Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Materiały stosowane w kamieniarstwie

RXK1GIEoTUqnB1
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 1
R1Z9LkY7EWoSE1
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
RNwEXFIdRJfg91
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
ma8129a179704fcd7_1516316248437_0

Maszyny do cięcia płyt kamiennych

R1eC3lCaigYoW1
Machines for stone slab cutting - Maszyny do cięcia płyt kamiennych
Ćwiczenie 3
R3dezm9Z6sTOE1
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
ma8129a179704fcd7_1516383283628_0

Narzędzia do ręcznej obróbki kamienia

R1JEAGgzWVubG1
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
ma8129a179704fcd7_1

Rozmowa o pracę

ma8129a179704fcd7_1516315582267_0

1. Film in the standard version.

RZrIIm4xjxoxx1
Rozmowa o pracę
ma8129a179704fcd7_1516315713520_0

2. Film with subtitles.

ma8129a179704fcd7_1516315731083_0
R1DzhcriybKgj1
Rozmowa o pracę
ma8129a179704fcd7_1517519920974_0

3. Film with pauses. Listen and repeat.

ma8129a179704fcd7_1516315855551_0
REJaOflWjsScp1
Rozmowa o pracę
ma8129a179704fcd7_1516315946508_0

4. Film with narration.

ma8129a179704fcd7_1516315951214_0
RU9aNDvBMAmze1
Rozmowa o pracę
ma8129a179704fcd7_1516316024463_0
Ćwiczenie 4
R1dcqOprdPZSH1
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
RVpkh23bUpEFo1
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
R1dkTGmM5MFl31
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
ma8129a179704fcd7_1516383280961_0

Zadania

Ćwiczenie 7
R1YoC9aSdgmG31
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
R1CtPKIP8JEdw1
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9
R2xxxvEE7t0811
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
R1P16g0kbyxGr1
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 11
R1Yhg7l5yMSKH1
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 12
R5lUp7cm14T1r1
Zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 13
RVOwsNvEsQQfl1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 14
R14noJ98o5ZBt1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 15
R1CoOqnj0dci51
Zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 16
RY0YZE4T4POoZ1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 17
RzwWFwqaztFUO1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
ma8129a179704fcd7_1516384819599_0

Słownik

2 tooth chisel
2 tooth chisel

/tuː tuːθ ˈtʃɪzəl/   [noun, countable]   dwuząb

abrasive water jet cutting
abrasive water jet cutting

/əˈbreɪsɪv ˈwɔːtər dʒet ˈkʌtɪŋ/   [noun, countable]   cięcie strumieniem wody ze ścierniwem

carbide bushing tool
carbide bushing tool

/ ˈkɑːr.baɪd bʊʃɪŋ tuːl/   [noun, countable]   groszkownik

circular sawing machines
circular sawing machines

/ˈsɜːkjələr səʊɪŋ /məˈʃiːns/   [noun, countable]   maszyny tarczowe

cornice
cornice

/ˈkɔː.nɪs/    [noun, countable]   gzyms

deposition of stone elements
deposition of stone elements

/ˌdep.əˈzɪʃ.ən əv stəʊn ˈelɪmənts/   [noun, uncountable]   osadzanie elementów kamiennych

dolomites
dolomites

/ˈdɒləmʌɪts/   [noun, countable]   dolomity

engraving machines
engraving machines

/ɛnˈɡreɪvɪŋ məˈʃiːn/   [noun, countable]   maszyny grawerujące

flat chisel
flat chisel

/ /flæt ˈtʃɪzəl/   [noun, countable]   dłuto szerokie

gliding
gliding

/ˈɡlʌɪdɪŋ/  [noun, uncountable]   technika pozłotnicza

granites 
granites 

/ˈɡrænɪts/   [noun, countable]  granity

hand‑held circular saws
hand‑held circular saws

/hænd held sɜːkjələr sɔːs/   [noun, countable]   pilarki ręczne

igneous rocks
igneous rocks

/ˈɪɡ.ni.əs rɒks/    [noun, countable]   skały magmowe

inside caliper
inside caliper

/ɪnˈsʌɪd  kalɪpə/   [noun, countable]   macka traserska do wykonywania pomiarów wewnętrznych

letter carving
letter carving

/ˈlɛtə kɑːvɪŋ/   [noun, uncountable]   wkuwanie liter

machinist square
machinist square

/məˈʃiːnɪst skwɛː/   [noun, countable, singular]   kątownik

marbles
marbles

/ˈmɑːbls/   [noun, countable]   marmury

meanders
meanders

/mɪˈandəs/   [noun, countable]   ornament meandrowe

metamorphic rocks
metamorphic rocks

/ˌmet.əˈmɔː.fɪk rɒks/    [noun, countable]   skały metamorficzne

outside caliper
outside caliper

/ˌaʊtˈsaɪd kalɪpə/   [noun, countable]   macka traserska do wymiarów zewnętrznych

petrologist
petrologist

/pɪˈtrɒlədʒɪst/   [noun, countable]   petrolog

point chisel
point chisel

/pɔɪnt ˈtʃɪzəl/   [noun, countable]   grot

sandblasting method
sandblasting method

/ˈsænd.blɑːstin meθəd/   [noun, countable]   metoda piaskowania

sandstones
sandstones

/ˈsændstəʊns/   [noun, countable]   piaskowce

sedimentary rocks
sedimentary rocks

/ˌsed.ɪˈmen.tər.i rɒks/   [noun, countable]   skały osadowe

stone chisel
stone chisel

/stəʊn ˈtʃɪzəl/   [noun, countable]   dłuto kamieniarskie

stone dressing
stone dressing

/stəʊn dresɪŋ/   [noun, uncountable]   obróbka kamienia

stone masonry
stone masonry

/stəʊnˈmeɪsənri/    [noun, uncountable]   kamieniarstwo

stone products 
stone products 

/stəʊn ˈprɒdʌkts/   [noun, countable]   wyroby kamieniarskie

surface texturing
surface texturing

/ˈsɜːfɪs ˈtekstʃərin/   [noun, uncountable]   fakturowanie powierzchni

table saws
table saws

/ˈteɪbl sɔːs/    [noun, countable]   piły tarczowe

tools for profile work
tools for profile work

/tuːls fɔːr ˈprəʊfaɪl wɜːks/   [noun, countable]   narzędzia do robót profilowych

toothed stone chisel
toothed stone chisel

/-tuːθt stəʊn ˈtʃɪzəl/   [noun, countable]   gradzina

tracery
tracery

/ˈtreɪs(ə)ri/   [noun, countable]   manswerk

volutes
volutes

/vəˈl(j)uːts/   [noun, countable]   woluty

R1WJDOepWwCA51
.
Źródło: ORE, licencja: CC0.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida