Logistyka / Logistics

Kształcenie zawodowe
Kategorie
branża spedycyjno-logistyczna
Słowa kluczowe
noun] logistyka magazyn manual rolling‑in [ˈmæ.njʊəl ˈrəʊl.ɪŋ ɪn] [noun uncountable] multi‑level platform [ˈmʌlt.i ˈlev.əl ˈplæt.fɔːm] [noun countable] surface singular] handle [ˈhæn.dəl] [noun road transport [rəʊd ˈtræn.spɔːt] [noun plural] container [kən.ˈteɪ.nə] [noun silo [ˈsaɪ.ləʊ] [noun storage [ˈstɔː.rɪdʒ] [noun use value [ˈjuːs ˈvæ.lju] [noun information board [ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.ən bɔːd] [noun carrier [ˈkæ.rɪə] [noun box [bɒks] [noun delivery place [dɪ.ˈlɪ.və.ri ˈpleɪs] [noun delivery time [dɪ.ˈlɪ.və.ri ˈtaɪm] [noun freight‑forwarding order [freɪt ˈfɔː.wəd.ɪŋ ˈɔː.də] [noun goods export [ɡʊdz ɪk.ˈspɔːt] [noun goods takeover certificate [ɡʊdz ˈteɪk.əʊ.və sə.ˈtɪ.fɪk.eɪt] [noun goods weight [ɡʊdz weɪt] [noun hazardous goods [ˈhæ.zə.dəs ɡʊdz] [noun import [ɪm.ˈpɔːt] [noun ingredients [ɪn.ˈɡriː.dɪənts] [noun international consignment note [ˌɪnt.ə.ˈnæʃ.ən.əl kən.ˈsaɪn.mənt nəʊt] [noun legal protection [ˈliːɡ.əl prə.ˈtek.ʃən] [noun loading [ˈləʊd.ɪŋ] [noun multi‑modal freight‑forwarding [ˈmʌlt.i ˈməʊd.əl freɪt ˈfɔː.wəd.ɪŋ] [noun negotiations [nɪ.ˌɡəʊ.ʃɪ.ˈeɪʃ.ənz] [noun original copy [ə.ˈrɪdʒ.ən.əl ˈkɒ.pi] [noun permit [pə.ˈmɪt] [noun railway [ˈreɪl.weɪ] [noun sender's instructions [ˈsen.dəz ɪn.ˈstrʌk.ʃənz] [noun special agreements [ˈspeʃ.əl ə.ˈɡriː.mənts] [noun specification [ˌspe.sɪ.fɪˈk.eɪʃ.ən] [noun statistical number [stə.ˈtɪ.stɪk.əl ˈnʌm.bə] [noun successive carriers [sək.ˈse.sɪv ˈkæ.rɪəz] [noun tax basis [tæks ˈbeɪ.sɪs] [noun transport consignment note [træns.ˈpɔːt kən.ˈsaɪn.mənt nəʊt] [noun transport management [træns.ˈpɔːt ˈmæ.nɪdʒ.mənt] [noun unloading [ʌn.ˈləʊd.ɪŋ] [noun warehouse receipt [ˈweə.haʊs rɪ.ˈsiːt] [noun accept [ək.ˈsept] [verb] arrange [ ə.ˈreɪndʒ] [verb] dispose of [dɪ.ˈspəʊz ɒv] [phrase] handle [ˈhæn.dəl] [verb] haul [hɔːl] [verb] lift [lɪft] [verb] manual handling with equipment [ˈmæ.njʊəl ˈhæn.dəlɪŋ wɪð ɪ.ˈkwɪp.mənt] [phrase] one level [wʌn ˈlev.əl] [phrase] store [stɔː] [verb] store in blocks [pstɔːr ɪn ˈblɒks] [phrase] store in rows [stɔːr ɪn raʊz] [phrase] automated [ˈɔː.tə.mæ.tɪd] [adjective] deliver [dɪ.ˈlɪ.və] [verb] dispatch of goods [dɪ.ˈspætʃ əv ɡʊdz] [phrase] locate goods [ləʊˈk.eɪt ɡʊdz] [phrase] return of materials [rɪ.ˈtɜːn əv mə.ˈtɪə.rɪəlz] [phrase] store inventory [stɔːr ˈɪn.vən.tr̩i] [phrase] structure of the packaging [ˈstrʌk.tʃər əv ðə ˈpæk.ɪdʒ.ɪŋ] [phrase] weight of the cargo [weɪt əv ðə ˈkɑː.ɡəʊ] [phrase] build product range [bɪld ˈprɒ.dʌkt reɪndʒ] [phrase] Customer Relationship Management System [ˈkʌ.stə.mə rɪ.ˈleɪʃn.ʃɪp ˈmæ.nɪdʒ.mənt ˈsɪ.stəm] [phrase] engage the brake [ɪn.ˈɡeɪdʒ ðə breɪk] [phrase] Enterprise Resources Planning System [ˈen.tə.praɪz rɪ.ˈzɔː.sɪz ˈplæn.ɪŋ ˈsɪ.stəm] [phrase] health and safety instruction [helθ ənd ˈseɪf.ti ɪn.ˈstrʌk.ʃən] [phrase] keep [kiːp] [verb] load [ləʊd] [verb] negotiate [nɪ.ˈɡəʊ.ʃɪeɪt] [verb] order [ˈɔː.də] [verb] permissible truck load‑carrying capacity [pə.ˈmɪ.səb.əl trʌk ləʊd ˈkæ.rɪ.ɪŋ kə.ˈpæ.sɪ.ti] [phrase] stock [stɒk] [verb] Supply Chain Management System [sə.ˈplaɪ tʃeɪn ˈmæ.nɪdʒ.mənt ˈsɪ.stəm] [phrase] unload [ʌn.ˈləʊd] [verb] Warehouse Management System [ˈweə.haʊs ˈmæ.nɪdʒ.mənt ˈsɪ.stəm] [phrase] available means of transport [ə.ˈveɪ.ləb.əl miːnz əv ˈtræn.spɔːt] [phrase] complaint on a delivered shipment [kəm.ˈpleɪnt ɒn ə dɪ.ˈlɪ.vəd ˈʃɪp.mənt] [phrase] details of the companies [ˈdiː.teɪlz əv ðə ˈkʌm.pə.nɪz] [phrase] fastest mode of transport [ˈfɑː.stɪst məʊd əv ˈtræn.spɔːt] [phrase] means of transport [miːnz əv ˈtræn.spɔːt] [phrase] modes of transport [məʊdz əv træns.ˈpɔːt] [phrase] most expensive mode of transport [məʊst ɪk.ˈspen.sɪv məʊd əv ˈtræn.spɔːt] [phrase] national and international transport [ˈnæ.ʃnəl ənd ˌɪnt.ə.ˈnæʃ.ən.əl træns.ˈpɔːt] [phrase] order the transport [ˈɔː.də ðə ˈtræn.spɔːt] [phrase] packaging of goods [ˈpæk.ɪdʒ.ɪŋ əv ɡʊdz] [phrase] pay a specified fee [peɪ ə ˈspe.sɪ.faɪd fiː] [phrase] place of acceptance [ˈpleɪs əv ək.ˈsep.təns] [phrase] route of transport [ruːt əv træns.ˈpɔːt] [phrase] correctly immobilized [kə.ˈrekt.li ɪ.ˈməʊ.bɪ.laɪzd] [phrase] escorting hazardous shipment [ɪ.ˈskɔːt.ɪŋ ˈhæ.zə.dəs ˈʃɪp.mənt] [phrase] labelling means of transport [ˈleɪ.bəl.ɪŋ miːnz əv ˈtræn.spɔːt] [phrase] orange [ˈɒ.rɪndʒ] [adjective] range of services [reɪndʒ əv ˈsɜː.vɪ.sɪz] [phrase] reflective [rɪ.ˈflek.tɪv] [adjective] transport of medicine [træns.ˈpɔːt əv ˈmed.sən] [phrase] vehicle transporting [ˈviːɪk.əl træns.ˈpɔːt.ɪŋ] [phrase] bill of lading [bɪl əv ˈleɪd.ɪŋ] [phrase] carrier's reservations and observations [ˈkæ.rɪəz ˌre.zə.ˈveɪʃ.ənz ənd ˌɒb.zə.ˈveɪʃ.ənz] [phrase] copy for the sender [ˈkɒ.pi fə ðə ˈsen.də] [phrase] dispatch [dɪ.ˈspætʃ] [verb] documents attached [ˈdɒ.kjʊ.ments ə.ˈtætʃt] [phrase] fulfill the order [fʊl.ˈfɪl ði ˈɔː.də] [phrase] in case [ɪn keɪs] [phrase] International Federation of Freight Forwarders Associations FIATA [ˌɪnt.ə.ˈnæʃ.ən.əl ˌfe.də.ˈreɪʃ.ən əv freɪt ˈfɔː.wərdərz ə.ˌsəʊ.ʃi.ˈeɪʃ.ənz] [phrase] method of packing [ˈme.θəd əv ˈpækɪŋ] [phrase] mode of transport [məʊd əv ˈtræn.spɔːt] [phrase] number of packages [ˈnʌm.bər əv ˈpæk.ɪ.dʒɪz] [phrase] place and date of taking over the goods [ˈpleɪs ənd deɪt əv ˈteɪkɪŋ ˈəʊv.ə ðə ɡʊdz] [phrase] place of delivery of the goods [ˈpleɪs əv dɪ.ˈlɪ.və.ri əv ðə ɡʊdz] [phrase] third party liability insurance [ˈθɜːd ˈpɑː.ti ˌlaɪə.ˈbɪ.lɪ.ti ɪn.ˈʃʊə.rəns] [phrase] to be paid by [tə bi peɪd baɪ] [phrase] roller rack [ˈrəʊ.lə ræk] [noun form of inventory [ˈfɔːm əv ˈɪn.vən.tr̩i] [noun storage building [ˈstɔː.rɪdʒ ˈbɪld.ɪŋ] [noun open warehouse [ ˈəʊ.pən ˈweə.haʊs] [noun 1‑wheel truck [wʌn ˈwiːəl trʌk] [noun 2‑wheel truck [ˈtuː ˈwiːəl trʌk] [noun cantilever rack [ˈkæn.tɪ.liː.və ræk] [noun cargo [ˈkɑː.ɡəʊ] [noun cargo unit [ˈkɑː.ɡəʊ ˈjuː.nɪt] [noun cart push back rack [kɑːt pʊʃ ˈbæk ræk] [noun caustic material [ˈkɔː.stɪk mə.ˈtɪə.rɪəl] [noun closed tank [kləʊzd tæŋk] [noun closed warehouse [kləʊzd ˈweə.haʊs] [noun dispatching warehouse number [dɪ.ˈspætʃ.ɪŋ ˈweə.haʊs ˈnʌm.bə] [noun disposal [dɪ.ˈspəʊz.əl] [noun drive‑in rack [draɪv ɪn ræk] [noun flow rack [fləʊ ræk] [noun goods [ɡʊdz] [noun hard surface [hɑːd ˈsɜː.fɪs] [noun harmful material [ˈhɑːm.fəl mə.ˈtɪə.rɪəl] [noun height [haɪt] [noun horizontal area [ˌhɒ.rɪ.ˈzɒn.təl ˈeə.riə] [noun inclination angle [ˌɪn.klɪ.ˈneɪʃ.ən ˈæŋ.ɡəl] [noun inclined ramp [ɪn.ˈklaɪnd ræmp] [noun index number [ˈɪn.deks ˈnʌm.bə] [noun individual standard [ˌɪn.dɪ.ˈvɪ.dʒʊəl ˈstæn.dəd] [noun industrial car [ɪn.ˈdʌ.strɪəl kɑː] [noun inter‑warehouse transfer [ɪn.ˈtɜː ˈweə.haʊs ˈtræn.sfɜː] [noun issue date [ˈɪ.ʃuː deɪt] [noun long‑span rack [ˈlɒŋ spæn ræk] [noun loose bulk material [luːs bʌlk mə.ˈtɪə.rɪəl] [noun manual handling [ˈmæ.njʊəl ˈhæn.dəlɪŋ] [noun manual rolling [ˈmæ.njʊəl ˈrəʊl.ɪŋ] [noun measurement unit [ˈme.ʒə.mənt ˈjuː.nɪt] [noun multi‑chamber storage bin [ˈmʌlt.i ˈtʃeɪm.bə ˈstɔː.rɪdʒ bɪn] [noun pallet rack [ˈpæ.lɪt ræk] [noun radio shuttle rack [ˈreɪ.dɪəʊ ˈʃʌt.əl ræk] [noun receiving warehouse number [rɪ.ˈsiːv.ɪŋ ˈweə.haʊs ˈnʌm.bə] [noun recipient [rɪ.ˈsɪ.pɪənt] [noun row [raʊ] [noun semi‑open warehouse [mˈse.mi ˈəʊ.pən ˈweə.haʊs] [noun shelving rack [ˈʃelv.ɪŋ ræk] [noun single‑chamber storage bin [ˈsɪŋ.ɡəl ˈtʃeɪm.bə ˈstɔː.rɪdʒ bɪn] [noun storage bin [ˈstɔː.rɪdʒ bɪn] [noun storage rack [ˈstɔː.rɪdʒ ræk] [noun storage requirement [ˈstɔː.rɪdʒ rɪ.ˈkwaɪə.mənt] [noun storage space management [ˈstɔː.rɪdʒ speɪs ˈmæ.nɪdʒ.mənt] [noun space [ ˈsɜː.fɪs speɪs] [noun transferring party [træns.ˈfɜːr.ɪŋ ˈpɑː.ti] [noun truck weight [trʌk weɪt] [noun type of inventory [taɪp əv ˈɪn.vən.tr̩i] [noun uneven surface [ʌn.ˈiːv.ən ˈsɜː.fɪs] [noun warehouse [ˈweə.haʊs] [noun warehouse manager [ˈweə.haʊs ˈmæ.nɪ.dʒə] [noun auxiliary manufacturing process [ˈzɪ.liə.ri ˌmæ.njʊ.ˈfæk.tʃər.ɪŋ ˈprəʊ.ses] [noun bar code [bɑː kəʊd] [noun basic manufacturing process [ ˈbeɪ.sɪk ˌmæ.njʊ.ˈfæk.tʃər.ɪŋ ˈprəʊ.ses] [noun ceiling load [ˈsiːl.ɪŋ ləʊd] [noun computerized company [kəm.ˈpjuː.tə.raɪzd ˈkʌm.pə.ni] [noun copy [ˈkɒ.pi] [noun cost‑effectiveness [kɒst ɪ.ˈfekt.ɪv.nəs] [noun critical inventory level [ˈkrɪ.tɪk.əl ˈɪn.vən.tr̩i ˈlev.əl] [noun damaged pallet [ˈdæ.mɪdʒd ˈpæ.lɪt] [noun distribution [ˌdɪ.strɪ.ˈbjuːʃ.ən] [noun dust‑free flooring [dʌst friː ˈflɔːr.ɪŋ] [noun dynamics [daɪ.ˈnæ.mɪks] [noun external acceptance [ɪk.ˈstɜːn.əl ək.ˈsep.təns] [noun external release [ ɪk.ˈstɜːn.əl rɪ.ˈliːs] [noun floor load [flɔː ləʊd] [noun high‑storage capacity [haɪ ˈstɔː.rɪdʒ kə.ˈpæ.sɪ.ti] [noun internal acceptance [ ɪn.ˈtɜːn.əl ək.ˈsep.təns] [noun internal rotation [ ɪn.ˈtɜːn.əl rəʊ.ˈteɪʃ.ən] [noun inventory management [ˈɪn.vən.tr̩i ˈmæ.nɪdʒ.mənt] [noun invoice [ˈɪnvɔɪs] [noun issuing party [ˈɪ.ʃuːɪŋ ˈpɑː.ti] [noun IT system [aɪ'tiː ˈsɪ.stəm] [noun loading ramp [ˈləʊd.ɪŋ ræmp] [noun location [ləʊˈk.eɪʃ.ən] [noun location assignment algorithm [ləʊˈk.eɪʃ.ən ə.ˈsaɪn.mənt ˈæl.ɡə.ˌrɪ.ðəm] [noun logistic management [lə.ˈdʒɪ.stɪks ˈmæ.nɪdʒ.mənt] [noun logistic parameter [lə.ˈdʒɪ.stɪks pə.ˈræ.mɪ.tə] [noun maneuver site [mə.ˈnuː.və saɪt] [noun manufacturing operation process [ˌmæ.njʊ.ˈfæk.tʃər.ɪŋ ˌɒ.pə.ˈreɪʃ.ən ˈprəʊ.ses] [noun manufacturing process [ˌmæ.njʊ.ˈfæk.tʃər.ɪŋ ˈprəʊ.ses] [noun maximum storage height [ˈmæk.sɪ.məm ˈstɔː.rɪdʒ haɪt] [noun measurement [ ˈme.ʒə.mənt] [noun operating efficiency [ˈɒ.pə.reɪt.ɪŋ ɪ.ˈfɪʃn.si] [noun pallet truck [ˈpæ.lɪt trʌk] [noun parameter [pə.ˈræ.mɪ.tə] [noun palletizer [pæ.lɪ'tɪ.laɪ.zə] [noun picking list [ˈpɪkɪŋ lɪst] [noun platform truck [ˈplæt.fɔːm trʌk] [noun procurement [prə.ˈkjʊə.mənt] [noun production preparation [prə.ˈdʌk.ʃən ˌpre.pə.ˈreɪʃ.ən] [noun production process [prə.ˈdʌk.ʃən ˈprəʊ.ses] [noun production warehouse [prə.ˈdʌk.ʃən ˈweə.haʊs] [noun purposefulness [ˈpɜː.pə.sfəl.nəs] [noun rack layout [ræk ˈleɪaʊt] [noun raised door [reɪzd dɔː] [noun raw material purchase [rɔː mə.ˈtɪə.rɪəl ˈpɜː.tʃəs] [noun raw material storage [rɔː mə.ˈtɪə.rɪəl ˈstɔː.rɪdʒ] [noun receiving warehouse [rɪ.ˈsiːv.ɪŋ ˈweə.haʊs] [noun roller door [ˈrəʊ.lə dɔː] [noun route [ruːt] [noun storage location [ˈstɔː.rɪdʒ ləʊˈk.eɪʃ.ən] [noun storage location designation [ˈstɔː.rɪdʒ ləʊˈk.eɪʃ.ən ˌde.zɪɡ.ˈneɪʃ.ən] [noun storage methods [ˈstɔː.rɪdʒ ˈme.θədz] [noun transferring unit [træns.ˈfɜːr.ɪŋ ˈjuː.nɪt] [noun usable area [ˈjuː.zəb.əl ˈeə.riə] [noun ventilation [ˌven.tɪ.ˈleɪʃ.ən] [noun warehouse management [ˈweə.haʊs ˈmæ.nɪdʒ.mənt] [noun Warehouse Management System [ˈweə.haʊs ˈmæ.nɪdʒ.mənt ˈsɪ.stəm] [noun warehouse person [ˈweə.haʊs ˈpɜːs.ən] [noun acceptance zone [ək.ˈsep.təns zəʊn] [noun agent [ˈeɪ.dʒənt] [noun article [ˈɑː.tɪk.əl] [noun bank [bæŋk] [noun bonnet [ˈbɒ.nɪt] [noun cargo weight [ˈkɑː.ɡəʊ weɪt] [noun carriage [ˈkær.ɪdʒ] [noun consumer [kən.ˈsjuː.mə] [noun data [ˈdeɪt.ə] [noun de‑consolidation [də kən.ˌsɒ.lɪ.ˈdeɪʃ.ən] [noun distribution center [ˌdɪ.strɪ.ˈbjuːʃ.ən ˈsen.tə] [noun distribution channel [ˌdɪ.strɪ.ˈbjuːʃ.ən ˈtʃæn.əl] [noun distribution strategy [ˌdɪ.strɪ.ˈbjuːʃ.ən ˈstræ.tə.dʒi] [noun distribution system [ˌdɪ.strɪ.ˈbjuːʃ.ən ˈsɪ.stəm] [noun driving safety [ˈdraɪv.ɪŋ ˈseɪf.ti] [noun even road [ˈiːv.ən rəʊd] [noun forklift truck [ˈfɔː.ˌklɪft trʌk] [noun fork [fɔːk] [noun functionality [ˌfʌŋk.ʃə.ˈnæ.lə.ti] [noun gantry crane [ˈɡæn.tri kreɪn] [noun ignition switch [ɪɡ.ˈnɪʃ.ən swɪtʃ] [noun information gap [ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.ən ɡæp] [noun in‑plant instruction [ɪn plɑːnt ɪn.ˈstrʌk.ʃən] [noun intermediary [ˌɪn.tə.ˈmiː.dɪə.ri] [noun large‑format store [lɑːdʒ ˈfɔː.mæt stɔː] [noun manufacturer [ˌmæ.njʊ.ˈfæk.tʃə.rə] [noun market research [ˈmɑːkɪt rɪ.ˈsɜːtʃ] [noun offer [ˈɒ.fə] [noun outlet [ˈaʊt.let] [noun personnel cost [ˌpɜː.sə.ˈnel kɒst] [noun product [ˈprɒ.dʌkt] [noun profit margin [ˈprɒ.fɪt ˈmɑː.dʒɪn] [noun project realization [prə.ˈdʒekt ˌrɪə.laɪ.ˈzeɪʃ.ən] [noun purchaser [ˈpɜː.tʃə.sə] [noun purchase‑sale agreement [ˈpɜː.tʃəs seɪl ə.ˈɡriː.mənt] [noun release zone [rɪ.ˈliːs zəʊn] [noun retailer [riː.teɪ.lə] [noun sales [seɪlz] [noun service [ˈsɜː.vɪs] [noun slope [sləʊp] [noun sound signal [ˈsaʊnd ˈsɪɡ.nəl] [noun specialist shop [ˈspe.ʃə.lɪst ʃɒp] [noun steering wheel [ˈstɪər.ɪŋ ˈwiːəl] [noun storage zone [ˈstɔː.rɪdʒ zəʊn] [noun supplier [sə.ˈplaɪə] [noun system user [ˈsɪ.stəm ˈjuːz.ə] [noun transaction [ptræn.ˈzæk.ʃən] [noun transport [træns.ˈpɔːt] [noun transport route [træns.ˈpɔːt ruːt] [noun undamaged goods [ʌn.ˈdæ.mɪdʒd ɡʊdz] [noun warehousing process [ˈweə.haʊz.ɪŋ ˈprəʊ.ses] [noun wheel [ˈwiːəl] [noun wholesale store [ˈhəʊl.seɪl stɔː] [noun wholesaler [ˈhəʊl.seɪ.lə] [noun basic manufacturing process [ˈbeɪ.sɪk ˌmæ.njʊ.ˈfæk.tʃər.ɪŋ ˈprəʊ.ses] [noun air transport [eə ˈtræn.spɔːt] [noun bank account number [bæŋk ək.aʊnt ˈnʌm.bə] [noun bulk material [bʌlk mə.ˈtɪə.rɪəl] [noun cargo insurancecardboard box [ˈkɑːd.bɔːd bɒks] [noun cargo [ˈkɑː.ɡəʊ] [singular cargo insurance [ˈkɑː.ɡəʊ ɪn.ˈʃʊə.rəns] [noun cargo transport process stage [ˈkɑː.ɡəʊ træns.ˈpɔːt ˈprəʊ.ses steɪdʒ] [noun combined rail‑road transport [kəm.ˈbaɪnd ˈreɪl.rəʊd træns.ˈpɔːt] [noun commercial invoice [kə.ˈmɜːʃ.əl ˈɪnvɔɪs] [noun complaint [kəm.ˈpleɪnt] [noun complaint acceptance date [kəm.ˈpleɪnt ək.ˈsep.təns deɪt] [noun container transport [kən.ˈteɪ.nə træns.ˈpɔːt] [noun conveyor system [kən.ˈveɪə ˈsɪ.stəm] [noun customs procedures [ˈkʌ.stəmz prə.ˈsiː.dʒəz] [noun damage report [ˈdæ.mɪdʒ rɪ.ˈpɔːt] [noun damaged shipment [ˈdæ.mɪdʒd ˈʃɪp.mənt] [noun delivery schedule [dɪ.ˈlɪ.və.ri ˈʃed.juːl] [noun direct transport [dɪ.ˈrekt træns.ˈpɔːt] [noun dispatch department manager [dɪ.ˈspætʃ dɪ.ˈpɑːt.mənt ˈmæ.nɪ.dʒə] [noun end product distribution [end ˈprɒ.dʌkt ˌdɪ.strɪ.ˈbjuːʃ.ən] [noun fast‑forwarding agreement [fɑːst ˈfɔː.wəd.ɪŋ ə.ˈɡriː.mənt] [noun full‑vehicle shipment transport [fʊl ˈviːɪk.əl ˈʃɪp.mənt træns.ˈpɔːt] [noun general cargo [ˈdʒen.r̩əl ˈkɑː.ɡəʊ] [noun general transport service costs [ˈdʒen.r̩əl træns.ˈpɔːt ˈsɜː.vɪs kɒsts] [noun goods specification [ɡʊdz ˌspe.sɪ.fɪˈk.eɪʃ.ən] [noun heavy vehicle traffic ban [ˈhe.vi ˈviːɪk.əl ˈtræ.fɪk bæn] [noun highly valuable general cargo [ˈhaɪ.li ˈvæ.ljʊəb.əl ˈdʒen.r̩əl ˈkɑː.ɡəʊ] [noun insured cargo [ɪn.ˈʃʊəd ˈkɑː.ɡəʊ] [noun inter‑modal transport [ɪn.ˈtɜː ˈməʊd.əl træns.ˈpɔːt] [noun international transport [ˌɪnt.ə.ˈnæʃ.ən.əl træns.ˈpɔːt] [noun land‑ferry transport [lænd ˈfe.ri træns.ˈpɔːt] [noun liner service [ˈlaɪ.nə ˈsɜː.vɪs] [noun logistics company [lə.ˈdʒɪ.stɪks ˈkʌm.pə.ni] [noun logistics department [lə.ˈdʒɪ.stɪks dɪ.ˈpɑːt.mənt] [noun low transport costs [ləʊ ˈtræn.spɔːt kɒsts] [noun national transport [ˈnæ.ʃnəl træns.ˈpɔːt] [noun order specifications [ˈɔː.də ˌspe.sɪ.fɪˈk.eɪʃ.ənz] [noun pallet [ˈpæ.lɪt] [noun payment [ˈpeɪ.mənt] [noun perishable cargo [ˈpe.rɪ.ʃəb.əl ˈkɑː.ɡəʊ] [noun preliminary offer [prɪ.ˈlɪ.mɪ.nə.ri ˈɒ.fə] [noun product lot [ˈprɒ.dʌkt lɒt] [noun rail transport [reɪl ˈtræn.spɔːt] [noun regular customer [ˈre.ɡjʊ.lə ˈkʌ.stə.mə] [noun reloading [ˌriː.ˈləʊd.ɪŋ] [noun sea transport [siː ˈtræn.spɔːt] [noun sender [ˈsen.də] [noun shipment delivery date [ˈʃɪp.mənt dɪ.ˈlɪ.və.ri deɪt] [noun shipment recipient [ˈʃɪp.mənt rɪ.ˈsɪ.pɪənt] [noun small‑sized shipment transport [smɔːl saɪzd ˈʃɪp.mənt træns.ˈpɔːt] [singular track gauges [træk ˈɡeɪ.dʒɪz] [noun traditional bulk cargo [ˈreɪlweɪ ˈtrænspɔːt] [noun tramp service [træmp ˈsɜː.vɪs] [noun transport agreement [træns.ˈpɔːt ə.ˈɡriː.mənt] [noun transport documentation [træns.ˈpɔːt ˌdɒ.kjʊ.men.ˈteɪʃ.ən] [noun transport price [træns.ˈpɔːt praɪs] [noun transport process [træns.ˈpɔːt ˈprəʊ.ses] [noun transport service [træns.ˈpɔːt ˈsɜː.vɪs] [noun transport services [ˈtræn.spɔːt ˈsɜː.vɪ.sɪz] [noun transport speed and directness [træns.ˈpɔːt spiːd ənd dɪ.ˈrekt.nəs] [singular urgent order [ˈɜː.dʒənt ˈɔː.də] [noun urgent shipments [ˈɜː.dʒənt ˈʃɪp.mənts] [noun waybill [ˈweɪ.bɪl] [noun waybill original copy [ˈweɪ.bɪl ə.ˈrɪdʒ.ən.əl ˈkɒ.pi] [noun ADR board [eɪdiːɑː bɔːd] [noun anti‑slip surface [ˈæn.ti slɪp ˈsɜː.fɪs] [noun appendix [ə.ˈpen.dɪks] [noun bag [bæɡ] [noun barrel [ˈbæ.rəl] [noun beam [biːm] [noun belt [belt] [noun belt fixing [belt ˈfɪks.ɪŋ] [noun bulk cargo [bʌlk ˈkɑː.ɡəʊ] [noun cardboard packaging [ˈkɑːd.bɔːd ˈpæk.ɪdʒ.ɪŋ] [noun cardboard tube [ˈkɑːd.bɔːd tjuːb] [noun cargo fixing [ˈkɑː.ɡəʊ ˈfɪks.ɪŋ] [noun cargo label [ˈkɑː.ɡəʊ ˈleɪb.əl] [noun cargo protection measures [ˈkɑː.ɡəʊ prə.ˈtek.ʃən ˈme.ʒəz] [noun cargo space [ˈkɑː.ɡəʊ speɪs] [noun case [keɪs] [noun chain [tʃeɪn] [noun chain stay [tʃeɪn steɪ] [noun cone [kəʊn] [noun contracting party [kən.ˈtrækt.ɪŋ ˈpɑː.ti] [noun customs clearance [ˈkʌ.stəmz ˈklɪə.rəns] [noun dimension [dɪ.ˈmen.ʃən] [noun form [ˈfɔːm] [noun freight‑forwarder [freɪt ˈfɔː.wərdə] [noun goods protection measures [ɡʊdz prə.ˈtek.ʃən ˈme.ʒəz] [noun hazardous cargo [ˈhæ.zə.dəs ˈkɑː.ɡəʊ] [noun hazardous substance [ˈhæ.zə.dəs ˈsʌb.stəns] [noun hazardous substance label [ˈhæ.zə.dəs ˈsʌb.stəns ˈleɪb.əl] [noun hook [hʊk] [noun insured shipment [ˈfɔːwədɪŋ ˈprəʊsesɪn.ˈʃʊəd ˈʃɪp.mənt] [noun liquid cargo [ˈlɪ.kwɪd ˈkɑː.ɡəʊ] [noun mesh container [meʃ kən.ˈteɪ.nə] [noun orange flag [ˈɒ.rɪndʒ flæɡ] [noun oversized cargo [ˈəʊv.ə.saɪzd ˈkɑː.ɡəʊ] [noun pallet locking [ˈpæ.lɪt ˈlɒkɪŋ] [noun perishable goods [ˈpe.rɪ.ʃəb.əl ɡʊdz] [noun protective net [prə.ˈtek.tɪv net] [noun protruding cargo [prə.ˈtruːd.ɪŋ ˈkɑː.ɡəʊ] [noun rear face [rɪə feɪs] [noun refrigerated lorry [rɪ.ˈfrɪ.dʒə.reɪ.tɪd ˈlɒ.ri] [noun rubber mat [ˈrʌ.bə mæt] [noun solid [ˈsɒ.lɪd] [noun staple product [ˈsteɪp.əl ˈprɒ.dʌkt] [noun stay [steɪ] [noun transport packaging [træns.ˈpɔːt ˈpæk.ɪdʒ.ɪŋ] [noun valuable goods [ˈvæ.ljʊəb.əl ɡʊdz] [noun various cargo transport [ˈveə.rɪəs ˈkɑː.ɡəʊ træns.ˈpɔːt] [noun various sizes [ˈveə.rɪəs ˈsaɪ.zɪz] [noun vehicle outline [ˈviːɪk.əl ˈaʊt.laɪn] [noun wedge [wedʒ] [noun acceptance date [ək.ˈsep.təns deɪt] [noun acceptance lot [ək.ˈsep.təns lɒt] [noun acknowledgement [ək.ˈnɒ.lɪdʒ.mənt] [noun acknowledgement of acceptance [ək.ˈnɒ.lɪdʒ.mənt əv ək.ˈsep.təns] [singular advance payment [əd.ˈvɑːns ˈpeɪ.mənt] [noun air consignment note [eə kən.ˈsaɪn.mənt nəʊt] [noun appraiser [ə.ˈpreɪ.zə] [noun chemical composition [ˈke.mɪk.əl ˌkɒm.pə.ˈzɪʃ.ən] [noun claims [kleɪmz] [noun compensation [ˌkɒm.pen.ˈseɪʃ.ən] [noun consignee [ˌkɒn.saɪ.ˈniː] [noun customs area [ˈkʌ.stəmz ˈeə.riə] [noun customs duty [ˈkʌ.stəmz ˈdjuː.ti] [noun damage [ˈdæ.mɪdʒ] [noun duplicate [ˈdjuː.plɪk.eɪt] [noun feight‑forwarding transport certificate [ˈfeɪt ˈfɔː.wəd.ɪŋ træns.ˈpɔːt sə.ˈtɪ.fɪk.eɪt] [noun freight‑forwarding [freɪt ˈfɔː.wəd.ɪŋ] [noun freight‑forwarding agreement [freɪt ˈfɔː.wəd.ɪŋ ə.ˈɡriː.mənt] [noun magazyny logistyk
Udostępnij