II Rzeczpospolita - problemy integracji i odbudowy

Zasób składa się z informacji zawartej w depeszy wysłanej przez Józefa Piłsudskiego zawiadamiającej o  powstaniu niepodległego państwa polskiego oraz z ćwiczenia interaktywnego- uczeń wskazuje najważniejsze problemy II Rzeczypospolitej

Zasób składa się z  kolorowej mapy przedstawiającej I wojnę światową na ziemiach polskich, kolorowego zdjęcie przedstawiającego chałupę w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, zdjęcia przedstawiającego 1000 marek polskich z 1919 r. i 100 marek polskich z 1919 r., oraz sześciu ćwiczeń interaktywnych: II RP - problemy integracji i odbudowy, taktyka spalonej ziemi, związek polskiej gospodarki z gospodarką państw zaborczych, powojenne problemy gospodarcze, marka polska, problemy integracji i odbudowy.

Zasób składa się z krótkiego omówienia struktury narodowościowej i religijnej II Rzeczpospolitej oraz ćwiczeń interaktywnych

Zasób składa się z krótkiego omówienia sytuacji Polski w pierwszych latach niepodległego bytu oraz zawiera dwóch kolorowych ilustracji: Godło II RP z 1919 r. oraz Godło II RP obowiązujące od 1928 r.

Bibliografia:

  • Źródło: Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu, w grudniu 1918. Poznań 1918. Nakładem i czcionkami Drukarni i Księgarni św. Wojciecha, 1918, s. 59.
  • Źródło: Powojenne problemy gospodarcze, [w:] Trener liceum – poziom podstawowy i rozszerzony, historia. Analiza źródeł historycznych, red. Cz. Witkowski, Warszawa-Bielsko-Biała 2009.
  • Źródło: Andrzej Leszek Szcześniak, Historia 1918–1939, Warszawa 1993.
  • Źródło: Nota delegacji polskiej na konferencję pokojową do przewodniczącego komisji specjalnej Julesa Cambona w sprawie granic państwa polskiego, [w:] Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–1939, t. 1, red. Tadeusz Jędruszczak, Maria Kiełbikowa, Warszawa 1989.
  • Źródło: A. Garlicki, Siedem mitów II Rzeczypospolitej, 2013.
  • Źródło: Depesza Józefa Piłsudskiego z 16 listopada 1918 r. zawiadamiająca prezydenta USA oraz rządy: angielski, francuski, włoski, niemiecki oraz rządy wszystkich państw wojujących i neutralnych o powstaniu niepodległego państwa polskiego, dostępny w internecie: https://dziennikurzedowy.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/historia/wydarzenia/depesza_jozefa_pilsudskiego_z_16_listopada_1918_r_.html [dostęp 10.05.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida