Podsystemy ochronne państwa (I)

Ogólny wstęp wprowadzający do tematu podsystemów ochronnych państwa. Cele lekcji sformułowane w języku ucznia dotyczą specyfiki podsystemów ochronnych państwa i jego komponentów.

Opis komponentów podsystemów ochronnych polskiego systemu bezpieczeństwa narodowego (służby specjalne, wymiar sprawiedliwości, służby graniczne, służby ratownicze, inspekcje i straże, zarządzanie kryzysowe). Ilustracja 1 przedstawia na schemacie elementy podsystemów ochronnych polskiego systemu bezpieczeństwa narodowego

Opis komponentów wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Ciekawostka wskazująca na Prokuraturę jako organ ochrony prawnej a nie element wymiaru sprawiedliwości. Ilustracja przedstawia budynek Sądu Najwyższego

Opis wymiaru sprawiedliwości jako elementu władzy sądowniczej. Ilustracja przedstawia schemat władzy sądowniczej w Polsce. Polecenie 1 dotyczy roli Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu w zapewnianiu bezpieczeństwa.

Scharakteryzowano sądy szczególne, do których zalicza się sądy administracyjne i sądy wojskowe. Polecenie 2 dotyczy wskazania dlaczego sądy powszechne nie orzekają w sprawach przestępstw popełnionych przez żołnierzy. Ilustracja przedstawia rozprawę przed sądem wojskowym.

Charakterystyka Służby Więziennej. Aplikacja interaktywna przedstawia zadania Służby Więziennej.

Opis liczebności i struktury organizacyjnej Służby Więziennej. Ilustracja przedstawia funkcjonariuszy Służby Więziennej transportujących więźniów.

Wskazanie na formacje takie jak: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Agencja Wywiadu (AW), Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA), a także Służba Wywiadu Wojskowego oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego jako te, które zaliczamy do służb specjalnych. Ciekawostka dotycząca braku legalnej definicji służb specjalnych. Charakterystyka ABW i opis jej zadań.

Charakterystyka Agencji Wywiadu. Aplikacja interaktywna 2 przedstawia zadania Agencji Wywiadu.

Opis organizacji i funkcjonowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ilustracja przedstawia logo Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Terminy dotyczące podsystemów ochronnych państwa: korupcja, osoba fizyczna, osoba prawna, wymiar sprawiedliwości

Cztery ćwiczenia interaktywne.

Bibliografia:

  • Źródło: Strona internetowa Służby Ochrony Państwa, dostępny w internecie: https://www.sop.gov.pl [dostęp 11.04.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida