Żegluga morska / TRANSPORT MARITIME

Kształcenie zawodowe
Kategorie
branża transportu wodnego
Słowa kluczowe
transport wodny nawigacja żegluga cale [kal] [n.f.] vitesse [vitɛs] [n.f.] position [pozisjɔ̃] [n.f.] équipement [ekipmɑ̃] [n.m.] nœud [nø] [n.m.] visibilité [vizibilite] [n.f.] carte de navigation [kaʀt də naviɡasjɔ̃] [n.f.] compas magnétique [kɔ̃pa maɲetik] [n.m.] poupe [pup] [n.f.] publication nautique [pyblikasjɔ̃ notik] [n.f.] sonder [sɔ̃de] [v.] ancre [ɑ̃kʀ] [n.f.] bouée de sauvetage [bwe də sovtaʒ] [n.f.] cachet [kaʃɛ] [n.m.] cap initial [kap inisjal] [n.m.] cap opposé [kap ɔpoze] [n.m.] Code LSA [kɔd LSA [ɛlɛsa]] [n.m.] communication de sécurité [kɔmynikasjɔ̃ de sekyʁite] [n.f.] composition de l’équipage [kɔ̃pozisjɔ̃ də lekipaʒ] [n.f.] Convention SOLAS [kɔ̃vɑ̃sjɔ̃ ɛsoɛlaɛs] [n.f.] équipement individuel de sauvetage [ekipmɑ̃ ɛ̃dividɥɛl də sovtaʒ] [n.m.] gîte [ʒit] [n.f.] indicatif d’appel [ɛ̃dikatif dapɛl] [n.m.] longitude [lɔ̃ʒityd] [n.f.] matelot [matlo] [n.m.] moyen de signalisation lumineuse [mwajɛ̃ də siɲalizasjɔ̃ lyminøz] [n.m.] nœud [œu] [n.m.] système de dégagement [sistɛm də deɡaʒmɑ̃] [n.m.] abréviation [abʀevjasjɔ̃] [n.f.] attrape [atʀap] [n.f.] avant demi [avɑ̃ dəmi] [to nie jest część mowy] avant toute [avɑ̃ tut] [n.m.] avant très lente [avɑ̃ tʀɛ lɑ̃t] [n.m.] avertissement de navigation [avɛʀtismɑ̃ də naviɡasjɔ̃] [m.n.] balise [baliz] [n.f.] balise de navigation [baliz də naviɡasjɔ̃] [n.f.] barre [baʀ] [n.f.] barre à tribord à vingt [baʀ a tʀibɔʀ a vɛ̃] [phrase nominale] bord [bɔʀ] [n.m.] canal 16 [kanal sɛz] [n.m.] chaîne d’ancre [ʃɛn dɑ̃kʀ] [n.f.] changement brutal de temps [ʃɑ̃ʒmɑ̃ bʀytal də tɑ̃] [n.m.] communication d’urgence [kɔmynikasjɔ̃ dyʀʒɑ̃s] [n.f.] communication de détresse [kɔmynikasjɔ̃ də detʀɛs] [n.f.] communication de routine [kɔmynikasjɔ̃ də ʀutin] [n.f.] communication de sécurité [kɔmynikasjɔ̃ də sekyʀite] [n.f.] compas à pointes sèches [kɔpa ã pwɛt s̃ ɛʃ] [m.n.] compas gyroscopique [kɔ̃pa ʒiʀɔskɔpik] [n.m.] coque [kɔk] [n.f.] cordage [kɔʀdaʒ] [m.n.] corde [kɔʀd] [n.f.] danger immédiat pour la sécurité du navire [dɑ̃ʒe imedja puʀ la sekyʀite dy naviʀ] [n.m.] danger immédiat pour la vie [dɑ̃ʒe imedja puʀ la vi] [n.m.] direction réelle [diʀɛksjɔ̃ ʀeɛl] [n.f.] dispositif de navigation [dispozitif də naviɡasjɔ̃] [m.n.] distance [distɑ̃s] [n.f.] échelle de coupée [eʃɛl də kupe] [n.f.] écho [eko] [n.m.] écho‑sondeur [ekosɔ̃dœʀ] [n.m.] équipe de manoeuvriers [ekip də manɔœvʀije] [n.f.] gréement de navire [ɡʀemɑ̃ də naviʀ] [n.m.] hélice propre [elis pʀɔpʀ] [n.f.] heure du début de voyage en mer [œʀ dydeby dəvwajaʒ ɑ̃ mɛʀ] [n.f.] ligne d’amarrage [liɲ damaʀaʒ] [n.f.] liste de contrôle [list də kɔ̃tʀol] [n.f.] lumière de navigation [lymjɛʀ də naviɡasjɔ̃] [n.f.] machine [maʃin] [n.f.] machine en état d’urgence [maʃin ɑ̃n- eta dyʀʒɑ̃s] [n.f.] maître d'équipage [mɛtʀ dekipaʒ] [n.m.] manœuvre anti‑collision [manœvʀ ɑ̃tikɔlizjɔ̃] [m.n.] message d’urgence [mesaʒ dyʀʒɑ̃s] [n.m.] message de détresse [mesaʒ də detʀɛs] [n.m.] mesure de distance [məzyʀ də distɑ̃s] [n.f.] mesure des angles horizontaux [məzyʀ dez- ɑ̃ɡlə ɔʀizɔ̃to] [n.f.] mesure des angles verticaux [məzyʀ dez- ɑ̃ɡlə vɛʀtiko] [n.f.] mille marin [mil maʀɛ̃] [m.n.] moment de l’approche la plus courte [mɔmɑ̃ də lapʀɔʃ la ply kuʀt] [n.m.] navigation côtière en Mer Baltique [naviɡasjɔ̃ kotjɛʀ ɑ̃ mɛʀ baltik] [n.f.] navigation sécurisée [naviɡasjɔ̃ sekyʀize] [n.f.] navire [naviʀ] [n.m.] observation radar [ɔpsɛʀvasjɔ̃ ʀadaʀ] [n.f.] ordre de barre [ ɔʀdʀ də baʀ] [n.m.] pare‑battage [paʀbataʒ] [m.n.] passerelle de navigation [pasʀɛl də naviɡasjɔ̃] [n.f.] planifier la navigation [planifje la naviɡasjɔ̃] [v.] priorité la plus élevée [pʀijɔʀite la plyelve] [n.f.] proue [pʀu] [n.f.] radar naval [ʀadaʀ naval] [m.n.] radiotéléphone VHF [ʀadjotelefɔn VHF [veaʃɛf]] [n.f.] rapporteur [ʀapɔʁtœʀ] [m.n.] relèvement [ʀəlɛvmɑ̃] [m.n.] remorque [ʀəmɔʀk] [n.f.] remorqueur [ʀəmɔʀkœʀ] [n.m.] répétiteur [ʀepetitœʀ] [m.n.] service de rade [sɛʀvis də ʀad] [n.m.] sextant [sɛkstɑ̃] [n.m.] signal de navigation [siɲal də navigasjɔ] [n.m.] signal de procédure PAN PAN [siɲal də pʀɔsedyʀ PAN PAN [peaɛn peaɛn]] [n.m.] signal SÉCURITÉ [siɲal SÉCURITE [sekyʀite]] [n.m.] signalisation visuelle [siɲalizasjɔ̃ vizɥɛl] [n.f.] station radio nautique [stasjɔ̃ ʀadjo notik] [n.f.] superstructure [sypɛʀstʀyktyʀ] [n.f.] système de balisage maritime IALA [sistɛm də balizaʒ maʀitim IALA [iaɛla]] [m.n.] système de cartes électronique ECDIS [sistɛm də kaʀt elɛktʀɔnik ECDIS [əsedeiɛs]] [n.m.] système de navigation intégré [sistɛm də naviɡasjɔ̃ ɛ̃teɡʀe] [n.m.] système de positionnement par satellites [sistɛm də pozisjɔnmɑ̃ paʀ satelit] [n.m.] terminologie [tɛʀminɔlɔʒi] [n.f.] traçage de la position observée [tʀasaʒ də la pozisjɔ̃ ɔpsɛʀve] [n.m.] transmetteur d’ordre mécanique [tʀɑ̃smɛtœʀ dɔʀdʀə mekanik] [n.m.] tribord [tʀibɔʀ] [m.n.] type de communication [tip də kɔmynikasjɔ̃] [m.n.] vitesse de sécurité [vitɛs də sekyʀite] [n.f.] armateur [aʀmatœʀ] [m.n.] amarrer le conteneur [amaʀe lə kɔ̃tnœʀ] [phrase infinitive] bon de chargement [bɔ̃ də ʃaʁʒəmɑ̃] [m.n.] caillebotis [kajbɔti] [m.n.] capacité de manutention [kapasite də manytɑ̃sjɔ̃] [n.f.] capitaine [kapitɛn] [m.n.] capteur de température [kaptœʀ də tɑ̃peʀatyʀ] [m.n.] chariot élévateur à fourches [ʃaʀjo elevatœʀ a fuʀʃ] [m.n.] Code IMDG [kɔd IMDG [iɛmdeʒe]] [m.n.] colis [kɔli] [m.n.] conduite d’alimentation [kɔ̃dɥit dalimɑ̃tasjɔ̃] [m.f.] connaissement [kɔnɛsmɑ̃] [m.n.] conteneur [kɔ̃tnœʀ] [m.n.] conteneur frigorifique [kɔ̃tnœʀ fʀiɡɔʀifik] [m.n.] contrôle de l’équipement frigorifique [kɔ̃tʀol də lekipmɑ̃ fʀiɡɔʀifik] [phrase nominale...] convoyeur à bande [kɔ̃vwajœʀ a bɑ̃d] [m.n.] convoyeur à charbon [kɔ̃vwajœʀ a ʃaʀbɔ̃] [m.n.] degré Celsius [dəɡʀe sɛlsjys] [m.n.] désamarrer [dezamaʀe] [v.] destinataire [dɛstinatɛʀ] [m.n.] donner du mou [dy mu] [v.] entrepont [ɑ̃tʀəpɔ]̃ [m.n.] équipement d’amarrage [ekipmɑ̃ damaʀaʒ] [m.n.] équipement de mouillage [ekipmɑ̃ də mujaʒ] [m.n.] équipement de transbordement [ekipmɑ̃ də tʀɑ̃sbɔʀdəmɑ̃] [m.n.] expéditeur [ɛkspeditœʀ] [m.n.] fret [fʀɛt] [m.n.] gîte [ʒit] [m.f.] grue [ɡʀy] [n.f.] grue de levage [ɡʀy də ləvaʒ] [n.f.] grue derrick [ɡʀy deʀik] [n.f.] informer [ɛ̃fɔʀme] [v.] lieu de paiement du fret [ljø də pɛmɑ̃ dy fʀɛt] [m.n.] liste de vérification [list də veʀifikasjɔ̃] [n.f.] marchandise en vrac [maʀʃɑ̃diz ɑ̃ vʀak] [n.f.] marnage [maʀnaʒ] [m.n.] matelot [matlo] [m.n.] matière dangereuse [matjɛʀ dɑ̃ʒʀøz] [n.f.] navire à chargement horizontal [naviʀ a ʃaʀʒəmɑ̃ ɔʀizɔ̃tal] [m.n.] navire cargo [naviʀ kaʀɡo] [m.n.] navire‑citerne [naviʀsitɛʀn] [m.n.] Office Maritime [ɔfis maʀitim] [m.n.] officier chargé des cales frigorifiques [ɔfisje ʃaʀʒe de kal fʀiɡɔʀifik] [m.n.] officier chargé du quart [ɔfisje ʃaʀʒe dy kaʀ] [m.n.] officier de port [ɔfisje də pɔʀ] [m.n.] palette [palɛt] [n.f.] poids brut [pwa bʀyt] [m.n.] pompe de ballast [pɔ̃p də balast] [m.f.] pomper [pɔ̃pẽ] [v.] porte‑conteneur [pɔʀt kɔ̃tnœʀ] [m.n.] portique de manutention [pɔʀtik də manytɑ̃sjɔ̃] [m.n.] recto [ʀɛkto] [m.n.] reprendre du mou [ʀəpʀɑ̃dʀ dy mu] [phrase infinitive] réservoir de ballast de coque [ʀezɛʀvwaʀ də balast də kɔk] [m.n.] risque pour la sécurité [ʀisk puʀ la sekyʀite] [m.n.] second capitaine [səɡɔ̃ kapitɛn] [m.n.] semi‑remorque [səmiʀmɔʀk] [m.n.] stocker [stɔke] [v.] tirant d’eau égal [tiʀɑ̃ do eɡal] [m.n.] tracteur [tʀaktœʀ] [m.n.] transbordement [tʀɑ̃sbɔʀdəmɑ̃] [m.n.] usage conventionnel [yzaʒ kɔ̃vɑ̃sjɔnɛl] [m.n.] verso [vɛʀso] [m.n.] volume [vɔlym] [m.n.] vraquier [vʀakje] [m.n.] alarm générale [alaʀmə ʒeneʀal] [n.f.] avertisseur sonore [avɛʀtisœʀ sɔnɔʀ] [n.m.] barre [baʀ] barre [n.f.] bord opposé [bɔʀ ɔpoze] [n.m.] brassière de sauvetage [bʀasjɛʀ də sovtaʒ] [n.f.] combinaison d’immersion MES [kɔ̃binɛzɔ̃ dimɛʀsjɔ̃] [n.f.] communication de routine [kɔmynikasjɔ̃ de ʀytin] [n.f.] embarcation de sauvetage [ɑ̃baʀkasjɔ̃ de sovtaʒ] [n.f.] embarcation de secours [ɑ̃baʀkasjɔ̃ de səkuʀ] [n.f.] embarquer [ɑ̃baʀke] [v.] exercice d’abandon de navire [ɛɡzɛʀsis dabɑ̃dɔ̃ də naviʀ] [n.m.] Faire tourner le navire de 270° [fɛʀ tuʀne lə naviʀ də dø sɑ̃ swasɑ̃t‑dis] [phrase infinitive] journal de bord [ʒuʀnal də bɔʀ] [n.m.] manœuvre d'arrêt du navire [manœvʁʀ daʀɛ dy naviʀ] [n.f.] moyen de protection thermique [mwajɛ̃ də pʀɔtɛksjɔ̃ tɛʀmik] [n.m.] nom de navire [nɔ̃ də naviʀ] [n.m.] officier mécanicien chargé du quart [ɔfisje mekanisjɛ̃ ʃaʀʒe dy kaʀ] [n.m.] opération sous‑marine [ɔpeʀasjɔ̃ sumaʀin] [n.f.] parcours inverse par rapport au parcours du navire [paʀkuʀ ɛ̃vɛʀsə parpaʀ o paʀkuʀ dy naviʀ] [n.m.] parée à débarquer [paʀe a debaʀke] [n.f.] pavillon Oscar CISM [pavijɔ̃ ɔskaʀ CISM [seiɛsɛm]] [n.m.] porte d’étrave [pɔʀtə detʀav] [n.f.] puissance de propulsion [pɥisɑ̃s də pʀɔpylsjɔ̃] [n.f.] radeau de sauvetage [ʀado də sovtaʒ] [n.m.] réaliser un service de quart [ʀealize œ̃ sɛʀvis də kaʀ] [phrase infinitive] remorquage de sauvetage [ʀəmɔʀkaʒ də sovtaʒ] [n.m.] sirène d’alerte [siʀɛn dalɛʀt] [n.f.] Système d'évacuation maritime MES [sistɛm devakɥasjɔ̃ maʀitim mes] [n.m.] température de l’air [tɑ̃peʀatyʀ də lɛʀ] [n.f.] tomber par‑dessus bord [tɔ̃be paʀ‑dəsy bɔʀ] [phrase infinitive] trace de route [tʀas də ʀut] [n.f.] type de navire [tip də naviʀ] [n.m.] ailerons de passerelles [ɛlʀɔ̃ də spasʀɛl] [n.m p.] appel d’alarme [apɛldalaʀm] [n.m.] barre au milieu [baʀ o miljø] [phrase nominale] conditions de visibilité réduite [kɔdisj̃ ɔ̃ de vizibilite Redɥit] [n.f. écubier central [ekybje sɑ̃tʀal] [n.m.] identification de balisage de navigation [idɑ̃tifikasjɔ̃ də balizaʒ də naviɡasjɔ̃] [n.f.] lochs [lɔk] [n.m. moyens de sauvetage [mwajɛ̃ də sovtaʒ] [n.m. station côtière [stasjɔ̃ kotjɛʀ] [n.f.] travaux d’entretien [tʀavo dɑ̃tʀətjɛ̃] [n.m. cargaison [kaʀɡɛzɔ̃] [n.f.] eaux de marée [o də maʀe] [n.f. tirant d’eau [tiʀɑ̃ do] [m.n.] contamination [kɔ̃taminasjɔ̃] [n.f.] équipement collectif de sauvetage [ekipmɑ̃ kɔlɛktif də sovtaʒ] [n.m.] équipement de sauvetage [ekipmɑ̃ də sovtaʒ] [n.m.] latitude [latityd] [n.f.] signal flottant [siɲal flɔtɑ̃] [n.m.] signaux [siɲo] [n.m. cap réel [kap ʀeɛl] [n.m.] communication de détresse [kɔmynikasjɔ̃ de detʀɛs] [n.f.] état de la mer [eta də la mɛʀ] [n.m.] marchandises dangereuses [maʀʃɑ̃diz dɑ̃ʒʀøz] [n.f. navire à passagers [naviʀ a pasaʒe] [n.m.] navire de sauvetage [naviʀ də sovtaʒ] [n.m.] pollution par les hydrocarbures [pɔlysjɔ̃ paʀ lez- idʀokaʀbyːʀ] [n.f.] poste de rassemblement rôle d’appel [pɔstə də ʀasɑ̃bləmɑ̃ ʀol dapɛl] [n.m.] réaliser la manœuvre de Williamson [ʀealize la manœvʀə də wijamsɔ̃] [phrase infinitive] service de quart en salle des machines [sɛʀvis də kaʀ ɑ̃ sal de maʃin] [n.m.] sortir du port [sɔʀtiʀ dy pɔʀ] [phrase infinitie] tonnage brut [tɔnaʒ bʀyt] [n.m.] nwigator morski
Udostępnij

Autor:
Eduexpert Sp. z o.o. / Instytut Technologii Eksploatacji, Eduexpert Sp. z o.o. / Instytut Technologii Eksploatacji