Rozwój handlu. Przemiany kapitalistyczne

Autor: Wiesław Zdziabek

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Lodovico Guicciardini, Opis Niderlandów, Antwerpia 1568, [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Odrodzenie, t. 14, oprac. L. Szczucki, J. Tazbir, Warszawa 1960, s. 3.
  • Źródło: Afryka w gospodarce światowej XVI–XVII wieku, [w:] Bronisław Nowak, Europa i świat w początkach epoki nowożytnej, t. 1, red. A. Mączak, Warszawa 1991, s. 321.
  • Źródło: List agenta Fuggerów z Amsterdamu z 24 lipca 1599 roku o handlu holenderskim z Indiami, [w:] Stanisław Cynarski, Historia powszechna 1500-1648. Wybór źródeł, Kraków 1981, s. 26.
  • Źródło: Uwagi Filipa Sassetti o handlu lewantyńskim (1577), [w:] Historia powszechna 1500–1648. Wybór tekstów źródłowych, oprac. S. Cynarski, Kraków 1981, s. 26.
  • Źródło: Historia powszechna 1500–1648. Wybór tekstów źródłowych, oprac. S. Cynarski, Kraków 1981, s. 20.
  • Źródło: Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1999, s. 73.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida