E-materiały do kształcenia zawodowego

Proces sortowania przesyłek i przygotowywanie ich do odprawy

EKA.08. Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo‑ekspedycyjnych – technik usług pocztowych i finansowych 421108

bg‑azure

Przewodnik dla nauczyciela

5

Spis treści:

 1. Cele i efekty kształceniaCele i efekty kształcenia

 2. Struktura e‑materiałuStruktura e‑materiału

 3. Wskazówki do wykorzystania e‑materiału w pracy dydaktycznej dla zawodu technik usług pocztowych i finansowychWskazówki do wykorzystania e‑materiału w pracy dydaktycznej dla zawodu technik usług pocztowych i finansowych

 4. Wymagania techniczneWymagania techniczne

1
bg‑azure

Cele i efekty kształcenia

Celem e‑materiału jest:

 • E‑materiał uwzględnia treści, które pozwolą na osiągnięcie, zgodnie z podstawą programową, celów kształcenia w zawodzie Technik usług pocztowych i finansowych 421108. Tematyka e‑materiału służy przygotowaniu absolwenta do profesjonalnego wykonywania zadań zawodowych.

E‑materiał przeznaczony jest dla kwalifikacji:
EKA.08 Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo‑ekspedycyjnych. Wspiera osiąganie wybranych efektów kształcenia z jednostki efektów kształcenia: EKA.08.6 Opracowywanie przesyłek.

Uczeń:
2) stosuje zasady dotyczące opracowywania przesyłek pocztowych, w tym kurierskich, w systemie automatycznym i ręcznym (przyjmowania, przechowywania, sortowania, wydawania adresatom),
3) przestrzega zasad bezpieczeństwa i terminów ekspediowania odsyłek oraz terminowości przebiegu przesyłek,
4) sporządza dokumenty, dotyczące opracowywania odsyłek.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2
bg‑azure

Struktura e‑materiału

Niniejszy e‑materiał składa się z trzech części: wprowadzenia, materiałów multimedialnych oraz obudowy dydaktycznej. Każda z nich zawiera powiązane tematycznie elementy składowe.

1. Wprowadzenie

Przedstawia podstawowe informacje o e‑materiale, które ułatwią użytkownikowi wstępne zapoznanie się z zawartością materiału: odniesienia do podstawy programowej, zakres tematyczny oraz opis budowy e‑materiału.

2. Materiały multimedialne

Zawierają różnego rodzaje multimedia, które ułatwiają uczącemu się przyswojenie wiedzy. Zasób „Proces sortowania przesyłek i przygotowywanie ich do odprawy” składa się z pięciu materiałów multimedialnych.

3. Obudowa dydaktyczna

 • Interaktywne materiały sprawdzająceDNCRd5GAvInteraktywne materiały sprawdzające - pozwalają zweryfikować poziom opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu procesu sortowania przesyłek i przygotowywania ich do odprawy.

 • Słownik pojęć dla e‑materiałuDNyYz7xLFSłownik pojęć dla e‑materiału zawiera objaśnienia specjalistycznego słownictwa występującego w całym materiale.

 • Przewodnik dla nauczycielaD3Og14udSPrzewodnik dla nauczyciela zawiera sugestie do wykorzystania e‑materiału w ramach pracy dydaktycznej.

 • Przewodnik dla uczącego sięDRCOwKsHPrzewodnik dla uczącego się zawiera wskazówki i instrukcje dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach samodzielnej nauki.

 • Netografia i bibliografiaDKcFUrfyDNetografia i bibliografia stanowi listę materiałów, na bazie których został opracowany e‑materiał.

 • Instrukcja użytkowaniaDgNzh4bbdInstrukcja użytkowania objaśnia działanie materiału oraz poszczególnych jego elementów.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3
bg‑azure

Wskazówki do wykorzystania w pracy dydaktycznej e‑materiału dla zawodu technik usług pocztowych i finansowych

bg‑gray1

E‑materiał stanowi nowoczesną pomoc dydaktyczną wspomagającą proces uczenia się. Pozwala uczniom na zapoznanie się z rodzajem i specyfiką prac wykonywanych w procesie sortowania przesyłek i przygotowywania ich do odprawy. Poniżej propozycje wykorzystania poszczególnych elementów zasobu w ramach lekcji, samodzielnej pracy ucznia, pracy w grupach i całego zespołu klasowego.

Praca uczniów podczas zajęć

 • Ebook - Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy – uczniowie poznają proces sortowania przesyłek, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa obrotu pocztowego, terminowości realizowanych usług, ochrony danych osobowych, ochrony danych osobowych, ochrony tajemnicy korespondencji, tajemnicy pocztowej oraz tajemnicy handlowej przedsiębiorstwa; nauczyciel może dokonać podziału na grupy – poszczególne grupy przygotowują np. wykazy obowiązujących aktów prawnych, będące podstawą omawianych zagadnień. Później warto, np. na kolejnej lekcji, przejrzeć z uczniami akty i omówić ich treść, sprawdzi się np. metoda słów‑kluczy, uczniowie wypisują z każdego aktu najważniejsze informacje (krótko, uczniowie mają orientować się w temacie i umieć wyszukiwać informacje). Nauczyciel proponuje pracę metodą stacji, uczniowie scharakteryzują na pierwszej stacji zasady BHP podczas sortowania, na drugiej wypiszą 2‑3 informacje nt. bezpieczeństwa obrotu pocztowego itd. Z każdej stacji przygotują krótką notatkę (praca samodzielna lub w parach/grupach). Następnie notatki te zostaną zebrane w całość i powstanie z nich wspólna notatka, zapisana na tablicy interaktywnej lub tradycyjnej i przesłana do wszystkich. Posłuży ona np. jako powtórka przed sprawdzianem czy egzaminem.

 • Animacja - Sortowanie przesyłek w 3D – uczniowie zapoznają się z wnętrzem obiektów WER, wyposażeniem poszczególnych hal, stanowisk pracy, w których przebiega proces sortowania i opracowywania przesyłek, mają możliwość zapoznania się z pracą maszyn i urządzeń (animacja pokazuje rzeczywiste warunki pracy); nauczyciel uzupełnia oglądane obrazy komentarzem i odpowiada na pytania. Po obejrzeniu animacji uczniowie, podzieleni zostają na grupy i opisują np. budowę węzła pocztowego. Każda grupa otrzymuje inne zadanie (zadania są losowane, aby zadanie było bardziej atrakcyjne). Później grupy odczytują swoje notatki, a reszta musi odgadnąć, o jakim elemencie wnętrza WER mowa. Zadanie sprawdzi się jako podsumowanie wiadomości z lekcji.

 • Infografika - Sortowanie przesyłek – uczniowie zapoznają się kolejno z wybranymi tematami procesu sortowania i opracowywania przesyłek; nauczyciel może podzielić uczniów na grupy; uczniowie spróbują scharakteryzować poszczególne etapy opracowywania, tj. przyjmowanie przesyłek, sortowanie automatyczne, sortowanie ręczne, transport wewnętrzny przesyłek, przygotowanie do ekspediowania, ekspediowanie itp. Na podstawie charakterystyk zostaje narysowana na dużej kartce (w formie plakatu) oś, na której cała klasa wspólnie zaznacza kolejne etapy procesu sortowania i opracowywania. Taki plakat stanie się, na czas omawiania tego bloku lekcji, elementem wystroju klasy.

 • Dokumentacja interaktywna – Dokumentacja obowiązująca w procesie przyjmowania przesyłek i przygotowywanie ich do odprawy – uczniowie zapoznają się z prawidłowo wypełnionymi dokumentami obowiązującymi w procesie sortowania przesyłek i przygotowywania ich do odprawy, zadają pytania i przygotowują się do samodzielnego wypełnienia dokumentów na podstawie prezentowanych wzorów; nauczyciel przed przystąpieniem uczniów do pracy omawia z nimi wypełnione dokumenty i odpowiada na zadawane pytania. Uczniowie wcielają się w rolę (metoda dramowa), każdy kolejno odgrywa rolę specjalisty, który zajmuje się przesyłkami i szkoli nowego pracownika. Podczas szkolenia pokazuje, jak wypełnić dokumenty, może też szerzej opowiedzieć o samej pracy (wtedy uczeń odwołuje się także do wiedzy z e‑booka).

 • Galeria zdjęć – Maszyny, narzędzia stosowane w procesie sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy - uczniowie zapoznają się z galerią zdjęć przedstawiających narzędzia, elementy maszyn i urządzeń, maszyny stosowane w zawodzie, stanowiska pracy, procesy technologiczne itp.; nauczyciel przekazuje uczniom dodatkowe informacje dot. prezentowanych fotografii, dokonuje wyboru zdjęć, ich powiększania, powtarzania, zmiany kolejności prezentacji itp., w zależności od potrzeb i tempa przyswajania informacji. Uczniowie na podstawie prezentowanych zdjęć przygotowują np. opis maszyn i urządzeń znajdujących się w poszczególnych halach w WER. Każdy opis powinien stanowić notatkę graficzną (prosty szkic maszyny czy narzędzia) plus 4‑5 sformułowań kluczowych na tego temat.

 • Nowe technologie pozwalają na wykorzystanie różnych źródeł informacji, możliwość pracy w grupach i praktykę dzielenia się wiedzą, konsultacje między uczniami, kształtowanie kompetencji interpersonalnych i społecznych. Ważnym elementem jest angażowanie uczniów do współprowadzenia zajęć, przygotowywanie np. krótkich opracowań czy własnych komentarzy do prezentowanych treści. Po prezentacji np. [Animacji - Sortowanie przesyłek w 2D/3D](http://Animacji - Sortowanie przesylek w 2D/3D) uczniowie otrzymują polecenie: opisz drogę przesyłki pocztowej od nadawcy do adresata z uwzględnieniem wszystkich miejsc opracowywania.

 • Kolejnym istotnym elementem pracy w ramach lekcji jest organizowanie pracy w grupach. Takie wspólne działanie wspiera rozwój kluczowych umiejętności: komunikacji, pracy zespołowej, negocjacji oraz uczy przywództwa. Podczas pracy w grupie uczący się pracują razem, dzielą się swoimi pomysłami, wiedzą, a także ustalają wspólne rozumienie zagadnień, będących przedmiotem kształcenia. Uczą się zatem nie tylko od nauczyciela, ale także od siebie nawzajem. Praca uczniów znajdujących się w grupie powinna być oceniana indywidualnie — każda z osób ponosi odpowiedzialność za swoje dokonania w ramach oceny działań grupy. Np. na podstawie [Ebooka - Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy](http://Ebooka - Proces sortowania przesylek i przygotowanie ich do odprawy) poszczególne grupy przygotowują szczegółowe zakresy czynności wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w różnych Strefach WER. Każda grupa przygotowuje inną Strefę.

Praca uczniów poza zajęciami

E‑materiał ułatwia nauczycielowi prowadzenie zajęć dydaktycznych metodą lekcji odwróconej (flipped classroom). Prezentowane materiały multimedialne pozwalają uczniom pracować we własnym zakresie i we własnym tempie przeglądać materiał oraz skupiać się na tym, czego nie rozumieją, Oznacza to, że uczniowie przychodzą na lekcje przygotowani do twórczej współpracy z nauczycielem i innymi uczniami. Nauczyciel może prowadzić na zajęciach dyskusję lub nadzorować pracę w grupach, tak by uczniowie wykorzystali to, czego nauczyli się np. podczas oglądania filmu. Warto przeprowadzić dyskusję dotyczącą sortowania przesyłek, nauczyciel wymienia jeden z procesów, a uczniowie opisują jego rolę i mówią, kiedy się on odbywa. Następnie losujemy jednego z uczniów, który musi nazwać kolejny proces (reszta klasy opisuje) lub opisać (reszta klasy podaje nazwę procesu), w zależności od tego, co dla ucznia będzie ciekawsze. Później losujemy kolejnego uczestnika itd. W ten sposób omawiamy też zagadnienie opracowywania przesyłek. Warto też pracować w grupie, każda drużyna otrzymuje do opracowania jeden dokument sporządzany podczas przyjmowania przesyłek. Nie podpisuje go, przekazuje grupie obok, a ta musi dopisać nazwę, w ten sposób można też pracować z materiałem o sortowaniu i opracowywaniu przesyłek. Metoda lekcji odwróconej połączona zostanie z opisanymi wyżej aktywnościami, czyli dramą, metodą stacji, tworzeniem notatki wizualnej oraz osi przedstawiającej kolejne kroki podczas sortowania.

Praca indywidualna

Uczniowie samodzielnie zapoznają się z treściami infografiki  - Sortowanie przesyłek. Zadaniem każdego z nich jest opracowanie wzorcowego przydziału wykonywanych prac przez pracownika zatrudnionego np. w sortowni paczek w Wydziale Ekspedycyjno‑Rozdzielczym. To zadanie przygotuje uczniów do lekcji planowanej do realizacji metodą dramy. Po wykonaniu opracowania przez każdego ucznia, nauczyciel zbiera je i tworzy na ich podstawie portfolio. Będzie ono podsumowaniem i powtórzeniem materiału, bardzo przydatnym na lekcji dramowej.

Praca w grupach

Uczniowie zapoznają się w grupach z treściami Ebooka - Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy. Każda z grup ma przydzielony jeden temat do rozszerzonego opracowania, np. „kolejność wykonywanych prac przy opracowywaniu przesyłek listowych, w tym opracowywanie ręczne”. Następnie grupy odczytują swoje notatki na głos, pozostałe odgadują, o jakim temacie mowa (tematy nie padają kolejno z e‑booka).

Indywidualizacja pracy z uczniami

E‑materiał ułatwia samodzielną pracę ucznia oraz indywidualizację procesu dydaktycznego. Nauczyciel, prowadząc zajęcia, powinien stosować różnorodne metody pracy, np. w przypadku uczniów zdolnych unikać metod podających. W czasie zajęć dydaktycznych nauczyciel powinien umożliwiać uczniom pracę indywidualną, zespołową, grupową, przy czym należy unikać w nadmiernym wymiarze pracy zbiorowej. E‑materiał ułatwia zindywidualizowanie procesu dydaktycznego, co jest szczególnie istotne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczniowie, którzy szybko przyswoili materiał mogą, w ramach tutoringu rówieśniczego, wykonać wspólne z uczniami, którzy materiał opanowują wolniej plakat, na którym zawrą najważniejsze informacje na temat procesu sortowania przesyłek. Uczniowie szybciej pracujący podadzą słowa kluczowe oraz wskażą, gdzie szukać ich definicji. Ci, którzy pracują wolnej skorzystają z podpowiedzi i na ich podstawie opracują swoje zagadnienia. E‑materiał może ułatwić dostęp do informacji oraz zlikwidować niektóre bariery społeczne lub komunikacyjne. Uczniowie wolniej opanowujący materiał także świetnie poradzą sobie z materiałem, dzięki temu, że opis sortowania przesyłek jest bardzo jasny i klarowny. Sprawdzi się tutaj także e‑book, do którego można wracać przy omawianiu innych materiałów, tzn. e‑book może być cały czas otwarty w tle jako pomoc w zrozumieniu zagadnień z innych materiałów.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4
bg‑azure

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych zasobów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

R14gfbLPyszje
(Uzupełnij).