Żegluga śródlądowa / Inland waterway transport

Kształcenie zawodowe
Kategorie
branża transportu wodnego
Słowa kluczowe
navigational warnings [ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən.əl ˈwɔː.nɪŋ ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən.əl ˈwɔː.nɪŋz] [n. C] hulls [hʌl hʌlz] [n. C] navigation lights [ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən laɪt ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən laɪts] [n. C or U] vessels [ˈves.əl ˈves.əlz] [n. C] bows [baʊ baʊz] [n. C] lines [laɪn laɪnz] [n. C] sterns [stɜːn stɜːnz] [n. C] fenders [ˈfen.də ˈfen.dəz] [n. C] knots [nɒt nɒts] [n. C] anchors [ˈæŋ.kə ˈæŋ.kəz] [n. C] river pipeline wind radio line bank average water average waters [ˈæv.ər.ɪdʒ ˈwɔː.tə ˈæv.ər.ɪdʒ ˈwɔː.təz] [n. C or U] axes [ˈæk.sɪs ˈæk.sɪz] [n. C] axes of the navigable trails [ˈæk.sɪs əv ðə ˈnæv.ɪ.ɡə.bəl treɪl ˈæk.sɪz əv ðə ˈnæv.ɪ.ɡə.bəl treɪlz] [n. C] banks [bæŋk bæŋks] [n. C] barrages [ˈbær.ɑːʒ ˈbær.ɑːʒɪz] [n. C] binocular binoculars [bɪˈnɒk.jə.ləz] [n. plural] bottom of a ship bottoms of ships [ˈbɒt.əm əv ə ʃɪp ˈbɒt.əmz əv ʃɪps] [n. C] breakwater breakwaters [ˈbreɪkˌwɔː.tə ˈbreɪkˌwɔː.təz] [n. C] buoy with a top mark buoys with a top mark [bɔɪ wɪð ə tɒp mɑːk bɔɪz wɪð ə tɒp mɑːk] [n. C] can buoys [kən bɔɪ kən bɔɪz] [n. C] canals [kəˈnæl kəˈnælz] [n. C] cardinal marks [ˈkɑː.dɪ.nəl mɑːk ˈkɑː.dɪ.nəl mɑːks] [n. C] cargo ships [ˈkɑː.ɡəʊ ʃɪp ˈkɑː.ɡəʊ ʃɪps] [n. C] classifications [ˌklæs.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃən ˌklæs.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃənz] [n. C or U] conical buoys [ˈkɒn.ɪ.kəl bɔɪ ˈkɒn.ɪ.kəl bɔɪz] [n. C] curve radii [kɜːv ˈreɪ.di.əs kɜːv ˈreɪdɪaɪ*] [n. C]* dangers [ˈdeɪn.dʒə buoys [bɔɪ bɔɪz] [n. C] pipelines [ˈpaɪp.laɪn ˈpaɪp.laɪnz] [n. C] propellers [prəˈpel.ə prəˈpel.əz] [n. C] angle windlass pier wave position board base bracket division axis ˈdeɪn.dʒəz] [n. C or U] differences of levels [ˈdɪf.ər.əns əv ˈlev.əlz ˈdɪf.ər.ənsɪz əv ˈlev.əlz] [n. C] draughts [drɑːft drɑːfts] [n. C] entries into ports [ˈen.tri ˈɪn.tuː pɔːt ˈen.triz ˈɪn.tuː pɔːts] [n. C] mouth of the river estuaries mouths of the rivers [ˈes.tʃu.ə.ri maʊθ əv ðə ˈrɪv.ə ˈes.tʃu.ə.riz maʊθs əv ðə ˈrɪv.əz] [n. C] floating marks [ˈfləʊ.tɪŋ mɑːk ˈfləʊ.tɪŋ mɑːks] [n. C] floodgate floodgates [ˈflʌd.ɡeɪt ˈflʌd.ɡeɪts] [n. C] free flowing [friː ˈfləʊ.ɪŋ] [adj.] groynes [ɡrɔɪn ɡrɔɪnz] [n. C] inland marks [ˈɪn.lənd mɑːk ˈɪn.lənd mɑːks] [n. C] inland waterways [ˈɪn.lənd ˈwɔː.tə.weɪ ˈɪn.lənd ˈwɔː.tə.weɪz] [n. C] keels [kiːl kiːlz] [n. C] lower the wheelhouse [ˈləʊ.ə ðə ˈwiːlhaʊs] [phrase] main trail main trails [meɪn treɪl meɪn treɪlz] [n. C] mandatory signs [ˈmæn.də.tər.i saɪn ˈmæn.də.tər.i saɪnz] [n. C] motor barges [ˈməʊ.tə bɑːdʒ ˈməʊ.tə bɑːdʒɪz] [n. C] navigable river trails [ˈnæv.ɪ.ɡə.bəl ˈrɪv.ə treɪl ˈnæv.ɪ.ɡə.bəl ˈrɪv.ə treɪlz] [n. C] navigation sign navigation signs [ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən saɪn ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən saɪnz] [n. C] operational parameters [ˌɒp.ərˈeɪ.ʃən.əl pəˈræm.ɪ.tə ˌɒp.ərˈeɪ.ʃən.əl pəˈræm.ɪ.təz] [n. C] outport outports [ˈaʊtpɔːt ˈaʊtpɔːts] [n. C] pillar with a top mark pillars with a top mark [ˈpɪl.ə wɪð ə tɒp mɑːk ˈpɪl.əz wɪð ə tɒp mɑːk] [n. C] positions [pəˈzɪʃ.ən pəˈzɪʃ.ənz] [n. C or U] prohibitory signs [prəʊˈhɪbɪtəri saɪn prəʊˈhɪbɪtəri saɪnz] [n. C] push convoys [pʊʃ ˈkɒn.vɔɪ pʊʃ ˈkɒn.vɔɪz] [n. C] radar indication radar indications [ˈreɪ.dɑːˌɪn.dɪˈkeɪ.ʃən ˈreɪ.dɑːˌɪn.dɪˈkeɪ.ʃənz] [n. C or U] radar reflectors [ˈreɪ.dɑːr rɪˈflek.tə ˈreɪ.dɑːr rɪˈflek.təz] [n. C] rhythmic light rhythmic lights [ˈrɪð.mɪk laɪt ˈsek.tə laɪts] [n. C or U] river beds [ˈrɪv.ə bed ˈrɪv.ə bedz] [n. C] river trails [ˈrɪv.ə treɪl ˈrɪv.ə treɪlz] [n. C] rivers [ˈrɪv.ə ˈrɪv.əz] [n. C] sector lights [ˈsek.tə laɪt ship's positions [ʃɪp pəˈzɪʃ.ən ʃɪp pəˈzɪʃ.ənz] [n. C] shoals [ʃəʊl ʃəʊlz] [n. C] signal stations [ˈsɪɡ.nəl ˈsteɪ.ʃən ˈsɪɡ.nəl ˈsteɪ.ʃənz] [n. C] strike the mast [straɪk ðə mɑːst] [phrase] waterways [ˈwɔː.tə.weɪ ˈwɔː.tə.weɪz] [n. C] aft spring lines [ɑːft sprɪŋ laɪn ɑːft sprɪŋ laɪnz] [n. C] angles [ˈæŋ.ɡəl ˈæŋ.ɡəlz] [n. C] apparent winds [əˈpær.ənt wɪnd əˈpær.ənt wɪndz] [n. C or U] area [ˈeə.ri.ə ˈeə.ri.əz] [n. C] boat‑hook boat‑hooks [ˈbəʊt.hʊk ˈbəʊt.hʊks] [n. C] bow thrusters [baʊ ˈθrʌstə baʊ ˈθrʌstəz] [n. C] brakes [breɪk breɪks] [n. C] crews [kruː kruːz] [n. C] Danforth anchor Danforth anchors [ˈdanfəθ ˈæŋ.kə ˈdanfəθ ˈæŋ.kəz] [n. C] docks [dɒk dɒks] [n. C] dolphins [ˈdɒl.fɪn ˈdɒl.fɪnz] [n. C] double‑propeller stream double‑propeller streams [ˈdʌb.əl‑prəˈpel.ə striːm ˈdʌb.əl‑prəˈpel.ə striːmz] [n. C] ease the sheet let the jib fly [iːz ðə ʃiːt let ðə dʒɪb flaɪ] [phrase] electrical cable electrical cables [iˈlek.trɪ.kəl ˈkeɪ.bəl iˈlek.trɪ.kəl ˈkeɪ.bəlz] [n. C] entry lights [ˈen.tri laɪt ˈen.tri laɪts] [n. C] mouths of the rivers [ˈes.tʃu.ə.ri maʊθ əv ðə ˈrɪv.ə ˈes.tʃu.ə.riz maʊθs əv ðə ˈrɪv.əz] [n. C] forward spring lines [ˈfɔː.wəd sprɪŋ laɪn ˈfɔː.wəd sprɪŋ laɪnz] [n. C] four‑palm anchor four‑palm anchors [fɔː‑pɑːm ˈæŋ.kə fɔː‑pɑːm ˈæŋ.kəz] [n. C] heelings [ˈhiːlɪŋ ˈhiːlɪŋz] [n. C] leeward ships [ˈliː.wəd ʃɪp ˈliː.wəd ʃɪps] [n. C] let the sails fly [let ðə seɪlz flaɪ] [phrase] local regulation local regulations [ˈləʊ.kəl ˌreɡ.jəˈleɪ.ʃən ˈləʊ.kəl ˌreɡ.jəˈleɪ.ʃənz] [n. C] manoeuvres [məˈnuː.və məˈnuː.vəz] [n. C] manoeuvring alarm [məˈnuː.vər.ɪŋ əˈlɑːm aluminium rescue raft aluminium rescue rafts [ˌæl.jəˈmɪn.i.əm ˈres.kjuː rɑːft ˌæl.jəˈmɪn.i.əm ˈres.kjuː rɑːfts] [n. C] auxiliary fleets [ɔːɡˈzɪl.i.ə.ri fliːt ɔːɡˈzɪl.i.ə.ri fliːts] [n. C] barges [bɑːdʒ bɑːdʒɪz] [n. C] bases [beɪs beɪsɪz] [n. C] base plates [beɪs pleɪt beɪs pleɪts] [n. C] boards [bɔːd bɔːdz] [n. C] boilers [ˈbɔɪ.lə ˈbɔɪ.ləz] [n. C] bow breakwaters [baʊ ˈbreɪkˌwɔː.tə baʊ ˈbreɪkˌwɔː.təz] [n. C] bow decks [baʊ dek baʊ deks] [n. C] brackets [ˈbræk.ɪt ˈbræk.ɪts] [n. C] cargo fleets [ˈkɑː.ɡəʊ fliːt ˈkɑː.ɡəʊ fliːts] [n. C] cargo hooks [ˈkɑː.ɡəʊ hʊk ˈkɑː.ɡəʊ hʊks] [n. C] cargo‑handling facility cargo‑handling facilities [ˈkɑː.ɡəʊ‑ˈhænd.lɪŋ fəˈsɪl.ə.ti ˈkɑː.ɡəʊ‑ˈhænd.lɪŋ fəˈsɪl.ə.tiz] [n. C] chains [tʃeɪn tʃeɪnz] [n. C] chain stopper chain stoppers [tʃeɪn ˈstɒp.ə tʃeɪn ˈstɒp.əz] [n. C] class of a ship classes of ships [klɑːs əv ə ʃɪp klɑːsɪz əv ʃɪps] [n. C] compasses [ˈkʌm.pəs ˈkʌm.pəsɪz] [n. C] entrance buoy entrance buoys [ˈen.trəns bɔɪ ˈen.trəns bɔɪz] [n. C] fairleads [ˈfɛːliːd ˈfɛːliːdz] [n. C] flanges [flændʒ flændʒɪz] [n. C] flat‑bottomed ship flat‑bottomed ships [flæt‑ˈbɒt.əmd ʃɪp flæt‑ˈbɒt.əmd ʃɪps] [n. C] fuel valves [ˈfjuː.əl vælv ˈfjuː.əl vælvz] [n. C] generators [ˈdʒen.ər.eɪ.tə ˈdʒen.ər.eɪ.təz] [n. C] goosenecks [ˈɡuːsnɛk ˈɡuːsnɛks] [n. C] governors [ˈɡʌv.ən.ə ˈɡʌv.ən.əz] [n. C] gyrocompasses [ˈdʒʌɪrəʊkʌmpəs ˈdʒʌɪrəʊkʌmpəsɪz] [n. C] harbours [ˈhɑː.bə ˈhɑː.bəz] [n. C] inland ports [ˈɪn.lənd pɔːt ˈɪn.lənd pɔːts] [n. C] Kort nozzles [ˈnɒz.əl ˈnɒz.əlz] [n. C] lagoons [ləˈɡuːn ləˈɡuːnz] [n. C] land areas [lænd ˈeə.ri.ə lænd ˈeə.ri.əz] [n. C] lashed barge lashed barges [læʃ bɑːdʒ læʃ bɑːdʒɪz] [n. C] life jackets [laɪf ˈdʒæk.ɪt laɪf ˈdʒæk.ɪts] [n. C] lifebelts [ˈlaɪf.belt ˈlaɪf.belts] [n. C] life forces [lɪft fɔːs lɪft fɔːsɪz] [n. C or U] lighthouses [ˈlaɪt.haʊs ˈlaɪt.haʊsɪz] [n. C] lubrication oil valves [ˌluː.brɪˈkeɪ.ʃən ɔɪl vælv ˌluː.brɪˈkeɪ.ʃən ɔɪl vælvz] [n. C] machines [məˈʃiːn məˈʃiːnz] [n. C] maintenance fleets [ˈmeɪn.tən.əns fliːt ˈmeɪn.tən.əns fliːts] [n. C] maintenance ships [ˈmeɪn.tən.əns ʃɪp ˈmeɪn.tən.əns ʃɪps] [n. C] motorless barges [ˈməʊtələs bɑːdʒ ˈməʊtələs bɑːdʒɪz] [n. C] navigating conditions [ˈnæv.ɪ.ɡeɪt kənˈdɪʃ.ən ˈnæv.ɪ.ɡeɪt kənˈdɪʃ.ənz] [n. C] passenger ships [ˈpæs.ən.dʒə ʃɪp ˈpæs.ən.dʒə ʃɪps] [n. C] power sources [paʊə sɔːs paʊə sɔːsɪz] [n. C] pressure vessels [ˈpreʃ.ə ˈves.əl ˈpreʃ.ə ˈves.əlz] [n. C] pumps [pʌmp pʌmps] [n. C] pump‑jet system pump‑jet systems [pʌmp‑dʒet ˈsɪs.təm pʌmp‑dʒet ˈsɪs.təmz] [n. C] pushers [ˈpʊʃ.ə ˈpʊʃ.əz] [n. C] river ships [ˈrɪv.ə ʃɪp ˈrɪv.ə ʃɪps] [n. C] rollers [ˈrəʊ.lə ˈrəʊ.ləz] [n. C] safety valves [ˈseɪf.ti vælv ˈseɪf.ti vælvz] [n. C] sea ports [siː pɔːt siː pɔːts] [n. C] securing ring securing rings [sɪˈkjʊə rɪŋ sɪˈkjʊə rɪŋz] [n. C] shackles [ˈʃæk.əl ˈʃæk.əlz] [n. C] steam generators [stiːm ˈdʒen.ər.eɪ.tə stiːm ˈdʒen.ər.eɪ.təz] [n. C] steel boat steel boats [stiːl bəʊt stiːl bəʊts] [n. C] swivels [ˈswɪv.əl ˈswɪv.əlz] [n. C] systems [ˈsɪs.təm ˈsɪs.təmz] [n. C] thimbles [ˈθɪm.bəl ˈθɪm.bəlz] [n. C] triangle connectors [ˈtraɪ.æŋ.ɡəl kəˈnek.tə ˈtraɪ.æŋ.ɡəl kəˈnek.təz] [n. C] tugboats [ˈtʌɡˌboʊt ˈtʌɡˌboʊts] [n. C] water areas [ˈwɔː.tə ˈeə.ri.ə ˈwɔː.tə ˈeə.ri.əz] [n. C] waves [weɪv weɪvz] [n. C] wide‑palm anchor wide‑palm anchors [waɪd‑pɑːm ˈæŋ.kə waɪd‑pɑːm ˈæŋ.kəz] [n. C] winches [wɪntʃ wɪntʃɪz] [n. C] wind forces [wɪnd fɔːs wɪnd fɔːsɪz] [n. C or U] windlasses [ˈwɪnd.ləs ˈwɪnd.ləsɪz] [n. C] məˈnuː.vər.ɪŋ əˈlɑːmz] [n. C or U] markings [ˈmɑː.kɪŋ ˈmɑː.kɪŋz] [n. C] mooring area [ˈmɔː.rɪŋ ˈeə.ri.ə ˈmɔː.rɪŋ ˈeə.ri.əz] [n. C] one‑way traffic [wʌn‑weɪ ˈtræf.ɪk] [n. U] pawl pawls [pɔːl pɔːlz] [n. C] piers [pɪə pɪəz] [n. C] rescue measures [ˈres.kjuː ˈmeʒ.ə ˈres.kjuː ˈmeʒ.əz] [n. C] rudders [ˈrʌd.ə ˈrʌd.əz] [n. C] sailing ships [ˈseɪ.lɪŋ ʃɪp ˈseɪ.lɪŋ ʃɪps] [n. C] single‑propeller stream single‑propeller streams [ˈsɪŋ.ɡəl‑prəˈpel.ə striːm ˈsɪŋ.ɡəl‑prəˈpel.ə striːmz] [n. C] sounder sounders [saʊndə 'saʊndəz] [n. C] stoppers [ˈstɒp.ə ˈstɒp.əz] [n. C] streams [striːm striːmz] [n. C] trims [trɪm trɪmz] [n. C] true winds [truː wɪnd truː wɪndz] [n. C or U] turns [tɜːn tɜːnz] [n. C] winds [wɪnd wɪndz] [n. C or U] wind directions [wɪnd daɪˈrek.ʃən wɪnd daɪˈrek.ʃənz] [n. C] windward ships [ˈwɪnd.wəd ʃɪp ˈwɪnd.wəd ʃɪps] [n. C] separator/separators [ˈsɛpəreɪtə/ˈsɛpəreɪtəz] [n. C] submersible craft /submersible crafts [səbˈmɜː.sə.bəl krɑːft/səbˈmɜː.sə.bəl krɑːfts] [n. C] waste gas/waste gases [weɪst ɡæs/weɪst ɡæsɪz] [n. C or U] waterproof [ˈwɔː.tə.pruːf] [adj.] blower/blowers [ˈbləʊə/ˈbləʊəz] [n. C] compressor/compressors [kəmˈprɛsə/kəmˈprɛsəz] [n. C] diameter/diameters [daɪˈæmɪtə/daɪˈæmɪtəz] [n. C] manometer/manometers [məˈnɒmɪtə/məˈnɒmɪtəz] [n. C] anchor chain chamber anchor chain chambers [ˈæŋ.kə tʃeɪn ˈtʃeɪm.bə ˈæŋ.kə tʃeɪn ˈtʃeɪm.bəz] [n. C] ballast tank ballast tanks [ˈbæl.əst tæŋk ˈbæl.əst tæŋks] [n. C] b**ottom pipeline duct bottom pipeline ducts [ˈbɒt.əm ˈpaɪp.laɪn dʌkt ˈbɒt.əm ˈpaɪp.laɪn dʌkts] [n. C] CO2 station compartment CO2 station compartments [ˈkɑːbən daɪˈɒksaɪd ˈsteɪ.ʃən kəmˈpɑːt.mənt ˈkɑːbən daɪˈɒksaɪd ˈsteɪ.ʃən kəmˈpɑːt.mənts] [n. C] cofferdam cofferdams [ˈkɒf.ə.dæm ˈkɒf.ə.dæmz] [n. C] control stations [kənˈtrəʊl ˈsteɪ.ʃən kənˈtrəʊl ˈsteɪ.ʃənz] [n. C] crowbars [ˈkrəʊ.bɑː ˈkrəʊ.bɑːz] [n. C] delivery hoses [dɪˈlɪv.ər.i həʊz dɪˈlɪv.ər.i həʊzɪz] [n. C] distress signals [dɪˈstres ˈsɪɡ.nəl dɪˈstres ˈsɪɡ.nəlz] [n. C] divisions [dɪˈvɪʒ.ən dɪˈvɪʒ.ənz] [n. C] dredgers [ˈdredʒ.ə ˈdredʒ.əz] [n. C] dump barges [dʌmp bɑːdʒ dʌmp bɑːdʒɪz] [n. C] emergency generator sets [ɪˈmɜː.dʒən.si ˈdʒen.ər.eɪ.tə set ɪˈmɜː.dʒən.si ˈdʒen.ər.eɪ.tə sets] [n. C] emergency pumps [ɪˈmɜː.dʒən.si pʌmp ɪˈmɜː.dʒən.si pʌmps] [n. C] extinguishers [ɪkˈstɪŋ.ɡwɪ.ʃə ɪkˈstɪŋ.ɡwɪ.ʃəz] [n. C] fire alarm sound fire alarm sounds [faɪə əˈlɑːm saʊnd faɪə əˈlɑːm saʊndz] [n. C] fire blankets [faɪə ˈblæŋ.kɪt faɪə ˈblæŋ.kɪts] [n. C] fire pumps [faɪə pʌmp faɪə pʌmps] [n. C] fireboats [ˈfʌɪəbəʊt ˈfʌɪəbəʊts] [n. C] fireman's axe fireman's axes [ˌfaɪə.mənz æks ˌfaɪə.mənz æksɪz] [n. C] fish cutters [fɪʃ ˈkʌtə fɪʃ ˈkʌtəz] [n. C] fuel and oil tank fuel and oil tanks [ˈfjuː.əl ənd ɔɪl tæŋk ˈfjuː.əl ənd ɔɪl tæŋks] [n. C] fuel tanks [ˈfjuː.əl tæŋk ˈfjuː.əl tæŋks] [n. C] fuel valves [ˈfjuː.əl vælv tæŋk ˈfjuː.əl vælv tæŋks] [n. C] heavy fireman's axes [ˈhev.i ˌfaɪə.mənz æks ˈhev.i ˌfaɪə.mənz æksɪz] [n. C] hose with spray jet fire nozzle hoses with spray jet fire nozzles [həʊz wɪð spreɪ dʒet faɪə ˈnɒz.əl/həʊzɪz wɪð spreɪ dʒets faɪə ˈnɒz.əlz] [n. C] houseboats [ˈhaʊs.bəʊt ˈhaʊs.bəʊts] [n. C] hydrant valves [ˈhaɪ.drənt vælv ˈhaɪ.drənt vælvz] [n. C] immediate dangers [ɪˈmiː.di.ət ˈdeɪn.dʒə ɪˈmiː.di.ət ˈdeɪn.dʒəz] [n. C] motor fishing boats [ˈməʊ.tə ˈfɪʃ.ɪŋ bəʊt ˈməʊ.tə ˈfɪʃ.ɪŋ bəʊts] [n. C] motorboats [ˈməʊ.tə.bəʊt ˈməʊ.tə.bəʊts] [n. C] my positions [maɪ pəˈzɪʃ.ən maɪ pəˈzɪʃ.ənz] [n. C] nozzles [ˈnɒz.əl P.A. systems [piː.eɪ. ˈsɪs.təm piː.eɪ. ˈsɪs.təmz] [n. C] parachute flares [ˈpær.ə.ʃuːt fleə ˈpær.ə.ʃuːt fleəz] [n. C] powder type extinguishers [ˈpaʊ.də taɪp ɪkˈstɪŋ.ɡwɪ.ʃə ˈpaʊ.də taɪp ɪkˈstɪŋ.ɡwɪ.ʃəz] [n. C] primary means of escape [ˈpraɪ.mər.i miːnz əv ɪˈskeɪp] [n. C] priorities [praɪˈɒr.ə.ti praɪˈɒr.ə.tiz] [n. C] pumping stations [pʌmp ˈsteɪ.ʃən pʌmp ˈsteɪ.ʃənz] [n. C] push button switch for fire alarm push buttons switches for fire alarm [pʊʃ ˈbʌt.ən swɪʧ fə ˈfaɪər əˈlɑːm/pʊʃ ˈbʌt.ənz swɪʧɪz fə ˈfaɪər əˈlɑːm] [n. C] radios [ˈreɪ.di.əʊ ˈreɪ.di.əʊz] [n. C] remote closing systems [rɪˈməʊt ˈkləʊ.zɪŋ ˈsɪs.təm rɪˈməʊt ˈkləʊ.zɪŋ ˈsɪs.təmz] [n. C] safety belts [ˈseɪf.ti belt ˈseɪf.ti belts] [n. C] secondary means of escape [ˈsek.ən.dri miːnz əv ɪˈskeɪp] [n. C] sirens [ˈsaɪə.rən ˈsaɪə.rənz] [n. C] smoke lifebuoys [sməʊk ˈlʌɪfbɔɪ sməʊk ˈlʌɪfbɔɪz] [n. C] smoke signals [sməʊk ˈsɪɡ.nəl sməʊk ˈsɪɡ.nəlz] [n. C] waste tank waste tanks [weɪst tæŋk weɪst tæŋks] [n. C] waterlines [ˈwɔː.tə.laɪn ˈwɔː.tə.laɪnz] [n. C] generator danger crew compass power source estuary boiler nozzle barrage canal dredger harbour waterway safety valve pumping station flange winch roller crowbar machine knot thimble marking brake fuel tank propeller pump wind direction turn vessel chain stream classification safety belt fire blanket buoy stern navigational warning cardinal mark hull anchor passenger ship Beaufort scale [ˈbəʊ.fət ˌskeɪl] [n. singular] control [kənˈtrəʊl] [n. U] motor barge cargo ship push convoy operational parameter draught inland waterway difference of levels navigable river trail axis of the navigable trail groyne river bed shoal sector light signal station ship's position keel curve radius radar reflector can buoy conical buoy inland mark floating mark river trail prohibitory sign mandatory sign entry into port maintenance ship lagoon Kort nozzle barge tugboat lift force wind force system navigating condition lighthouse sea port cargo fleet auxiliary fleet maintenance fleet motorless barge pusher inland port water area land area river ship steam generator pressure vessel governor navigation light fuel valve lubrication oil valve swivel triangle connector cargo hook gooseneck shackle fairlead base plate stopper bow deck bow breakwater windward ship leeward ship bow thruster trim heeling dock forward spring line rudder aft spring line bow fender true wind apparent wind dolphin entry light manoeuvre sailing ship rescue measure waterline emergency pump extinguisher powder type extinguisher P.A. system siren smoke signal parachute flare distress signal priority immediate danger my position delivery hose fish cutter fireboat motor fishing boat motorboat dump barge houseboat primary means of escape secondary means of escape fire pump emergency generator set remote closing system hydrant valve control station heavy fireman's axe life jacket lifebelt smoke lifebuoy closed for navigation [kləʊzd fə ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən] [adj.] dock on the starboard [dɒk ɒn ðə ˈstɑː.bəd] [phrase] east side [Iːst saɪd] [n. usually singular] full draught [fʊl drɑːft] [n. U] highest navigable water level [haɪ ˈnæv.ɪ.ɡə.bəl ˈwɔː.tə ˈlev.əl] [phrase] increase the speed [ɪnˈkriːs ðə spiːd] [phrase] informative signs [ɪnˈfɔː.mə.tɪv saɪnz] [n. plural] inland [ˈɪn.lənd] [adj.] lateral marks [ˈlæt.ər.əl mɑːks] [n. plural] lead away from [liːd əˈweɪ frəm] [v.] lead towards [liːd təˈwɔːdz] [v.] limited visibility [ˈlɪm.ɪ.tɪd ˌvɪz.əˈbɪl.ə.ti] [n. U] maximum carrying capacity [ˈmæk.sɪ.məm ˈkær.i kəˈpæs.ə.ti] [n. U] minimum height under a bridge [ˈmɪn.ɪ.məm haɪt ˈʌn.dər ə brɪdʒ] [phrase] the Oder Waterway [ðə ˈəʊdə ˈwɔːtəweɪ] [proper noun] west side [west saɪd] [n. usually singular] cargo equipment [ˈkɑː.ɡəʊ ɪˈkwɪp.mənt] [n. U] downstream [ˌdaʊnˈstriːm] [adv.] equipment [ɪˈkwɪp.mənt] [n. U] inshore [ˈɪn.ʃɔː] [adj.] insulation [ˌɪn.sjəˈleɪ.ʃən] [n. U] lake [leɪk] [adj.] mooring equipment [ˈmɔː.rɪŋ ɪˈkwɪp.mənt] [n. U] propulsion [prəˈpʌl.ʃən] [n. U] rectangular [rekˈtæŋ.ɡjə.lə] [adj.] river [ˈrɪv.ə] [adj.] start‑up equipment [stɑːt‑ʌp ɪˈkwɪp.mənt] [n. U] upstream [ˌʌpˈstriːm] [adv.] anchor equipment [ˈæŋ.kər ɪˈkwɪp.mənt] [n. U] directional stability [daɪˈrek.ʃən.əl stəˈbɪl.ə.ti] [n. U] first aid [ˌfɜːst ˈeɪd] [n. U] glide [ɡlaɪd] [v.] jibing [dʒaɪb.ɪŋ] [n. U] keep the course [kiːp ðə kɔːs] [phrase] leading lights [ˈliː.dɪŋ laɪts] [n. plural] leeway [ˈliː.weɪ] [n. U] man overboard (MOB) [mæn ˈəʊ.və.bɔːd] [phrase] MOB recovery [mɒb rɪˈkʌv.ər.i] [n. U] recover MOB [rɪˈkʌv.ə mɒb] [phrase] shallows [ˈʃæl.əʊz] [n. plural] sheet and jib home [ʃiːt ənd dʒɪb həʊm] [phrase] tacking [ˈtæk.ɪŋ] [n. U] the eye of the wind [ðə aɪ əv ðə wɪnd] [phrase] turn the bow upwind [tɜːn ðə baʊ ˌʌpˈwɪnd] [phrase] latitude [ˈlæt.ɪ.tʃuːd] [n. U] breathing apparatus [ˈbriː.ðɪŋ ˌæp.əˈreɪ.təs] [n. U] carbon dioxide [ˈkɑː.bən daɪˈɒk.saɪd] [n. U] Coast Radio Station [kəʊst ˈreɪ.di.əʊ ˈsteɪ.ʃən] [phrase] connection [kəˈnek.ʃən] [n. U] DISTRESS [dɪˈstres] [n. U] drift onto rocks [drɪft ˈɒn.tu rɒks] [phrase] extinguishing e**quipment [ɪkˈstɪŋ.ɡwɪʃɪŋ ɪˈkwɪp.mənt] [n. U] fire at midship [faɪər ət ˈmɪdʃɪp] [phrase] flammable [ˈflæm.ə.bəl] [adj.] fog equipment [fɒɡ ɪˈkwɪp.mənt] [n. U] immediate assistance [ɪˈmiː.di.ət əˈsɪs.təns] [n. U] indication of danger [ˌɪn.dɪˈkeɪ.ʃən əv ˈdeɪn.dʒə] [n. U] insulating [ˈɪn.sjə.leɪ.tɪŋ] [adj.] lifebelt with hauling line [ˈlaɪf.belt wɪð ˈhɔːlɪŋ laɪn] [phrase] manoeuvring characteristics [məˈnuː.vər.ɪŋ ˌkær.ək.təˈrɪs.tɪks] [n. plural] medical advice [ˈmed.ɪ.kəl ədˈvaɪs] [n. U] medical assistance [ˈmed.ɪ.kəl əˈsɪs.təns] [n. U] need for assistance [niːd fər əˈsɪs.təns] [n. U] personal rescue measures [ˈpɜː.sən.əl ˈres.kjuː ˈmeʒ.əz] [n. plural] red stars [red stɑːz] [n. plural] remote control [rɪˈməʊt kənˈtrəʊl] [n. U] rescue overalls [ˈres.kjuː ˈəʊ.vər.ɔːlz] [n. plural] rockets [ˈrɒk.ɪts] [n. plural] safety of people [ˈseɪf.ti əv ˈpiː.pəl] [n. U] shells [ʃelz] [n. plural] signals [ˈsɪɡ.nəlz] [n. plural] SOS [ˌes.əʊˈes] [n. singular] toxic [ˈtɒk.sɪk] [adj.] URGENCY [ˈɜː.dʒən.si] [n. singular] ventilation [ˌven.tɪˈleɪ.ʃən] [n. U] air conditioning system/air conditioning system [eə kənˈdɪʃ.ən.ɪŋ ˈsɪs.təm/eə kənˈdɪʃ.ən.ɪŋ ˈsɪs.təmz] [n. C] anti‑radiation shield/ anti‑radiation shields [ˈæn.ti‑ˌreɪ.diˈeɪ.ʃən ʃiːld/ˈæn.ti‑ˌreɪ.diˈeɪ.ʃən ʃiːldz] [n. C] auxiliary boiler/auxiliary boilers [ɔːɡˈzɪl.i.ə.ri ˈbɔɪ.lə/ɔːɡˈzɪl.i.ə.ri ˈbɔɪ.ləz] [n. C] auxiliary machine /auxiliary machines [ɔːɡˈzɪl.i.ə.ri məˈʃiːn/ɔːɡˈzɪl.i.ə.ri məˈʃiːnz] [n. C] auxiliary [secondary] system [ɔːɡˈzɪl.i.ə.ri [ˈsek.ən.dri] ˈsɪs.təm/ɔːɡˈzɪl.i.ə.ri [ˈsek.ən.dri] ˈsɪs.təmz] [n. C] bilge water treatment system /bilge water treatment systems [bɪldʒ ˈwɔː.tə ˈtriːt.mənt ˈsɪs.təm/ bɪldʒ ˈwɔː.tə ˈtriːt.mənt ˈsɪs.təmz] [n. C] cargo ship/cargo ships [ˈkɑː.ɡəʊ ʃɪp/ˈkɑː.ɡəʊ ʃɪps] [n. C] charter [ˈtʃɑː.tə] [v.] circulating pump/ circulating pumps [ˈsɜː.kjə.leɪtɪŋ pʌmp/ˈsɜː.kjə.leɪtɪŋ pʌmps] [n. C] cold room/cold rooms [kəʊld ruːm/kəʊld ruːmz] [n. C] combined boiler /combined boilers [kəmˈbaɪnd ˈbɔɪ.lə/kəmˈbaɪnd ˈbɔɪ.ləz] [n. C] combined power plant /combined power plants [kəmˈbaɪnd paʊə plɑːnt/kəmˈbaɪnd paʊə plɑːnts] [n. C] combustion engine/combustion engines [kəmˈbʌs.tʃən ˈen.dʒɪn/kəmˈbʌs.tʃən ˈen.dʒɪnz] [n. C] combustion piston engine/combustion piston engines [kəmˈbʌs.tʃən ˈpɪs.tən ˈen.dʒɪn/kəmˈbʌs.tʃən ˈpɪs.tən ˈen.dʒɪnz] [n. C] combustion power plant /combustion power plants [kəmˈbʌs.tʃən paʊə plɑːnt/kəmˈbʌs.tʃən paʊə plɑːnts] [n. C] company/companies [ˈkʌm.pə.ni/ˈkʌm.pə.niz] [n. C] compressor/compressors [kəmˈpres.ə/kəmˈpres.əz] [n. C] condenser/condensers [kənˈden.sə/kənˈden.səz] [n. C] conventional power plant/conventional power plants [kənˈven.ʃən.əl paʊə plɑːnt/kənˈven.ʃən.əl paʊə plɑːnts] [n. C] crane/cranes [kreɪn/kreɪnz] [n. C] crew/crews [kruː/kruːz] [n. C] diesel fuel /diesel fuels [ˈdiː.zəl ˈfjuː.əl/ˈdiː.zəl ˈfjuː.əlz] [n. C or U] direct drive propulsion system/direct drive propulsion systems [daɪˈrekt draɪv prəˈpʌl.ʃən ˈsɪs.təm/daɪˈrekt draɪv prəˈpʌl.ʃən ˈsɪs.təmz] [n. C] domestic voyage/domestic voyages [dəˈmes.tɪk ˈvɔɪ.ɪdʒ/dəˈmes.tɪk ˈvɔɪ.ɪdʒɪz] [n. C] drive system/drive systems [draɪv ˈsɪs.təm/draɪv ˈsɪs.təmz] [n. C] evaporator /evaporators [ɪˈvapəreɪtə/ɪˈvapəreɪtəz] [n. C] exhaust gases [ɪɡˈzɔːst ɡæsɪz] [n. plural] exhaust pipe/exhaust pipes [ɪɡˈzɔːst paɪp/ɪɡˈzɔːst paɪps] [n. C] geared drive propulsion system/geared drive propulsion systems [ɡɪəd draɪv prəˈpʌl.ʃən ˈsɪs.təm/ɡɪəd draɪv prəˈpʌl.ʃən ˈsɪs.təmz] [n. C] halt [hɒlt] [n. U] heating steam [ˈhiː.tɪŋ stiːm] [n. C] heavy fuel /heavy fuels [ˈhev.i ˈfjuː.əl/ˈhev.i ˈfjuː.əlz] [n. C or U] high‑speed craft/high‑speed crafts [haɪ‑spiːd krɑːft/haɪ‑spiːd krɑːfts] [n. C] hoist/hoists [hɔɪst/hɔɪsts] [n. C] international voyage/international voyages [ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl ˈvɔɪ.ɪdʒ/ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl ˈvɔɪ.ɪdʒɪz] [n. C] liquid fuel fired boiler/liquid fuel fired boilers [ˈlɪk.wɪd ˈfjuː.əl faɪə ˈbɔɪ.lə/ˈlɪk.wɪd ˈfjuː.əl faɪə ˈbɔɪ.ləz] [n. C] main drive/main drives [meɪn draɪv/meɪn draɪvz] [n. C] marine boiler/marine boilers [məˈriːn ˈbɔɪ.lə/məˈriːn ˈbɔɪ.ləz] [n. C] marine power plant/marine power plants [məˈriːn paʊə plɑːnt/məˈriːn paʊə plɑːnts] [n. C] medium speed engine/medium speed engines [ˈmiː.di.əm spiːd ˈen.dʒɪn/sləʊ spiːd ˈen.dʒɪnz] [n. C] nuclear power plant/nuclear power plants [ˈnjuː.klɪə paʊə plɑːnt/ˈnjuː.klɪə paʊə plɑːnts] [n. C] nuclear reactor/nuclear reactors [ˈnjuː.klɪə riˈæk.tə/ˈnjuː.klɪə riˈæk.təz] [n. C] oil burner/oil burners [ɔɪl ˈbɜː.nə/ɔɪl ˈbɜː.nəz] [n. C] passenger ship /passenger ships [ˈpæs.ən.dʒə ʃɪp/ˈpæs.ən.dʒə ʃɪps] [n. C] passenger/passengers [ˈpæs.ən.dʒə/ˈpæs.ən.dʒəz] [n. C] port/ports [pɔːt/pɔːts] [n. C] power generator/power generators [paʊə ˈdʒen.ər.eɪ.tə/paʊə ˈdʒen.ər.eɪ.təz] [n. C] propeller/propellers [prəˈpel.ə/prəˈpel.əz] [n. C] pump/pumps [pʌmp/pʌmps] [n. C] radiator/radiators [ˈreɪ.di.eɪ.tə/ˈreɪ.di.eɪ.təz] [n. C] reduction gear/reduction gears [rɪˈdʌk.ʃən ɡɪə/rɪˈdʌk.ʃən ɡɪəz] [n. C] regular shipping service [ˈreɡ.jə.lə ˈʃɪp.ɪŋ ˈsɜː.vɪs] [n. U] slow speed engine/slow speed engines [sləʊ spiːd ˈen.dʒɪn/sləʊ spiːd ˈen.dʒɪnz] [n. C] steam [stiːm] [n. U] steam boiler/steam boilers [stiːm ˈbɔɪ.lə/stiːm ˈbɔɪ.ləz] [n. C] steam generator/steam generators [stiːm ˈdʒen.ər.eɪ.tə/stiːm ˈdʒen.ər.eɪ.təz] [n. C] steam power plant /steam power plants [stiːm paʊə plɑːnt/stiːm paʊə plɑːnts] [n. C] steam turbine/steam turbines [stiːm ˈtɜː.baɪn/stiːm ˈtɜː.baɪnz] [n. C] steering gear/steering gears [stɪə ɡɪə/stɪə ɡɪəz] [n. C] sub‑assembly sub‑assemblies [sʌb‑əˈsem.bli/sʌb‑əˈsem.bliz] [n. C] supply pump/supply pumps [səˈplaɪ pʌmp/səˈplaɪ pʌmps] [n. C] thrust bearing /thrust bearings [θrʌst ˈbeə.rɪŋ/θrʌst ˈbeə.rɪŋz] [n. C] waste heat boiler/waste heat boilers [weɪst hiːt ˈbɔɪ.lə/weɪst hiːt ˈbɔɪ.ləz] [n. C] water circulation [ˈwɔː.tə ˌsɜː.kjəˈleɪ.ʃən] [n. U] winch winches [wɪntʃ/wɪntʃɪz] [n. C] active machine/active machines [ˈæktɪv məˈʃiːn/ˈæktɪv məˈʃiːnz] [n. C] anchor/anchors [ˈæŋkə/ˈæŋkəz] [n. C] atmospheric pressure [ˌætməsˈfɛrɪk ˈprɛʃə] [n. U] auxiliary machine/auxiliary machines [ɔːgˈzɪljəri məˈʃiːn/ɔːgˈzɪljəri məˈʃiːnz] [n. C] axial‑flow fan/axial‑flow fans [ˈæksɪəl‑fləʊ fæn/ˈæksɪəl‑fləʊ fænz] [n. C] ballast system /ballast systems [ˈbæləst ˈsɪstɪm/ˈbæləst ˈsɪstɪmz] [n. C] berth/berths [bɜːθ/bɜːθs] [n. C] bilge system/bilge systems [bɪlʤ ˈsɪstɪm/bɪlʤ ˈsɪstɪmz] [n. C] cable/cables [ˈkeɪbl/ˈkeɪblz] [n. C] centrifugal fan/centrifugal fans [sɛnˈtrɪfjʊgəl fæn/sɛnˈtrɪfjʊgəl fænz] [n. C] centrifuge/centrifuges [ˈsɛntrɪfjuːʤ/ˈsɛntrɪfjuːʤɪz] [n. C] certificate/certificates [səˈtɪfɪkɪt/səˈtɪfɪkɪts] [n. C] closed system/closed systems [kləʊzd ˈsɪstɪm/kləʊzd ˈsɪstɪmz ] [n. C] combustion engine/combustion engines [kəmˈbʌsʧən ˈɛnʤɪn/kəmˈbʌsʧən ˈɛnʤɪnz] [n. C] combustion of fuel [kəmˈbʌsʧən ɒv fjʊəl] [n. U] compression ratio/compression ratios [kəmˈprɛʃən ˈreɪʃɪəʊ/kəmˈprɛʃən ˈreɪʃɪəʊz] [n. C] cooling water/cooling waters [ˈkuːlɪŋ ˈwɔːtə/ˈkuːlɪŋ ˈwɔːtəz] [n. C or U] cylinder/cylinders [ˈsɪlɪndə/ˈsɪlɪndəz] [n. C] delivery manometer/delivery manometers [dɪˈlɪvəri məˈnɒmɪtə/dɪˈlɪvəri məˈnɒmɪtəz] [n. C] delivery pipeline/delivery pipelines [dɪˈlɪvəri ˈpaɪplaɪn/dɪˈlɪvəri ˈpaɪplaɪnz] [n. C] diagnostic parameter/diagnostic parameters [ˌdaɪəgˈnɒstɪk pəˈræmɪtə/ˌdaɪəgˈnɒstɪk pəˈræmɪtəz] [n. C] discharge valve/discharge valves [dɪsˈʧɑːʤ vælv/dɪsˈʧɑːʤ vælvz] [n. C] double piston system/double piston systems [ˈdʌbl ˈpɪstən ˈsɪstɪm/ˈdʌbl ˈpɪstən ˈsɪstɪmz] [n. C] draw [drɔː] [v.] driving motor/driving motors [ˈdraɪvɪŋ ˈməʊtə/ˈdraɪvɪŋ ˈməʊtəz] [n. C] dynamic compressor/dynamic compressors [daɪˈnæmɪk kəmˈprɛsə/daɪˈnæmɪk kəmˈprɛsəz] [n. C] fan/fans [fæn/fænz] [n. C] feed pump/feed pumps [fiːd pʌmp/fiːd pʌmps] [n. C] filter/filters [ˈfɪltə/ˈfɪltəz] [n. C] forecasting [ˈfɔːkɑːstɪŋ] [n. U] fuel system/fuels systems [fjʊəl ˈsɪstɪm/fjʊəl ˈsɪstɪmz] [n. C] homogeniser/homogenisers [həˈmɒdʒənʌɪzə/həˈmɒdʒənʌɪzəz] [n. C] inlet flange/inlet flanges [ˈɪnlɛt flænʤ/ˈɪnlɛt flænʤɪz] [n. C] manoeuvre [məˈnuːvə] [v.] marine pump/marine pumps [məˈriːn pʌmp/məˈriːn pʌmps] [n. C] marine pumping system/marine pumping systems [məˈriːn ˈpʌmpɪŋ ˈsɪstɪm/məˈriːn ˈpʌmpɪŋ ˈsɪstɪmz] [n. C] medium flow/medium flows [ˈmiːdiəm fləʊ/ˈmiːdiəm fləʊz ] [n. C] medium/media [ˈmiːdiəm/ˈmiːdiə] [n. C] navigation procedure/navigation procedures [ˌnævɪˈgeɪʃən prəˈsiːʤə/ˌnævɪˈgeɪʃən prəˈsiːʤəz] [n. C] oil pressure [ɔɪl ˈprɛʃə] [n. U] operating properties [ˈɒpəreɪtɪŋ ˈprɒpətiz ] [n. plural] passive part/passive parts [ˈpæsɪv pɑːt/ˈpæsɪv pɑːts] [n. C] pattern/patterns [ˈpætən/ˈpætənz] [n. C] piston compressor/piston compressors [ˈpɪstən kəmˈprɛsə/ˈpɪstən kəmˈprɛsəz] [n. C] piston/pistons [ˈpɪstən/ˈpɪstənz] [n. C] pitch/pitches [pɪʧ/pɪʧɪz] [n. C] positive‑displacement compressor/positive‑displacement compressors [ˈpɒzətɪv‑dɪsˈpleɪsmənt kəmˈprɛsə/ˈpɒzətɪv‑dɪsˈpleɪsmənt kəmˈprɛsəz] [n. C] pressure difference/pressure differences [ˈprɛʃə ˈdɪfrəns/ˈprɛʃə ˈdɪfrənsɪz] [n. C] proper operation [ˈprɒpər ˌɒpəˈreɪʃən] [n. U] pumping system/pumping systems [ˈpʌmpɪŋ ˈsɪstɪm/ˈpʌmpɪŋ ˈsɪstɪmz] [n. C] rate/rates [reɪt/reɪts] [n. C] rotary‑screw compressor/rotary‑screw compressors [ˈrəʊtəri‑skruː kəmˈprɛsə/ˈrəʊtəri‑skruː kəmˈprɛsəz] [n. C] rotor axis/rotor axes [ˈrəʊtər ˈæksɪs/ˈrəʊtər ˈæksɪz] [n. C] rotor blade/rotor blades [ˈrəʊtə bleɪd/ˈrəʊtə bleɪdz] [n. C] rotor shaft/rotor shafts [ˈrəʊtə ʃɑːft/ˈrəʊtə ʃɑːfts] [n. C] rotor/rotors [ˈrəʊtə/ˈrəʊtəz] [n. C] route/routes [ruːt/ruːts] [n. C] seafarer/seafarers [ˈsiːˌfeərə/ˈsiːˌfeərəz] [n. C] shoal/shoals [ʃəʊl/ʃəʊlz] [n. C] shore/shores [ʃɔː/ʃɔːz] [n. C or U] single piston system/single piston systems [ˈsɪŋgl ˈpɪstən ˈsɪstɪm/ˈsɪŋgl ˈpɪstən ˈsɪstɪmz] [n. C] stepped piston/stepped pistons [stɛpt ˈpɪstən/stɛpt ˈpɪstənz] [n. C] suction manometer/suction manometers [ˈsʌkʃən məˈnɒmɪtə/ˈsʌkʃən məˈnɒmɪtəz] [n. C] suction pipeline/suction pipelines [ˈsʌkʃən ˈpaɪplaɪn/ˈsʌkʃən ˈpaɪplaɪnz] [n. C] suction probe/suction probes [ˈsʌkʃən prəʊb/ˈsʌkʃən prəʊbz] [n. C] suction pump/suction pumps [ˈsʌkʃən pʌmp/ˈsʌkʃən pʌmps] [n. C] suction valve/suction valves [ˈsʌkʃən vælv/dɪsˈʧɑːʤ vælvz] [n. C] threshold value/threshold values [ˈθrɛʃˌhəʊld ˈvæljuː/ˈθrɛʃˌhəʊld ˈvæljuːz] [n. C] treatment device /treatment devices [ˈtriːtmənt dɪˈvaɪs/ˈtriːtmənt dɪˈvaɪsɪz] [n. C] valve/valves [vælv/vælvz] [n. C] vane compressor/vane compressors [veɪn kəmˈprɛsə/veɪn kəmˈprɛsəz] [n. C] watchkeeping [ˈwɒtʃkiːpɪŋ] [n. U] gyrocompass
Udostępnij

Autor:
Eduexpert Sp. z o.o. / Instytut Technologii Eksploatacji, Eduexpert Sp. z o.o. / Instytut Technologii Eksploatacji