Polscy Sprawiedliwi – pomoc Żydom

Autor: Grzegorz Samotiuk

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Cytat za: Władysław Bartoszewski, Polacy, Żydzi, okupacja: fakty, postawy, refleksje, Kraków 2016.
 • Cytat za: Verordnungsblatt für das Generalgouvernement (Dziennik rozporządzeń dla Generalnego Gubernatorstwa), 1941, Nr 95 (15 Oktober), O ograniczeniach pobytu w Generalnym Gubernatorstwie, rozporządzenie z dnia 15 października 1941 r.
 • Cytat za: Margot Kleinberger, Oznaczona numerem VIII/1387 przeżyła jako dziecko w Theresienstadt, Tczew 2011, s. 30.
 • Cytat za: przedmowa pt. It is true do broszury Stop them Now. German Mass-murder of Jews and Poland, Londyn 1942, [w:] Władysław Bartoszewski, Polacy, Żydzi, okupacja: fakty, postawy, refleksje, Kraków 2016, s. 55.
 • Źródło: Donos napisany przez Polaka do gestapo w Warszawie (zachowano interpunkcję, ortografię i stylistykę oryginału). Cytat za: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Zespół „Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SS für den Distrikt Warschau“, 595/31, dok. nr 84.
 • Źródło: Relacja Alicji Resich-Modlińskiej o jej babci Franciszce Budziaszek-Resich. Cytat za: relacja z filmu Życie za życie, realiz. A. Gołębiewski, rok prod. 2007.
 • Źródło: „Gazeta Ludowa”, Warszawa, 7 IV 1946, nr 97 [w:] Władysław Bartoszewski, Pisma wybrane, t. 1, 1942–1957, Kraków 2007, s. 41–45.
 • Źródło: Relacja księcia Maksymiliana Bawarskiego o bitwie pod Białą Górą z 1620 r., [w:] Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1999, s. 238–239.
 • Źródło: Peter H. Wilson, Wojna trzydziestoletnia 1618–1648. Tragedia Europy, tłum. M. Kapałczyński, Oświęcim 2017.
 • Źródło: Dywersja lisowczyków w czasie oblężenia Wiednia w 1619 r., [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Kontrreformacja w Europie i w Polsce, t. 15, oprac. Z. Kuchowicz, Warszawa 1959, s. 15.
 • Źródło: List majestatyczny Rudolfa II z dnia 9 lipca 1609 r., [w:] Historia powszechna 1500–1648. Wybór tekstów źródłowych, oprac. S. Cynarski, Kraków 1981, s. 167–168.
 • Źródło: Tomasz Bohun, Biała Góra 1620 – czeska klęska wszech czasów, „Mówią Wieki” 2/2002.
 • Źródło: oprac. S. Cynarski, Historia powszechna 1500–1648. Wybór tekstów źródłowych, Kraków 1981, s. 172–173.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida