Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

->

W tym materiale powtórzysz pojęcia i definicje takich wielkości fizycznych, jak: praca, moc, energia mechaniczna, ciepło, energia wewnętrzna, ciepło właściwe, ciepło topnienia, ciepło parowania. Przypomnisz sobie też jedną z fundamentalnych zasad przyrody – zasadę zachowania energii i jej zastosowanie zarówno w odniesieniu do energii mechanicznej, jak i energii wewnętrznej ciał. Utrwalisz informację o zasadach działania maszyn prostych i przykłady ich praktycznego wykorzystania.

Więcej informacji znajdziesz w poniższych materiałach:

R1QfL80Ufyawp
Bez wnikliwej wiedzy na temat takich pojęć fizycznych, jak praca, moc czy energia niemożliwy byłby rozwój mechaniki. Bez niej z kolei nie istniałby świat taki, jaki znamy dzisiaj. Zdjęcie powyżej ukazuje silnik spalinowy historycznego samolotu dwupłatowego Waco 10 z 1928 roku z promieniowo rozmieszczonymi cylindrami, czyli tzw. silnik gwiazdowy
Źródło: dostępny w internecie: flickr.com, licencja: CC BY-ND 2.0.

Praca

RJNy7qVRr6rkP
Mitologiczna syzyfowa praca
Źródło: ContentPlus, licencja: CC BY 3.0.
 1. Znaczenie słowa praca w języku potocznym nie pokrywa się z jego znaczeniem w języku fizyki.

 2. W języku fizyki praca W to zdefiniowana wielkość, będąca iloczynem siły F i przemieszczenia s, jeśli kierunki siły i przemieszczenia są takie same; w takiej sytuacji możemy ją wyrazić wzorem:

  W=F·s.
 3. Jednostką pracy jest dżul, oznaczamy go literą . 1 J jest równy pracy wykonanej przez siłę 1 N na drodze 1 m:

  1 J=1 N·1 m.
 4. Praca siły prostopadłej do przemieszczenia ma wartość zero.

Moc

RBbJwRyENI8c8
Silnik
Źródło: JAW, edycja: Krzysztof Jaworski, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, licencja: CC BY-SA 3.0.
 1. Moc informuje nas, jaka jest szybkość wykonywanej pracy lub inaczej – ile pracy wykonywano w jednostce czasu.

 2. Moc P jest równa ilorazowi pracy W i czasu t, w którym ta praca została wykonana:

  P=Wt.

  Jeżeli praca była wykonywana ze zmienną szybkością, to otrzymamy wartość średniej mocy.

 3. Jednostką mocy w układzie SI jest wat. Urządzenie ma moc 1 wata, jeśli w ciągu 1 sekundy wykonuje pracę 1 dżula:

  1W=1J1s.

Maszyny proste

R1B23x3J3JVFi
Źródło: Krzysztof Jaworski, licencja: CC BY 3.0.
 1. Maszyny proste to urządzenia ułatwiające wykonanie pracy. Należy podkreślić, że nie zmniejszają one wykonanej pracy, ale pozwalają wykonać pracę z użyciem mniejszej siły.

 2. Przykładami maszyn prostych są:

  • dźwignia jednostronnadźwignia jednostronnadźwignia jednostronna – sztywny pręt podparty w jednym punkcie, do którego siły są przyłożone po jednej stronie punktu podparcia;

  • dźwignia dwustronnadźwignia dwustronnadźwignia dwustronna – sztywny pręt podparty w jednym punkcie, do którego siły są przyłożone po obu stronach punktu podparcia;

  • blok nieruchomy (rodzaj dźwigni dwustronnej) – to koło zamocowane na osi, przez które przerzucono linę. Ponieważ ramiona obu sił są takie same (ich wartość jest równa promieniowi koła), to również siły po obu stronach osi obrotu mają taką samą wartość. Użycie bloku nieruchomego pozwala zmienić kierunek siły działania;

  • kołowrótiyGRGMMBng\_d858e150kołowrót – maszyna prosta będąca walcem o promieniu r z umocowaną na jego końcu korbą o ramieniu R>r. Osią obrotu kołowrotu jest jego oś symetrii. Na kołowrót jest nawinięta lina, której jeden koniec jest przymocowany do kołowrotu, a na drugi działa siła obciążająca Q. Wprawiająca w ruch siła F działa prostopadle do ramienia korby i jest równa:

   F=rR·Q.
iyGRGMMBng_d858e150

Energia mechaniczna

REyvzhTr71stQ
Koła zębate obracając się przekazują energię mechaniczną dalej
Źródło: tallkev, dostępny w internecie: flickr.com, licencja: CC BY 2.0.
 1. Energię posiada ciało lub układ ciał, które mają zdolność do wykonania pracy. Może ona występować w różnych formach, np. energia elektryczna, energia cieplna, energia chemiczna, energia mechaniczna.

 2. Jednostką energii jest dżul.

 3. Energia ciała może się zmieniać. Gdy ciało wykonuje pracę, jego energia maleje, a podczas gdy siły zewnętrzne wykonują pracę nad ciałem – jego energia wzrasta o wartość wykonanej pracy.

 4. Energia mechaniczna jest sumą energii kinetycznej i potencjalnej.

 5. Do oznaczenia energii najczęściej używa się symbolu E: Emech=Ekin+Epot.

Energia potencjalna

RTVu36tvgaPdZ
Woda spadająca z wodospadu zamienia energię potencjalną na energię kinetyczną
Źródło: Mietax007, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, domena publiczna.
 1. Energia potencjalna jest jedną z form energii mechanicznej. Posiadają ją ciała, które oddziałują ze sobą (przyciągają się lub odpychają), a jej wartość zależy od położenia tych ciał względem siebie. Jeśli między ciałami działa siła grawitacji – mówimy o energii potencjalnej grawitacji.

 2. Energia potencjalna grawitacji to energia układu ciał oddziałujących siłami grawitacyjnymi. Wartość tej energii zależy od masy ciał oraz od odległości między nimi; rośnie, gdy zwiększa się odległość między oddziałującymi ciałami oraz jest większa w przypadku ciał o większej masie.

 3. Wartość grawitacyjnej energii potencjalnej dla ciała o masie m znajdującego się w pobliżu powierzchni Ziemi obliczamy ze wzoru:

  Epot=m·g·h,

  gdzie h oznacza wysokość ponad pewien umownie przyjęty poziom (gdy energia potencjalna ciała jest równa zero). Oznacza to, że wartość energii potencjalnej grawitacji zależy od wyboru poziomu, względem którego ją obliczamy. Ponieważ oddziaływanie Ziemi słabnie ze wzrostem odległości od niej, zależność ta jest prawdziwa blisko powierzchni Ziemi.

 4. Przyrost energii potencjalnej grawitacji nie zależy od wyboru poziomu odniesienia i jest wprost proporcjonalny do masy ciała i zmiany wysokości.

 5. Energia potencjalna sprężystości to energia zgromadzona w ciałach odkształconych sprężyście. Odkształconych to znaczy rozciągniętych, ściśniętych, wygiętych lub skręconych. Wartość tej energii jest wprost proporcjonalna do kwadratu odkształcenia oraz zależy od właściwości sprężystych odkształcanego ciała. Zawsze jest równa pracy, jaką trzeba włożyć, aby odkształcić ciało.

Energia kinetyczna

R9doGYwDtIC4U
Energia kinetyczna związana jest z ruchem - prędkością
Źródło: dostępny w internecie: pixabay.com, licencja: CC BY 3.0.
 1. Energia kinetyczna to jedna z form energii mechanicznej. Posiadają ją ciała będące w ruchu i zależy ona od masy ciała oraz wartości jego prędkości.

 2. Energia kinetyczna ciała równa jest pracy, jaką trzeba wykonać, aby ciało o masie m rozpędzić do prędkości v (lub zatrzymać ciało będące w ruchu).

 3. Wartość energii kinetycznej ciała równa jest iloczynowi połowy masy ciała i kwadratu wartości prędkości ciała:

  .
 4. Energia kinetyczna ciała jest wprost proporcjonalna do masy ciała; to znaczy, że na przykład trzykrotne zwiększenie masy ciała powoduje trzykrotny wzrost jego energii kinetycznej (przy niezmienionej prędkości).

 5. Energia kinetyczna ciała jest proporcjonalna do kwadratu prędkości, co oznacza, że na przykład trzykrotny wzrost prędkości powoduje aż dziewięciokrotny wzrost jego energii kinetycznej (przy stałej masie ciała).

 6. Wartość energii kinetycznej zależy od układu odniesienia, ponieważ prędkość ciała zależy od układu odniesienia.

 7. Ciała o różnych masach mogą mieć takie same energie kinetyczne, jeśli mają różne prędkości. Ciało o masie np. 100 razy mniejszej osiągnie taką samą energię kinetyczną jak ciało masywniejsze, jeśli jego prędkość będzie 10 razy większa.

Zasada zachowania energii

 1. Zasada zachowania energii mechanicznej ma charakter empiryczny, to znaczy, że została sformułowana jako wniosek z bardzo wielu doświadczeń.

 2. Zasada zachowania energii mechanicznej głosi, że jeżeli siły zewnętrzne nie wykonują pracy nad układem ciał i na składniki układu nie działają siły tarcia lub oporu ośrodka, to energia mechaniczna układu pozostaje stała. To znaczy, że energie kinetyczna i potencjalna składników układu mogą się zmieniać, ale ich suma pozostaje niezmieniona. Można to zapisać równaniem:

  Epot+Ekinpoczątkowa=Epot+Ekinkońcowa.
 3. Zasada zachowania energii mechanicznej ma duże znaczenie praktyczne, ponieważ pozwala w łatwy i prosty sposób obliczyć lub przynajmniej oszacować niektóre wielkości opisujące stan układu ciał w różnych procesach.

Temperatura a energia kinetyczna cząsteczek

Rct4b89sWDyyw
Temperaturę mierzymy różnego rodzaju termometrami
Źródło: Fornax, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, licencja: CC BY 3.0.
 1. Temperatura jest wielkością opisującą stan cieplny ciała i jest miarą stopnia jego nagrzania. Mierzymy ją w stopniach Celsjusza lub kelwinach.

 2. Temperatura związana jest ze średnią energią kinetyczną atomów i cząsteczek – dwa ciała mają taką samą temperaturę, jeśli średnia energia kinetyczna ich atomów lub cząsteczek jest taka sama.

 3. Temperatura to nie to samo co ciepło, które jest jedną z form przekazywania energii.

 4. W skali Kelvina (zwanej też bezwzględną skalą temperatur) temperatura jest wprost proporcjonalna do średniej energii kinetycznej atomów lub cząsteczek.

 5. Zero kelwinów (zero bezwzględne temperatur) to najniższa wartość temperatury, w której ustaje ruch termiczny atomów i cząsteczek; ich energia kinetyczna byłaby wówczas równa zeru.

 6. Temperaturę odczytaną w stopniach Celsjusza przeliczamy na kelwiny, dodając liczbę 273:

  TKelvina=tCelsjusza+273.
 7. Różnica temperatur ma taką samą wartość zarówno w skali Celsjusza, jak i w skali bezwzględnej.

Energia wewnętrzna i pierwsza zasada termodynamiki

 1. Praca sił tarcia zamienia energię kinetyczną ciała na jego energię wewnętrzną.

 2. Energia wewnętrzna ciała to suma energii kinetycznych i potencjalnych wszystkich atomów i cząsteczek tworzących to ciało.

 3. Wartość energii wewnętrznej zależy od:

  • liczby atomów i cząsteczek tworzących ciało – więcej cząsteczek to więcej składników sumy;

  • temperatury ciała – wyższa temperatura to większa wartość średniej energii kinetycznej cząsteczek;

  • rodzaju substancji i stanu jej skupienia – wielkość energii potencjalnej pochodzącej od oddziaływań międzycząsteczkowych zmienia się wraz ze stanem skupienia i jest różna dla różnych substancji.

 4. Pierwsza zasada termodynamiki głosi, że zmiany energii wewnętrznej ciała wywoływane są pracą oraz przepływem energii cieplnej. Całkowita zmiana energii wewnętrznej jest sumą zmian wywołanych pracą i wymianą ciepła z otoczeniem:

  ΔEwew=W+Q,

  gdzie: ΔEwew – zmiana energii wewnętrznej, W – praca, Q – ciepło.

Przewodnictwo cieplne

RbQspKgN9rNBf
Przykład izolatora - styropian
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
 1. Przewodnictwo cieplne polega na przekazywaniu energii pomiędzy częściami ciała, których temperatury są różne. Ze zjawiskiem tym mamy do czynienia, gdy wydzieloną część ciała podgrzejemy. Po pewnym czasie, dzięki przekazywaniu energii, temperatura ciała wyrówna się.

 2. **Wielkością przenoszoną w procesie przewodnictwa jest ciepło**, a zjawisko zachodzi dzięki różnicy temperatur.

 3. Mechanizm przewodnictwa cieplnego oparty jest na bezpośrednim przekazywaniu energii kinetycznej między cząsteczkami lub atomami materii.

 4. Ze względu na zdolność transportowania energii wewnętrznej substancje dzielimy na:

  • przewodniki ciepła – energia wewnętrzna jest w nich transportowana szybko i łatwo;

  • izolatory cieplne – transport energii wewnętrznej zachodzi w nich wolno.

 5. Najlepszymi przewodnikami ciepła są: metale (również ciekłe), grafit, diament.

 6. Dobrymi izolatorami ciepła są: gazy, pierze, wata szklana, korek, styropian, futro.

Konwekcja

RUh3v8VYJqmKa
Proces konwekcji podczas gotowania wody w czajniku
Źródło: Tomorrow Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.
 1. Konwekcja to proces przekazywania energii wewnętrznej przenoszonej przez poruszające się gaz lub ciecz.

 2. Konwekcja swobodna – przyczyną ruchu gazu lub cieczy są różnice gęstości obszarów o różnej temperaturze.

Ciepło właściwe

R1cRvq7RwkFkP
Obrazowe przedstawienie co to jest ciepło właściwe
Źródło: Krzysztof Jaworski, licencja: CC BY 3.0.
 1. Ciepło właściwe to ilość energii potrzebna do ogrzania 1 kilograma substancji o jeden stopień Celsjusza (o jeden kelwin). Jest to wielkość charakteryzująca daną substancję. Jednostką ciepła właściwego w układzie SI jest Jkg·K.

 2. Definicję ciepła właściwego możemy zapisać za pomocą zależności:

  c=Qm·ΔT,

  gdzie: c – ciepło właściwe, m – masa ciała, ΔT – przyrost temperatury, Q – energia dostarczona do ciała w formie cieplnej (ciepło). Można ją obliczyć po przekształceniu powyższej zależności – otrzymamy wtedy:

  Q=m·c·ΔT.

Wyznaczanie ciepła właściwego wody

R6SU8QfoCyUJ3
Schemat kalorymetru
Źródło: Li-on, edycja: Krzysztof Jaworski, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, licencja: CC BY 3.0.

Aby wyznaczyć ciepło właściwe wody, musimy wykonać następujące działania:

 1. zmierzyć ilość energii dostarczonej do wybranej ilości wody;

 2. zmierzyć masę wody;

 3. zmierzyć zmianę temperatury, będącą skutkiem dostarczania energii do wody.

Ad 1. Do tego działania najwygodniej jest użyć źródła ciepła o znanej mocy P (najlepiej czajnika lub grzałki elektrycznej) i zmierzyć czas jego pracy τ. W urządzeniach tych cała energia elektryczna zamieniana jest na ciepło.
Ad 2. Masę wody możemy wyznaczyć, używając wagi lub mierząc jej objętość – w tym przypadku korzystamy ze znajomości gęstości wody.
Ad 3. Termometrem możemy zmierzyć temperaturę początkową wody, a ogrzewając wodę do momentu rozpoczęcia wrzenia, uznajemy, że temperatura końcowa wody osiągnęła wartość 100˚C. Nie mierzymy tej temperatury termometrem, głównie ze względów bezpieczeństwa.

Ciepło topnienia i krzepnięcia

R18jVcXIZxTgD
Przykład topienia się ciała stałego
Źródło: Smabs Sputzer, dostępny w internecie: flickr.com, licencja: CC BY 2.0.
 1. Aby stopić ciało stałe, należy dostarczyć mu energii, a aby zestalić ciecz – pobrać od niej energię.

 2. Ciepło topnienia (krzepnięcia) to ilość energii, jaką należy dostarczyć (odebrać), aby stopić (zestalić) 1 kilogram danej substancji. Jest to wielkość charakterystyczna dla danego rodzaju substancji. Jednostką ciepła topnienia w układzie SI jest Jkg.

 3. Definicję ciepła topnienia możemy zapisać za pomocą zależności:

  L=Qm,

  gdzie: L – ciepło topnienia; m – masa ciała; Q – energia (ciepło) dostarczone do ciała.

Ciepło parowania i skraplania

RYfT1ddGefipM
Przykład parowania
Źródło: funcrush28, dostępny w internecie: flickr.com, licencja: CC BY 2.0.
 1. Parowanie cieczy oraz wrzenie (parowanie w całej objętości cieczy) wymaga dostarczania energii do cieczy, natomiast skraplanie wymaga odbierania energii od substancji w fazie gazowej.

 2. **Ciepło parowania (skraplania)** to ilość energii, jaką należy dostarczyć (odprowadzić), aby odparować (skroplić) 1 kilogram danej substancji. Jest to wielkość charakterystyczna dla danego rodzaju substancji. Jednostką ciepła parowania w układzie SI jest Jkg.

 3. Definicję ciepła parowania możemy zapisać za pomocą wzoru:

  R=Qm,

  gdzie: R – ciepło parowania; m – masa ciała; ΔE=Q – energia (ciepło) dostarczone do ciała.

Energia wewnętrzna a zmiany stanu skupienia

R1TLGskkqsd0U
Woda w trzech różnych stanach skupienia
Źródło: Antony Howard, dostępny w internecie: flickr.com, licencja: CC BY 3.0.
 1. Topnienie, parowanie i sublimacja to zmiany stanu skupienia, które wymagają dostarczania energii do substancji.

 2. Dostarczona energia powoduje wzrost energii wewnętrznej ciała związany ze zmianą struktury wewnętrznej tej substancji – rośnie energia potencjalna wynikająca z oddziaływań wzajemnych atomów i cząsteczek.

 3. Krzepnięcie, skraplanie i resublimacja to zmiany stanu skupienia, które wymagają oddawania energii przez substancję.

 4. Oddana energia powoduje zmniejszenie energii wewnętrznej ciała i wiąże się ze zmianą struktury wewnętrznej substancji – maleje energia potencjalna wynikająca z oddziaływań wzajemnych atomów i cząsteczek.

Kalorie

R1coZ5Vohk345
Informacja m.in. o wartości energetycznej musi być zamieszczona na prawie każdym produkcie spożywczym
Źródło: GroMar Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Inną, pozaukładową jednostką energii jest kaloria, z łaciny calor - ciepło, oznaczana . Historycznie definiowana była m.in. jako ilość energii potrzebna do podgrzania czystej wody pod ciśnieniem od do . Obecnie używana jest głównie przy określaniu wartości energertycznej różnych produktów.

Do wyrażania wartości energetycznej potraw stosuje się kilokalorie (), będące wielkorotnością kalorii (). Przy przeliczaniu wartości energetycznej produktów spożywczych korzysta się z przelicznika:

Jest to kaloria termochemiczna, która została zaadoptowana do tego celu ze względu na to, że dietetyka jest bardzo powiązana z chemią.

Czasem można je jeszcze spotkać przy określaniu wartości opałowej paliw (np. węgla czy gazu), wtedy używa się najczęsciej wielokrotności kalorii (np. megakalorii, gigakalorii). Przy czym:

Jest to definicja kalorii przyjęta w  r. podczas Fifth International Conference on Properties of Steam odbywającej się w Londynie. Przelicznik ten wszedł do użytku w fizyce oraz energetyce.

Ciekawostka

Istnieje dużo więcej definicji kalorii opierających się np. na ilości energii potrzebnej do ogrzania wody pomiędzy innymi temperaturami czy pod innym ciśnieniem. Ze względu na dużą liczbę definicji kalorii, a co za tym idzie jej wartości, nie jest ona obecnie już prawie używana.

RIqv6Bnk3aYXL
Przykład charakterystyki różnych rodzajów paliw
Źródło: dostępny w internecie: Pexels.com, licencja: CC BY 3.0.
R106QsdVvi3z71
Ćwiczenie 1
Kierując się zasadą działania, dopasuj narzędzie do jednej z poniższych kategorii maszyn prostych. Przeciągnij narzędzie do odpowiedniej grupy lub wejdź w pole i wybierz odpowiednie elementy grupy z listy rozwijalnej. Dźwignia jednostronna Możliwe odpowiedzi: 1. nożyczki, 2. ręczna wciągarka budowlana, 3. siekiera, 4. żuchwa, 5. bloczek jachtowy, 6. kończyna (ręka lub noga), 7. obcęgi, 8. taczki, 9. kołowrotek wędkarski, 10. waga dźwigniowa, 11. sekator, 12. dziadek do orzechów, 13. śruba Dźwignia dwustronna Możliwe odpowiedzi: 1. nożyczki, 2. ręczna wciągarka budowlana, 3. siekiera, 4. żuchwa, 5. bloczek jachtowy, 6. kończyna (ręka lub noga), 7. obcęgi, 8. taczki, 9. kołowrotek wędkarski, 10. waga dźwigniowa, 11. sekator, 12. dziadek do orzechów, 13. śruba Kołowrót Możliwe odpowiedzi: 1. nożyczki, 2. ręczna wciągarka budowlana, 3. siekiera, 4. żuchwa, 5. bloczek jachtowy, 6. kończyna (ręka lub noga), 7. obcęgi, 8. taczki, 9. kołowrotek wędkarski, 10. waga dźwigniowa, 11. sekator, 12. dziadek do orzechów, 13. śruba Blok nieruchomy Możliwe odpowiedzi: 1. nożyczki, 2. ręczna wciągarka budowlana, 3. siekiera, 4. żuchwa, 5. bloczek jachtowy, 6. kończyna (ręka lub noga), 7. obcęgi, 8. taczki, 9. kołowrotek wędkarski, 10. waga dźwigniowa, 11. sekator, 12. dziadek do orzechów, 13. śruba Elementy niepasujące do żadnej kategorii Możliwe odpowiedzi: 1. nożyczki, 2. ręczna wciągarka budowlana, 3. siekiera, 4. żuchwa, 5. bloczek jachtowy, 6. kończyna (ręka lub noga), 7. obcęgi, 8. taczki, 9. kołowrotek wędkarski, 10. waga dźwigniowa, 11. sekator, 12. dziadek do orzechów, 13. śruba
Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.Nazarenko-Fogt@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
R1a3kfvuQLspZ1
Ćwiczenie 2
Od czego zależy ciepło właściwe danej substancji? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Prawidłowa odpowiedź A, 2. Nieprawidłowa odpowiedź B, 3. Nieprawidłowa odpowiedź C, 4. Prawidłowa odpowiedź D
Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.Nazarenko-Fogt@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 3

Oceń prawdziwość zdań na podstawie wykresu przedstawiającego zależność temperatury od ciepła dostarczonego dla ciał o jednakowych masach przy ich ogrzewaniu podczas topnienia. Zaznacz Prawda lub Fałsz.

R14pocBh8v73h
Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, licencja: CC BY 3.0.
R4zDDEdgtSCwp
Łączenie par. . Ciepło topnienia ciała C1 jest mniejsze niż ciała C2.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ciepło właściwe ciała C1 w stanie ciekłym jest większe niż ciała C2.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ciepło właściwe ciała C1 w stanie ciekłym jest mniejsze niż ciała C2.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Temperatura topnienia ciała C1 jest większa niż ciała C2.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ciepło właściwe ciała C1 w stanie stałym jest mniejsze niż ciała C2.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ciepło topnienia ciała C1 jest takie samo jak ciała C2.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ciepło topnienia ciała C1 jest większe niż ciała C2.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ciepło właściwe ciała C1 w stanie stałym jest większe niż ciała C2.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R4YRzdlOVOn0I2
Ćwiczenie 4
Ciepło topnienia parafiny wynosi 150000 Jkg. Jaka część dwukilogramowej bryły parafiny w temperaturze topnienia ulegnie stopieniu, jeżeli dostarczymy 15 kJ ciepła? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. 5% całej bryły., 2. Cała bryła., 3. 10% całej bryły., 4. 2% całej bryły., 5. 0,5% całej bryły., 6. Pół bryły.
Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.Nazarenko-Fogt@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
R148Dle49tk4a3
Ćwiczenie 5
Podczas wrzenia wody jej temperatura nie zmienia się mimo ciągłego dostarczania ciepła przez grzałkę.
Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe. Zaznacz zdanie prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Dostarczone ciepło powoduje zmianę stanu skupienia wody z cieczy w gaz, co oznacza wzrost jej energii wewnętrznej., 2. Energia wewnętrzna wody nie zmienia się, bo woda nie pobiera już ciepła., 3. Ciepło dostarczone powoduje zmianę stanu skupienia wody z cieczy w gaz, a jej energia wewnętrzna nie zmienia się., 4. Ciepło dostarczone powoduje zmianę stanu skupienia wody z cieczy w gaz, a jej energia wewnętrzna maleje.
Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.Nazarenko-Fogt@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.

Słownik

dźwignia jednostronna
dźwignia jednostronna

sztywny pręt podparty w jednym punkcie, do którego siły są przyłożone po jednej stronie punktu podparcia.

RKDEkMOBaxCAa
Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.

Dźwignia jednostronna jest w równowadze, gdy siły działające na dźwignię mają przeciwne zwroty, a iloczyny wartości siły i jej ramienia – taką samą wartość dla obu sił, czyli: 

F1·r1=F2·r2
dźwignia dwustronna
dźwignia dwustronna

sztywny pręt podparty w jednym punkcie, do którego siły są przyłożone po obu stronach punktu podparcia.

R16sCOBuzIdOa
Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.

Dźwignia dwustronna pozostaje w równowadze, jeśli iloczyn siły i ramienia siły ma taką samą wartość po obu stronach punktu podparcia dźwigni, czyli:

F1·r1=F2·r2

oraz siły po obu stronach osi obrotu mają taki sam zwrot i są prostopadłe do dźwigni.

Zadania

1
Ćwiczenie 6
R116djAu7y7J8
Z jaką mocą pracuje silnik dźwigu, jeśli działając siłą 7000 N, podnosi skrzynię na wysokość 15 metrów w ciągu 3 minut? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Silnik dźwigu pracuje z mocą około 583 W., 2. Silnik dźwigu pracuje z mocą około 525 W., 3. Silnik dźwigu pracuje z mocą około 495 W., 4. Silnik dźwigu pracuje z mocą około 605 W.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R7uv2S4z197Xr
Ćwiczenie 7
Ułóż zdjęcia w kolejności od produktu o najwyższej wartości do produktu o najniższej wartości energetycznej. Kliknij w zdjęcie, aby je powiększyć.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1YKJKWkJdVA3
Ćwiczenie 7
Uporządkuj produkty w kolejności od produktu o najwyższej wartości do produktu o najniższej wartości energetycznej. Elementy do uszeregowania: 1. słonecznik - wartość energetyczna na 100 g to 645 kcal, 2. kasza - wartość energetyczna na 100 g to 384 kcal, 3. soczewica - wartość energetyczna na 100 g to 340 kcal, 4. galaretka - wartość energetyczna na 100 g to 221 kJ
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 8
RtnK6EfsgHqqW
O ile dżuli wzrośnie energia potencjalna grawitacji kamienia wtoczonego przez Syzyfa na górę o wysokości 200 metrów, jeśli masa kamienia wynosi 100 kg? Przyjmij g=10 ms2. Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Energia potencjalna grawitacji kamienia wzrośnie o 200 kJ., 2. Energia potencjalna grawitacji kamienia wzrośnie o 100 kJ., 3. Energia potencjalna grawitacji kamienia wzrośnie o 500 kJ., 4. Energia potencjalna grawitacji kamienia wzrośnie o 20 kJ.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 9

Bryłka ołowiu znajdująca się na bardzo dużej wysokości ma energię potencjalną 500 J. Spadając na ziemię, rozpędza się i tuż nad ziemią ma energię kinetyczną 400 J. Co stało się z pozostałą częścią energii? Po czym można byłoby poznać, co stało się z brakującą częścią bilansu energetycznego ciała? Odpowiedź uzasadnij.

RD42Y0w3PuU6Q
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
R1LdxzKrio9wq
Uzupełnij lukę, wpisując odpowiednią liczbę. Aby ogrzać dom o 3°C potrzebne jest 1356000J. Proces ogrzewania trwa 1min. Moc pieca wynosi P= Tu uzupełnij kW.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 11

Współczynnik przewodnictwa cieplnego informuje nas, ile energii przepływa w ciągu sekundy przez jeden metr kwadratowy materiału o grubości 1 metra przy jednostkowej różnicy temperatur. Oznacza się go najczęściej literą λ.
Na opakowaniach materiałów termoizolacyjnych można przeczytać następujące wartości tego współczynnika:
materiał A: λ=0,046 Wm·K;
materiał B: λ=0,049 Wm·K;
materiał C: λ=0,032 Wm·K.
Określ, który z tych materiałów jest najlepszym izolatorem cieplnym? Odpowiedź uzasadnij.

RIp66fmD27DHq
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 12

Oblicz ilość (masę) pary wodnej znajdującej się w powietrzu mieszkania, jaka musi ulec skropleniu, aby ogrzać powietrze w tym mieszkaniu o 10°C. Masa powietrza zawartego w mieszkaniu wynosi 150 kg. Ciepło parowania wody znajdź w tablicach.

RnLPwNSEhmWXT
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.