E-materiały do kształcenia zawodowego

Budowa narządu wzroku oraz fizjologia i patologia oka, wady wzroku

MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych - Technik optyk 325302

bg‑blue

Przewodnik dla nauczyciela

5

Spis treści

1

Cele i efekty kształcenia

E‑materiał uwzględnia treści, które pozwolą na osiągnięcie, zgodnie z podstawą programową, celów kształcenia w zawodzie Technik optyk 325302. Tematyka e‑materiału służy przygotowaniu absolwenta do profesjonalnego wykonywania zadań zawodowych.

E‑materiał przeznaczony dla kwalifikacji MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych wyodrębnionej w zawodzie Technik optyk 325302.

Cele kształcenia

Wspiera osiąganie celów kształcenia określonych dla kwalifikacji MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych:

 • wykonywania pomiarów w optyce okularowej,

 • udzielania informacji w zakresie posługiwania się pomocami wzrokowymi,

 • wykonywania i naprawy pomocy wzrokowych.

Efekty kształcenia

MEP.03.3. Rozróżnianie wad wzroku i sposobów ich korekcji

Uczeń:
1) charakteryzuje budowę narządu wzroku,
2) rozróżnia oko miarowe i niemiarowe oraz wady wzroku,
3) rozpoznaje stopnie widzenia obuocznego,
4) prezentuje sposoby korekcji wad wzroku.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

Struktura e‑materiału

1. WprowadzenieDO2gjx7nFWprowadzenie

Przedstawia podstawowe informacje o e‑materiale, które ułatwią użytkownikowi wstępne zapoznanie się z zawartością materiału: odniesienia do podstawy programowej, zakres tematyczny oraz opis budowy e‑materiału.

2. Materiały multimedialne

Zawierają różnego rodzaju multimedia, które ułatwiają uczącemu się przyswojenie wiedzy. E‑materiał „Budowa narządu wzroku oraz fizjologia i patologia oka, wady wzroku” składa się z trzech materiałów multimedialnych:

 • Film edukacyjny Anatomia układu wzroku człowiekaD19d5hvYDFilm edukacyjny Anatomia układu wzroku człowieka przedstawia budowę narządu wzroku i jego poszczególnych elementów, typowe wady wzorku wraz z metodami korekcji oraz choroby oczu. Poruszona jest również w filmie sugerowana profilaktyka zapobiegająca wadom i chorobom oczu.

 • Atlas interaktywny Atlas anatomii, patofizjologii okaDy7ob9x5zAtlas interaktywny Atlas anatomii, patofizjologii oka prezentuje informacje na temat narządu wzroku, budowy oka, najczęściej występujących chorób i dysfunkcji oczu wraz z metodami korekcji tych wad oraz informacje na temat stosowanej profilaktyki.

 • Gra edukacyjna Narząd wzroku - budowa, funkcje, patologie i wadyDViQMm8LqGra edukacyjna Narząd wzroku - budowa, funkcje, patologie i wady to multimedium, które pozwoli na zdobywanie oraz rozwijanie wiedzy z zakresu budowy narządu wzroku, jego wad oraz fizjologii i patologii oka.

3. Obudowa dydaktyczna

 • Interaktywne materiały sprawdzająceDvP97QH6PInteraktywne materiały sprawdzające pozwalają zweryfikować poziom opanowania wiedzy i umiejętności zawartych w e‑materiale.

 • Słownik pojęć dla e‑materiałuDtV61tnmbSłownik pojęć dla e‑materiału zawiera objaśnienia specjalistycznego słownictwa występującego w całym materiale.

 • Przewodnik dla nauczycielaDVRfupLIHPrzewodnik dla nauczyciela zawiera sugestie do wykorzystania e‑materiału w ramach pracy dydaktycznej.

 • Przewodnik dla uczącego sięD1EG1JmlbPrzewodnik dla uczącego się zawiera wskazówki i instrukcje dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach samodzielnej nauki.

 • Netografia i bibliografiaDKfiYAVlCNetografia i bibliografia stanowi listę materiałów, na bazie których został opracowany e‑materiał.

 • Instrukcja użytkowaniaDkLwcvnItInstrukcja użytkowania objaśnia działanie e‑materiału oraz poszczególnych jego elementów.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

Wskazówki do wykorzystania w pracy dydaktycznej e‑materiału dla zawodu Technik optyk 325302

Praca uczniów podczas zajęć

E‑materiał stanowi nowoczesną pomoc dydaktyczną wspomagającą proces kształcenia zawodowego. Ułatwi on uczniom zapoznanie się oraz zapamiętanie pojęć związanych z anatomią oka, typowymi wadami wzroku oraz chorobami oczu wraz z zalecaną profilaktyką.

Praca na lekcji zakłada aktywną postawę zarówno nauczyciela, jak i uczniów. Ważne jest, aby pracować nad jednym materiałem na różne sposoby i za pomocą różnych technik, co ma na celu jak najlepsze utrwalenie wiadomości.

Poniżej znajdują się propozycje wykorzystania poszczególnych multimediów w ramach lekcji, w samodzielnej pracy ucznia, pracy w grupach i pracy całego zespołu klasowego.

Praca uczniów w grupach i w zespole klasowym
Film edukacyjny „Anatomia układu wzroku człowieka”
 • Nauczyciel prezentuje uczniom na lekcji film edukacyjny.

 • Po odtworzeniu filmu prosi uczniów o sporządzenie notatki na temat budowy oka, możliwych wad, chorób oka i sposobów leczenia. Zadaniem uczniów jest oglądanie i zapamiętywanie jak największej ilości informacji.

 • Po zakończeniu seansu uczniowie są dzieleni na grupy. Każda z nich losuje inny podtemat związany z anatomią układu wzroku człowieka: rola narządu wzroku, budowa oka, wady wzroku, choroby gałki ocznej.

 • Zadaniem grup jest przygotowanie i omówienie wylosowanego podtematu na forum klasy w możliwie jak najbardziej szczegółowy i wyczerpujący sposób.

 • Nauczyciel informuje każdą z grup, na co będzie zwracać uwagę podczas prezentacji zagadnień oraz odpowiada na ewentualne pytania uczniów. Ponadto zachęca uczniów do jak najlepszego opisania zagadnień, informując, że oceni ich wysiłki.

 • Uczniowie podczas zajęć prezentują efekty swojej pracy.

 • Po zakończonej prezentacji nauczyciel prowadzi z uczniami otwartą dyskusję, poprzez zadawanie im pytań, która ma na celu uporządkowanie i utrwalenie wiedzy na temat budowy, roli i chorób narządu wzroku. Udziela także komentarza do nieprawidłowych wypowiedzi ucznia.

 • Nauczyciel może ocenić zaprezentowane prace poprzez ustne wyróżnienie grup, ocenę opisową dla każdej z osób lub ocenę za aktywność na lekcji.

Atlas interaktywny „Atlas anatomii, patofizjologii oka”

• Nauczyciel pokazuje uczniom na zajęciach atlas interaktywny, który jest uzupełnieniem informacji zawartych w filmie edukacyjnym, przedstawia szczegółowy opis budowy oka wraz z informacjami o najczęściej występujących wadach i patologiach oczu.

• W trakcie przeglądania atlasu pozwala uczniom zadawać pytania i udziela na nie odpowiedzi.

• Nauczyciel uprzedza, że zaprezentowane w atlasie informacje będą potrzebne do wykonania ćwiczenia.

• Po zakończonej prezentacji nauczyciel dzieli uczniów na 5 grup, rozdaje im małe kartki i długopisy. Następnie każda z grup ma za zadanie napisać 6 pytań, które posłużą do stworzenia gry edukacyjnej polegającej na rozwiązywaniu zagadek dotyczących budowy oka, chorób oczu i sposobów dbania o wzrok. Pytania powinny być proste, wymagające udzielenia konkretnej odpowiedzi.

• Po zakończeniu pracy grupy oddają kartki z pytaniami nauczycielowi, który selekcjonuje je – odkłada kartki z powtarzającymi się pytaniami,  wkłada do kapelusza pozostałe.

• Grupy mają możliwość zagrania w grę. Przedstawiciele każdej grupy losują kartki z pytaniami z kapelusza; zadaniem uczniów jest udzielenie na nie odpowiedzi. Nauczyciel koryguje ewentualne błędne odpowiedzi.

• Członkowie grupy, która udzieli najwięcej prawidłowych odpowiedzi, mogą zostać nagrodzeni przez nauczyciela ocenami lub pochwałami.

Gra edukacyjna „Narząd wzroku – budowa, funkcje, patologie i wady”
 • Wykorzystanie gry edukacyjnej jest doskonałym sposobem na przeprowadzenie lekcji powtórzeniowej.

 • Uczniowie podczas lekcji logują się za pomocą telefonów komórkowych na platformie Microsoft Teams i zostają podzieleni przez nauczyciela na kilka zespołów.

 • Każda z grup otrzymuje dostęp do gry pt. „Narząd wzroku – budowa, funkcje, patologie i wady”.

 • Nauczyciel informuje grupy, że zadaniem każdej z nich będzie zagranie w grę poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania. Prowadzący zajęcia uprzedza, że za każdą poprawną odpowiedź naliczane będą punkty dodatnie, a za złą odpowiedź – punkty ujemne. Wygra ta grupa uczniów, która uzyska największą liczbę punktów. Czas przewidziany na grę to maksymalnie 30 minut.

 • Po upływie trzydziestu minut grupy chwalą się rezultatami swojej pracy.

 • Następnie uczniowie rozmawiają z nauczycielem o trudnościach, jakie napotkali  podczas odpowiadania na pytania.

 • Na zakończenie zajęć prowadzący chwali uczniów za zaangażowanie w zajęcia i nagradza najlepszą grupę w dowolny sposób (ocena opisowa lub wpis oceny do dziennika).

Interaktywne materiały sprawdzające
 • Nauczyciel wyświetla interaktywne materiały sprawdzające podczas zajęć i zachęca uczniów do wspólnego rozwiązywania zadań.

 • Aby zmotywować uczniów do udziału we wspólnym rozwiązywaniu zadań, nauczyciel może zaproponować ocenianie poprawnych odpowiedzi.

 • Nauczyciel daje szansę na udzielenie odpowiedzi każdemu uczniowi.

 • Uczniowie mogą korzystać z pomocy dydaktycznych.

 • W przypadku problemów z rozwiązaniem zadań – nauczyciel udziela pomocy w zrozumieniu zagadnień i naprowadza na poprawną odpowiedź.

 • Nauczyciel, po uzyskaniu prawidłowych rozwiązań, wyjaśnia każde z nich, aby pomóc w ich zrozumieniu uczniom, którzy nie znają na nie odpowiedzi.

Słownik pojęć dla e- materiału
 • Nauczyciel drukuje 21 haseł wraz z ich omówieniem zawartych w słowniku pojęć dla e‑materiału, ale w taki sposób, aby oddzielić hasła od definicji.

 • Uczniowie zostają podzieleni na lekcji na 7 grup, z których każda otrzymuje trzy hasła i trzy definicje.

 • Zadaniem każdej grupy jest przyporządkowanie hasła do odpowiadającej mu definicji. Czas wykonania zadania to 5 minut.

 • Ćwiczenie jest doskonałym uzupełnieniem pracy uczniów na lekcji i pozwala utrwalić zdobytą wiedzę.

Indywidualna praca uczniów podczas zajęć

Film edukacyjny „Anatomia układu wzroku człowieka”

• Przed wyświetleniem filmu edukacyjnego nauczyciel przedstawia uczniom zagadnienia, które zostaną w nim poruszone i informuje, że po jego obejrzeniu każdy uczeń otrzyma jedno z nich.

• Zadaniem każdego z uczniów jest stworzenie krótkiej prezentacji, przygotowanej na komputerze z użyciem programu Power Point, związanej z przydzielonym mu zagadnieniem poruszonym w filmie i uzupełnieniem ich o informacje znalezione w Internecie.

• Nauczyciel informuje uczniów o wytycznych dotyczących prezentacji oraz odpowiada na ewentualne pytania.

• Nauczyciel zachęca uczniów do przedstawienia swoich prezentacji podczas zajęć, proponując ocenę za wykonane zadanie. Po każdej prezentacji komentuje, wskazując jej ciekawe aspekty oraz nieścisłości.

• Uczniowie prezentują swoje prace podczas zajęć.

• Po zakończeniu prezentacji wybranych prac nauczyciel prowadzi z uczniami otwartą dyskusję poprzez zadawanie im pytań, która ma na celu uporządkowanie i utrwalenie wiedzy na temat anatomii układu wzroku człowieka. Udziela także komentarza do nieprawidłowych wypowiedzi ucznia.

• Na zakończenie cyklu edukacyjnego nauczyciel ocenia zaprezentowane prace.

Atlas interaktywny „Atlas anatomii, patofizjologii oka”

• Nauczyciel wyświetla uczniom na lekcji atlas interaktywny przedstawiający anatomię i patofizjologię oka. Podczas prezentowania atlasu rozwija najważniejsze kwestie, pozwala też uczniom zadawać pytania i udziela na nie odpowiedzi.

• Zadaniem uczniów jest oglądanie i zapamiętywanie jak największej ilości informacji.

• Po obejrzeniu atlasu uczniowie otrzymują pytania na spostrzegawczość związane z obejrzanym materiałem. Przykładowe pytania mogłyby być następujące: „Jaką funkcję pełnią rzęsy i powieki?”, „Jak działa gruczoł łzowy?”, „Od czego zależy kolor tęczówki?”, „Na czym polega astygmatyzm?”, „Po czym rozpoznać zaćmę u pacjenta?”. Odpowiedzi notują na kartce.

• Po zakończeniu sesji pytań nauczyciel dopytuje uczniów o poprawne odpowiedzi na te pytania. Potwierdza lub podaje poprawne odpowiedzi, uzasadniając je materiałami z atlasu interaktywnego.

• W trakcie udzielania poprawnych odpowiedzi na pytania uczniowie samodzielnie sporządzają notatkę z tego zadania.

• Nauczyciel prosi wybranych uczniów o odczytanie notatki.

Gra edukacyjna „Narząd wzroku – budowa, funkcje, patologie i wady”
 • Wykorzystanie gry edukacyjnej jest doskonałym sposobem na przeprowadzenie lekcji powtórzeniowej.

 • Na początku zajęć nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie najważniejszych zagadnień związanych z budową, patologią oraz wadami narządu wzroku. Pozwala wypowiedzieć się aktywnym uczniom.

 • Po omówieniu zagadnień nauczyciel prosi uczniów o rozwiązanie gry edukacyjnej poświęconej narządowi wzroku.

 • Uczniowie podczas lekcji logują się za pomocą komputerów na platformie Microsoft Teams i uzyskują dostęp do gry pt. „Narząd wzroku – budowa, funkcje, patologie i wady”.

 • Prowadzący zajęcia uprzedza, że za każdą poprawną odpowiedź ucznia naliczane będą punkty dodatnie, a za złą odpowiedź  – punkty ujemne. Im więcej punktów uzyska uczeń, tym lepiej. Czas zagrania w grę to maksymalnie 30 minut.

 • Po upływie trzydziestu minut uczniowie chwalą się rezultatami swojej pracy.

 • Następnie uczniowie rozmawiają z nauczycielem o trudnościach podczas odpowiadania na pytania.

 • Na zakończenie zajęć prowadzący chwali uczniów za zaangażowanie w zajęcia.

Interaktywne materiały sprawdzające
 • Nauczyciel wyświetla interaktywne materiały sprawdzające podczas zajęć.

 • Uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania.

 • Nauczyciel daje szansę na udzielenie prawidłowych odpowiedzi każdemu uczniowi, wyznacza też odpowiednią ilość czasu na ich wykonanie.

 • W przypadku problemów z rozwiązaniem zadań – nauczyciel udziela pomocy w zrozumieniu zagadnień i naprowadza na poprawną odpowiedź.

 • Po uzyskaniu prawidłowych rozwiązań nauczyciel wyjaśnia każde z nich, aby pomóc w ich zrozumieniu uczniom, którzy nie znają na nie odpowiedzi.

 • Prawidłowo rozwiązane zadania mogą być wyświetlane przez nauczyciela, na przykład na tablicy interaktywnej.

Słownik pojęć dla e‑materiału

• Nauczyciel wyświetla uczniom słownik pojęć dla e‑materiału, zwracając uwagę na strukturę opracowanych w nim haseł.

• Uczniowie mają za zadanie stworzenie trzech dowolnych haseł encyklopedycznych dotyczących anatomii narządu wzroku, wad wzroku i chorób oka. Wybrane przez nich hasła nie mogą pokrywać się z już zawartymi w słowniku pojęć.

• Tworzenie haseł odbywa się w OneNote, przy użyciu komputerów, co umożliwia uczniom dołączanie do tekstu materiałów multimedialnych, np. zdjęć lub filmów.

• Każdy uczeń ma 35 minut na stworzenie swoich haseł słownikowych.

• W trakcie wykonywania zadania nauczyciel kontroluje pracę uczniów i udziela im wskazówek w razie ewentualnych problemów.

• Końcowym etapem lekcji jest wyświetlenie klasie efektów pracy poszczególnych osób i omówienie ich pod kątem poprawności merytorycznej.

Praca uczniów poza zajęciami

E‑materiał ułatwia nauczycielowi prowadzenie zajęć dydaktycznych metodą lekcji odwróconej (flipped classroom). Wskazane jest, aby uczniowie przyswoili sobie informacje z atlasu interaktywnego oraz obejrzeli film edukacyjny. Dzięki temu podczas zajęć lekcyjnych łatwiej będzie im posługiwać się słownictwem specjalistycznym.

Wykorzystując e‑materiał, nauczyciel na wcześniejszych zajęciach zadaje uczniom zadania dotyczące dwóch materiałów multimedialnych z e‑materiału. Jedno zadanie wymaga samodzielnej pracy, drugie – pracy w utworzonych wcześniej zespołach.

Praca indywidualna
 • Zadaniem każdego ucznia jest zapoznanie się ze wszystkimi informacjami zawartymi w e‑materiale.

 • Uczniowie zostają poproszeni przez nauczyciela o wykonanie testu zawartego w interaktywnych materiałach sprawdzających.  Dzięki temu uczeń dowie się, jaki jest jego poziom przyswojenia wiedzy zawartej w e‑materiale.

Praca w grupach

• Nauczyciel dzieli uczniów na 3 grupy i każdej z nich przydziela określony temat: budowa oka, wady wzroku lub choroby oczu.

• Zadaniem grup uczniów jest przygotowanie prezentacji multimedialnych w programie Power Point z wykorzystaniem pozyskanych przed zajęciami informacji. W prezentacji powinny znaleźć się zdjęcia a także informacje teoretyczne.

• Uczniowie mogą korzystać z materiałów dydaktycznych oraz czerpać informacje z innych źródeł informacji.

• Prezentacje są przedstawiane na zajęciach i omawiane przez grupy uczniów.

• Nauczyciel uzupełnia informacje, tłumaczy i wspiera uczących się.

• W przypadku pytań – nauczyciel udziela odpowiedzi i pomaga lepiej zrozumieć dane zagadnienie.

• Na podstawie wykonanych prac grupy są odpowiednio oceniane.

• Uczniowie notują pozyskane informacje.

Wykorzystanie materiału multimedialnego do indywidualizacji pracy z uczącymi się

E‑materiał ułatwia zindywidualizowanie procesu dydaktycznego, co jest szczególnie istotne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ułatwia dostęp do informacji oraz likwiduje niektóre bariery społeczne i komunikacyjne oraz zapewnia wyrównywanie szans.

Przy pracy samodzielnej nauczyciel może przydzielać zróżnicowane zadania/prace/ zagadnienia uczniom. Różnicowanie może polegać na poziomie trudności pojęcia do wyjaśnienia lub też zakresu, który dany uczeń w tym samym czasie ma opracować. Dodatkowym elementem indywidualizacji może być poproszenie uczniów, którzy wykonują zadania szybciej, o wzbogacenie swoich opracowań o wiadomości w Internecie. Może to być na przykład zbudowanie dodatkowej netografii i dołożenie jej do już zawartej w materiałach. Dodatkowe zadania, które mogą pojawić się przy pracy z tymi e‑materiałami, to na przykład przygotowanie przez uczniów zdolnych fiszek dotyczących budowy narządu wzroku, chorób oczu itp. lub samodzielne opracowanie elektronicznego testu dotyczącego anatomii narządu wzroku.

Przy pracy w grupie nauczyciel powinien zwracać uwagę na role, jakie pełnią w niej uczniowie i komponować zespoły w sposób umożliwiający znalezienie się w nich osób o różnym sposobie pracy, charakterze, poziomie przyswajania wiedzy. W swojej pracy powinien zwrócić uwagę na to, jak wykorzystać metodę tutoringu rówieśniczego. Do grupy może przydzielić uczniów z większą wiedzą lub/i poziomem kompetencji społecznych i takiego, który może mieć trudności z wykonywaniem obowiązków. Uczniowie z mniejszą wiedzą, ale wspierani przez uczniów zdolnych, będą łatwiej się uczyć. Z kolei uczniowie zdolni, ucząc innych, będą powtarzali i utrwalali zdobytą wiedzę oraz rozwiązywali problemy związane ze sposobami wytłumaczenia materiału uczniom, którzy sobie z tym nie radzą.

Wykorzystanie materiału multimedialnego do pracy z uczącymi się o specjalnych potrzebach edukacyjnych

E‑materiał ułatwia zindywidualizowanie procesu dydaktycznego, co jest szczególnie istotne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki niemy dostęp do informacji jest ułatwiony, a pewne bariery społeczne i komunikacyjne zlikwidowane, co zapewnia wyrównywanie szans. Ważnym elementem przy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych przy użyciu e‑materiału jest rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia i dopasowanie treści oraz formy materiału do możliwości psychofizycznych uczniów. Oznacza to w praktyce „prowadzenie” ucznia przez materiał poprzez zadawanie dodatkowych pytań i udzielanie szczegółowych odpowiedzi lub w przypadku uczniów zdolnych – pozostawienie większej swobody.

Ważnym aspektem pracy z materiałem będzie także przydzielanie zadań do pracy w małych grupach (parach), w których jedna osoba radzi sobie z opanowaniem materiału dobrze, ale dodatkowa rolą tego ucznia będzie wsparcie osoby, która potrzebuje dodatkowych wyjaśnień. W szczególnych przypadkach może taka osoba potrzebować wsparcia nauczyciela wspierającego, a jego samodzielne zadania mogą obejmować proste polecenia. Odtwarzanie każdego e materiału jest możliwe również w trybie dostępności, który zawiera alternatywne wersje materiałów dostępne dla użytkowników z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Pozwala to na zlikwidowanie niektórych barier społecznych i komunikacyjnych, a także umożliwia wyrównywanie szans w procesie nauczania oraz uczenia się. Nauczyciel może dostosować pracę z każdym zasobem do indywidualnych potrzeb uczniów. Uczniowie słabosłyszący mogą skorzystać z napisów do filmu. Uczniom z zaburzeniami przetwarzania słuchowego i/lub dysleksją należy dać więcej czasu na wykonanie zadań, zwłaszcza pisemnych; nauczyciel powinien formułować jasne, krótkie polecenia i często je powtarzać; może je również sformułować w formie pisemnej i dać uczniom jako check listę do oznaczenia. Uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu powinni mieć jasno określone zadania i przydzielone obowiązki, tak aby czuli się potrzebni i odpowiedzialni. Należy zadbać o to, aby uczniowie z dysleksją, zaburzeniami zachowania oraz uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mieli więcej czasu na wykonanie zadań. Osoby, które mają problem z wystąpieniami publicznymi, nie powinny być zmuszane do przedstawiania scenek.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych materiałów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

R17OnkboKW2XM
(Uzupełnij).