Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Podstawy analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych

MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa - Technik farmaceutyczny 321301

bg‑azure

Przewodnik dla nauczyciela

Autor przewodnika: Agnieszka Sobczak, Maria Popielarz‑Brzezińska, Katarzyna Dettlaff, Magdalena Ogrodowczyk, Maciej Stawny, Anna Jelińska, Szymon Tomczak, Ludwika Piwowarczyk

Konsultant przewodnika: Rafał Olijarczyk

6

Spis treści

1
bg‑azure

Podstawowe informacje o e‑materiale

Tytuł e‑materiału

Podstawy analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu

Technik farmaceutyczny 321301

Kod i nazwa kwalifikacji

MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece

Oznaczenie i nazwa jednostki efektów kształcenia

MED.09.4. Współuczestniczenie w analizie produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach na podstawie i w zakresie określonym w przepisach prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Efekty kształcenia i odpowiadające im kryteria weryfikacji właściwe dla e‑materiału

Osoba ucząca się:

MED.09.4.1) prowadzi analizę substancji roślinnych i przetworów roślinnych wykorzystywanych w lecznictwie:
MED.09.4.1)1) wymienia metody badań surowców roślinnych i ich przetworów,
MED.09.4.1)2) wykonuje badania surowców roślinnych i ich przetworów zgodnie z wymaganiami farmakopealnymi,

MED.09.4.2) omawia zasady analizy jakości sporządzanych leków w aptece:
MED.09.4.2)1) opisuje metody badań analitycznych,
MED.09.4.2)2) opisuje metody badań instrumentalnych,
MED.09.4.2)3) dobiera metody badania odpowiednie do sporządzanych postaci leku recepturowego i leku aptecznego,
MED.09.4.2)4) wykonuje badania leków recepturowych i aptecznych zalecane przez Farmakopeę Polską,
MED.09.4.2)5) wykonuje analizę ilościową i jakościową leku recepturowego i leku aptecznego,
MED.09.4.2)6) omawia wyniki badań leków recepturowych i leków aptecznych,

MED.09.4.3) omawia teoretyczne podstawy analizy chemicznej
MED.09.4.3)1) opisuje cele, zadania i metody analizy chemicznej,
MED.09.4.3)2) wyjaśnia podstawowe pojęcia i prawa chemiczne,
MED.09.4.3)3) opisuje zagadnienia analizy jakościowej, ilościowej i instrumentalnej,
MED.09.4.3)4) podaje metody rozdziału mieszanin chemicznych,

MED.09.4.4) posługuje się Farmakopeą Polską, normami i instrukcjami: MED.09.4.4)1) omawia zasady tworzenia nazw substancji leczniczych i odczynników,
MED.09.4.4)2) posługuje się monografiami ogólnymi i szczegółowymi,
MED.09.4.4)3) omawia układ Farmakopei Polskiej i wiadomości w niej zawarte, w szczególności o odczynnikach i odczynnikach w postaci roztworów, roztworów mianowanych i roztworów buforowych,

MED.09.4.5) przeprowadza badania zawartości substancji i produktów leczniczych:
MED.09.4.5)1) przeprowadza oznaczenie zawartości substancji w badanej próbie metodami miareczkowymi,
MED.09.4.5)2) przeprowadza oznaczenie zawartości substancji w badanej próbie metodami instrumentalnymi,

MED.09.4.6) dokonuje rozdziału substancji złożonych:
MED.09.4.6)1) wymienia metody rozdziału mieszanin chemicznych – dekantacja, sączenie, wirowanie, krystalizacja, adsorpcja, destylacja, sublimacja, ekstrakcja, chromatografia,
MED.09.4.6)2) rozdziela mieszaniny chemiczne stosując różne metody rozdziału,

MED.09.4.7) przeprowadza badania fizykochemiczne różnych postaci leków:
MED.09.4.7)1) wymienia rodzaje badań fizykochemicznych podawanych w Farmakopei Polskiej – oznaczanie temperatury topnienia i krzepnięcia, gęstości, rozpuszczalności, lepkości, pH,
MED.09.4.7)2) przeprowadza wybrane badania fizykochemiczne,

MED.09.4.8) przeprowadza badanie dostępności farmaceutycznej substancji czynnej z różnych postaci leku:
MED.09.4.8)1) omawia metody badania dostępności farmaceutycznej różnych postaci produktów leczniczych,
MED.09.4.8)2) przeprowadza badania dostępności farmaceutycznej dla tabletek, zawiesin, maści,
MED.09.4.8)3) sporządza dokumentację laboratoryjną,
MED.09.4.8)4) wykonuje podstawowe obliczenia chemiczne,
MED.09.4.8)5) wykonuje obliczenia z zakresu analizy ilościowej,
MED.09.4.8)6) charakteryzuje i interpretuje błędy analityczne,
MED.09.4.8)7) stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej i kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

MED.09.4.9) omawia nieprawidłowości mogące świadczyć o sfałszowaniu substancji leczniczych, surowców farmaceutycznych i produktów leczniczych:
MED.09.4.9)1) wskazuje w Farmakopei Polskiej informacje dotyczące wymagań jakościowych i ilościowych substancji leczniczych, surowców farmaceutycznych i produktów leczniczych,
MED.09.4.9)2) omawia wnioski z przeprowadzonych analiz i wskazuje nieprawidłowości w wynikach analiz,

MED.09.4.10) omawia programy komputerowe i narzędzia informatyczne wspomagające wykonywanie uprawnionych zadań w laboratorium:
MED.09.4.10)1) wykorzystuje dostępne oprogramowanie komputerowe do przeprowadzania analiz i rejestrowania wyników,
MED.09.4.10)2) wykorzystuje techniki informatyczne do przetwarzania i przesyłu danych związanych z kontrolą laboratoryjną.

Cele ogólne e‑materiału

Materiał wspiera osiąganie celu kształcenia określonego dla kwalifikacji MED.09 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa:

 • współuczestniczenie w analizach produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

E‑materiał wspiera osiągnięcie następujących celów:

 • analizowanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

 • wykrywanie potencjalnych błędów w analizie, wynikach oraz ich interpretacji.

Struktura e‑materiału, tytuły materiałów multimedialnych wraz z ich typem

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2
bg‑azure

Wskazówki do wykorzystania materiałów multimedialnych w procesie dydaktycznym

Tytuł materiału multimedialnego

Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Typ materiału multimedialnego

Galeria zdjęć

Opis zawartości merytorycznej materiału multimedialnego i powiązania pomiędzy elementami materiału multimedialnego

Galeria prezentuje sprzęt używany do wykonywania analiz leków i wyrobów medycznych. W galerii znajdują się zdjęcia wraz z opisami. Został tu przedstawiony sprzęt szklany, np.: próbówki, zlewki, kolby, statywy do próbówek, cylindry, pipety, biurety oraz parownice, moździerze, tygle, mieszadła magnetyczne, wagi analityczne, areometry, wiskozymetr, pehametr, aparat do mierzenia temperatury topnienia, refraktometr, polarymetr, spektrofotometr UV‑VIS z widoczną kuwetą pomiarową, penetrometr, teksturometr, aparat do badania czasu całkowitej deformacji czopków, aparat do badania uwalniania substancji leczniczej z postaci leku. W opisie sprzętu analitycznego zostało przedstawione jego zastosowanie oraz źródła występowania nieprawidłowości w użyciu. Omówione zostało również stanowisko pracy w laboratorium analitycznym.

Materiał jest powiązany z kryteriami weryfikacji, zgodnie z którymi uczący się:
MED.09.4.2)1) opisuje metody badań analitycznych,
MED.09.4.2)2) opisuje metody badań instrumentalnych,
MED.09.4.2)3) dobiera metody badania odpowiednie do sporządzanych postaci leku recepturowego i leku aptecznego,
MED.09.4.3)1) opisuje cele, zadania i metody analizy chemicznej,
MED.09.4.3)2) wyjaśnia podstawowe pojęcia i prawa chemiczne,
MED.09.4.3)3) opisuje zagadnienia analizy jakościowej, ilościowej i instrumentalnej,
MED.09.4.3)4) podaje metody rozdziału mieszanin chemicznych,
MED.09.4.4)1) omawia zasady tworzenia nazw substancji leczniczych i odczynników,
MED.09.4.4)2) posługuje się monografiami ogólnymi i szczegółowymi,
MED.09.4.4)3) omawia układ Farmakopei Polskiej i wiadomości w niej zawarte, w szczególności o odczynnikach i odczynnikach w postaci roztworów, roztworów mianowanych i roztworów buforowych,
MED.09.4.7)1) wymienia rodzaje badań fizykochemicznych podawanych w Farmakopei Polskiej – oznaczanie temperatury topnienia i krzepnięcia, gęstości, rozpuszczalności, lepkości, pH,
MED.09.4.8)6) charakteryzuje i interpretuje błędy analityczne,
MED.09.4.8)7) stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej i kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
MED.09.4.9)2) omawia wnioski z przeprowadzonych analiz i wskazuje nieprawidłowości w wynikach analiz.

Zapoznanie się z prezentowanym w galerii zdjęć sprzętem przeznaczonym do prowadzenia analiz leków i wyrobów medycznych jest niezbędne do przeprowadzania analiz zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej. Po poznaniu podstawowego sprzętu można przejść do e‑booka „Elementy analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych” i gry edukacyjnej „Od leku do wyniku”.

Galeria zdjęć jest powiązana z interaktywnymi materiałami sprawdzającymi: testem wielokrotnego wyboru, zadaniem ukierunkowanym na grupowanie, uporządkowanie, zadaniem polegającym na uzupełnianiu podpisów obrazka, zadaniem, w którym wykorzystano materiały audio‑video, zadaniem polegającym na dopasowaniu elementów do grafu/schematu.

Cele szczegółowe materiału multimedialnego

Materiał wspiera osiągnięcie następujących celów:

 • opisywanie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego do analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

 • opisywanie zastosowania sprzętu i aparatury używanej do przeprowadzania analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

 • wykrywanie nieprawidłowości w użyciu sprzętu wykorzystywanego do przeprowadzania analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

 • opisywanie stanowiska pracy w laboratorium analitycznym.

Wykorzystanie materiału multimedialnego w trakcie zajęć

Praca indywidualna

Galeria zdjęć może zostać wykorzystana do przygotowania przez osobę uczącą się:

 • fiszek (np. „Sprzęt używany podczas przeprowadzania analizy leków i wyrobów medycznych”),

 • schematu (np. „Elementy wyposażenia stanowiska pracy w laboratorium analitycznym”),

 • broszury lub infografiki (np. „Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie przeprowadzania analizy leków oraz wyrobów medycznych”),

 • mapy myśli (np. „Źródła występowania nieprawidłowości podczas analizy leków i wyrobów medycznych”),

 • diagramu Ishikawy, tzw. rybiego szkieletu (np. „Źródła błędów w stosowaniu sprzętu i aparatury do analizy leków” oraz przykłady aparatury, która może być analizowana pod kątem występujących nieprawidłowości pomiaru: aparat do badania uwalniania substancji leczniczej z postaci leku, aparat do badania czasu całkowitej deformacji czopków, teksturometr, spektrofotometr UV‑VIS z widoczną kuwetą pomiarową).

Praca w grupach

Uczący się po zapoznaniu się z galerią zdjęć mogą wykorzystać materiał do przygotowania:

 • mapy myśli w grupach trzy-, cztero- lub pięcioosobowych (np.:

  • „Charakterystyka teksturometru”,

  • „Charakterystyka odczynników chemicznych”,

  • „Charakterystyka kolb stożkowych szklanych”,

  • „Charakterystyka pipet”,

  • „Charakterystyka biurety” itp.
   Każda z grup może opracowywać mapę myśli na ten sam temat albo każda grupa charakteryzuje inny sprzęt czy aparaturę pomiarową. Dodatkowo można zaproponować osobom uczącym się samodzielne określenie kategorii cech wskazywanych w mapie myśli lub zaproponować grupowanie cech według kategorii: pojęcie, zastosowanie, budowa/rodzaje, źródło błędów w badaniu itp. Po przedstawieniu map myśli powinna rozpocząć się dyskusja na forum; prowadzący ocenia pracę grup i poziom opanowanej wiedzy, w razie potrzeby uzupełnia brakujące informacje),

 • schematu lub infografiki (np.:

  • „Zasady dobrej praktyki laboratoryjnej i kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych”,

  • „Wyposażenie stanowiska pracy w laboratorium analitycznym”),

 • zestawu pytań lub niedokończonych zdań (np. dotyczących:

  • sprzętu używanego do wykonania analizy leków i wyrobów medycznych,

  • błędów, które mogą wystąpić w sytuacji nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku laboratoryjnym),

 • analizy przypadku (np. w celu:

  • dobrania odpowiedniego sprzętu do przeprowadzenia analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

  • wyszukania błędu w doborze sprzętu laboratoryjnego do przeprowadzanej analizy ilościowej lub jakościowej).

Praca z całym zespołem

Wykorzystując na zajęciach galerię zdjęć, uczący się mogą brać udział w:

 • dyskusji panelowej (np. „Zasady dobrej praktyki laboratoryjnej i kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych”. Podczas pracy tą metodą prowadzący może wejść w rolę animatora dyskusji. Cały zespół dzieli się na dwie grupy, które wyznaczają po czterech „ekspertów” biorących czynny udział w dyskusji panelowej. Obie grupy uzgadniają ze swoimi „ekspertami” argumentację swego stanowiska, odmiennego od stanowiska grupy przeciwnej. W dyskusji aktywny udział biorą: animator dyskusji, „eksperci” na przemian wskazywani przez animatora oraz audytorium (reszta zespołu), ale tylko wtedy, kiedy animator wyrazi na to zgodę. Po dyskusji następuje podsumowanie najważniejszych punktów i ocena siły argumentów „ekspertów”),

 • burzy mózgów (np. „Analiza składu leków”),

 • dyskusji wykorzystującej metodę sześciu myślowych kapeluszy de Bono (np. „Ocena stanowiska pracy w laboratorium analitycznym”),

 • grze dydaktycznej (np. polegającej na wymienianiu przyczyn błędnego pomiaru w odniesieniu do wylosowanego z galerii zdjęcia przykładowego sprzętu laboratoryjnego).

Ostatecznie o wykorzystaniu materiału multimedialnego w trakcie zajęć decyduje nauczyciel; zależy to też od warunków pracy, miejsca i czasu, środków dydaktycznych, jakimi dysponuje nauczyciel, umiejętności i wiedzy uczniów czy scenariusza lekcji.

Wykorzystanie materiału multimedialnego poza zajęciami

Praca indywidualna

Materiał może być pomocny w:

 • utrwalaniu i porządkowaniu podstawowych pojęć,

 • doskonaleniu znajomości sprzętu używanego do analiz,

 • przygotowaniu się do zajęć,

 • powtórzeniu wiadomości na lekcję,

 • usystematyzowaniu wiedzy przed egzaminem zawodowym,

 • przygotowaniu się do lekcji odwróconej (np. opracowanie prezentacji multimedialnej lub infografiki na temat „Stanowisko pracy technika farmacji w laboratorium analitycznym”).

Praca w grupach

W celu utrwalenia i uporządkowania wiedzy uczący się przygotowują w grupach:

 • mapy myśli,

 • prezentacje,

 • gry edukacyjne (np. „Wykorzystanie sprzętu i aparatury laboratoryjnej przy analizie leku – możliwe błędy pomiaru”).

Wykorzystanie materiału multimedialnego do indywidualizacji pracy z uczącymi się

Uczący się może wykorzystać materiał do:

 • powtórzenia wiadomości,

 • przygotowania się do lekcji,

 • wykonania zadania,

 • opracowania mapy myśli,

 • opracowania gry edukacyjnej czy schematu (np. „Rodzaje wag stosowanych w laboratorium analitycznym”),

 • przygotowania się do konkursów.

Uczący się, którzy mają trudności ze zrozumieniem tematu mogą oglądając galerię wypisać wszystkie pojęcia, które wymagają dodatkowych wyjaśnień. Najlepiej byłoby, gdyby sami poszukali tych wyjaśnień lub zrobili to z innymi uczącymi się, np. pracując w grupach. Korzystając z materiału multimedialnego mogą także, wraz z innymi osobami uczącymi się, przygotować odpowiednio stanowisko pracy w trakcie zajęć praktycznych.

Pracując w grupach, uczący się mogą przygotować broszurę, w której opiszą, analogicznie, jak w materiale multimedialnym, sprzęt, którego używają w czasie zajęć praktycznych.

Osoby uczące się zainteresowane tematyką mogą przygotować plakaty, prezentacje lub broszury opisujące bardziej szczegółowo specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych, np. w oparciu o sprzęt dostępny w trakcie zajęć praktycznych, w tym u pracodawców.


Tytuł materiału multimedialnego

Od leku do wyniku

Typ materiału multimedialnego

Gra edukacyjna

Opis zawartości merytorycznej materiału multimedialnego i powiązania pomiędzy elementami materiału multimedialnego

Gra wspiera rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Odzwierciedla proces wykonywania badań leków, potwierdzanie tożsamości oraz oznaczanie metodami klasycznymi i instrumentalnymi. Uwzględnia wszystkie etapy analizy – od doboru metody analitycznej, przez przygotowanie próbki i poddanie jej analizie, ukazanie zachodzących reakcji, do uzyskania wyniku analizy i jego prawidłowej interpretacji.

Gra składa się z trzech poziomów. Zdobycie odpowiedniej liczby punktów (10 z 18 możliwych) na pierwszym poziomie umożliwia przejście na poziom drugi. Do zaliczenia drugiego poziomu wymagane jest uzyskanie 20 pkt z 33 pkt możliwych. Pozwala to na przejście na trzeci poziom – tu można uzyskać maksymalnie 18 pkt, a zdobycie 10 pkt kończy grę z wynikiem pozytywnym. Pierwszy poziom dotyczy podstaw analizy, drugi obejmuje analizę jakościową, a trzeci – analizę ilościową. Aby zaliczyć grę, trzeba przejść wszystkie etapy.

Materiał jest powiązany z kryteriami weryfikacji, zgodnie z którymi uczący się:
MED.09.4.2)1) opisuje metody badań analitycznych,
MED.09.4.2)2) opisuje metody badań instrumentalnych,
MED.09.4.2)3) dobiera metody badania odpowiednie do sporządzanych postaci leku recepturowego i leku aptecznego,
MED.09.4.2)5) wykonuje analizę ilościową i jakościową leku recepturowego i leku aptecznego,
MED.09.4.2)6) omawia wyniki badań leków recepturowych i leków aptecznych,
MED.09.4.3)1) opisuje cele, zadania i metody analizy chemicznej,
MED.09.4.3)2) wyjaśnia podstawowe pojęcia i prawa chemiczne,
MED.09.4.3)3) opisuje zagadnienia analizy jakościowej, ilościowej i instrumentalnej,
MED.09.4.3)4) podaje metody rozdziału mieszanin chemicznych,
MED.09.4.4)2) posługuje się monografiami ogólnymi i szczegółowymi,
MED.09.4.4)3) omawia układ Farmakopei Polskiej i wiadomości w niej zawarte, w szczególności o odczynnikach i odczynnikach w postaci roztworów, roztworów mianowanych i roztworów buforowych,
MED.09.4.5)1) przeprowadza oznaczenie zawartości substancji w badanej próbie metodami miareczkowymi,
MED.09.4.5)2) przeprowadza oznaczenie zawartości substancji w badanej próbie metodami instrumentalnymi,
MED.09.4.6)1) wymienia metody rozdziału mieszanin chemicznych – dekantacja, sączenie, wirowanie, krystalizacja, adsorpcja, destylacja, sublimacja, ekstrakcja, chromatografia,
MED.09.4.6)2) rozdziela mieszaniny chemiczne stosując różne metody rozdziału,
MED.09.4.7)1) wymienia rodzaje badań fizykochemicznych podawanych w Farmakopei Polskiej – oznaczanie temperatury topnienia i krzepnięcia, gęstości, rozpuszczalności, lepkości, pH,
MED.09.4.7)2) przeprowadza wybrane badania fizykochemiczne,
MED.09.4.8)1) omawia metody badania dostępności farmaceutycznej różnych postaci produktów leczniczych,
MED.09.4.8)4) wykonuje podstawowe obliczenia chemiczne,
MED.09.4.8)5) wykonuje obliczenia z zakresu analizy ilościowej,
MED.09.4.8)6) charakteryzuje i interpretuje błędy analityczne,
MED.09.4.8)7) stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej i kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
MED.09.4.9)1) wskazuje w Farmakopei Polskiej informacje dotyczące wymagań jakościowych i ilościowych substancji leczniczych, surowców farmaceutycznych i produktów leczniczych.

Przed grą warto zapoznać uczących się z e‑bookiem „Elementy analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych” i galerią zdjęć „Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych”.

Gra edukacyjna jest powiązana z materiałami sprawdzającymi: testem wielokrotnego wyboru, zadaniem z lukami, zadaniem typu prawda czy fałsz.

Cele szczegółowe materiału multimedialnego

Materiał wspiera osiągnięcie następujących celów:

 • przeprowadzanie analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

 • wykonywanie badań leków,

 • analizowanie uzyskiwanych wyników,

 • stosowanie odpowiednich testów do przeprowadzania analizy,

 • interpretowanie wyników analiz produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Wykorzystanie materiału multimedialnego w trakcie zajęć

Praca indywidualna

Uczący się przechodzi grę, a później prowadzący prosi o:

 • opracowanie infografiki (np. „Rodzaje testów stosowanych w analizie leków”),

 • przygotowanie schematu (np. dotyczącego analizy produktów leczniczych),

 • wykrycie nieprawidłowości podczas analizy przypadku (np. interpretowanie wyników analiz produktów leczniczych i wyrobów medycznych),

 • przygotowanie zestawu pytań (np. dotyczących wykonywania badań leków),

 • opracowanie mapy myśli (np. „Przeprowadzanie analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych”).

Praca w grupach

Uczący się po przejściu gry przygotowują w grupach dla innych grup:

 • zadania (np. z zakresu analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych),

 • opis przypadku (np. zadaniem pozostałych grup jest wykrycie nieprawidłowości w przeprowadzanych analizach leków lub zaproponowanie przebiegu analizy określonych produktów leczniczych i wyrobów medycznych).

Praca z całym zespołem

Uczący się po przejściu gry:

 • po kolei odpowiadają na zadawane przez nauczyciela pytania na temat zagadnień poruszonych w grze,

 • wykonują ćwiczenia związane z przeprowadzeniem analizy produktu leczniczego i wyrobu medycznego.

Ostatecznie o wykorzystaniu materiału multimedialnego w trakcie zajęć decyduje nauczyciel; zależy to też od warunków pracy, miejsca i czasu, środków dydaktycznych, jakimi dysponuje nauczyciel, umiejętności i wiedzy uczniów czy scenariusza lekcji.

Wykorzystanie materiału multimedialnego poza zajęciami

Praca indywidualna

Gra edukacyjna może zostać wykorzystana w pracy indywidualnej np. do:

 • utrwalania, porządkowania i poszerzania wiedzy,

 • przygotowania się do zajęć,

 • powtórzenia materiału,

 • przygotowania się do egzaminu lub sprawdzianu,

 • przygotowania prezentacji dotyczącej prowadzenia analizy leków i wyrobów medycznych,

 • opracowania schematu postępowania czy wykrywania nieprawidłowości,

 • przygotowania się do lekcji odwróconej.

Praca w grupach

W celu utrwalenia i uporządkowania wiedzy uczący się przygotowują w grupach:

 • mapy myśli,

 • drzewko decyzyjne,

 • analizy przypadku produktów leczniczych,

 • zestawy pytań czy niedokończonych zdań.

Wykorzystanie materiału multimedialnego do indywidualizacji pracy z uczącymi się

Uczący się może wykorzystać materiał do:

 • powtórzenia i utrwalenia materiału,

 • przygotowania się do lekcji,

 • wykonania zadania.

Uczący się może wyszukać, np. w Internecie, przypadki analiz produktów leczniczych i wyrobów medycznych lub możliwych nieprawidłowości podczas przeprowadzania analiz. Gra może posłużyć  do opracowania ćwiczenia z analizy dla pozostałych uczących się, czy przygotowania się do dyskusji.

Uczący się, którzy mają trudności ze zrozumieniem tematu mogą oglądając galerię wypisać wszystkie pojęcia, które wymagają dodatkowych wyjaśnień. Najlepiej byłoby, gdyby sami poszukali tych wyjaśnień lub zrobili to z innymi uczącymi się, np. pracując w grupach. Korzystając z materiału multimedialnego mogą także, wraz z innymi osobami uczącymi się, przygotować odpowiednio stanowisko pracy w trakcie zajęć praktycznych.

Osoby uczące się zainteresowane tematyką mogą przygotować prezentacje lub broszury opisujące bardziej szczegółowo podstawy analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych, korzystając także z doświadczeń zdobytych podczas zajęć praktycznych, w tym u pracodawców.


Tytuł materiału multimedialnego

Elementy analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Typ materiału multimedialnego

E‑book

Opis zawartości merytorycznej materiału multimedialnego i powiązania pomiędzy elementami materiału multimedialnego

E‑book objaśnia podstawowe zagadnienia związane z etapami prowadzenia analizy leków, analizy jakościowej produktów leczniczych, analizy ilościowej produktów leczniczych oraz omawia rodzaje błędów, które mogą wystąpić podczas analizy farmaceutycznej, jak również sposoby postępowania w celu zmniejszenia ryzyka ich występowania.

Materiał jest powiązany z kryteriami weryfikacji, zgodnie z którymi uczący się:
MED.09.4.2)1) opisuje metody badań analitycznych,
MED.09.4.2)2) opisuje metody badań instrumentalnych,
MED.09.4.2)3) dobiera metody badania odpowiednie do sporządzanych postaci leku recepturowego i leku aptecznego,
MED.09.4.2)4) wykonuje badania leków recepturowych i aptecznych zalecane przez Farmakopeę Polską,
MED.09.4.2)5) wykonuje analizę ilościową i jakościową leku recepturowego i leku aptecznego,
MED.09.4.2)6) omawia wyniki badań leków recepturowych i leków aptecznych,
MED.09.4.3)1) opisuje cele, zadania i metody analizy chemicznej,
MED.09.4.3)2) wyjaśnia podstawowe pojęcia i prawa chemiczne,
MED.09.4.3)3) opisuje zagadnienia analizy jakościowej, ilościowej i instrumentalnej,
MED.09.4.3)4) podaje metody rozdziału mieszanin chemicznych,
MED.09.4.4)1) omawia zasady tworzenia nazw substancji leczniczych i odczynników,
MED.09.4.4)2) posługuje się monografiami ogólnymi i szczegółowymi,
MED.09.4.4)3) omawia układ Farmakopei Polskiej i wiadomości w niej zawarte, w szczególności o odczynnikach i odczynnikach w postaci roztworów, roztworów mianowanych i roztworów buforowych,
MED.09.4.5)1) przeprowadza oznaczenie zawartości substancji w badanej próbie metodami miareczkowymi,
MED.09.4.5)2) przeprowadza oznaczenie zawartości substancji w badanej próbie metodami instrumentalnymi,
MED.09.4.6)1) wymienia metody rozdziału mieszanin chemicznych – dekantacja, sączenie, wirowanie, krystalizacja, adsorpcja, destylacja, sublimacja, ekstrakcja, chromatografia,
MED.09.4.6)2) rozdziela mieszaniny chemiczne stosując różne metody rozdziału,
MED.09.4.7)1) wymienia rodzaje badań fizykochemicznych podawanych w Farmakopei Polskiej – oznaczanie temperatury topnienia i krzepnięcia, gęstości, rozpuszczalności, lepkości, pH,
MED.09.4.7)2) przeprowadza wybrane badania fizykochemiczne,
MED.09.4.8)1) omawia metody badania dostępności farmaceutycznej różnych postaci produktów leczniczych,
MED.09.4.8)3) sporządza dokumentację laboratoryjną,
MED.09.4.8)4) wykonuje podstawowe obliczenia chemiczne,
MED.09.4.8)5) wykonuje obliczenia z zakresu analizy ilościowej,
MED.09.4.8)6) charakteryzuje i interpretuje błędy analityczne,
MED.09.4.8)7) stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej i kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
MED.09.4.9)1) wskazuje w Farmakopei Polskiej informacje dotyczące wymagań jakościowych i ilościowych substancji leczniczych, surowców farmaceutycznych i produktów leczniczych,
MED.09.4.9)2) omawia wnioski z przeprowadzonych analiz i wskazuje nieprawidłowości w wynikach analiz.

Materiał multimedialny jest powiązany z grą edukacyjną „Od leku do wyniku” i galerią zdjęć „Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych”. Po zapoznaniu się z e‑bookiem uczący się może dzięki grze edukacyjnej sprawdzić lub utrwalić swą wiedzę.

E‑book jest powiązany z materiałami sprawdzającymi: testem wielokrotnego wyboru, testem samosprawdzającym, krzyżówką.

Cele szczegółowe materiału multimedialnego

Materiał wspiera osiągnięcie następujących celów:

 • opisywanie etapów analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

 • analizowanie błędów, które mogą wystąpić podczas przeprowadzania analizy farmaceutycznej,

 • opisywanie sposobów postępowania w celu zmniejszenia ryzyka występowania błędów podczas przeprowadzania analiz farmaceutycznych.

Wykorzystanie materiału multimedialnego w trakcie zajęć

Praca indywidualna

Osoba ucząca się pozyskuje informacje poprzez przyswojenie materiału prezentowanego w e‑booku. Na podstawie informacji z e‑booka może przygotować:

 • zestaw pytań (np. „Metody analizy klasycznej i instrumentalnej stosowane w analizie leków (surowców leczniczych oraz produktów leczniczych)”),

 • metaplan (np. „Nieprawidłowości, które mogą wystąpić podczas analizy farmaceutycznej”),

 • schemat lub infografikę (np. „Podstawowe etapy analizy leków”).

Praca w grupach

Uczący się mogą w parach:

 • przygotować broszurki (np. „Rodzaje błędów w analizie farmaceutycznej”),

 • przeprowadzić analizę przypadku (np.:

  • „Analiza jakościowa substancji aktywnych oraz substancji pomocniczych”,

  • „Oznaczenie metodami miareczkowymi zawartości substancji w badanej próbie” itp.),

 • opracować zestaw pytań do quizu (np. „Metody analizy jakościowej oraz metody analizy ilościowej”. Quiz może być wykorzystany jako element gry dydaktycznej i przeprowadzony w innej grupie albo na forum).

Podczas zajęć e‑book może służyć uczącym się do realizacji zadań mających na celu utrwalenie materiału. Uczący się w pięcio- lub sześcioosobowych grupach zapoznają się z fragmentem e‑booka (każda grupa pracuje nad innym fragmentem materiału). Grupy mogą pracować metodą:

 • burzy mózgów (np.:

  • „Rodzaje błędów w analizie farmaceutycznej”,

  • „Metody analizy ilościowej leków”,

  • „Metody analizy jakościowej leków”,

  • „Etapy analizy leków” itp.),

 • stolików eksperckich (np.:

  • „Metody analizy ilościowej leków”,

  • „Etapy miareczkowania”,

  • „Oznaczanie kwasu salicylowego – miareczkowanie bezpośrednie”,

  • „Oznaczanie kwasu acetylosalicylowego – miareczkowanie odwrotne”,

  • „Reakcja azotanu srebra z rodankiem amonu” itp.
   Uczący się są przypisani do określonego stolika. Praca w grupie eksperckiej trwa tak długo, aż każdy członek zespołu upewni się, że rozumie zadanie, potrafi je wyjaśnić i pokazać innym rozwiązanie. Na znak dany przez prowadzonego „eksperci” (liderzy grup) podchodzą kolejno do innych stolików, omawiają zagadnienia opracowywane we własnej grupie, wyjaśniają wątpliwości, po czym następuje zamiana – członkowie tej grupy przedstawiają „ekspertowi” informacje zawarte w opracowywanej przez grupę części e‑booka. Po umówionym czasie, np. po 10 min, następuje przejście „ekspertów” do kolejnego stolika i wzajemne nauczanie się w kolejnej grupie. Sytuacja powtarza się aż do momentu powrotu „ekspertów” do własnych grup. Zadanie to może zakończyć się krótkim testem będącym elementem oceny formującej).

Praca z całym zespołem

Uczący się mogą:

 • odpowiadać na przygotowane przez nauczyciela pytania dotyczące zagadnień poruszanych w e‑booku,

 • opracować schemat (np. „Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych”),

 • zagrać w grę dydaktyczną (np. polegającą na wyszukiwaniu błędów w analizie farmaceutycznej).

Ostatecznie o wykorzystaniu materiału multimedialnego w trakcie zajęć decyduje nauczyciel; zależy to też od warunków pracy, miejsca i czasu, środków dydaktycznych, jakimi dysponuje nauczyciel, umiejętności i wiedzy uczniów czy scenariusza lekcji.

Wykorzystanie materiału multimedialnego poza zajęciami

Praca indywidualna

się może wykorzystać materiał do:

 • przygotowania się do zajęć,

 • powtórzenia materiału na lekcję,

 • utrwalania podstawowych pojęć i sposobu postępowania,

 • przygotowania się do lekcji odwróconej,

 • przygotowania się do egzaminu zawodowego,

 • opracowania prezentacji (np. na temat:

  • analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

  • wykonywania badań leków,

  • potwierdzania tożsamości badanych substancji,

  • oznaczania metodami klasycznymi i instrumentalnymi.
   W prezentacji można ująć poszczególne etapy badań – od doboru metody analitycznej, przez przygotowanie próbki i poddanie jej analizie, ukazanie zachodzących reakcji, do uzyskania wyniku analizy i jego prawidłowej interpretacji),

 • opracowania schematu (np.:

  • schematu postępowania,

  • schematu wykrywania nieprawidłowości przy analizie leków i wyrobów medycznych),

 • pracy nad projektem (np. „Analiza ilościowa i jakościowa leku”),

 • wykonania poleceń nauczyciela (np. przygotowanie:

  • broszury,

  • opisu przypadku,

  • listy pytań lub niedokończonych zdań).

Praca w grupach

W celu utrwalenia i uporządkowania wiedzy uczący się mogą w grupach:

 • przygotować mapy myśli,

 • opisać podstawowe etapy analizy leków,

 • opracować zestawy pytań lub niedokończonych zdań (np. dotyczących zasad dobrej praktyki laboratoryjnej i kontroli produktów leczniczych).

Uczący się, którzy mają trudności ze zrozumieniem tematu mogą oglądając galerię wypisać wszystkie pojęcia, które wymagają dodatkowych wyjaśnień. Najlepiej byłoby, gdyby sami poszukali tych wyjaśnień lub zrobili to z innymi uczącymi się, np. pracując w grupach. Korzystając z materiału multimedialnego mogą także, wraz z innymi osobami uczącymi się, przygotować odpowiednio stanowisko pracy w trakcie zajęć praktycznych. Mogą przygotować rozszerzony słownik ważnych pojęć dotyczących podstaw analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Mogą wykorzystywać poszczególne części e‑booka do przygotowywania się do zajęć teoretycznych i praktycznych.

Uczący się mogą przygotować bardziej opisowy spis treści e‑booka, by łatwiej było z niego skorzystać.

Osoby uczące się zainteresowane tematyką mogą przygotować prezentacje lub broszury łączące informacje z e‑booka oraz gry edukacyjnej.

Wykorzystanie materiału multimedialnego do indywidualizacji pracy z uczącymi się

Materiał multimedialny może posłużyć uczącym się do:

 • powtórzenia materiału,

 • przygotowania się do lekcji,

 • uzupełnienia tekstu z lukami (np. dotyczącego zasad dobrej praktyki laboratoryjnej i kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych),

 • przygotowania się do lekcji odwróconej (np. poświęconej metodom klasycznym i instrumentalnym w badaniu leków),

 • opracowania schematu postępowania (np. „Podstawowe etapy analizy leków”).

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3
bg‑azure

Opis interaktywnych materiałów sprawdzających dla e‑materiału

Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Test wielokrotnego wyboru

 • „Podstawy analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych”

Opis materiału sprawdzającego

Test składa się z jedenastu pytań: pięciu pytań wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzą poprawną, sześciu pytań wielokrotnego wyboru z wieloma odpowiedziami poprawnymi. Pytania mają zróżnicowany poziom trudności: trzy pytania są łatwe, sześć pytań jest średnio trudnych, dwa pytania są trudne. Odpowiadając na pytania wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią, osoba ucząca się wybiera jedną odpowiedź właściwą spośród trzech możliwych odpowiedzi. Natomiast przy pytaniu wielokrotnego wyboru z wieloma prawidłowymi odpowiedziami osoba ucząca się wybiera kilka odpowiedzi spośród czterech.

Zakresem tematycznym materiał ten obejmuje rodzaj sprzętu laboratoryjnego i aparatury wykorzystywanej w laboratorium analitycznym do przeprowadzania analiz, analizę jakościową i ilościową substancji leczniczych.

Uczący się uzyskuje informację zwrotną dotyczącą oceny realizacji zadania, opartą na zasadach oceniania kształtującego, ma możliwość wielkokrotnego powtarzania zadania.

Materiał sprawdzający jest powiązany z e‑bookiem „Elementy analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych”, galerią zdjęć „Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych”, grą edukacyjną „Od leku do wyniku” oraz ze słownikiem pojęć.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie kryteriów weryfikacji, zgodnie z którymi uczący się:
MED.09.4.2)1) opisuje metody badań analitycznych,
MED.09.4.2)2) opisuje metody badań instrumentalnych,
MED.09.4.2)3) dobiera metody badania odpowiednie do sporządzanych postaci leku recepturowego i leku aptecznego,
MED.09.4.2)5) wykonuje analizę ilościową i jakościową leku recepturowego i leku aptecznego,
MED.09.4.5)1) przeprowadza oznaczenie zawartości substancji w badanej próbie metodami miareczkowymi,
MED.09.4.5)2) przeprowadza oznaczenie zawartości substancji w badanej próbie metodami instrumentalnymi,
MED.09.4.6)1) wymienia metody rozdziału mieszanin chemicznych – dekantacja, sączenie, wirowanie, krystalizacja, adsorpcja, destylacja, sublimacja, ekstrakcja, chromatografia,
MED.09.4.6)2) rozdziela mieszaniny chemiczne stosując różne metody rozdziału.


Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Zadanie z lukami

 • „Rozpuszczalność związków chemicznych”

Opis materiału sprawdzającego

Materiał sprawdzający zawiera fragment tekstowy, w którym są braki – luki. Uczący się musi wybrać z puli właściwe nazwy i wstawić je w odpowiednie miejsca oznaczone luką. Jest to zadanie łatwe.

Zakresem tematycznym materiał ten obejmuje zagadnienia związane z produktami leczniczymi, substancjami rozpuszczalnymi i rozpuszczalnikami.

Po zakończeniu zadania uczący się otrzymuje informację zwrotną opartą na zasadach oceniania kształtującego, ma również możliwość wielokrotnego powracania do zadania.

Materiał sprawdzający jest powiązany z grą edukacyjną „Od leku do wyniku” i ze słownikiem pojęć.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie kryteriów weryfikacji, zgodnie z którymi uczący się:
MED.09.4.7)1) wymienia rodzaje badań fizykochemicznych podawanych w Farmakopei Polskiej – oznaczanie temperatury topnienia i krzepnięcia, gęstości, rozpuszczalności, lepkości, pH,
MED.09.4.7)2) przeprowadza wybrane badania fizykochemiczne,
MED.09.4.8)1) omawia metody badania dostępności farmaceutycznej różnych postaci produktów leczniczych,
MED.09.4.8)7) stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej i kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
MED.09.4.9)1) wskazuje w Farmakopei Polskiej informacje dotyczące wymagań jakościowych i ilościowych substancji leczniczych, surowców farmaceutycznych i produktów leczniczych.


Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Zadanie ukierunkowane na grupowanie

 • „Rodzaje aparatów”

Opis materiału sprawdzającego

Zadanie polega na dopasowaniu rodzaju aparatu do oceny właściwości fizycznych substancji aktywnych. Jest to zadanie trudne. Składa się z trzech grup. Uczący się musi wybrać poprawną odpowiedź z trzech możliwych dobieranych losowo.

Zakresem tematycznym materiał ten obejmuje zastosowanie aparatury medycznej do oceny właściwości fizycznych.

Materiał sprawdzający jest powiązany z galerią zdjęć „Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych”.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie kryterium weryfikacji, zgodnie z którym uczący się: MED.09.4.7)1) wymienia rodzaje badań fizykochemicznych podawanych w Farmakopei Polskiej – oznaczanie temperatury topnienia i krzepnięcia, gęstości, rozpuszczalności, lepkości, pH.


Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Krzyżówka

 • „Analiza farmaceutyczna”

Opis materiału sprawdzającego

Materiał sprawdzający zawiera jedną średnio trudną krzyżówkę. Składa się ona z sześciu pytań‑haseł, z których zostaje ułożone hasło główne.

Zakresem tematycznym materiał ten obejmuje zagadnienia związane z analizą produktów leczniczych.

Istnieje możliwość sprawdzenia poprawności wykonania zadania, a także wielokrotnego powtarzania wykonania zadania. Uczący się uzyskuje informację zwrotną dotyczącą oceny realizacji zadania, opartą na zasadach oceniania kształtującego.

Materiał sprawdzający jest powiązany z e‑bookiem „Elementy analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych” oraz ze słownikiem pojęć.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie kryteriów weryfikacji, zgodnie z którymi uczący się:
MED.09.4.3)1) opisuje cele, zadania i metody analizy chemicznej,
MED.09.4.3)2) wyjaśnia podstawowe pojęcia i prawa chemiczne,
MED.09.4.3)3) opisuje zagadnienia analizy jakościowej, ilościowej i instrumentalnej,
MED.09.4.3)4) podaje metody rozdziału mieszanin chemicznych.


Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Test samosprawdzający

 • „Analiza jakościowa i ilościowa leków”

Opis materiału sprawdzającego

Test składa się z dziesięciu zadań o zróżnicowanym stopniu trudności: trzech łatwych, czterech średnio trudnych i trzech trudnych. Osoba ucząca się ma odpowiedzieć na sześć pytań. Czas rozwiązania testu to 9 min (1,5 min na pytanie), próg zaliczenia wynosi 50%. System losuje sześć pytań z puli oraz kolejność pytań i kolejność dystraktorów.

Materiał ten weryfikuje wiedzę na temat metod analizy leków i mogących wystąpić przy jej wykonywaniu błędów.

Istnieje możliwość sprawdzenia poprawności wykonania zadania. Uczący się otrzymuje informację zwrotną w przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi oraz zostaje odesłany do materiału, w którym były omawiane zagadnienia, ma także możliwość wielokrotnego powtarzania zadania.

Materiał sprawdzający jest powiązany z e‑bookiem „Elementy analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych”.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie kryteriów weryfikacji, zgodnie z którymi uczący się:
MED.09.4.5)1) przeprowadza oznaczenie zawartości substancji w badanej próbie metodami miareczkowymi,
MED.09.4.5)2) przeprowadza oznaczenie zawartości substancji w badanej próbie metodami instrumentalnymi,
MED.09.4.6)1) wymienia metody rozdziału mieszanin chemicznych – dekantacja, sączenie, wirowanie, krystalizacja, adsorpcja, destylacja, sublimacja, ekstrakcja, chromatografia.


Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Zadanie z możliwością użycia materiałów audio‑video

 • „Aparatura do badania postaci leków”

Opis materiału sprawdzającego

Jest to średnio trudne zadanie polegające na dopasowaniu – na podstawie fotografii i nagrania dźwięku wydawanego przez urządzenie podczas pracy – właściwego aparatu do badania postaci leku.

Jeśli uczący się nie wykona zadania poprawnie, otrzymuje informację zwrotną, ma też możliwość wielkokrotnego powtarzania zadania.

Materiał sprawdzający jest powiązany z galerią zdjęć „Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych”.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie kryteriów weryfikacji, zgodnie z którymi uczący się:
MED.09.4.3)3) opisuje zagadnienia analizy jakościowej, ilościowej i instrumentalnej,
MED.09.4.8)1) omawia metody badania dostępności farmaceutycznej różnych postaci produktów leczniczych.


Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Dopasowanie elementów do grafu/schematu

 • „Rodzaje wag stosowanych w laboratorium analitycznym”

Opis materiału sprawdzającego

Jest to zadanie średnio trudne. Uczący się ma dopasować nazwę wagi do wyników pomiaru dokładności oraz do nośności danego przyrządu.

Zakresem tematycznym materiał ten obejmuje rodzaje wag stosowanych w laboratorium analitycznym.

Uczący się otrzymuje zwrotnie informację na temat poprawności wykonanego zadania, opartą na zasadach oceniania kształtującego, ma również możliwość wielokrotnego powtarzania zadania.

Materiał sprawdzający jest powiązany z galerią zdjęć „Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych”.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie kryteriów weryfikacji, zgodnie z którymi uczący się:
MED.09.4.2)1) opisuje metody badań analitycznych,
MED.09.4.2)2) opisuje metody badań instrumentalnych,
MED.09.4.2)3) dobiera metody badania odpowiednie do sporządzanych postaci leku recepturowego i leku aptecznego,
MED.09.4.3)3) opisuje zagadnienia analizy jakościowej, ilościowej i instrumentalnej, MED.09.4.8)1) omawia metody badania dostępności farmaceutycznej różnych postaci produktów leczniczych.


Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Wskazywanie poprawnych odpowiedzi

 • „Klasyczne metody miareczkowe w analizie leków”

Opis materiału sprawdzającego

Jest to zadanie trudne. Uczący się ma wyszukiwać (wskazać) poprawne odpowiedzi dotyczące opisu analizy miareczkowej.

Zakresem tematycznym materiał ten obejmuje metody miareczkowe w analizie leków.

Uczący się otrzymuje zwrotnie informację na temat poprawności wykonanego zadania, opartą na zasadach oceniania kształtującego, ma również możliwość wielokrotnego powtarzania zadania.

Materiał sprawdzający jest powiązany z e‑bookiem „Elementy analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych” i ze słownikiem pojęć

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie kryterium weryfikacji, zgodnie z którym uczący się: MED.09.4.5)1) przeprowadza oznaczenie zawartości substancji w badanej próbie metodami miareczkowymi.


Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Uzupełnianie podpisów obrazka

 • „Rodzaje sprzętu laboratoryjnego stosowanego w laboratorium analitycznym”

Opis materiału sprawdzającego

Jest to średnio trudne zadanie, które polega na uzupełnieniu podpisów pod trzema fotografiami dobranymi losowo.

Zakresem tematycznym materiał ten obejmuje wiedzę na temat sprzętu laboratoryjnego stosowanego w laboratorium analitycznym.

Uczący się otrzymuje zwrotnie informację o poprawności wykonania zadania, opartą na zasadach oceniania kształtującego, ma również możliwość wielokrotnego powtarzania zadania.

Materiał sprawdzający jest powiązany z galerią zdjęć „Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych”.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie kryteriów weryfikacji, zgodnie z którymi uczący się:
MED.09.4.8)1) omawia metody badania dostępności farmaceutycznej różnych postaci produktów leczniczych,
MED.09.4.8)7) stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej i kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych.


Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Zadanie typu prawda czy fałsz

 • „Analiza leków”

Opis materiału sprawdzającego

Jest to średnio trudne zadanie składające się z czterech zdań. Uczący się musi określić, czy zdania te są prawdziwe czy fałszywe.

Zakresem tematycznym materiał ten obejmuje analizę leków.

Uczący się otrzymuje zwrotnie informację o poprawności wykonania zadania, opartą na zasadach oceniania kształtującego, ma również możliwość wielokrotnego powtarzania zadania.

Materiał sprawdzający jest powiązany z grą edukacyjną „Od leku do wyniku” oraz ze słownikiem pojęć.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie kryteriów weryfikacji, zgodnie z którymi uczący się:
MED.09.4.4)2) posługuje się monografiami ogólnymi i szczegółowymi,
MED.09.4.4)3) omawia układ Farmakopei Polskiej i wiadomości w niej zawarte, w szczególności o odczynnikach i odczynnikach w postaci roztworów, roztworów mianowanych i roztworów buforowych.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4
bg‑azure

Wykorzystanie e‑materiału do pracy z uczącymi się o specjalnych potrzebach edukacyjnych

E‑materiały ułatwiają zindywidualizowanie procesu dydaktycznego, co jest szczególnie istotne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Odtwarzanie każdego e‑materiału jest możliwe również w trybie dostępności, który zawiera alternatywne wersje materiałów dostępne dla użytkowników z dysfunkcjami wzroku, słuchu. Ułatwia to dostęp do informacji, likwiduje niektóre bariery społeczne i komunikacyjne oraz zapewnia wyrównywanie szans.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

5
bg‑azure

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z e‑materiału