Najstarsze źródła dotyczące dziejów Polski

Autor: Grzegorz Samotiuk

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Wincenty Kadłubek Kronika Polska, dostępny online biblioteka.kijowski.pl.
  • Źródło: Kosmasa, Kronika Czechów, przetłumaczyła i komentarze opracowała Maria Wojciechowska, Warszawa 1968, dostępny online biblioteka.kijowski.pl.
  • Cytat za: Państwo Mieszka I według relacji Ibrahima ibn Jakuba [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Słowiańszczyzna pogańska i wczesnofeudalna państwa słowiańskiego, oprac. Waleria Dziurla. Warszawa 1959, str. 31.
  • Źródło: „Kronika Thietmara, tłum. Marian Zygmunt Jedlicki, Kraków 2005.
  • Źródło: Nestor, Powieść minionych lat, tłum. F. Sielicki, Wrocław–Warszawa–Kraków 1999, s. 6.
  • Cytat za: Żywot św. Metodego znany też jako Legenda Panońska, przeł. August Bielowski, Wydawnictwo Armoryka 2013.
  • Źródło: Thietmar, Kronika, tłum. M.Z. Jedlicki, Poznań 1953.
  • Źródło: Gall Anonim, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, Wrocław 1996.
  • Źródło: Jerzy Wyrozumski, Historia Polski do roku 1505, Warszawa 1988, s. 13.
  • Źródło: Piotr Pękalski, Żywoty świętych patronów polskich, Kraków 1862.