Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

W tym materiale podsumujesz swoją wiedzę o podstawowych właściwościach materii w różnych stanach skupienia: ciekłym, stałym i gazowym. Przypomnisz sobie jaki jest związek tych właściwości z wewnętrzną, cząsteczkową budową ciał. Powtórzysz podstawowe wielkości fizyczne: gęstość, ciśnienie, ciśnienie hydrostatyczneatmosferyczne oraz sposoby ich pomiaru. Przypomnisz sobie prawa fizyczne dotyczące zjawisk zachodzących w cieczach i gazach: prawo Pascalaprawo Archimedesa oraz jak doświadczalnie sprawdzić ich prawdziwość i wskazać ich praktyczne wykorzystanie.

Więcej informacji znajdziesz w poniższych materiałach:

RehrDXsGCGLbl
Prawa fizyki rządzą nawet tak prozaicznymi czynnościami, jak pompowanie dętki rowerowej
Źródło: dostępny w internecie: flickr.com, licencja: CC BY 2.0.

Atomy i cząsteczki

R1PFaddsisBRz
Materia zbudowana jest z wielu atomów, a atomy z jąder atomowych i elektronów
Źródło: GroMar Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
 1. Materia składa się z cząsteczek zbudowanych z atomów.

 2. Atomy są bardzo małe, ich rozmiary wyraża się w nanometrach, czyli miliardowych częściach metra. Atomy są niewidoczne pod zwykłymi mikroskopami.

 3. Atomy i cząsteczki znajdują się w nieustannym, chaotycznym ruchu.

 4. O cząsteczkowej budowie materii i o ruchu cząsteczek świadczą:

  • dyfuzja – samorzutne mieszanie się substancji, np. rozprzestrzenianie się zapachu w nieruchomym powietrzu;

  • kontrakcja objętości – objętość mieszaniny cieczy jest mniejsza od sumy objętości jej składników; ze zmieszania szklanki grochu i szklanki maku powstanie mieszanina o mniejszej objętości niż dwie szklanki;

  • ruchy Browna – nieustanne chaotyczne ruchy cząstek zawiesiny w cieczy lub gazie (np. cząstek tłuszczu w wodzie);

  • obrazy atomów z supernowoczesnych mikroskopów zwanych mikroskopami tunelowymi.

Trzy stany skupienia

R17KtmQLwK4kl
Przejścia fazowe substancji
Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, licencja: CC BY 3.0.

Materia występuje w trzech podstawowych stanach skupienia:

 • gazowym – atomy i cząsteczki znajdują się w dużych odległościach od siebie, poruszają się swobodnie i zderzają się ze sobą oraz ściankami naczynia;

 • ciekłym – atomy i cząsteczki leżą blisko siebie, przyciągają się i odpychają, ale mogą się swobodnie przemieszczać (podobnie jak pasażerowie z zatłoczonym tramwaju);

 • stałym – atomy i cząsteczki leżą blisko siebie i są ze sobą mocno związane, nie mogą się przemieszczać, ale mogą wykonywać ruchy drgające.

Gęstość materii

R16Tdq7WjxC73
Areometr służy do pomiaru gęstości cieczy
Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, licencja: CC BY 3.0.
 1. Gęstość d to iloraz masy i objętości:
  d=mV kgm3, gdzie:
  m – masa ciała;
  V – jego objętość.

 2. Gęstość jest wielkością charakterystyczną dla danej substancji.

 3. Gęstość zawiera informację, jaka jest masa jednego metra (centymetra, decymetra) sześciennego danej substancji. Jeśli gęstość drewna wynosi 600 kgm3, to znaczy, że jeden metr sześcienny tego drewna ma masę 600 kg.

 4. Aby wyznaczyć gęstość ciała, musimy znać jego masę i objętość. Mierzenie objętości zależy od kształtu ciała. Gdy ma ono kształt regularny (sześcian, prostopadłościan, walec, kula), należy zmierzyć linijką wysokość, długość, szerokość lub średnicę i za pomocą wzorów matematycznych wyliczyć objętość danej bryły. Gdy ciała nie mają regularnego kształtu, ich objętość możemy wyznaczyć za pomocą menzurki z wodą (jeśli pozwalają na to wymiary badanej bryły). W celu wyznaczenia masy ciała posługujemy się wagą.

Właściwości ciał stałych

R1cXdW6yKN1zq
W mieszaninie złożonej z ciał stałych zawsze możemy zobaczyć kształt danego elementu
Źródło: dostępny w internecie: www.pxhere.com, domena publiczna.
 1. Ciała stałe zachowują swój kształt i swoją objętość.

 2. Zmiana kształtu ciała stałego nie wpływa na jego objętość.

 3. Ciała stałe dzielimy na:

  • sprężyste – przykłady: stal, kauczuk;

  • plastyczne – przykłady: plastelina, ołów;

  • kruche – przykłady: porcelana, lód.

Ten podział jest umowny i zależy od wielkości siły, która działa na ciało.

Budowa krystaliczna ciał stałych

R1NeCnZhMt1IR
Minerały, na przykład kryształ górski, ametyst czy diament, mają budowę krystaliczną
Źródło: Didier Descouens, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, licencja: CC BY-SA 4.0.

Ze względu na sposób ułożenia atomów lub cząsteczek ciała stałe dzielimy na:

 • krystaliczne – atomy, jony lub cząsteczki są rozmieszczone regularnie, tworzą pewną strukturę geometryczną, nazywaną siecią krystaliczną (przykłady: sól kuchenna, kwarc, metale);

 • amorficzne – tworzące je atomy lub cząsteczki rozłożone są chaotycznie, czyli w sposób nieuporządkowany (przykłady: szkło, smoła, parafina).

Właściwości cieczy

RZEc1YGIywsrU
Woda jest przykładem cieczy
Źródło: GiltonF, dostępny w internecie: pixabay.com, domena publiczna.
 1. Ciecze mają określoną objętość, ale nie kształt. Przyjmują kształt naczynia, w którym są umieszczone.

 2. Na styku z innym ośrodkiem (próżnią, powietrzem, cieczą lub ścianką naczynia) ciecze tworzą określony kształt powierzchni, nazywany powierzchnią swobodną cieczy.

 3. W stanie nieważkości powierzchnia swobodna cieczy ma kształt kuli.

 4. Ciecze są nieściśliwe.

 5. Ciecze zmieniają swoją objętość pod wpływem temperatury – zjawisko to nosi nazwę rozszerzalności termicznej.

Napięcie powierzchniowe

R1bnW1UoYzzP1
Bańki mydlane, dzięki napięciu powierzchniowemu dążą do tego aby być idealnymi sferami
Źródło: Grand Parc, dostępny w internecie: www.freejpg.com.ar, licencja: CC BY 2.0.
 1. Powierzchnia swobodna cieczy dąży do tego, aby mieć jak najmniejsze pole, a siły, które to powodują, nazywamy siłami napięcia powierzchniowego. Kiedy pole to wzrośnie (np. nastąpi ugięcie powierzchni), siły napięcia dążą do jego zmniejszenia.

 2. Siłami spójności (kohezji) nazywamy oddziaływania występujące między cząsteczkami tej samej substancji.

 3. Siły przylegania (adhezji) to oddziaływania występujące między cząsteczkami różnych substancji.

 4. Relacje między siłami przylegania i spójności prowadzą do powstawania odpowiednich menisków:

  • gdy siły spójności są większe od sił przylegania, powstaje menisk wypukły;

  • gdy siły przylegania są większe od sił spójności, powstaje menisk wklęsły.

Właściwości gazów

 1. Gazy nie mają swojego kształtu ani swojej objętości. Przybierają kształt i objętość naczynia, w którym się znajdują.

 2. Cząsteczki gazu wypełniają całą objętość naczynia – bez względu na jego kształt.

 3. Gazy są ściśliwe (w przeciwieństwie do ciał stałych i cieczy).

Ciśnienie

RLwYjcuB1pRrr
Manometr służy do pomiaru ciśnienia
Źródło: CEphoto, Uwe Aranas, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, licencja: CC BY-SA 3.0.
 1. Ciśnienie to wielkość fizyczna – jest miarą siły nacisku (parcia) na jednostkę powierzchni; oznaczamy je małą literą p.

 2. Aby obliczyć wartość ciśnienia, należy siłę nacisku F działającą prostopadle do powierzchni podzielić przez pole powierzchni S, na którą ta siła działa. Ciśnienie = siła nacisku (parcie) / pole powierzchni; p=FS.

 3. Jednostką podstawową ciśnienia w układzie SI jest paskal Pa; p=FS=1 N1 m2=1 Pa.

 4. Ciśnienie gazów i cieczy mierzymy za pomocą manometrów.

Ciśnienie hydrostatyczne

Re5jCk7KNcmAY
Mechanizm działania wieży ciśnień
Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, licencja: CC BY 3.0.
 1. Ciśnienie hydrostatyczne spowodowane jest ciężarem cieczy znajdującej się w spoczynku; zależy od wysokości słupa cieczy i od jej gęstości.

 2. Ciśnienie hydrostatyczne obliczamy ze wzoru: p=d·g·h gdzie:
  pPa – ciśnienie cieczy;
  dkgm3 – gęstość cieczy;
  gms2 – przyspieszenie ziemskie;
  hm – wysokość słupa cieczy.

Ciśnienie atmosferyczne

R1VdMWLBhxk6k
Barometry umożliwiają nam określenie wartości ciśnienia atmosferycznego, które ma duży wpływ na pogodę
Źródło: Langspeed, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, licencja: CC BY-SA 3.0.
 1. Ciśnienie atmosferyczne związane jest z ciężarem powietrza, znajdującego się powyżej poziomu, na którym je mierzymy. Im bliżej powierzchni Ziemi, tym wyższe jest ciśnienie atmosferyczne, i odwrotnie – na szczytach górskich ciśnienie atmosferyczne jest niższe niż w dolinach.

 2. Do pomiarów ciśnienia atmosferycznego służą barometry.

Prawo Pascala

RYNEw9wyTJjsx
Ilustracja zasady działania prawa Pascala
Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, licencja: CC BY 3.0.
prawo Pascala
Reguła: prawo Pascala

Jeżeli na ciecz lub gaz będziemy wywierać parcie z zewnątrz, to wytworzy ono w cieczy lub gazie dodatkowe ciśnienie jednakowe w całej objętości tej cieczy lub tego gazu.

Mówimy, że ciśnienie zewnętrzne wywierane na płyn rozchodzi się we wszystkich kierunkach jednakowo.

Zastosowanie prawa Pascala

R3NhB2PWJ3arA
Prasa hydrauliczna wykorzystuje prawo Pascala
Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, licencja: CC BY 3.0.
 1. Prawo Pascala znalazło szerokie zastosowanie w konstrukcji pras, podnośników, pomp hydraulicznych i układów hamulcowych.

 2. Zasada działania prasy hydraulicznej wykorzystuje prawo Pascala. Zadaniem prasy jest zwielokrotnienie zewnętrznej siły nacisku i wykorzystanie jej do wykonania pracy. Prasa hydrauliczna jest najważniejszym elementem każdego siłownika.

 3. Wartość siły F2 uzyskanej za pomocą prasy jest tyle razy większa od zewnętrznej siły F1 działającej na tłok, ile razy powierzchnia S2 większego tłoka jest większa od powierzchni S1 mniejszego tłoka; p=F1S1=F2S2.

Prawo Archimedesa

R1M7CKoTUnsAq
Siła wyporu wynikająca z prawa Archimedesa
Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, licencja: CC BY 3.0.
prawo Archimedesa
Reguła: prawo Archimedesa

Na każde ciało zanurzone w cieczy (gazie) działa siła wyporu zwrócona ku górze i równa pod względem wartości ciężarowi wypartej cieczy (gazu).

Dowód

Wartość siły wyporu Fw  zależy od gęstości cieczy (gazu) oraz od objętości wypartego płynu lub gazu. Siłę wyporu oblicza się za pomocą wzoru:

Fw=d·V·g

gdzie:
d – gęstość wypartej cieczy (gazu); V – objętość wypartej cieczy (gazu); g – przyspieszenie ziemskie.

Pływanie ciał

Rxlih5TiOQtVQ
Statki wykorzystują prawo Archimedesa do tego, aby utrzymać się na powierzchni
Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, licencja: CC BY 3.0.
Warunki pływalności ciał

Ciało tonie w cieczy lub gazie

Ciało unosi się na dowolnej głębokości w cieczy bądź gazie

Ciało unosi się na powierzchni cieczy (częściowo zanurzone)

Siła ciężkości ma wartość większą od siły wyporu działającej na ciało.

Siła ciężkości ma taką samą wartość jak siła wyporu działająca na ciało.

Siła ciężkości równa jest sile wyporu.

Gęstość ciała jest większa od gęstości cieczy lub gazu.

Gęstość ciała jest równa gęstości cieczy albo gazu.

Gęstość ciała jest mniejsza od gęstości cieczy lub gazu.

Zadania

Ćwiczenie 1
RsZLz6cW9bXgP
Kostka masła ma wymiary 10cm × 8 cm × 3 cm, a jej masa wynosi 228 g. Oblicz gęstość masła, a następnie uzupełnij luki w odpowiedzi, wpisując poprawne wartości. Wynik podaj w gcm3 oraz w kgm3. Odpowiedź: Masło ma gęstość równą d=Tu uzupełnijgcm3=Tu uzupełnijkgm3.
RIezCi124m6KY
Ćwiczenie 2
W tabeli poniżej przedstawiono
podobieństwa i różnice w cząsteczkowej budowie cieczy, gazów i ciał stałych.
Uzupełnij komórki tabeli odpowiednimi cechami z wymienionych.
Polecenie 1

Jak nazywa się zjawisko, dzięki któremu kropla atramentu wpuszczona do nieruchomej wody po pewnym czasie zabarwia ją w całości? Opisz, jak ono przebiega. Co należy zrobić, aby cała woda zabarwiła się szybciej?

R297PHj1ZPmNW
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Balon pasażerski unosi się w powietrzu i tkwi nieruchomo na jednej wysokości. Jak zachowa się balon, gdy pasażerowie wyrzucą z kosza część balastu? Odpowiedź uzasadnij używając między innymi takich pojęć jak: siła ciążenia, siła wyporu powietrza, równowaga sił.

R1WZdCbyqKPnz
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 3

W poniższej tabeli umieszczono wartości gęstości wybranych ciał stałych, cieczy i gazów.

Wartości gęstości wybranych ciał stałych, cieczy i gazów

Stan skupienia

Materiał

Gęstość

dkgm3

Ciało stałe

drewno dębu

od 600
do 900

mosiądz

od 8200
do 8950

ołów

11336

stal nierdzewna

8100

złoto

19320

lód 0°C

920

Ciecze

benzyna

700

eter

720

gliceryna

1260

nafta

800

oliwa

920

rtęć

13550

woda destylowana 4°C

1000

Gazy

argon

1,784

chlor

3,220

hel

0,178

powietrze

1,185

tlen

1,429

wodór

0,090

R3dCoNRkxoSov
Łączenie par. Korzystając z powyższej tabeli, oceń prawdziwość stwierdzeń. Przy każdym zdaniu w tabeli zaznacz „Prawda” albo „Fałsz”.. Stalowa kulka utonie w rtęci.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Kropla gliceryny utonie w wodzie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Balonik z tlenem uniesie się do góry w zbiorniku wypełnionym chlorem.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Kostka lodu pływa na powierzchni benzyny.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Kropla oliwy pływa po powierzchni nafty.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Balonik z argonem unosi się w powietrzu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Dębowa listewka może utonąć w eterze.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W zbiorniku wypełnionym wodorem balonik z helem opadnie na dno.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Ćwiczenie 4
R6gk6tmDKUD2g
W dokumentach opisujących prawa i obowiązki pracowników transportowych napisano: " masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych samodzielnie przez pracownika nie może przekraczać 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej".
Czy jeden pracownik może jednorazowo przenieść pojemnik zawierający 3 litry dm3 rtęci? Gęstość rtęci wynosi 13550 kgm3. Czy pracownik mógłby przenosić takie pojemniki, gdyby to była jego stała praca?
Wykonaj odpowiednie obliczenia, a następnie wpisz wynik w lukę. Kliknij w nią, aby wyświetlić listę rozwijalną i wybierz poprawną odpowiedź. Odpowiedź: Pojemnik będzie ważył 1. może przenosić taki pojemnik, 2. nie może przenosić takiego pojemnika, 3. 26,40, 4.  40,65, 5. 36,75, 6. 37,15, 7. 40,25, 8. może przenosić taki pojemnik, 9. nie może przenosić takiego pojemnika, 10. 25,15, 11. 35,20, 12. 32,55 kg, a więc pracownik pracujący na stałe 1. może przenosić taki pojemnik, 2. nie może przenosić takiego pojemnika, 3. 26,40, 4.  40,65, 5. 36,75, 6. 37,15, 7. 40,25, 8. może przenosić taki pojemnik, 9. nie może przenosić takiego pojemnika, 10. 25,15, 11. 35,20, 12. 32,55, natomiast pracownik dorywczy 1. może przenosić taki pojemnik, 2. nie może przenosić takiego pojemnika, 3. 26,40, 4.  40,65, 5. 36,75, 6. 37,15, 7. 40,25, 8. może przenosić taki pojemnik, 9. nie może przenosić takiego pojemnika, 10. 25,15, 11. 35,20, 12. 32,55.
Wskazówka

Pamiętaj o przeliczeniu litrów na metry sześcienne.

Ćwiczenie 5

W tablicach fizycznych można znaleźć informację, że cząsteczki powietrza w temperaturze pokojowej poruszają się z szybkością około 1000 ms. Po jakim czasie teoretycznie powinniśmy poczuć zapach perfum z opakowania otwartego w odległości 5 metrów? Dlaczego w rzeczywistości czas ten jest znacznie dłuższy? Odpowiedź zapisz w polu poniżej.

R1Rw5vxbZL3C4
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Ciało, którego ciężar wynosi 20 N, zanurzono w cieczy. Ciężar wypartej cieczy wyniósł 23 N. Czy ciało to będzie w tej cieczy tonąć czy – pływać? Jeśli nie utonie, to będzie całkowicie zanurzone w cieczy czy tylko częściowo? Odpowiedź uzasadnij.

RFpvVSlWBn6YN
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 6
R1PBrbgp9GDj7
Wieloryb pływa na głębokości 1000 metrów. Powierzchnia ciała wieloryba wynosi 300 m2, a gęstość wody morskiej 1030 kgm3. Jaką wartość ma siła nacisku wody na skórę wieloryba? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. F=3090000000 N = 3,09 GN, 2. F=3070000000 N = 3,55 GN, 3. F=3020050000 N = 3,15 GN, 4. F=2050000400 N = 2,75 GN

Test

RY4FVRa71Z4N5
Ćwiczenie 7
Jak zmieni się ciśnienie hydrostatyczne na dnie naczynia zawierającego 1 litr wody, jeżeli przelejemy ją z szerokiej miski do wąskiego wysokiego wazonu? Zaznacz poprawne odpowiedzi. Możliwe odpowiedzi: 1. Ciśnienie wzrośnie, ponieważ zmaleje powierzchnia, na którą naciska ciężar cieczy., 2. Ciśnienie wzrośnie, ponieważ wzrośnie wysokość słupa cieczy., 3. Ciśnienie zmaleje, ponieważ zmaleje powierzchnia, na którą naciska ciężar cieczy., 4. Ciśnienie nie zmieni się, ponieważ nie zmienił się ciężar cieczy., 5. Ciśnienie zmaleje, ponieważ wzrośnie wysokość słupa cieczy.
RB6yVOs376kyr
Ćwiczenie 8
Dokończ zdanie, wybierając poprawną odpowiedź.
Nie można w sposób zauważalny zmniejszyć objętości metalu, mimo użycia bardzo dużej siły ściskającej, ponieważ: Możliwe odpowiedzi: 1. podczas ściskania zwiększają się siły odpychania między cząsteczkami metalu., 2. cząsteczki w metalu leżą tak blisko siebie, że nie można ich bardziej przybliżyć., 3. cząsteczki (atomy) metalu są twarde i nieściśliwe., 4. cząsteczki metalu są uporządkowane (każda ma ustalone położenie) i nie można tego zmienić.
RIsQITikmYzt1
Ćwiczenie 9
Dokończ zdanie, wybierając poprawną odpowiedź.
Jeśli ciało przeniesiemy z Ziemi na Księżyc, to zmianie ulegnie: Możliwe odpowiedzi: 1. tylko ciężar tego ciała., 2. masa, gęstość i ciężar ciała., 3. masa i ciężar tego ciała., 4. masa i gęstość ciała., 5. tylko masa ciała., 6. tylko gęstość tego ciała.
R1ZNnjTbtbIZd
Ćwiczenie 10
Przygotuj kartkę i przybory do pisania przed przystąpieniem do rozwiązywania zadania.

Pręt miedziany ma masę 8950 g. Gęstość miedzi wynosi 8950 kgm3.
Jaka jest objętość tego pręta? Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi. Możliwe odpowiedzi: 1. 0,001 m3, 2. 1 dm3, 3. 1 litr, 4. Nie można obliczyć objętości pręta, bo nie znamy jego wymiarów., 5. 1000 m3, 6. 0,01 m3, 7. 1 m3, 8. 1 cm3
RfFlesrLyylbY
Ćwiczenie 11
Jakie właściwości ciał stałych wykorzystujemy, wykonując czynności? Przeciągnij czynność do odpowiedniej grupy. Kruchość: Możliwe odpowiedzi: 1. skakanie na trampolinie, 2. łamanie chrustu na ognisko, 3. wiązanie włosów gumką (frotką), 4. kucie żelaza, 5. kozłowanie piłki, 6. toczenie kauczukowej kulki po stole, 7. podrzucanie do góry sprężynki od długopisu (dla zabawy), 8. rzeźbienie w gipsie, 9. gryzienie chipsów, 10. rozdrabnianie kamieni na tłuczeń drogowy, 11. skoki o tyczce, 12. dekorowanie tortu masą maślaną, 13. formowania figurek z masy solnej Plastyczność: Możliwe odpowiedzi: 1. skakanie na trampolinie, 2. łamanie chrustu na ognisko, 3. wiązanie włosów gumką (frotką), 4. kucie żelaza, 5. kozłowanie piłki, 6. toczenie kauczukowej kulki po stole, 7. podrzucanie do góry sprężynki od długopisu (dla zabawy), 8. rzeźbienie w gipsie, 9. gryzienie chipsów, 10. rozdrabnianie kamieni na tłuczeń drogowy, 11. skoki o tyczce, 12. dekorowanie tortu masą maślaną, 13. formowania figurek z masy solnej Sprężystość: Możliwe odpowiedzi: 1. skakanie na trampolinie, 2. łamanie chrustu na ognisko, 3. wiązanie włosów gumką (frotką), 4. kucie żelaza, 5. kozłowanie piłki, 6. toczenie kauczukowej kulki po stole, 7. podrzucanie do góry sprężynki od długopisu (dla zabawy), 8. rzeźbienie w gipsie, 9. gryzienie chipsów, 10. rozdrabnianie kamieni na tłuczeń drogowy, 11. skoki o tyczce, 12. dekorowanie tortu masą maślaną, 13. formowania figurek z masy solnej Elementy niepasujące do żadnej kategorii: Możliwe odpowiedzi: 1. skakanie na trampolinie, 2. łamanie chrustu na ognisko, 3. wiązanie włosów gumką (frotką), 4. kucie żelaza, 5. kozłowanie piłki, 6. toczenie kauczukowej kulki po stole, 7. podrzucanie do góry sprężynki od długopisu (dla zabawy), 8. rzeźbienie w gipsie, 9. gryzienie chipsów, 10. rozdrabnianie kamieni na tłuczeń drogowy, 11. skoki o tyczce, 12. dekorowanie tortu masą maślaną, 13. formowania figurek z masy solnej
R1HVXZwnLMTvQ2
Ćwiczenie 12
Które z czynności musiał wykonać stolarz, i w jakiej kolejności, aby wyznaczyć gęstość deski? Przeciągnij odpowiednie kafelki lub wybierz odpowiedź z listy rozwijalnej. Oceniając jakość deski, stolarz wykonał następujące czynności:
 1. Wyznaczył masę deski (przy użyciu wagi).
 2. 1. Podzielił objętość deski przez jej masę., 2. Ocenił stopień wilgotności drewna, porównując gęstość deski z gęstościami drewna o różnej wilgotności., 3. Podzielił masę deski przez jej objętość., 4. Określił kolor deski (ewentualne zasinienia)., 5. Sprawdził, czy deska jest prosta., 6. Zmierzył długość, szerokość i grubość deski., 7. Obliczył objętość deski.
 3. 1. Podzielił objętość deski przez jej masę., 2. Ocenił stopień wilgotności drewna, porównując gęstość deski z gęstościami drewna o różnej wilgotności., 3. Podzielił masę deski przez jej objętość., 4. Określił kolor deski (ewentualne zasinienia)., 5. Sprawdził, czy deska jest prosta., 6. Zmierzył długość, szerokość i grubość deski., 7. Obliczył objętość deski.
 4. 1. Podzielił objętość deski przez jej masę., 2. Ocenił stopień wilgotności drewna, porównując gęstość deski z gęstościami drewna o różnej wilgotności., 3. Podzielił masę deski przez jej objętość., 4. Określił kolor deski (ewentualne zasinienia)., 5. Sprawdził, czy deska jest prosta., 6. Zmierzył długość, szerokość i grubość deski., 7. Obliczył objętość deski.
RUOqbOsfax9ZX
Ćwiczenie 13
Przygotuj kartkę i przybory do pisania przed przystąpieniem do rozwiazywania zadania.
Pojemność baku (zbiornika na paliwo) samochodowego wynosi 40 litrów. Gęstość benzyny wynosi 700 kgm3.
O ile wzrośnie masa samochodu, gdy kierowca zatankuje do pełna? Zakładamy, że przed tankowaniem zbiornik był pusty. Wskaż wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Możliwe odpowiedzi: 1. 28 kg, 2. 28000 g, 3. 28000 kg, 4. 280 kg, 5. 2,8 kg, 6. 17,5 kg, 7. 175 kg
RN9UZcZgrvWJp
Ćwiczenie 14
Czy można zobaczyć parę wodną? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Nie, ponieważ para wodna jest gazem bezbarwnym., 2. Tak, widzimy ją w postaci chmur i mgły., 3. Tak, widzimy ją na zaparowanej szybie lub lustrze., 4. Tak, widzimy ją w postaci dymku wydobywającego się spod pokrywki garnka.
RhnQnw6QfnKgF
Ćwiczenie 15
Do szklanego naczynia wlano ciecz, która utworzyła w nim menisk wypukły. Na podstawie tej obserwacji można powiedzieć, że: Możliwe odpowiedzi: 1. siły spójności między cząsteczkami cieczy są większe od sił przylegania ciecz-szkło., 2. cząsteczki cieczy nie oddziałują z cząsteczkami wody., 3. siły spójności między cząsteczkami cieczy są mniejsze od sił przylegania ciecz-szkło., 4. siły spójności między cząsteczkami cieczy są większe lub mniejsze od sił przylegania ciecz-szkło., 5. nic nie wiadomo o wielkości sił spójności i sił przylegania.
R1Jhxe5Ht5hlt
Ćwiczenie 16
Mamy do dyspozycji zbiornik o pojemności 20 litrów możliwie dokładnie opróżniony za pomocą specjalnej pompy. Zbiornik ten połączono z butlą o pojemności 10 litrów zawierającą dwutlenek węgla.
Dokończ zdanie, wybierając poprawną odpowiedź.
Po tym połączeniu dwutlenek węgla: Możliwe odpowiedzi: 1. przepłynie częściowo do zbiornika i zajmie w sumie objętość 30 litrów., 2. przepłynie całkowicie do większego zbiornika i zajmie objętość 20 litrów., 3. przepłynie całkowicie do większego zbiornika i zajmie w nim objętość 10 litrów., 4. zależnie od ciśnienia przepłynie do zbiornika lub nie., 5. nie przepłynie do zbiornika, ponieważ cały mieści się w butli., 6. przepłynie do zbiornika, jeśli ten będzie znajdował się niżej niż butla.
RVvW49XR1QvtI
Ćwiczenie 17
Poniżej przedstawiono jednostki oraz wielkości fizyczne. Połącz jednostkę z odpowiednią wielkością fizyczną. kgm3 Możliwe odpowiedzi: 1. objętość, 2. masa, 3. gęstość, 4. ciśnienie, 5. parcie N Możliwe odpowiedzi: 1. objętość, 2. masa, 3. gęstość, 4. ciśnienie, 5. parcie Pa Możliwe odpowiedzi: 1. objętość, 2. masa, 3. gęstość, 4. ciśnienie, 5. parcie kg Możliwe odpowiedzi: 1. objętość, 2. masa, 3. gęstość, 4. ciśnienie, 5. parcie m3 Możliwe odpowiedzi: 1. objętość, 2. masa, 3. gęstość, 4. ciśnienie, 5. parcie
RhjUHX2HSp69K
Ćwiczenie 18
Jak zmienia się zanurzenie jachtu i działająca na niego siła wyporu, gdy z silnie zasolonego oceanu przepływa on na mniej zasolone morze, a następnie na słodkowodne jezioro? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Zanurzenie jachtu rośnie, a wartość siły wyporu pozostaje bez zmian., 2. Zanurzenie jachtu rośnie, a wartość siły wyporu maleje., 3. Zanurzenie jachtu rośnie i wartość siły wyporu rośnie., 4. Zanurzenie jachtu maleje i wartość siły wyporu maleje., 5. Zanurzenie jachtu maleje, a wartość siły wyporu rośnie., 6. Zanurzenie najpierw rośnie, potem maleje, a wartość siły wyporu nie zmienia się., 7. Zanurzenie jachtu maleje, a wartość siły wyporu pozostaje bez zmian.
3
Ćwiczenie 19

Odczytaj informacje podane na rysunku i oblicz ciśnienie płynu w punktach A i B.

R1OXfuTspTVxk
Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, licencja: CC BY 3.0.
R83oKv7NX5cQJ
Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi. Możliwe odpowiedzi: 1.
w punkcie A – 50 MPa
w punkcie B – 50 MPa, 2.
w punkcie A – 50000 kPa
w punkcie B – 50000 kPa, 3.
w punkcie A – 500000 hPa
w punkcie B – 500000 hPa, 4.
w punkcie A – 50 Pa
w punkcie B – 50 Pa, 5.
w punkcie A – 500000 Pa
w punkcie B – 5000 Pa, 6.
w punkcie A – 50 Pa
w punkcie B – 0,5 Pa, 7.
w punkcie A – 50 hPa
w punkcie B – 50 hPa, 8.
w punkcie A – 50 hPa
w punkcie B – 0,5 Pa
2
Ćwiczenie 20

Na rysunku przedstawiono schematycznie układ atomów w ciałach o różnych stanach skupienia.
Dokończ zdanie, wybierając poprawną odpowiedź.
Rysunki oznaczone cyframi I, II, III przedstawiają modele budowy:

RzOpPEw9RWLuC
Schemat układu atomów w ciałach o różnych stanach skupienia.
Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, licencja: CC BY 3.0.
R2JSaVGEr71KW
Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1.
I – ciała stałego
II – gazu
III – cieczy, 2.
I – ciała stałego
II – cieczy
III – gazu, 3.
I – cieczy
II– gazu
III – ciała stałego, 4.
I – gazu
II – ciała stałego
III – cieczy