Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmami i wykonaj polecenia.

Ro3ray0rxxHQi
Film nawiązujący do niewoli awiniońskiej i wielkiej schizmy zachodniej.
Polecenie 2

Wskaż przyczyny wielkiej schizmy zachodniej. Wyjaśnij, na czym ona polegała.

RDsfGvk1sJTKn
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Wymień konsekwencje postanowień soboru bazylejskiego.

R1Wrr1w5gBMLP
(Uzupełnij).
R1PkKWCyMlYgX
Film nawiązujący do ruchów reformatorskich.
Polecenie 4

Wyjaśnij, czym jest devotio moderna. Podaj założenia tego nurtu.

RDsfGvk1sJTKn
(Uzupełnij).
Polecenie 5

Wymień założenia wiklefizmu.

R1Wrr1w5gBMLP
(Uzupełnij).
1
Pokaż ćwiczenia:
21
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z fragmentami tekstu źródłowego i wykonaj kolejne polecenia.

Fragment A
Już Bonifacy VIII, ostatni z potężnych papieży średniowiecznych (VIII, 3), został upokorzony i nawet uwięziony w Anagni przez króla francuskiego […]. Ten sam król skłonił w r. 1309 papieża Klemensa V, Francuza, by osiadł na stałe w Avignonie, w południowej Francji.

C Cytat za: Upadek średniowiecznego życia kościelnego i próby naprawy, w: old.luteranie.pl [dostęp: 31.03.2022].

Fragment B
Grzegorz XI zmarł już w następnym roku po powrocie do Rzymu. Następcą jego wybrano Włocha, Urbana VI. Niezadowoleni z tego kardynałowie francuscy, wybrali spośród siebie drugiego papieża, Klemensa VII, który osiadł w Avignonie. Chrześcijaństwo łacińskie podzieliło się na dwa obozy; jedne narody uznawały papieża rzymskiego, drugie awiniońskiego; a rozłam ten, zwany wielką schizmą zachodnią, trwał blisko 40 lat. Sobór w Pizie chciał w r. 1409 zażegnać ten rozłam, żądając, by obaj ówcześni papieże ustąpili na rzecz nowego, jednego papieża, obranego przez sobór. Ale przez to stan schizmy tylko się pogorszył; do dwu dotychczasowych (papieży: rzymskiego i awiniońskiego, przybył jeszcze trzeci, pizański, który zaczął urzędować w miejscu obrad soboru. Dopiero w r. 1417 zdołał sobór w Konstancji przywrócić Kościołowi zachodniemu jedność pod zwierzchnictwem papieża rzymskiego.

C Cytat za: Upadek średniowiecznego życia kościelnego i próby naprawy, w: old.luteranie.pl [dostęp: 31.03.2022].

Fragment C
Takie rozwiązanie wzmocniło papiestwo politycznie, ale nie zdołało przywrócić mu powagi moralnej. Przeciwnie stan moralny papiestwa przedstawia się coraz gorzej. Jak niegdyś w wieku X nie różni się dwór papieski w XV stuleciu niczym od współczesnych upadłych moralnie włoskich dworów książęcych. Przepych, przekupstwo, rozpusta, wiarołomstwo, trucicielstwo rządzą w Rzymie i na Watykanie. Papieże szafują majątkiem kościelnym na rzecz krewnych, wśród których nie brak nawet ich własnych synów; nadużywają naczelnej władzy kościelnej, by zdobywać dla nich trony książęce, w ogóle kierują się w rządach Kościoła osobistymi interesami. Czasy te zwie historia okresem nepotyzmu w Kościele. Papież Innocenty VIII i Aleksander VI mieli synów i córki, które wyposażali kosztem państwa kościelnego.

C Cytat za: Upadek średniowiecznego życia kościelnego i próby naprawy, w: old.luteranie.pl [dostęp: 31.03.2022].
RF8tVyVYTEjwp
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R15xps19bx2id
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
311
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z materiałami źródłowymi, a następnie wykonaj polecenia.

Źródło A

1

W sobotę po Wszystkich Świętych (1414 r.) przybył osobiście a)……….. ubezpieczony glejtem, otrzymanym od króla węgierskiego b)………………………; poprzednio napisał on i otwarcie oświadczył w Pradze, że każdemu gotów jest zdać sprawę ze swej wiary na soborze w c)……………… Ale na nic się zdał glejt królewski. Na skutek oskarżeń i oszczerstw przewrotnych duchownych czeskich, a zwłaszcza prałatów praskich, schwytano go w piątek po świętej Katarzynie tegoż roku, podstępnie wezwano na publiczną dysputę wobec soboru, papieża i kardynałów, wtrącono do ciężkiego więzienia w klasztorze braci kaznodziejów, w okolicy jeziora i otoczono strażą różnej narodowości.

A Źródło: Historia powszechna XIV–XV w., oprac. M. Małowist, Warszawa 1954, s. 281.

Źródło B

Rxul5cbAnuAjV
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Źródło C

1

Cztery artykuły praskie – 1421 r.

My, burmistrz, rajcy, ławnicy i cały lud miasta Pragi, stolicy królestwa czeskiego i innych wiernych temu królestwu – postanawiamy etc. Po pierwsze: by w królestwie czeskim swobodnie i bezpiecznie głoszono słowo Boże i by księża głosili je bez przeszkód […]. Po drugie: by Ciało i Krew najświętszego ukrzyżowanego Chrystusa Pana rozdawane były pod postacią chleba i wina, wszystkim wiernym wolnym od grzechu śmiertelnego, jak postanowił Chrystus. Pan i Zbawca […]. Po trzecie: by (księżom) odebrano i zniesiono ich świecką władzę nad bogactwem, dobrem doczesnym, szkodzącą ich stanowisku, i aby księża dla zbawienia swego wrócili do reguły Pisma św. i żywota apostolskiego, jaki wiódł Chrystus ze swymi apostołami. Po czwarte: by wszystkie grzechy śmiertelne zwłaszcza jawne, a także inne występki przeciw prawu bożemu karano i potępiano (niezależnie) od stanowiska (grzeszącego). Śmierci są godni ci co popełniają grzechy i ci co potakują (grzechom takim) jak: rozpusta, obżarstwo, cudzołóstwo, złodziejstwo, grabież, nienawiść, kłamstwo, krzywoprzysięstwo, zbędna praca, czary, żądza bogactwa, lichwa, a wśród księży: świętokupstwo, kacerstwo, branie pieniędzy za chrzest, za bierzmowanie, za spowiedź, za komunię, za oleje święte, za wodę (święconą), za msze, targowanie się, kupowanie i sprzedawanie mszy, (branie pieniędzy) za msze modlitwy za zmarłych, od postów, za msze zaduszne i inne rzeczy, za kazania za pogrzeb, od (bicia w) dzwony, za po święcenie kościołów, ołtarzy i kaplic, za probostwa, za stanowiska i prałatury, za dostojeństwa, za odpusty; (dalej) stąd wynikające herezje i hańbiące Kościół Chrystusowy: cudzołóstwo i przeklęte płodzenie synów i córek, inne rozpusty, gniew, kłótnie, zwady, obmowa, pozywanie, dręczenie prostego ludu, ograbianie go, (ściąganie) opłat, danin i ofiar. Każdy sprawiedliwy syn swej matki, kościoła świętego, wyrzec się i sprzeciwiać temu, nienawidzić jak diabła i mieć to w obrzydzeniu.

B Źródło: Historia powszechna. XIV–XV w. Wybór tekstów, oprac. M. Małowist, Warszawa 1954, s. 135–137.
R154o2R0swkFg
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R1AwdUXbxQ06W
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Ćwiczenie 2
R1WDsie45tXOM
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.