Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Dla zainteresowanych

Aby dowiedzieć się więcej na temat umowy społecznej, zapoznaj się z poniższymi materiałami:

Umowa społeczna

bg‑azure

Thomas Hobbes

W zależności od prezentowanej przez siebie wizji stanu natury wymienieni autorzy formułują trzy różne koncepcje umowy społecznej. Każdy z nich przedstawia też inne powody jej zawarcia.

RbvflTXHYPkuD
Quentin Massys, Bankier z żoną, 1514
Hobbes wykazuje, że w stanie natury, czyli stanie wojny każdego z każdym, nikt nie może być pewny zachowania swego majątku, zdrowia czy życia. Wszyscy stanowią dla siebie nawzajem zagrożenie. Jest to więc stan, w którym nikt nie pragnie długo się znajdować.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Człowiek jednak w odróżnieniu od zwierząt jest istotą rozumną i uświadamia sobie, że może się z innymi ludźmi porozumieć: może zawrzeć z nimi swego rodzaju umowę, w ramach której zrezygnuje z części swoich naturalnych uprawnień pod warunkiem, że inni ludzie też się ich w takim samym stopniu wyrzekną. Zasadę tę przedstawia Hobbes w formie jednego z praw natury:

Thomas Hobbes Lewiatan

[...] człowiek winien być gotów, jeśli inni są również gotowi, zrezygnować z tego uprawnienia do wszelkich rzeczy, jak dalece będzie to uważał za konieczne dla pokoju i dla obrony własnej; 
i winien zadowolić się taką miarą wolności w stosunku do innych ludzi, jaką gotów jest przyznać innym ludziom w stosunku do samego siebie.

um Źródło: Thomas Hobbes, Lewiatan, tłum. C. Znamierowski.
R1HpLaFsTeI7V1
Gustave Doré, Zniszczenie Lewiatana, 1865.
Hebr. leviathan ‘mityczne stworzenie, potwór morski’.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Umowa społeczna w ujęciu Hobbesa ma zatem chronić ludzi przed niepożądanymi konsekwencjami stanu natury. Charakterystyczna dla jego stanowiska jest koncepcja suwerenasuwerensuwerena, czyli władcy nazwanego LewiatanemlewiatanLewiatanem. Ktoś musi bowiem pilnować, czy umowa jest respektowana. W tym celu suweren zyskuje absolutną władzę: jego jednego nie obowiązuje umowa. 
Może ją łamać, żeby chronić obywateli. Ślad Hobbesowskiej teorii suwerena odnajdujemy dziś pod postacią immunitetu poselskiego i senatorskiegoimmunitet poselski i senatorskiimmunitetu poselskiego i senatorskiego, przywileju zakazującego pociągania parlamentarzystów do odpowiedzialności karnej w okresie sprawowania przez nich mandatu. W tym sensie posłowie lub senatorowie są ponad prawem.

bg‑azure

John Locke

Inną genezę umowy społecznej przedstawia John Locke. Stan natury jest jego zdaniem stanem względnie harmonijnym. Ludzie porzucają go wyłącznie ze względów praktycznych, a nie, jak u Hobbesa, ze strachu.

R97SMD19icaq1
Locke argumentuje, że dzięki wspólnocie politycznej człowiek może dużo skuteczniej realizować własną wolność i zaspokajać potrzebę przyjemności. Dzięki państwu skuteczniej także można przestrzegać prawa naturalnego. W myśl powstałej w ten sposób umowy społecznej zostaje wyłoniony rząd, który przejmuje część naturalnych uprawnień człowieka.
Źródło: Mateusz Kudła, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Władza w koncepcji Locke’a ma jednak charakter wyłącznie reprezentatywny, 
tj. występuje w interesach tych, którzy ją powołali. Nie ma też prawa wkraczać w ich sferę prywatną. O ile u Hobbesa Lewiatan, absolutny władca, jest jeden (Hobbes preferuje monarchię) i nieodwoływalny (chyba że w zdecydowany sposób naruszy wolność obywateli), o tyle rząd u Locke’a ma charakter zbiorowy i można go odwołać. Ponadto Locke, zgodnie z praktyką angielską, wyróżnia władzę ustawodawczą  
i wykonawczą. Podział ten ma przeciwdziałać nadużyciom rządzących. Koncepcję tę przejmie później Monteskiusz, formułując znaną nam dzisiaj z praktyki teorię trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

bg‑azure

Jean Jacques Rousseau

Jeszcze inną wizję umowy społecznej przedstawia Jean Jacques Rousseau
Twierdzi on mianowicie, że umowa społeczna ma przeciwdziałać szkodliwym konsekwencjom opuszczenia przez ludzkość stanu natury. Przyczyną zła w człowieku jest bowiem cywilizacja. Ponieważ do idyllicznego stanu natury nie można już powrócić, człowiekowi pozostaje jedynie rozwiązanie pośrednie, tj. przywrócenie elementów tego stanu w warunkach cywilizacji. Ma to sprawić umowa społeczna albo, jak ją nazywa Rousseau, „pakt społeczny”. Głównym problemem, jaki filozof tu dostrzega, jest to, jak pogodzić jednostkową wolność z koniecznością podporządkowania się władzy państwowej. Kwestię tę ujmuje w następujących słowach:

Jean-Jacques Rousseau Umowa społeczna

Znaleźć formę stowarzyszenia, która by broniła i chroniła całą wspólną siłą osobę i dobra każdego jej członka i dzięki której każdy, łącząc się ze wszystkimi, słuchałby jednak tylko siebie 
i pozostał równie wolny jak przedtem. Oto problem zasadniczy, który rozwiązuje umowa społeczna.

um1 Źródło: Jean-Jacques Rousseau, Umowa społeczna, tłum. A. Pieretiakowicz.
RvsPQaOjwPVDc
Do rozwiązania tego problemu przyczynia się też koncepcja woli powszechnej (inaczej: woli ludu), biorąca swój początek właśnie w pismach Rousseau. Wola powszechna to, według Rousseau, wola większości, która pokrywa się jednocześnie z głosem rozumu obecnym w każdym człowieku. Stąd jeżeli identyfikujemy się z wolą społeczeństwa, to nie wyrzekamy się przez to własnej woli.
Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Nasza wola jest częścią woli ludu. W taki to właśnie sposób zachowujemy wolność. Ostatecznie Rousseau ujmuje to następująco:

Jean-Jacques Rousseau Umowa społeczna

Każdy z nas z oddzielna oddaje swoją osobę i całą swoją moc [...] pod naczelne kierownictwo woli powszechnej i wszyscy my pospołu, jako ciało polityczne, przyjmujemy każdego członka jako część niepodzielną całości.

um2 Źródło: Jean-Jacques Rousseau, Umowa społeczna, tłum. j.w.

Wola ogółu ucieleśnia się w osobie Prawodawcy. Prawodawca, inspirowany wolą powszechną, uchwala prawa, a poszczególne jednostki winny się im bezwzględnie podporządkować. Dlaczego jednak trzeba zmuszać ludzi do respektowania zasad, które wynikają z woli powszechnej, zgodnej z ich własną wolą? Zdaniem Rousseau, ludzie pod wpływem namiętności odrzucają głos rozumu i przestają się kierować wolą ogółu. Stąd wolę tę trzeba im narzucić. „Trzeba zmuszać lud do wolności” – głosił. Koncepcja Rousseau inspirowała przywódców Rewolucji Francuskiej (jej wpływ widać w ustanowieniu dyktatury przez jakobinów), później także socjalistów i komunistów. W rzeczywistości PRL Rousseauwska wola ludu była „reprezentowana” przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą.

Już w tym punkcie rozwoju nowożytnej myśli politycznej widzimy, że odpowiedzi na pytanie o zachowanie wolności w rzeczywistości społecznej można szukać na dwóch przeciwstawnych sobie biegunach: jeden oznacza rozwiązania indywidualistyczne (HobbesLocke), drugi – wspólnotowe (Rousseau).

Słownik

demokracja
demokracja

(gr. dḗmos — lud, krátos — władza) rządy ludu, ubogich, rząd większości

immunitet poselski i senatorski
immunitet poselski i senatorski

nietykalność poselska i senatorska, przywilej posła i senatora polegający na zakazie zatrzymania i pociągania go do odpowiedzialności karnej bez zgody sejmu (senatu) w okresie sprawowania mandatu

lewiatan
lewiatan

(hebr. leviathan — wieloryb), symboliczna nazwa potwora morskiego

suweren
suweren

(fr. souverain, najwyższy), niezależny władca, zwłaszcza w średniowieczu