Odpowiednie dać rzeczy słowo! – Norwidowska koncepcja poezji

Tekst: Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Norwid Cyprian, Ogólniki, [w:] tegoż, Vade-mecum, oprac. J. Fert, Wrocław 2003.
 • wybór Cyprian Norwid, Pisma wszystkie, tom 8: Listy 1839-1861, wybór, wstęp i uwagi krytyczne J. W. Gomulicki, Warszawa 1971, s. 109.
 • Leociak Jacek, Od aktów mowy do aktów moralnych, [w:] Studia nad językiem Norwida, red. J. Chojak, J. Puzynina, Warszawa 1990.
 • Norwid Cyprian, List do Bronisława Zaleskiego z listopada 1867 roku, [w:] Pisma wszystkie, t. IX: Listy 1862–1872, oprac. J. W. Gomulicki, wybór J. W. Gomulicki, Warszawa 1971.
 • Norwid Cyprian, Język-Ojczysty, [w:] tegoż, Vade-mecum, oprac. J. Fert, Wrocław 2003.
 • Głowiński Michał, Odpowiednie dać rzeczy słowo, [w:] tegoż, Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. Prace wybrane, t. 5, Kraków 2000.
 • Norwid Cyprian, Klaskaniem mając obrzękłe prawice, [w:] tegoż, Vade-mecum, oprac. J. Fert, Wrocław 2003.
 • Gomulicki J. W., Wstęp, [w:] Norwid Cyprian, Pisma wybrane. Wiersze, t. 1, Warszawa 1968.
 • Język-ojczysty, [w:] Norwid Cyprian, Vade-mecum, oprac. J. Fert, Wrocław 2003.
 • Borowiec Anna, „Studia Norwidiana” 2009-2010, nr 27-28.
 • Norwid Cyprian, Ciemność, [w:] tegoż, Vade-mecum, oprac. J. Fert, Wrocław 2003.
 • Norwid Cyprian, Do czytelnika, [w:] tegoż, Vade-mecum, oprac. J. Fert, Wrocław 2003.
 • Przybylski Ryszard, Witkowska Alina, Romantyzm, Warszawa 2002.
 • Przybylski Ryszard, Witkowska Alina, Romantyzm, Warszawa 2002.
 • Norwid Cyprian Kamil, Za wstęp. Ogólniki.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida