Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Zjednoczenie Niemiec

9 listopada 1989 r. rząd Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) ogłosił otwarcie przejść granicznych między Berlinem Wschodnim a Zachodnim. Na wieść o tej decyzji berlińczycy tłumnie ruszyli ku granicy i spontanicznie rozpoczęli burzenie muru berlińskiego. Milicja i wojsko, choć wysłane do pilnowania porządku, praktycznie biernie się przyglądały, nie było też jednoznacznej decyzji władz w kwestii powstrzymania rozbiórki. Wydarzenia te odbywały się w atmosferze święta, euforii i nadziei wynikającej ze zniszczenia symbolu totalitarnegototalitaryzmtotalitarnego reżimureżim politycznyreżimu i zniewolenia Niemiec wschodnich.

RdWPGAyt3GRCq1
Helmut Kohl (ur. 1930) – niemiecki polityk, działacz chadecki, w latach 1982–1998 kanclerz RFN. Po upadku muru berlińskiego przedstawił program zjednoczenia Niemiec. Doprowadził do zawarciaz NRD układu o unii monetarnej, gospodarczej i społecznej. Przyzwolenie na zjednoczenie wschodnich i zachodnich Niemiec uzyskał podczas tzw. konferencji2+4, w której uczestniczyły dwa państwa niemieckie i czterej dawni okupanci (USA, Wielka Brytania, Francja i ZSRS), którzy doprowadzili do podziału Niemiec.
Źródło: Wikipedia.org, licencja: CC BY-SA 3.0.

Rozdzieleni przez dziesięciolecia Niemcy pragnęli ponownego zjednoczenia. Na przeszkodzie temu przedsięwzięciu mógł stanąć Związek Sowiecki, którego wojska wciąż stacjonowały w NRD i sąsiednich krajach bloku wschodniego. Nowych Niemiec obawiano się także we Francji i w Polsce, przede wszystkim z powodu ewentualnych roszczeńrościćroszczeń terytorialnych (w konsekwencji zmian granic po II wojnie światowej) oraz ze względów historycznych, gdyż obawiano się odrodzenia silnych Niemiec. Kreml nie stawiał jednak przeszkód – zajęty był własnymi, wewnętrznymi problemami. Ówczesny przywódca ZSRS Michaił Gorbaczow wyraził zgodę na połączenie obu części Niemiec oraz pozostawienie ich w strukturach NATO. Ceną były zachodnioniemieckie obietnice pomocy gospodarczej dla Związku Sowieckiego. We wrześniu 1990 r. obradująca w Paryżu konferencja wielkich mocarstw (ZSRS, USA, Francji i Wielkiej Brytanii) oraz RFN i NRD potwierdziła nienaruszalność granic w Europie − w tym granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Ustalono, że zjednoczone Niemcy staną się suwerennym państwem, wolnym od broni atomowej, chemicznej i biologicznej, nie będą wysuwać roszczeń terytorialnych i zredukują armię. Do udziału w części rozmów dotyczących granic została też zaproszona Polska.

RtelUj9JBaeXH1
Ludzie na szczycie muru berlińskiego w pobliżu Bramy Brandenburskiej 9 listopada 1989 r. Napis na tablicy brzmi: Uwaga! Opuszczasz Berlin Zachodni!. Dopisane czarnym sprayem: Jak?. Przypomnij, w jaki sposób Niemcy wschodni próbowali uciec do RFN?
Źródło: Sue Ream, Wikimedia Commons, licencja: CC BY 3.0.

Przekonanie przywódców wielkich mocarstw, przede wszystkim Związku Radzieckiego, do idei zjednoczenia było wielkim sukcesem zachodnioniemieckiego rządu Helmuta Kohla. Formalnie zjednoczenie Niemiec nastąpiło 3 października 1990 roku. Wkrótce przeprowadzono pierwsze wolne wybory na terenie całych Niemiec. Wygrała chadeckachadecjachadecka partia Helmuta Kohla, którego nazwano kanclerzemkanclerzkanclerzem zjednoczenia. Rozpoczął się powolny, kosztowny proces integracji dwóch całkowicie odmiennych systemów gospodarczych, społecznych i kulturalnych.

R14yYr1inFDcK
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Zjednoczenie Niemiec.

Upadek muru berlińskiego

Jeszcze w połowie 1989 r. władze NRD nie zamierzały demontować muru berlińskiego, lecz pod wpływem wydarzeń w Polsce w enerdowskim społeczeństwie zawrzało. Nawet Kreml, rządzony przez Gorbaczowa, nalegał na złagodzenie kursu. Nowe władze NRD zdecydowane były wprowadzić pewne ułatwienia dla tych, którzy chcieli wyjechać na Zachód. Przewidywano, że każdy będzie mógł wystąpić o paszport bez konieczności podawania powodu wyjazdu i okazywania dokumentu zaproszenia (wymaganego do tej pory).

REb8S15aLFjHO1
Günter Schabowski podczas konferencji prasowej 9 listopada 1989 r.
Źródło: Bundesarchiv, Bild 183-1989-1109-030 / Lehmann, Thomas, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Zmiany te zapowiedział rzecznik rządu podczas konferencji prasowej 9 listopada 1989 r. Odpowiadając na pytanie włoskiego korespondenta, zakomunikował, że przejścia graniczne w Berlinie zostały otwarte. Ta błędna informacja kilkanaście minut później została powtórzona w zachodnioniemieckiej stacji telewizyjnej ARD. Wciągu najbliższej godziny na przejścia do Berlina Zachodniego natarły tłumy. Władze NRD próbowały jeszcze opanować sytuację, stawiając pod broń 12 tys. żołnierzy berlińskiego garnizonu. Nikt jednak nie odważył się skierować ich przeciwko berlińczykom szturmującym mur. W ten sposób ponura budowla dzieląca Niemcy i Europę, symbol reżimu komunistycznego, przestała istnieć. Całkowita likwidacja muru oraz zbudowanych wokół niego zasieków i umocnień trwała kolejne dwa lata. Pozostawiono kilka fragmentów konstrukcji, by stanowiły dla następnych pokoleń poglądową lekcję trudnej historii XX w.

1

Słownik

chadecja
chadecja

(skrót od chrześcijańskiej demokracji; ChD) nurt myśli polityczno‑społecznej powstały pod koniec XIX w.; był katolicką odpowiedzią na świecki socjalizm; inspirowana zasadami chrześcijańskiej etyki zakłada obecnie m.in. dbałość o godność człowieka i dobro wspólne, społeczne

kanclerz
kanclerz

(z łac. cancellarius – odźwierny, sekretarz królewski, od cancelli kratki sądowe) w dawnej Polsce urzędnik zajmujący się na dworze władcy kancelarią, ale także często polityką zagraniczną: współcześnie określa się tym mianem szefa rządu niektórych państw

NATO
NATO

(ang. North Atlantic Treaty Organization – Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego) powstały w 1949 r. sojusz polityczno–wojskowy; obecnie skupia 29 państw członkowskich z Europy i Ameryki Północnej

reżim polityczny
reżim polityczny

wszystkie metody, środki formalne i nieformalne, które wykorzystuje władza w danym państwie w stosunkach z ludnością, organizacjami społecznymi i politycznymi; są to też zasady, według których jest sprawowana władza w państwie

rościć
rościć

zgłaszać prawo, pretensje do czegoś

totalitaryzm
totalitaryzm

system rządów, w którym organy władzy mają całkowitą kontrolę nad społeczeństwem, w tym celu wykorzystują one monopol informacyjny, oficjalną ideologię państwową, terror oraz monopartyjny system polityczny

Słowa kluczowe

RFN, NRD, kanclerz zjednoczenia, mur berliński, Helmut Kohl, zjednoczenie Niemiec, upadek muru berlińskiego, świat na przełomie tysiącleci

Bibliografia

Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska‑Bondaruk, Warszawa 2002.

Drogi do wolności. Drogi do wspólnej Europy 1945–2007, pod red. J. Eislera, Warszawa 2008.

Wielka Historia Świata, t. 1–12 (praca pod patronatem Polskiej Akademii Umiejętności), Świat Książki 2004–2006.

G. Grass, W drodze z Niemiec do Niemiec: dziennik roku 1990, przeł. S. Błaut, Gdańsk 2012.

W. Czapliński, A. Galos, W. Korta, Historia Niemiec, Wrocław 1990.

Polska wobec zjednoczenia Niemiec. Dokumenty dyplomatyczne, red. W. Borodziej, Warszawa 2006.

Film Good bye, Lenin!, reż. W. Becker, 2003.