Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1GGqvLtIxNcp
Logotyp Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Źródło: dostępny w internecie: krrit.gov.pl [dostęp 4.06.2020 r.], licencja: CC BY-SA 3.0.

Przedmiot działalności

Wśród organów kontroli państwowej i ochrony prawa w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. wymieniona jest Krajowa Rada Radiofonii i TelewizjiKrajowa Rada Radiofonii i TelewizjiKrajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Odnoszą się do niej trzy artykuły:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

Art. 213

1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydaje rozporządzenia, a w sprawach indywidualnych podejmuje uchwały. (…)

Art. 214

1. Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są powoływani przez Sejm, Senat i Prezydenta Rzeczypospolitej.

2. Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z godnością pełnionej funkcji.

Art. 215

Zasady i tryb działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jej organizację oraz szczegółowe zasady powoływania jej członków określa ustawa.

kons Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 1.06.2020 r.].

Zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji określa dokładniej Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

Zgodnie z tymi aktami misją KRRiT jest stanie na straży wolności słowa w radiu i telewizji, pilnowanie samodzielności nadawców i interesów odbiorców, a także zapewnianie otwartego i pluralistycznego charakteru mediówmediamediów (art. 6 ust. 1 ww. ustawy).

R11QXj1CtruUv1
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: [bold]zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji[/]
  • Elementy należące do kategorii [bold]zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji[/]
  • Nazwa kategorii: aranżowanie kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji we współpracy z premierem
  • Nazwa kategorii: ustalanie warunków prowadzenia działalności przez nadawców (w granicach ustawy)
  • Nazwa kategorii: decydowanie o koncesjach na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów przez nadawców (w granicach ustawy) wraz z prowadzeniem rejestru programów
  • Nazwa kategorii: uznawanie lub odbieranie przymiotu nadawcy społecznego (w granicach ustawy)
  • Nazwa kategorii: kontrola działalności nadawców radiowych i telewizyjnych (w granicach ustawy)
  • Nazwa kategorii: organizacja badań związanych z treściami i odbiorem audiowizualnych usług medialnych, w tym monitoring usług dostarczanych na żądanie
  • Nazwa kategorii: ustalanie wysokości opłat za koncesje i wpis do rejestru
  • Nazwa kategorii: ustalanie wysokości opłat abonamentowych
  • Nazwa kategorii: opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących radiofonii i telewizji
  • Nazwa kategorii: organizowanie i współpraca z podmiotami zagranicznymi w zakresie radiofonii i telewizji
  • Nazwa kategorii: podejmowanie inicjatywy w zakresie badań naukowo‑technicznych i kształcenia kadr dla potrzeb radiofonii i telewizji
  • Nazwa kategorii: wspieranie i inicjatywa w zakresie samoregulowania i współregulowania dostarczania usług medialnych
  • Nazwa kategorii: edukacja medialna
  • Koniec elementów należących do kategorii [bold]zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji[/]
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Skład

R1MpD98N4zIn21
Siedziba KRRiT przy skwerze kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Źródło: Adrian Grycuk, licencja: CC BY-SA 3.0.

W skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wchodzi pięciu członków, z czego dwóch wybieranych jest przez sejm, dwóch przez Prezydenta RP i jeden przez senat. Spośród siebie wybierają oni przewodniczącego. Kadencja członka wynosi sześć lat i nie może on zostać ponownie wybrany na kolejną pełną kadencję. Kadencja ta może zostać skrócona, o ile wspólnie sejm i senat odrzucą coroczne sprawozdanie KRRiT, a prezydent to potwierdzi.

Członkowie KRRiT ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną i mogą zostać postawieni przed Trybunałem Stanu.

Etyka

Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji kierują się zasadami, które mają zapewnić jak najlepsze wykonywanie obowiązków.

Mają oni:

 • kierować się interesem publicznym;

 • być apolityczni;

 • być obiektywnymi zarówno w stosunku do władz, jak i nadawców medialnych oraz innych zainteresowanych uczestników rynku medialnego;

 • działać tak, aby wywiązać się z prawnej i moralnej odpowiedzialności;

 • działać kolegialnie;

 • działać zgodnie z upublicznionym planem pracy, jawnie, udostępniać informacje na temat swojej pracy;

 • konsultować się z zainteresowanymi stronami, podejmując uchwały i działania;

 • unikać konfliktu interesów;

 • podejmować uchwały i działania, bazując na wiedzy i analizie rynku.

Historia KRRiT

W okresie PRL i w pierwszych latach III RP (1951–1993) istniał Komitet do spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji zmieniła to, powołując do życia Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Ustawa weszła w życie 1 marca 1993 r., a 28 kwietnia 1993 r. KRRiT rozpoczęła działalność jako organ państwowy kompetentny w sprawach radiofonii i telewizji.

Od nowelizacji ustawy w grudniu 1995 r. członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego KRRiT.

Wskutek powstania w 2016 r. Rady Mediów NarodowychRada Mediów NarodowychRady Mediów Narodowych Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji straciła wpływ na obsadę stanowisk kierowniczych w mediach publicznych na jej rzecz.

Słownik

koncesja
koncesja

akt administracyjny upoważniający koncesjonariusza do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej, wydany przez odpowiednie organy koncesyjne

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

konstytucyjny organ państwowy mający stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji

media
media

środki masowego przekazu

Rada Mediów Narodowych
Rada Mediów Narodowych

organ kolegialny utworzony w 2016 r. na mocy ustawy, który ma za zadanie powoływać i odwoływać zarządy i rady nadzorcze Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej

radiofonia
radiofonia

sposób przekazywania i rozpowszechniania programów drogą radiową

środki masowego przekazu
środki masowego przekazu

środki służące komunikacji o szerokim zasięgu (radio, telewizja, internet)

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida