tej kuli. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida