Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Uzgodnienia dotyczące zakresu prac przy renowacji elementów wykonanych z kamienia

mec4b669e4ca23207_1516315582267_0

1. Film in the standard version.

RcEGfO2C9KSvp1
Uzgodnienia dotyczące zakresu prac przy renowacji elementów wykonanych z kamienia
mec4b669e4ca23207_1516315713520_0

2. Film with subtitles.

mec4b669e4ca23207_1516315731083_0
R1IcfTcehDvsi1
Uzgodnienia dotyczące zakresu prac przy renowacji elementów wykonanych z kamienia
mec4b669e4ca23207_1517519920974_0

3. Film with pauses. Listen and repeat.

mec4b669e4ca23207_1516315855551_0
RZPss9lY8QGp01
Uzgodnienia dotyczące zakresu prac przy renowacji elementów wykonanych z kamienia
mec4b669e4ca23207_1516315946508_0

4. Film with narration.

mec4b669e4ca23207_1516315951214_0
RrjSDcJSCvEsY1
Uzgodnienia dotyczące zakresu prac przy renowacji elementów wykonanych z kamienia
mec4b669e4ca23207_1516316024463_0
Ćwiczenie 1
RmunBryEJw3jt1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
mec4b669e4ca23207_1516383283628_0

Renowacja kamieniarskich elementów architektury

Ćwiczenie 2
R17hJDjMdpnUv1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
mec4b669e4ca23207_1533903672215_0

Przyczyny zniszczeń kamienia

R1YtbhmwsynPg1
dokument hipertekstowy
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
RXWPLkrk3cljr1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
RfMEP2KuxhFrw1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
R13gaPv3G3g4D1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
mec4b669e4ca23207_1516316248437_0

Zakres prac przy renowacji elementów kamiennych

RY74P042GigSB1
Zakres prac przy renowacji elementów kamiennich
Ćwiczenie 6
RJqThIbDLQ8fU1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
R1VmvJGFAgGuu1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
mec4b669e4ca23207_1516383280961_0

Zadania

Ćwiczenie 7
RNIswsFHNuhdO1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
R1Kx4KQa5BvL01
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9
R1T2XVosxeLtR1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
RO8rBWdd4IjZS1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 11
R19MGiefV8b5t1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 12
RDsTGaFjRlnGf1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 13
R1TbDEA59hsF41
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 14
RjpRlHagFHHuw1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 15
RC1duyBwUhcMF1
Zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 16
RWEHrhJiuBr8a1
zadanie interaktywne
Źródło: Zespol autorski Politechniki Lodzkiej, licencja: CC BY 3.0.
mec4b669e4ca23207_1516384819599_0

Słownik

bacteria
bacteria

/bækˈtɪəriə/   [noun, countable]   bakteria

biological factors
biological factors

/ˌbaɪ.əˈlɒdʒ.ɪ.kəl fæk.təsr/   [noun, countable]   czynniki biologiczne

black patina
black patina

/blæk pæt.ɪ.nə/   [noun, uncountable]   czarna patyna

blisters
blisters

/ˈblɪs.tərs/    [noun, countable]   spęcherzenia

cement
cement

/sɪˈment/   [noun, uncountable]   cement

chemical transformations
chemical transformations

/ˈkem.ɪ.kəl træns.fəˈmeɪ.ʃəns/   [noun, countable]   przemiany chemiczne

coniferous binders
coniferous binders

/kəˈnɪf.ər.əs baɪn.dərs/   [noun, countable]   lepiszcze iglaste

conservation efforts
conservation efforts

/ˌkɒn.səˈveɪ.ʃən ef.əts/   [noun, countable]   zabiegi konserwatorskie

deformations
deformations

/ˌdiː.fɔːˈmeɪ.ʃəns/    [noun, countable]   odkształcenia

destructive factors
destructive factors

/dɪˈstrʌk·tɪv fæk.təs/   [noun, countable]   czynniki niszczące

dissolution
dissolution

/ˌdɪs.əˈluː.ʃən/    [noun, uncountable]  rozpuszczanie

fungi and lichens
fungi and lichens

/ˈfʌŋ.ɡai ænd laɪ.kəns/   [noun, countable]   grzyby i porosty

internal stone structure
internal stone structure

/ɪnˈtɜː.nə stəʊn strʌk.tʃər/    [noun, countable]   wewnętrzna struktura kamienia

losses
losses

/lɒses/   [noun, countable]   ubytki

mechanical factors
mechanical factors

/məˈkæn.ɪ.kəl fæk.təs/   [noun, countable]   czynniki mechaniczne

oil paints
oil paints

/ɔɪl peɪnts/   [noun, uncountable]   farby olejne

peeling
peeling

/piːling/  [verb]   łuszczenie

physico‑chemical factors
physico‑chemical factors

/ˈsaɪ.kəʊ kem.ɪ.kəl fæk.təs/   [noun, uncountable]   czynniki fizykochemiczne

pointing
pointing

/pɔɪnting/    [verb]   spoinowanie

polluted air
polluted air

/pəˈluːtid eər/    [noun, uncountable]   zanieczyszczenia powietrze

powdering
powdering

/ˈpaʊ.dering/   [verb]   pudrowanie się

rock‑forming elements
rock‑forming elements

/rɒk fɔːming el·ə·mənts/   [noun, countable]   składniki skałotwórcze

salt efflorescence
salt efflorescence

/sɒlt ef.ləˈres.əns/    [noun, uncountable]   wykwity solne

stains
stains

/steɪns/    [noun, countable]   zaplamienia

stone binders
stone binders

/stəʊn baɪn.dər/   [noun, countable]   lepiszcze kamienia

stone disintegration
stone disintegration

/stəʊn dɪˌsɪn.tɪˈɡreɪ.ʃən/   [noun, uncountable]   dezintegracja kamienia

swelling
swelling

/sweling/    [verb]   pęcznienie

tight mortars
tight mortars

/taɪt ˈmɔː.tərs/   [noun, uncountable]   szczelne zaprawy

unprofessional
unprofessional

/ˌʌn.prəˈfeʃ.ən.əl/   [adjective]    niefachowe

washing out
washing out

/ˈwɒʃ.ɪŋ aʊt/    [verb]   wymywanie

R1WJDOepWwCA51
.
Źródło: ORE, licencja: CC0.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida