Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Badania laboratoryjne w procesie produkcji szkła

CES.04. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła - Technik technologii szkła 311925

Przewodnik dla uczącego się

Wprowadzenie

Celem Przewodnika dla uczącego się jest przedstawienie e‑materiału dla kształcenia zawodowego w prosty i przystępny sposób. Przewodnik stanowi materiał pomocniczy w procesie samokształcenia. Zbudowany jest z następujących elementów:

8

Spis treści

1. Ogólna koncepcja e‑materiału1. Ogólna koncepcja e‑materiału
2. Cele ogólne e‑materiału2. Cele ogólne e‑materiału
3. Struktura e‑materiału3. Struktura e‑materiału
3.1. Materiały multimedialne3.1. Materiały multimedialne
3.2. Obudowa dydaktyczna3.2. Obudowa dydaktyczna
4. Opis zawartości e‑materiału i powiązania między jego elementami4. Opis zawartości e‑materiału i powiązania między jego elementami
5. Wskazówki do wykorzystania e‑materiału w procesie samokształcenia5. Wskazówki do wykorzystania e‑materiału w procesie samokształcenia
5.1. Instrukcja dla ucznia5.1. Instrukcja dla ucznia
5.2. Jak korzystać z e‑materiału?5.2. Jak korzystać z e‑materiału?
6. Opis materiałów sprawdzających6. Opis materiałów sprawdzających
7. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z e‑materiału7. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z e‑materiału

Zapoznajmy się:

1

1. Ogólna koncepcja e‑materiału

Tytuł e‑materiału: Badania laboratoryjne w procesie produkcji szkła.
Nazwa i symbol cyfrowy zawodów, w których e‑materiały mogą być wykorzystane: technik technologii szkła 311925.
Kod i nazwa kwalifikacji: CES.04 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła. 

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

2. Cele ogólne e‑materiału

E‑materiał uwzględnia treści, które pozwolą na osiągnięcie, zgodnie z podstawą programową, celów kształcenia w zawodzie: technik technologii szkła 311925. Tematyka e‑materiału służy przygotowaniu absolwenta do profesjonalnego wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji CES.04. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła:
- wykonywania badań laboratoryjnych szkła i wyrobów ze szkła,
- organizowania i prowadzenia procesów wytwarzania wyrobów ze szkła,
- kontrolowania przebiegu procesów technologicznych przemysłu szklarskiego. 

Celem e‑materiału jest przedstawienie w zrozumiały sposób prowadzonych badań laboratoryjnych wykonywanych w procesie produkcji szkła i wyrobów ze szkła. 

E‑materiał jest wzbogacony zestawem ćwiczeń sprawdzających zasób wiedzy po zapoznaniu się z materiałami multimedialnymi oraz Słownikiem pojęć zawierającym podstawowe pojęcia związane z pracą technika technologii szkła. 

Celem e‑materiału jest udostępnienie różnorodnych zasobów multimedialnych, które mogą być wykorzystywane w samodzielnym zdobywaniu wiedzy i umiejętności. 

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

3. Struktura e‑materiału

3.1.

3.1. Materiały multimedialne

Zawierają różnego rodzaje multimedia, które ułatwiają uczącemu się przyswojenie wiedzy oraz nabycie kompetencji zawodowych. E‑materiał: Badania laboratoryjne w procesie produkcji szkła składa się z czterech materiałów multimedialnych:

Galeria zdjęć:Dzk5Jt6naGaleria zdjęć: Surowce szklarskie, ich charakterystyki i odczynniki chemiczne,
Film instruktażowy:D3oJXYEYgFilm instruktażowy: Badanie lepkości metodą wiskozymetryczną,
Atlas interaktywny:DEZvRD0FPAtlas interaktywny: Rozróżnianie surowców szklarskich, rodzajów szkła, wyrobów ze szkła pod względem ich właściwości fizycznych,
Wycieczka wirtualna:D12X8iMuiWycieczka wirtualna: Laboratorium wykonujące badania fizyczne i fizykochemiczne szkła.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3.2.

3.2. Obudowa dydaktyczna

Interaktywne materiały sprawdzająceDPEKhnHRxInteraktywne materiały sprawdzające
Słownik pojęć dla e‑materiałuD7gq3aGiESłownik pojęć dla e‑materiału
Przewodnik dla nauczycielaDyD7tfWp7Przewodnik dla nauczyciela
Przewodnik dla uczącego sięDNZ6nnnWoPrzewodnik dla uczącego się
Netografia i bibliografiaDDP4hAM2CNetografia i bibliografia

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4

4. Opis zawartości e‑materiału i powiązania między jego elementami

W e‑materiale uczący się ma możliwość wykorzystania następujących materiałów multimedialnych:

Galeria zdjęćDzk5Jt6naGaleria zdjęć: Surowce szklarskie, ich charakterystyki i odczynniki chemiczne – przedstawia surowce szklarskie oraz ich charakterystyki.
W danym materiale uczniowie mogą zgłębiać wiedzę na temat charakterystyk surowców szklarskich, a następnie sprawdzać ją na forum klasy lub indywidualnie.
Cele szczegółowe materiału multimedialnego: 
- określanie właściwości surowców szklarskich, 
- sklasyfikowanie surowców szklarskich ze względu na skład chemiczny, 
- określanie przeznaczenia surowców szklarskich.

Film instruktażowy:D3oJXYEYgFilm instruktażowy: Badanie lepkości metodą wiskozymetryczną – pokazuje poszczególne czynności związane z wykonywaniem badania lepkości szkła. Film ukazuje badanie laboratoryjne przy użyciu wiskozymetru‑lepkościomierza w oparciu o metodykę badania. Znajomość lepkości jest potrzebna dla prawidłowego prowadzenia procesów topienia, klarowania, formowania, czy obróbki szkła.
Uczeń korzystający z danego materiału ma możliwość poznania aspektów związanych z organizacją pracy w hucie szkła – na stanowiskach laboratoryjnych.
Cele szczegółowe materiału multimedialnego: 
- scharakteryzowanie sposobów otrzymywania szkła,
- sklasyfikowanie szkła ze względu na skład chemiczny, 
- określanie przeznaczenie szkła w zależności od jego składu chemicznego, 
- scharakteryzowanie właściwości płynnej masy szklanej, 
- określanie właściwości szkła, 
- określanie czynników wpływających na zmianę właściwości szkła, 
- dobranie składników szkła zmieniających określoną właściwość szkła, 
- dobranie metod badania właściwości szkła, 
- wyjaśnianie budowy i zasady działania urządzeń do badania właściwości szkła, 
- dobranie sprzętu laboratoryjnego i urządzeń do badań właściwości szkła, 
- posługiwanie się instrukcjami oraz normami podczas wykonywania badań i pomiarów, 
- przygotowywanie próbek do badania właściwości szkła, 
- wyznaczanie charakterystycznych punktów w badaniu szkła, 
- opracowanie wyników pomiarów z wykorzystaniem programu komputerowego, 
- zastosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania badań i pomiarów.

Atlas interaktywny:DEZvRD0FPAtlas interaktywny: Rozróżnianie surowców szklarskich, rodzajów szkła, wyrobów ze szkła pod względem ich właściwości fizycznych – ukazuje surowce szklarskie, rodzaje szkła i wyroby ze szkła pod względem ich właściwości użytkowych.
Atlas interaktywny sprawdzający wiedzę i umiejętności rozróżniania surowców szklarskich, rodzajów szkła i wyrobów ze szkła pod względem ich właściwości użytkowych.
Uczniowie mogą sprawdzić wiedzę i umiejętności z zakresu wielu aspektów związanych ze szkłem, wyrobami szklanymi. 
Cele szczegółowe materiału multimedialnego: 
- rozróżnianie surowców szklarskich, 
- rozpoznawanie rodzajów szkła, poszczególnych wyrobów szklanych, 
- określanie wad masy szklanej, szkła i wyrobów ze szkła, 
- charakteryzowanie stanowisk pracy laboratoryjnych w hutach szkła. 

Wycieczka wirtualnaD12X8iMuiWycieczka wirtualna: Laboratorium wykonujące badania fizyczne i fizykochemiczne szkła – przedstawia laboratorium wykonujące badania fizyczne i fizykochemiczne, jest ono wyposażone w urządzenia, surowce i odczynniki chemiczne stosowane do badań laboratoryjnych – w tym materiale multimedialnym uczniowie wraz z nauczycielem mogą prowadzić konwersację na temat wycieczki wirtualnej – zwracając uwagę na przedstawione w niej ważne aspekty z punktu widzenia pracy technika na stanowisku laboratoryjnym w hucie szkła.
Cele szczegółowe materiału multimedialnego: 
- rozpoznawanie surowców szklarskich, 
- dobieranie wyposażenia do określonej metody badania szkła, 
- rozpoznawanie rodzajów szkła, 
- określanie wad masy szklanej, gotowych wyrobów szklanych. 

Wskazane materiały multimedialne wraz z obudową dydaktyczną są powiązane ze względu na osiągnięcie ogólnego celu opracowanego e‑materiału. 
Jest to nowoczesna pomoc dla uczącego się wspomagająca proces uczenia się/samokształcenia. 
Przedstawione elementy składowe e‑materiału stanowią całość obrazującą prowadzenie badań na szkle lub wyrobach ze szkła. Pozwala uczniom na zapoznanie się z oceną jakości i kontroli wyrobów ze szkła w zakładzie produkcyjnym. 
Uczący się ma też możliwość po zapoznaniu się z danymi materiałami multimedialnymi wykonania ćwiczeń powiązanych z materiałami w myśl metody dydaktycznej – utrwalanie nabytej wiedzy, a następnie dokonania samooceny i kontroli własnej wiedzy poprzez wykonanie interaktywnego testu sprawdzającego. 
Obudowa dydaktyczna w formie Netografii oraz bibliografii warunkuje poszerzenie swoich nabywanych wiadomości i umiejętności, uczący się może czytać wskazaną literaturę branżową – doskonaląc własne kompetencje zawodowe. 

E‑materiał jako pomoc dydaktyczna dla uczniów zawodzie szkolnictwa branżowego: technik technologii szkła służy nowoczesnemu kształceniu zawodowemu, by w zmieniającym się świecie informatyzacji i rozwoju przemysłu 4.0 w atrakcyjny sposób dostarczać uczniom i osobom dorosłym treści zgodne z aktualną wiedzą i rozwojem technologii przemysłowej.

E‑materiał jest odpowiedzią na potrzeby dzisiejszego uczącego się, jego mentora oraz pracodawców – zainteresowanych przygotowaniem pracowników do pracy zawodowej, czy pozyskaniem wykwalifikowanej, młodej kadry pracowniczej.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

5

5. Wskazówki do wykorzystania e‑materiału w procesie samokształcenia

5.1.

5.1. Instrukcja dla ucznia

Drogi uczniu! 

Do Twojej dyspozycji oddane zostają e‑materiały do kształcenia zawodowego.
Na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej znajdują się materiały multimedialne, z których możesz korzystać ucząc się sam, pracując na zajęciach, czy przygotowując się do egzaminu zawodowego. 

Uruchomienie platformy: Upewnij się, że masz wystarczającą ilość wolnej pamięci na komputerze, urządzeniu podczas korzystania, Twoje urządzenie jest podłączone do stabilnej i szybkiej sieci Wi‑Fi. 

Obsługa: Strona główna e‑materiału zawiera zakładki z aktywnymi materiałami multimedialnymi, w poszczególne zakładki możesz wchodzić korzystając z materiałów – możesz oglądać, przeglądać, zatrzymywać, ponownie uruchamiać lub czytać informacje zawarte w zakładce. Dodatkowo każdy z materiałów multimedialnych zawiera połączone ćwiczenia, które możesz wykonać celem sprawdzenia się po uważnym zapoznaniu się z multimedium. Po zapoznaniu się z wszystkimi przypisanymi materiałami, możesz przenieść się do sprawdzających materiałów interaktywnych – wykonać test sprawdzający stan Twojej wiedzy z danego zakresu e‑materiału. Zarówno ćwiczenia, jak i materiały testu dadzą Ci informację zwrotną na temat zdobytej wiedzy oraz możliwości ponownego wykonania ćwiczeń. Na koniec możesz zapoznać się z przypisaną bibliografią i netografią, która może być wyjściem dla Ciebie do własnego dalszego doskonalenia się.

5.2.

5.2. Jak korzystać z e‑materiału?

Drogi uczniu – zachęcamy do samodzielnego uczenia się, rozwijania swoich umiejętności, kształtowania dobrych nawyków i poszerzania swoich zainteresowań.
Gdy jednak uczymy się sami – wymaga to od nas wewnętrznej motywacji i zaangażowania, a także samodzielnego kierowania własnym procesem nauki.
Dlatego zachęcamy Cię do własnej pracy z materiałami multimedialnymi.
Podajemy kilka naszych propozycji metod skutecznej nauki:

Zrób własne notatki – w notatce można zapisać praktycznie dowolny rodzaj informacji. Oto kilka pomysłów na dobry początek:
- wypisz pojęcia, nazwy lub procesy, z którymi spotykasz się po raz pierwszy lub nagraj własną notatkę audio,
- adnotuj zdjęcia i informacje w plikach pdf, aby szybko komunikować się z zespołami pracującymi zdalnie, kolegami uczącymi się tych samych treści,
- zrób zdjęcia tablic i notatek w trakcie sesji burzy mózgów, następnie możesz używać komputera, telefonu lub tabletu do przeglądania ich w dowolnej chwili lub uzupełnienia wypracowanych już własnych notatek.
Aby przygotować notatkę należy poddać analizie materiał, którego się uczysz. Robienie swoich notatek rozwija: umiejętność organizowania i porządkowania treści, krytycznego i logiczne myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania. Notatki ułatwiają skupienie, zapamiętywanie, przypominanie i przekazywanie treści, których się uczysz.

Wykonuj notatki dotyczące poszczególnych surowców szklarskich wykorzystywanych przez przemysł branży szklarskiej, a bardzo szybko nauczyć się je charakteryzować. 

Opracuj rysunki – masz tu całkowitą swobodę w formie rysunku, czy będzie to schemat, mapa, odwzorowanie elementów, czy inna własna wizja obejrzanego i odsłuchanego materiału. Rysowanie w miarę uczenia się wymaga abstrakcyjnego i metaforycznego myślenia o treści, co pomaga zachować i zrozumieć ją głębiej. Rysunek stanowi użyteczną notatkę szczególnie przy powtórzeniu materiału.
Skuteczną formą nauki może być tworzenie rysunków w formie mapy myśli. Weź kartkę – w centrum zapisz główny temat poddany analizie, może być wykonany w formie obrazka, symbolu lub zapisu hasła, od niego rysujesz sieć połączeń/skojarzeń, które odzwierciedlają tok myślenia oraz poznawane przez Ciebie treści. Dodatkowo na mapie myśli możesz notować zagadnienia, które chcesz zapamiętać (za pomocą powiązań strzałkami lub liniami), tzw. klucze, które wyodrębnisz z materiału multimedialnego. Sporządzona w ten sposób mapa myśli ma strukturę promienistą, która odwzorowuje ciąg Twoich skojarzeń wychodzących od centralnego słowa kluczowego, jakie chcesz zapamiętać.

Zachęcamy Cię – opracuj mapę myśli stanowisk laboratoryjnych, wykorzystywanych na danych stanowiskach sprzętów kontrolno‑pomiarowych oraz zapisuj ważne aspekty dotyczące poszczególnych stanowisk laboratoryjnych. 

Stwórz swoje własne fiszki (ręcznie lub komputerowo) – to doskonała pomoc w samodzielnej nauce. Fiszki, to małe karteczki, na których wypisujesz ważne dla Ciebie informacje w trakcie przeglądania materiałów multimedialnych. Widząc lub słysząc ważną dla Ciebie informację, możesz ją zapisać na fiszce, możesz w niej dopisać pytania w trakcie późniejszego uczenia się. Jednym ze sposobów na przyspieszenie uczenia się jest użycie kolorów w trakcie tworzenia fiszek.
Fiszki możesz umieszczać w widocznych dla siebie miejscach np. na tablicy korkowej nad Twoim biurkiem, aby więcej z nich zapamiętywać czy selekcjonować treści poprzez wzmożony kontakt wzrokowo–myślowy, możesz je też uzupełniać o nowe wiadomości, czy łączyć w celu opracowania procesu, schematu.
Dany sposób wspomaga umiejętność selektywnego odbierania informacji, jak i samego uczenia się.

Fiszki możesz tworzyć pracując z każdym materiałem multimedialnym dostępnym w e‑materiale. Zachęcamy: opracuj fiszki z rodzajami szkieł, stwórz charakterystykę każdego rodzaju szkła na pojedynczej fiszce.

Drogi uczniu z danego e‑materiału i jego zasobów możesz korzystać przy własnej, indywidualnej nauce, np.:
- Galeria zdjęć:Dzk5Jt6naGaleria zdjęć: Surowce szklarskie, ich charakterystyki i odczynniki chemiczne – tu zapoznasz się z surowcami szklarskimi, ich charakterystyką. Surowce stanowią integralną część produkcji szkła, dlatego wiedza na ten temat jest Ci bardzo przydatna. Warto dobrze pochylić się nad tymi treściami. Twórz notatki oraz fiszki z danego materiału multimedialnego.

- Film instruktażowy:D3oJXYEYgFilm instruktażowy: Badanie lepkości metodą wiskozymetryczną – pokazujący poszczególne czynności związane z wykonywaniem badania lepkości szkła. Na podstawie filmu możesz zapoznać się z pracą w laboratorium, czynnościami pracy laboranta i ważnymi aspektami związanymi z bhp. Wykonaj własne notatki z pracy laboranta, zapisz nurtujące Cię pytania, abyś mógł swobodnie rozmawiać z nauczycielem podczas zajęć. 

- Atlas interaktywny:DEZvRD0FPAtlas interaktywny: Rozróżnianie surowców szklarskich, rodzajów szkła, wyrobów ze szkła pod względem ich właściwości fizycznych – ukazujący surowce szklarskie, rodzaje szkła i wyroby ze szkła pod względem ich właściwości użytkowych. Jest to bardzo szeroki materiał, który stanowi integralną część egzaminu zawodowego, bardzo uważnie zapoznaj się z jego treścią. Poszczególne atlasy możesz wydrukować, przypisywać do nich skojarzenia, czy opisywać własnymi charakterystykami. 

- Wycieczka wirtualnaD12X8iMuiWycieczka wirtualna: Laboratorium wykonujące badania fizyczne i fizykochemiczne szkła – przedstawiająca laboratorium wykonujące badania fizyczne i fizykochemiczne szkła. Korzystając z animacji, wykonuj własne schematy poglądowe, opisuj je. Warto zrobić tu własne rysunki laboratorium, zaznaczyć ważne punkty.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

6

6. Opis materiałów sprawdzających

W e‑materiale masz możliwość korzystania z testu ćwiczeniowego stanowiącego podsumowującą całość pracy oraz wykonania ćwiczeń powiązanych z danymi multimediami, coś w rodzaj ćwiczeń utrwalająco–sprawdzających:

 • Test ćwiczeniowy. Tytuł: Sprawdź się! Badania laboratoryjne w procesie produkcji szkła - test składający się z 10 zadań zamkniętych. Test utrwalający wiedzę w zakresie zagadnień e‑materiału, przygotowuje do rozwiązywania zadań na teoretycznym egzaminie zawodowym.

 • Ćwiczenia utrwalająco–sprawdzające, mają stanowić dla Ciebie inspiracje ćwiczeniowe, z którymi możesz spotkać się w przyszłej pracy zawodowej.  Spróbuj się sprawdzić, zachęcamy.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

7

7. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z e‑materiału

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych zasobów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści