Polityka ZSRS wobec ziem i ludności polskiej

Autor: Wiesław Zdziabek

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Raport gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza do gen. Kazimierza Sosnkowskiego, o sytuacji na terenie okupacji radzieckiej, z 17 III 1940 r. Cytat za: Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2001, s. 254–255.
  • Źródło: Artykuł Cyniczna demonstracja na łamach konspiracyjnego „WRN” (fragmenty), Warszawa, 16 IV 1943 r. Cytat za: Prawdziwa historia Polaków. Ilustrowane wypisy źródłowe 1939–1945, cz. 2, 1943–1944, oprac. D. Baliszewski, A.K. Kunert, Warszawa 1999, s. 1015.
  • Cytat za: Prawdziwa historia Polaków. Ilustrowane wypisy źródłowe 1939-1945, cz. 1, 1939–1942–1944, oprac. D. Baliszewski, A.K. Kunert, Warszawa 1999, s. 176.
  • Cytat za: Historia XIX i XX wieku. Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. Lata 1939–1945, t. 4, cz. 1, wybór tekstów źródłowych, J.R. Szaflik, R. Turkowski, Pułtusk 2000, s. 210–211.
  • Źródło: 1939 Wrzesień 28. Moskwa. Fragmenty tajnego protokołu z zawartego porozumienia pomiędzy rządami Rzeszy Niemieckiej i ZSRR. Cytat za: Historia XIX i XX wieku. Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. Lata 1939–1945, t. 4, cz. 1, wybór tekstów źródłowych, J.R. Szaflik, R. Turkowski, Pułtusk 2000, s. 65.
  • Źródło: 1939 Październik 31. Moskwa. Fragmenty exposé W. Mołotowa na V nadzwyczajnej sesji Rady Najwyższej ZSRR z 31 X 1939 r. Cytat za: Historia XIX i XX wieku. Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. Lata 1939–1945, t. 4, cz. 1, wybór tekstów źródłowych, J.R. Szaflik, R. Turkowski, Pułtusk 2000, s. 86–90.
  • Źródło: Sprawozdanie Obwodowej Trójki Operacyjnej z akcji wysiedleńczej w woj. Białostockim, 11 lutego 1940 r. Cytat za: Historia XIX i XX wieku. Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. Lata 1939–1945, t. 4, cz. 1, wybór tekstów źródłowych, J.R. Szaflik, R. Turkowski, Pułtusk 2000, s. 165–168.
  • Cytat za: Prawdziwa historia Polaków. Ilustrowane wypisy źródłowe 1939–1945, cz. 2, 1943–1944, oprac. D. Baliszewski, A.K. Kunert, Warszawa 1999, s. 1006.
  • Źródło: Północno-Kazachstański Komitet Obwodowy KPK(b) wydał 3 kwietnia 1940 r. pismo z dyrektywą o statusie przesiedleńców z zachodnich obwodów ZSRS. Cytat za: S. Roszak, J. Kłaczkow, Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych, Warszawa 2012, s. 184.
  • Źródło: Relacja Oli Watowej z deportacji ludności polskiej na Wschód. Cytat za: Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2001, s. 255–257.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida