Czynnik wpływające na rozwój osadnictwa wiejskiego w Polsce