Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Naprawy i remonty maszyn, urządzeń i silników okrętowych

TWO.06. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych 
– technik mechanik okrętowy 315105

bg‑blue

Przewodnik dla nauczyciela

Spis treści

5

Cele i efekty kształceniaCele i efekty kształcenia

Struktura e‑materiałuStruktura e‑materiału

Wskazówki do wykorzystania w pracy dydaktycznej e‑materiału dla zawodu technik mechanik okrętowyWskazówki do wykorzystania w pracy dydaktycznej e‑materiału dla zawodu technik mechanik okrętowy

Wymagania techniczneWymagania techniczne

1

Cele i efekty kształcenia

E‑materiał uwzględnia treści, które pozwolą na osiągnięcie, zgodnie z podstawą programową, celów kształcenia w zawodzie technik mechanik okrętowy. Tematyka e‑materiału służy przygotowaniu absolwenta do profesjonalnego wykonywania zadań zawodowych.

E‑materiał przeznaczony dla kwalifikacji

TWO.06. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych wyodrębnionej w zawodzie technik mechanik okrętowy 315105.

Podstawa programowa

Cele kształcenia

Wspiera osiąganie celu kształcenia określonego dla kwalifikacji TWO.06. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych:

 • oceniania stanu technicznego oraz wykonywania napraw i remontów maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych.

Efekty kształcenia

TWO.06.5. Wykonywanie prac z zakresu napraw i remontów maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

Uczeń:

 1. rozróżnia rodzaje prac remontowych na podstawie specyfikacji, przepisów klasyfikacyjnych polskich i zagranicznych towarzystw klasyfikacyjnych, zaleceń producentów urządzeń lub stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych,

 2. realizuje plany remontów maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych,

 3. stosuje technologię naprawy, remontu i montażu maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych,

 4. sporządza wykazy części zamiennych,

 5. wykonuje prace przygotowujące siłownię do remontu stoczniowego,

 6. dobiera i stosuje narzędzia i sprzęt do wykonywania prac remontowych,

 7. wykonuje prace związane z demontażem, wymianą uszkodzonych elementów oraz montażem maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych,

 8. dobiera i stosuje metody regeneracji i naprawy części maszyn oraz nanoszenia na nie powłok ochronnych regeneracyjnych,

 9. kontroluje parametry pracy maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych oraz wykonuje ich regulacje pod nadzorem,

 10. ocenia poprawność działania maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych: a) weryfikuje stan techniczny po remoncie maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych b) sprawdza poprawność działania maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych,

 11. rozróżnia i stosuje zasady prowadzenia dokumentacji oraz sprawozdawczości remontowej,

 12. wykonuje prace związane z cięciem i spawaniem elementów – w zakresie uprawnień I stopnia.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

Struktura e‑materiału

Niniejszy e‑materiał składa się z trzech części: wprowadzenia, materiałów multimedialnych oraz obudowy dydaktycznej. Każda z nich zawiera powiązane tematycznie elementy składowe.

1. Wprowadzenie

Przedstawia podstawowe informacje o e‑materiale, które ułatwią użytkownikowi wstępne zapoznanie się z zawartością materiału: odniesienia do podstawy programowej, zakres tematyczny oraz opis budowy e‑materiału.

2. Materiały multimedialne

Zawierają różnego rodzaju multimedia, które ułatwiają uczącemu się przyswojenie wiedzy. Zasób „Awarie oraz naprawy urządzeń i maszyn okrętowych”DJ6OX1Pje„Awarie oraz naprawy urządzeń i maszyn okrętowych” jest galerią zdjęć, która za ukazuje awarie urządzeń i maszyn okrętowych oraz ich naprawy.

3. Obudowa dydaktyczna

 • Interaktywne materiały sprawdzająceDoWyPZQebInteraktywne materiały sprawdzające pozwalają zweryfikować poziom opanowania wiedzy i umiejętności zawartych w e‑materiale.

 • Słownik pojęć dla e‑materiałuDilSUs94VSłownik pojęć dla e‑materiału zawiera objaśnienia specjalistycznego słownictwa występującego w całym materiale.

 • Przewodnik dla nauczycielaD1FQdc2OgPrzewodnik dla nauczyciela zawiera sugestie do wykorzystania e‑materiału w ramach pracy dydaktycznej.

 • Przewodnik dla uczącego sięDJqEGcbWoPrzewodnik dla uczącego się zawiera wskazówki i instrukcje dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach samodzielnej nauki.

 • Netografia i bibliografiaD1H8YvYaaNetografia i bibliografia stanowi listę materiałów, na bazie których został opracowany e‑materiał.

 • Instrukcja użytkowaniaD1FHS5XfsInstrukcja użytkowania objaśnia działanie materiału oraz poszczególnych jego elementów.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

Wskazówki do wykorzystania w pracy dydaktycznej e‑materiału dla zawodu technik mechanik okrętowy

Praca uczniów podczas zajęć

E‑materiał stanowi nowoczesną pomoc dydaktyczną wspomagającą proces kształcenia zawodowego. Ułatwi on uczniom zapamiętanie pojęć informacji dotyczących napraw i remontów maszyn, urządzeń i silników okrętowych.

Poniżej znajdują się propozycje wykorzystania poszczególnych elementów materiału w ramach lekcji, w samodzielnej pracy ucznia, pracy w grupach i pracy całego zespołu klasowego.

Galeria zdjęć „Awarie oraz naprawy urządzeń i maszyn okrętowych”

Przykłady wykorzystania galerii na lekcji:

 • Podczas zajęć uczeń zapozna się szczegółowo z galerią zdjęć „Awarie oraz naprawy urządzeń i maszyn okrętowych” – wcześniej należy ją przejrzeć samodzielnie. Na podstawie galerii w klasie przeprowadzona zostanie praca metodą rankingu – powstanie dokument, w którym zapisane będą w hierarchii ważności najważniejsze przyczyny awarii urządzeń i maszyn. W drugiej części uczniowie, pracując metodą stacji, wskażą sposoby napraw. Na każdej stacji pojawi się jedno zagadnienie – konkretna usterka, do której dana para/grupa zaproponuje sposób naprawy. Zespół, który zaprezentuje najwięcej trafnych wskazówek (niekoniecznie jeszcze merytorycznie stuprocentowo poprawnych) zdobędzie nagrodę – np. zwolnienie ze sprawdzianu czy plusy/oceny. Na podstawie rozwiązanych case study – pojedynczych rozwiązań powstanie mapa myśli, którą nauczyciel będzie uzupełniał z uczniami w aplikacji lub na tradycyjnej tablicy.

 • Uczeń pracuje samodzielnie po lekcji – rozwiązując zadania interaktywne. Poza tym w czasie zapoznawania się z galerią zdjęć ma za zadanie stworzyć notatkę graficzną – w dowolnej postaci, np. plakatu, na temat usterek i sposobów naprawy. Każdy uczeń wybiera 2 lub 3 dowolne usterki, które opisuje. W ten sposób poznaje schemat dokonywania napraw oraz niezbędne procedury. Zagadnienie jest jednak wtedy przedstawione w sposób praktyczny, a nie teoretyczny. Na lekcji następuje wspólne omówienie – np. w postaci dramy. Jeden z uczniów jest zgłaszającym usterkę, drugi jest osobą naprawiającą. Omówione zostają zasady, a reszta uczniów dokonuje oceny i podpowiedzi, czego brakowało, aby naprawa mogła się udać.

 • Uczniowie samodzielnie zapoznają się na lekcji z galerią. Ich zadaniem jest wykonanie notatek o każdej z wymienionych awarii. Pod koniec lekcji nauczyciel zadaje uczniom pytania, korzystając na przykład z interaktywnych materiałów sprawdzających obecnych w tym e‑materiale, aby sprawdzić poziom przyswojonej przez uczniów wiedzy.

Interaktywne materiały sprawdzające

Uczniowie samodzielnie rozwiązują ćwiczenia. Prawidłowe rozwiązanie może być zaprezentowane przez nauczyciela lub ucznia, na przykład na tablicy interaktywnej. Nauczyciel udziela komentarza do prezentowanego rozwiązania. W przypadku niewłaściwej odpowiedzi nauczyciel naprowadza ucznia pytaniami na odpowiedź właściwą. Tworzony jest spis błędnych odpowiedzi, zostają one wspólnie skorygowane, a na ich podstawie może powstać plakat z najważniejszymi faktami.

Praca uczniów poza zajęciami

E‑materiał ułatwia nauczycielowi prowadzenie zajęć dydaktycznych metodą lekcji odwróconej (flipped classroom). Nauczyciel zadaje uczniom jako pracę domową zapoznanie się z awariami i naprawami opisanymi w galerii zdjęć. Uczniowie analizują zawarte w niej informacje samodzielnie w domu. Na kolejnych zajęciach nauczyciel zadaje pytania w celu sprawdzenia, na ile uczniowie przyswoili wiadomości z zadanego multimedium.

Uczniowie dzięki zamieszczonym materiałom mają też możliwość samokształcenia – mogą samodzielnie planować ścieżkę kariery zawodowej. Nauczyciel może poprosić także, np. podczas lekcji odwróconej, o przedstawienie swoich planów ścieżek zawodowych – uczniowie mogą pokazać je w formie prezentacji, map myśli, ale i krótkiej narracji, w zależności od ich kreatywności. Uczniowie zdolni, szybciej pracujący mogą przygotować dodatkowe hasła do słownika pojęć na podstawie materiałów, z którymi się zapoznali. Natomiast uczniowie pracujący wolniej mogą mieć w tle cały czas otwarty słownik i zaglądać do objaśnień trudniejszych pojęć.

Wykorzystując e‑materiał, nauczyciel na wcześniejszych zajęciach zadaje uczniom zadania dotyczące galerii zdjęć z e‑materiału. Jedno zadanie wymaga samodzielnej pracy, drugie – pracy w utworzonych wcześniej zespołach. Uczniowie na podstawie materiałów tworzą własne notatki, np. w postaci mapy myśli itd. (propozycje niżej).

Praca indywidualna
 • Uczniowie samodzielnie zapoznają się z treściami zawartymi w e‑materiale.

 • Po zapoznaniu się z multimedium z tego e‑materiału uczniowie wykonują zadania z interaktywnych materiałów sprawdzających, aby sprawdzić poziom zdobytej wiedzy.

 • Nauczyciel może również zadać uczniom pracę domową związaną ze stworzeniem mapy myśli, która będzie przedstawiać 3 wybrane maszyny, ich potencjalne awarie oraz pomysły na ich naprawę. Następnie na lekcji uczniowie prezentowaliby swoje rozwiązania, a nauczyciel i inni uczniowie dopowiadali, co zostało wykonane dobrze, a co źle.

Praca w grupach
 • Uczniowie dzieleni są na dwie grupy.

 • Nauczyciel przypisuje każdej grupie taką samą liczbę awarii opisanych w galerii.

 • Uczniowie mają za zadanie przedstawić drugiej grupie awarie, omówić je. Zadaniem drugiej grupy jest przedstawienie potencjalnych napraw tych awarii. Następnie grupy zamieniają się rolami i druga grupa przedstawia pierwszej przypisane jej awarie, a grupa pierwsza stara się wymyślić sposób na ich naprawę.

 • Nauczyciel w razie potrzeby dopowiada lub koryguje przedstawione informacje.

Indywidualizacja pracy z uczniami

E‑materiał ułatwia samodzielną pracę ucznia oraz indywidualizację procesu dydaktycznego. Galeria zdjęć pozwala zapoznać się z awariami urządzeń i maszyn okrętowych oraz sposobami ich naprawy. Interaktywne materiały sprawdzające dają uczniowi możliwość sprawdzenia poziomu własnej wiedzy i uzyskania szybkiej i precyzyjnej informacji zwrotnej. W ramach indywidualizacji uczniowie mogą skorzystać z metody tutoringu rówieśniczego – uczniowie, którzy szybciej opanowali materiał mogą wytłumaczyć tym, którzy wolniej go opanowują, jakie są podstawowe awarie i sposoby ich naprawy. W przypadku pracy z galerią zdjęć zalecana jest praca w parach. Można zaproponować, aby uczniowie, którzy szybciej opanowali materiał przygotowali dla pozostałych osób notatki szkieletowe – zapisują nazwy podstawowych awarii i napraw oraz cząstkowe informacje na ich temat, pozostałe osoby uzupełniają schematy, nie muszą tworzyć samodzielnych notatek.

E‑materiały ułatwiają zindywidualizowanie procesu dydaktycznego, co jest szczególnie istotne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Każdy e‑materiał posiada alternatywną wersję WCAG. Ułatwia to dostęp do informacji oraz likwiduje niektóre bariery społeczne i komunikacyjne oraz zapewnia wyrównywanie szans.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych materiałów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści