Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
RxPk6SC31NJGQ1
Martwa natura z czaszką i piórem Źródło: Piteter Claesz, Martwa natura z czaszką i piórem, 1628, olej na desce, Metropolitan Museum of Art, domena publiczna.
Martwa natura z czaszką i piórem
Piteter Claesz, Martwa natura z czaszką i piórem, 1628, olej na desce, Metropolitan Museum of Art, domena publiczna

Mikołaj Sęp Szarzyński to twórca, którego dziś uważa się za jednego z najwybitniejszych poetów staropolskich.

Już wiesz

1) Przypomnij sobie wiadomości dotyczące Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmierciąj0000007XEB1v38_000tp001Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią oraz sonetów Francesca Petrarkij0000007XEB1v38_000tp002sonetów Francesca Petrarki.

2) Stwórz listę swoich skojarzeń związanych z pojęciami: vanitas, metafizyka, egzystencja.

R1RT97AIlvUKp1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
j0000007XEB1v38_000tp001
j0000007XEB1v38_000tp002
j0000007XEB1v38_000EX001
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Mikołaj Sęp Szarzyński – poeta przełomu

JPOL_E3_E4_Dodatkowyopiszasobow
R1Dgc44yJky2c
Karta tytułowa Rytmów abo wierszy polskich Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego
Mikołaj Sęp Szarzyński, Rytmy abo wiersze polskie, 1601, domena publiczna
Mikołaj Sęp Szarzyński

Mikołaj Sęp Szarzyński

poeta przełomu epok renesansu i baroku, pisał po polsku i łacinie, tłumacz Ludwika z Grenady; najznakomitszy, obok Jana Kochanowskiego, twórca literatury staropolskiej.

Mikołaj Sęp Szarzyński urodził się w rodzinie Joachima Szarzyńskiego, właściciela Zimnej Wody. Uczył się we Lwowie, potem wyjechał na studia do niemieckiej Wittenbergi i Lipska. Wywodził się rodziny protestanckiej. Na katolicyzm przeszedł po powrocie do kraju (1568). Gdy zmarł, miał nieco ponad 30 lat.

Za życia Mikołaj Sęp Szarzyński niemal niczego nie wydrukował, jego dzieła krążyły w rękopisach. Jeden z braci poety podjął się druku. Zgromadził część utworów, zwłaszcza pisanych po polsku. Nieco ponad 50 tekstów ukazało się jako Rytmy abo wiersze polskie.

Ważne!

Niezwykle dziś doceniane dzieła Mikołaja Sępa Szarzyńskiego sprawiają problemy badaczom literatury. Trwają spory, do której epoki zakwalifikować dokonania poety.

  • Do renesansu? Przecież Sęp Szarzyński zmarł kilka lat przed Janem Kochanowskim, który był najwybitniejszym reprezentantem tej epoki…

  • Do baroku? Wprawdzie idee tej epoki zaczną dominować już po śmierci Sępa Szarzyńskiego, ale jego wiersze zawierają zapowiedź tego, co będzie typowe za kilkadziesiąt lat…

Ciekawostka

Według niektórych badaczy za osobny nurt, a może nawet osobną, umieszczaną pomiędzy renesansem a barokiem, epokę należy uznać manieryzm. W Polsce poezja Sępa Szarzyńskiego byłaby najlepszym przykładem poetyki manierystycznej. Zazwyczaj wskazuje się, że poeta ten jest prekursoremj0000007XEB1v38_000tp003prekursorem baroku, twórcą, który wprowadził tematy i formy charakterystyczne dla tej epoki.

j0000007XEB1v38_000tp003
JPOL_E3_E4_Dodatkowyopiszasobow

Twórczość Mikołaja Sępa Szarzyńskiego zalicza się do nurtu poezji metafizycznej. Tej nazwy używano pierwotnie w stosunku do dzieł niektórych angielskich liryków z przełomu XVI i XVII wieku (zwłaszcza tzw. „szkoły” Johna Donne’aj0000007XEB1v38_000tp004Johna Donne’a). W XX stuleciu termin dotyczy utworów poruszających tematy nietrwałości istnienia człowieka, marności życia ludzkiego, grzeszności, ulegania namiętnościom. Dzieła Mikołaja Sępa Szarzyńskiego nie były jednak wyłącznie pesymistyczne, ponieważ dawały nadzieję na to, że pomoc Boga pozwoli pokonać pokusy, którymi chcą człowieka zwieść szatan, świat i ciało.

Ważne!

Poetyka utworów Sępa Szarzyńskiego jest bardzo dla niego charakterystyczna. To poezja wymagająca i od twórcy, i od odbiorcy. Sonet to gatunek, w którym istnieje wiele ograniczeń: liczba wersów, układ rymów, charakter poszczególnych strof. Używanie przerzutni, oksymoronów, szyku przestawnego (inwersji), aliteracji itd. sprawia, że twórczość Sępa odbiega od tego, czego wówczas mógł się spodziewać czytelnik, wychowany na wzorcach renesansowych.

j0000007XEB1v38_000tp004
j0000007XEB1v38_000EX003
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Wizerunki śmierci

R1syc0HOg2WST
Szkielet
autor nieznany, rzeźba, domena publiczna
Napis na statuę abo obraz śmierciMikołaj Sęp‑Szarzyński
Mikołaj Sęp‑Szarzyński Napis na statuę abo obraz śmierci

Córa to grzechowa,
Świat skazić gotowa:
Wszytko, co się rodzi,
Bądź po ziemi chodzi,
Lub w morskiej wnętrzności
I wietrznej próżności,
Jako kosarz ziele
Ostrą kosą ściele;
Tak ta wszystko składa,
Ani opowiada
Nikomu swojego
Zamachu strasznego.
I wy, co to ćciciej0000007XEB1v38_000tp005ćcicie,
Prawda, że nie wiécie,
Jeśli nie przymierza
Ta sroga szampierzaj0000007XEB1v38_000tp006szampierza
Któremu do szyje. Strzeż się: oto bije!

j0000007XEB1v38_00000_BIB_001Mikołaj Sęp-Szarzyński, Napis na statuę abo obraz śmierci, [w:] tegoż, Poezje zebrane, wybór Radosław Grześkowiak, Adam Karpiński, Warszawa 2001.
Ćwiczenie 1.1

Kto jest bohaterką utworu? Uzasadnij swoją odpowiedź, przywołując odpowiednie fragmenty tekstu i je komentując.

Ćwiczenie 1.2

Wyjaśnij, z jakiego powodu postać mówiąca nazywa bohaterkę „córą grzechową”.

Ćwiczenie 1.3

Na podstawie wiersza opisz wygląd i charakter bohaterki.

Ćwiczenie 1.4

Do kogo jest skierowany wiersz? Zacytuj odpowiedni fragment utworu.

j0000007XEB1v38_000tp006
j0000007XEB1v38_000tp005
JPOL_E3_E4_Dodatkowyopiszasobow

Wiersz rozpoczynający Rytmy abo wiersze polskie przypomina Rozmowę Mistrza Polikarpa ze Śmiercią. Krótki wers oraz poważny temat pozwalają skojarzyć Napis na statuę abo obraz śmierci ze średniowieczem. W Rozmowie... odbiorca mógł obserwować, jak trzęsący się Polikarp wciąż prowokuje Śmierć do wielowersowych wypowiedzi. W wierszu Sępa Szarzyńskiego odbiorca został niejako „wpisany” w tekst.

Ćwiczenie 2

Poszukaj na obrazie postaci Śmierci i porównaj, czy opis w wierszu Sępa Szarzyńskiego jest podobny do tego, jak Śmierć wyobrażał sobie Pieter Bruegelj0000007XEB1v38_000tp007Pieter Bruegel (starszy).

R1bP2BkVmC5J51
Triumf śmierci
Pieter Bruegel (starszy), Triumf śmierci, ok. 1562, olej na desce, Prado, domena publiczna
j0000007XEB1v38_000tp007
j0000007XEB1v38_000EX004
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego

R1UtPelvB9tZ8
Mikołaj Sęp Szarzyński, Sonet I: O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego, czyta Jan Peszek Mikołaj Sęp Szarzyński, Sonet I: O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego, czyta Jan Peszek Źródło: www.wolnelektury.pl, licencja: CC BY 3.0.
Sonet I: O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczegoMikołaj Sęp‑Szarzyński
Mikołaj Sęp‑Szarzyński Sonet I: O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego

Echej, jak gwałtemj0000007XEB1v38_000tp008gwałtem obrotne obłoki
Tytanj0000007XEB1v38_000tp009Tytan prędki lotne czasy pędzą,
A chciwa może odciąć rozkosz nędzą
Śmierć –tuż za nami spore czyni kroki.

A ja, co dalej, lepiej cień głęboki
Błędów mych widzę, które gęsto jędząj0000007XEB1v38_000tp00Agęsto jędzą
Strwożone serce ustawiczną nędzą,
I z płaczem ganię młodości mej skoki.

O moc o rozkosz o skarby pilności,
Choćby nie darmo były przedsię szkodzą,
Bo naszę chciwość od swej szczęśliwości
Własnejj0000007XEB1v38_000tp00BWłasnej (co Bogiem zowiemy) odwodzą

Niestałe dobra! O, stokroć szczęśliwy,
Który tych cieniów w czas zna kształt prawdziwy.

j0000007XEB1v38_00000_BIB_002Mikołaj Sęp-Szarzyński, Sonet I: O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego, [w:] tegoż, Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku. Od Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, oprac. Krzysztof Mrowcewicz, Warszawa 1993, s. 49.
Ćwiczenie 3.1

Mikołaj Sęp Szarzyński to jeden z pierwszych poetów piszących sonety w języku polskim. Przypomnij sobie wyznaczniki gatunkowe sonetu. Sprawdź, czy utwór Sępa Szarzyńskiego jest rzeczywiście sonetem.

Ćwiczenie 3.2

Czy tytuł utworu odpowiada jego treści? Uzasadnij odpowiedź.

Ćwiczenie 3.3
R1D24j5wXMvLw1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
j0000007XEB1v38_000tp00B
j0000007XEB1v38_000tp00A
j0000007XEB1v38_000tp009
j0000007XEB1v38_000tp008
JPOL_E3_E4_Dodatkowyopiszasobow

Formę wiersza O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego można uznać za kunsztowną: to tzw. sonet francuski, który od odmiany włoskiej różni się tym, że dwa ostatnie wersy (wchodzące w skład trójwersowej zwrotki) zawierają rym parzysty.

Ćwiczenie 4.1

Wyjaśnij, w jaki sposób zostało przedstawione w wierszu zachowanie Śmierci. Czy jest inne od tego, które Mikołaj Sęp Szarzyński ukazał w Napisie?

Ćwiczenie 4.2

Określ przyczynę niepokoju postaci mówiącej w Sonecie I.

Ćwiczenie 4.3
R1FOSeDNCe2p31
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4.4

Zinterpretuj sens słów: „O stokroć szczęśliwy/ Który tych cieniów w czas zna kształt prawdziwy”. Zapisz w punktach swoje spostrzeżenia na temat tego sformułowaia.

j0000007XEB1v38_0000004U
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Wojna duszy i ciała...

R1Z2Mbi6uFG1i
Mikołaj Sęp Szarzyński, Sonet IV: O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem, czyta Jan Peszek Mikołaj Sęp Szarzyński, Sonet IV: O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem, czyta Jan Peszek Źródło: www.wolnelektury.pl, licencja: CC BY 3.0.
Sonet IV: O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałemMikołaj Sęp‑Szarzyński
Mikołaj Sęp‑Szarzyński Sonet IV: O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem

Pokój – szczęśliwość, ale bojowanie
Byt nasz podniebny. On srogi ciemności
Hetman i świata łakome marności
O nasze pilnoj0000007XEB1v38_000tp00Cpilno czynią zepsowanie.

Nie dosyć na tym, o nasz możny Panie!
Ten nasz dom – ciało, dla zbiegłych lubości,
Niebacznie zajźrzącj0000007XEB1v38_000tp00Dzajźrząc duchowi zwierzchności,
Upaść na wieki żądać nie przestanie.

Cóż będę czynił w tak straszliwym boju,
Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie?
Królu powszechny, prawdziwy pokoju,

Zbawienia mego jest nadzieja w tobie!
Ty mnie przy sobie postaw, a przezpieczniej0000007XEB1v38_000tp00Eprzezpiecznie
Będę wojował i wygram statecznie!

j0000007XEB1v38_00000_BIB_003Mikołaj Sęp-Szarzyński, Sonet IV: O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem, [w:] , Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku. Od Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, oprac. Krzysztof Mrowcewicz, Warszawa 1993, s. 51.
Ćwiczenie 5.1

Odszukaj w sonecie środki stylistyczne. Nazwij każdy z nich, podaj przykład jego użycia oraz wyjaśnij, w jakim celu został zastosowany.

R1SwqoweKCSKA1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5.2

Oceń, które ze środków stylistycznych mogą utrudniać rozumienie utworu.

Ćwiczenie 5.3

Do kogo zwraca się postać mówiąca w wierszu? Zacytuj odpowiedni fragment.

Ćwiczenie 5.4

Oceń, czy postać mówiąca zgadza się z twierdzeniem, że „pokój – szczęśliwość”. Uzasadnij odpowiedź.

Ćwiczenie 5.5

Czy według podmiotu lirycznego możliwe jest na ziemi zaznanie pokoju? Uzasadnij odpowiedź.

Ćwiczenie 5.6

Wypisz wyrazy, których poeta użył, aby uzasadnić swoje przekonanie, że życie ludzkie jest nieustanną walką.

Ćwiczenie 5.7

Jakimi określeniami autor charakteryzuje możliwości człowieka?

Ćwiczenie 5.8

Wyjaśnij, kim jest „srogi ciemności hetman”. Kto w wierszu jest przeciwnikiem człowieka? Uzasadnij odpowiedź.

Ćwiczenie 5.9

Jaki jest warunek zwycięstwa w nierównej walce? Zacytuj odpowiedni fragment wiersza.

Ćwiczenie 5.10
R5RgUEwpF2fg91
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
j0000007XEB1v38_000tp00E
j0000007XEB1v38_000tp00D
j0000007XEB1v38_000tp00C
j0000007XEB1v38_0000006F
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

O marności człowieka i świata

RywR2cAh7CRyB
Mikołaj Sęp-Szarzyński, Sonet II: Na one słowa Jopowe: Homo natus de muliere, brevi vivens tempore etc., czyta Jan Peszek Mikołaj Sęp-Szarzyński, Sonet II: Na one słowa Jopowe: Homo natus de muliere, brevi vivens tempore etc., czyta Jan Peszek Źródło: www.wolnelektury.pl, licencja: CC BY 3.0.
Sonet II, Na one słowa Jopowe: Homo natus de muliere, brevi vivens tempore etc.Mikołaj Sęp‑Szarzyński
Mikołaj Sęp‑Szarzyński Sonet II, Na one słowa Jopowe: Homo natus de muliere, brevi vivens tempore etc.

Z wstydem poczęty człowiek, urodzony
Z boleścią, krótko tu na świecie żywie,
I to odmiennie, nędznie, bojaźliwie,
Ginie, od Słońca jak cień opuszczony.

I od takiego (Boże nieskończony,
W sobie chwalebnie i w sobie szczęśliwie
Sam przez się żyjąc) żądasz jakmiarzj0000007XEB1v38_000tp00Fjakmiarz chciwie
Być miłowany i chcesz być chwalony!

Dziwne są twego miłosierdzia sprawy –
Tym się Cherubimj0000007XEB1v38_000tp00GCherubim (przepaść zrozumności)
Dziwi zdumiały i stąd pała prawy
Płomień, Serafimj0000007XEB1v38_000tp00HSerafim, w szczęśliwej miłości.

O Święty Panie, daj, niech i my mamy
To, co mieć każesz, i tobie oddamy.

j0000007XEB1v38_00000_BIB_004Mikołaj Sęp-Szarzyński, Sonet II, Na one słowa Jopowe: Homo natus de muliere, brevi vivens tempore etc., [w:] , Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku. Od Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, oprac. Krzysztof Mrowcewicz, Warszawa 1993, s. 50.
Ćwiczenie 6.1

Przypomnij sobie, kim był biblijny Hiob, który w wierszach Sępa Szarzyńskiego nazywany jest Jopem.

Ćwiczenie 6.2

Wymień postaci, które występują w wierszu, a następnie, przywołując odpowiednie cytaty, opisz każdą z nich.

RqlJRdHSdbCuQ1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6.3
R1042nMxGxQ5Y1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6.4

Zinterpretuj sens ostatniej strofy Sonetu II.

RyanFwCjOWnBU
Mikołaj Sęp Szarzyński, Sonet V: O nietrwałej miłości rzeczy świata tego, czyta Jan Peszek Mikołaj Sęp Szarzyński, Sonet V: O nietrwałej miłości rzeczy świata tego, czyta Jan Peszek Źródło: www.wolnelektury.pl, licencja: CC BY 3.0.
JPOL_E3_E4_Tekstykultury
4,81
R1579kcqCRdfV
Karta z pierwodruku Rytmów abo wierszy polskich – strona z Sonetem V
Mikołaj Sęp Sarzyński, Rytmy abo wiersze polskie, 1601, domena publiczna
Sonet V: O nietrwałej miłości rzeczy świata tegoMikołaj Sęp‑Szarzyński
Mikołaj Sęp‑Szarzyński Sonet V: O nietrwałej miłości rzeczy świata tego

I nie miłować ciężko, i miłować
Nędzna pociecha, gdy żądzą zwiedzione
Myśli cukrują nazbyt rzeczy one,
Które i mienićj0000007XEB1v38_000tp00Imienić, i muszą się psować.

Komu tak będzie dostatkiem smakować
Złoto, sceptrj0000007XEB1v38_000tp00Jsceptr, sława, rozkosz i stworzone
Piękne oblicze, by tym nasycone
I mógł mieć serce, i trwóg się warowaćj0000007XEB1v38_000tp00Ktrwóg się warować?

Miłość jest własny bieg bycia naszego,
Ale z żywiołów utworzone ciało
To chwaląc, co zna początku równego,
Zawodzi duszę, której wszystko mało,

Gdy Ciebie, wiecznej i prawejj0000007XEB1v38_000tp00Lprawej piękności
Samej nie widzi, celu swej miłości.

j0000007XEB1v38_00000_BIB_005Mikołaj Sęp-Szarzyński, Sonet V: O nietrwałej miłości rzeczy świata tego, [w:] , Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku. Od Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, oprac. Krzysztof Mrowcewicz, Warszawa 1993, s. 51–52.
JPOL_E3_E4_Tekstykultury
Ćwiczenie 7.1

Omów, co tytuł i pierwszy wers zapowiadają w treści całego utworu.

Ćwiczenie 7.2

Co złego podmiot liryczny dostrzega w żądzach?

Ćwiczenie 7.3

Wyjaśnij, co powoduje, że wartości wymienione w drugiej strofie nie uspokoją serca człowieka.

Ćwiczenie 7.4

Omów, przez kogo i w jaki sposób kuszona jest dusza.

Ćwiczenie 7.5

Dlaczego miłość ziemska zdaniem poety nie może zaspokoić pragnień i potrzeb człowieka? Odpowiedź uzasadnij.

Ćwiczenie 7.6

Dlaczego Sęp Szarzyński odrzuca wartości doczesne? Odpowiedź uzasadnij.

Ćwiczenie 7.7

Kto i dlaczego według poety jest jedynym obiektem godnym miłości? Odpowiedź uzasadnij.

Dla zainteresowanych

Poetycki świat autora Rytmów jest dynamiczny, niespokojny, pełen niepokoju i drgnień. Cała poezja Sępa stoi pod znakiem Ruchu. We wszystkim, co go otacza, i we wszystkim, co w sobie samym doznaje, Szarzyński odczuwa zwłaszcza zmianę. Ruch jest dla niego czymś więcej niż jednym ze zjawisk; jest raczej trybem bytu, formą, w jakiej istnieje rzeczywistość [...].

j0000007XEB1v38_000tp00H
j0000007XEB1v38_000tp00G
j0000007XEB1v38_000tp00F
j0000007XEB1v38_000tp00L
j0000007XEB1v38_000tp00K
j0000007XEB1v38_000tp00J
j0000007XEB1v38_000tp00I
j0000007XEB1v38_00000094
JPOL_E3_E4_Konteksty

Cóż ja czuję?

Sonet 132Francesco Petrarka
Francesco Petrarka Sonet 132

Jeśli to nie jest miłość – cóż ja czuję?
A jeśli miłość – co to jest takiego?
Jeśli rzecz dobra – skąd gorycz, co truje?
Gdy zła – skąd słodycz cierpienia każdego?

Jeśli z mej woli płonę – czemu płaczę?
Jeśli wbrew woli – cóż pomoże lament?
O śmierci żywa, radosna rozpaczy,
Jaką nade mną masz moc! Oto zamęt.

Żeglarz, ciśnięty złym wodom dla żeru,
W burzy znalazłem się, podarłszy żagle,
Na pełnym morzu, samotny, bez steru.

W lekkiej od szaleństw, w ciężkiej od win łodzi
Płynę, nie wiedząc już sam, czego pragnę,
W zimie żar pali, w lecie mróz mnie chłodzi.

j0000007XEB1v38_00000_BIB_007Francesco Petrarka, Sonet 132, [w:] tegoż, Poezje wybrane, tłum. Jalu Kurek, Warszawa 1969, s. 32.
Ćwiczenie 8

Sonet V Mikołaja Sępa Szarzyńskiego nawiązuje do Sonetu 132 Francesca Petrarki. Przeczytaj wiersz włoskiego humanisty, a następnie porównaj z tym, co o paradoksach miłości napisał autor Rytmów.

j0000007XEB1v38_0000009H
JPOL_E3_E4_Preteksty

Popularność artysty

Ćwiczenie 9

Mikołaj Sęp Szarzyński za życia był znany garstce czytelników. Dziś uznaje się go za jednego z najwybitniejszych twórców XVI wieku. Rozważcie, co może decydować o:

  • braku popularności za życia artysty (nie tylko Sępa!),

  • uznaniu artysty za wybitnego i włączeniu jego dzieł do kanonu.

j0000007XEB1v38_0000009S
JPOL_E3_E4_Zadaniowo

Zadaniowo

Ćwiczenie 10

Wyobraź sobie, że rozmawiasz z Mikołajem Sępem Szarzyńskim. Przeprowadź z nim wywiad, którego tematem niech będą jego poglądy na życie ziemskie, śmierć i życie wieczne. W odpowiedziach udzielanych przez poetę zawrzyj cytaty z jego wierszy.

Ćwiczenie 11

Napisz interpretację wybranego wiersza Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Ćwiczenie 12

Wszystko w życiu przemija, czy zostaje na trwałe zapisane w pamięci? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do wybranych przedstawień martwej natury oraz innego niż wyżej wymienione tekstu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

R13euZqEWC7yH1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.