Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Urządzenia przeciwpożarowe

BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi - Technik pożarnictwa 311919

bg‑azure

Przewodnik dla nauczyciela

Autor przewodnika: Artur Luzar

Konsultant przewodnika: Dariusz Ruchała

6

Spis treści

1
bg‑azure

Podstawowe informacje o e‑materiale

Tytuł e‑materiału

Urządzenia przeciwpożarowe

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu

Technik pożarnictwa 311919

Kod i nazwa kwalifikacji

BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi

Oznaczenie i nazwa jednostki efektów kształcenia

BPO.04.2. Identyfikowanie zagrożeń

Efekty kształcenia i odpowiadające im kryteria weryfikacji właściwe dla e‑materiału

BPO.04.2 15) rozróżnia systemy sygnalizacji pożarowej:
BPO.04.2 15)1) opisuje rodzaje systemów sygnalizacji pożarowej,
BPO.04.2 15)2) rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach,
BPO.04.2 15)3) opisuje system sygnalizacji pożarowej na podstawie schematu,
BPO.04.2 15)4) charakteryzuje rolę systemu sygnalizacji pożarowej w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku oraz sposoby jego wykorzystania do działań ratowniczych,

BPO.04.2 16) wykorzystuje urządzenia sygnalizacji alarmowo‑pożarowej podczas pożaru:
BPO.04.2 16)1) interpretuje komunikaty centrali sygnalizacji pożarowej,
BPO.04.2 16)2) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru,
BPO.04.2 16)3) obsługuje centralę dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
BPO.04.2 16)4) charakteryzuje dźwiękowy system ostrzegawczy,

BPO.04.2 17) rozróżnia stałe urządzenia gaśnicze:
BPO.04.2 17)1) wymienia rodzaje stałych urządzeń gaśniczych,
BPO.04.2 17)2) opisuje zasadę działania stałych urządzeń gaśniczych,
BPO.04.2 17)3) wskazuje parametry techniczne stałych urządzeń gaśniczych,
BPO.04.2 17)4) rozpoznaje elementy stałych urządzeń gaśniczych na schematach,
BPO.04.2 17)5) charakteryzuje sposoby wykorzystania instalacji stałych urządzeń gaśniczych podczas działań ratowniczych.

Cele ogólne e‑materiału

Materiał wspiera osiąganie celów kształcenia określonych dla kwalifikacji BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi:

 • kierowanie działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym podczas pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;

 • przeprowadzanie czynności kontrolno‑rozpoznawczych.

Celem ogólnym jest przygotowanie uczącego się do rozróżniania systemów sygnalizacji pożarowej, wykorzystania urządzeń sygnalizacji alarmowo‑pożarowej podczas pożaru oraz rozróżniania stałych urządzeń gaśniczych, a także wykorzystanie przedmiotowej wiedzy w działaniach ratowniczych.

Struktura e‑materiału, tytuły materiałów multimedialnych wraz z ich typem

Kolejność odtwarzania materiałów multimedialnych w procesie edukacyjnym:

 1. Schemat interaktywny prezentujący budowę urządzeń przeciwpożarowych zainstalowanych w obiekcie.

 2. Filmy instruktażowe (mogą być wyświetlane w dowolnej kolejności).

 3. Wizualizacje 3D (mogą być wyświetlane w dowolnej kolejności).

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2
bg‑azure

Wskazówki do wykorzystania materiałów multimedialnych w procesie dydaktycznym

Tytuł materiału multimedialnego

Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej

Typ materiału multimedialnego

Film instruktażowy

Opis zawartości merytorycznej materiału multimedialnego i powiązania pomiędzy elementami materiału multimedialnego

Film prezentuje zadania zawodowe technika pożarnictwa oraz czynności, jakie należy wykonać podczas obsługi Centrali Sygnalizacji Pożarowej, w szczególności:

 • określenie nazwy zawodu, cech charakteru, osobowości lub kompetencji;

 • zadania zawodowe:

  • kierowanie działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym podczas pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń;

  • przeprowadzanie czynności kontrolno‑rozpoznawczych;

 • prezentację wyglądu panelu obsługi;

 • opis wszystkich wskaźników znajdujących się na panelu centrali;

 • opis przycisków manipulacyjnych;

 • prezentację stanów pracy centrali (dozorowania, alarmowania, uszkodzenia) oraz procedurę kasowania alarmu;

 • prezentację identyfikacji stref dozorowych;

 • prezentację przeglądania zdarzeń.

Materiał może być wykorzystany podczas prowadzenia zajęć teoretycznych w ramach tematu „Zadania straży pożarnej z wykorzystaniem Centrali Sygnalizacji Pożarowej” lub jako wstęp do zajęć praktycznych. Uczący się powinien znać wcześniej rodzaje technicznych systemów zabezpieczeń w obiektach (w ramach przedmiotu „Techniczne Systemy Zabezpieczeń”).

Film instruktażowy jest rozwinięciem schematu interaktywnego.

Materiał multimedialny powiązany jest z następującymi kryteriami weryfikacji:
BPO.04.2 15)4) charakteryzuje rolę systemu sygnalizacji pożarowej w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku oraz sposoby jego wykorzystania do działań ratowniczych,
BPO.04.2 16)1) interpretuje komunikaty centrali sygnalizacji pożarowej,
BPO.04.2 16)3) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru.

Film instruktażowy powiązany jest z następującymi interaktywnymi materiałami sprawdzającymi:

 1. Przepisy prawne, zasada działania i budowa poszczególnych elementów SSP i SUG oraz DSO.

 2. Dźwiękowy System Ostrzegawczy, System Sygnalizacji Pożarowej i Stałe Urządzenia Gaśnicze.

 3. Schemat systemu sygnalizacji pożaru (SSP).

 4. Symbole graficzne SSP 1.

 5. Wskaźniki centrali CSP.

 6. Testowanie elementów sygnalizacyjnych panelu.

 7. Zdarzenia w raporcie CSP.

 8. Parametry techniczne centrali DSP.

Cele szczegółowe materiału multimedialnego

Obsługiwanie panelu Centrali Sygnalizacji Pożarowej, która może być wykorzystana podczas działań ratowniczych lub czynności kontrolno‑rozpoznawczych.

Wykorzystanie materiału multimedialnego w trakcie zajęć

Praca indywidualna
Nauczyciel odtwarza film podzielony na fragmenty tematyczne (np. takie, jak opisane w części 2.1.3). Każdy z uczących się zapisuje na kartkach to, co jest niezrozumiałe lub wymaga dodatkowego uzupełnienia. Po obejrzeniu całego filmu uczący się przekazują kartki nauczycielowi. Nauczyciel dokonuje kategoryzacji zgłoszonych pytań i wyjaśnia wątpliwości na następnych zajęciach.

Praca w grupach

 1. Nauczyciel dzieli uczących się na grupy (od 4 do 6 osób) i każdej wręcza zestaw zgłoszonych pytań i wątpliwości do wyjaśnienia. Przedstawiciele grup prezentują odpowiedzi i wyjaśnienia pod koniec zajęć.

 2. Każda grupa otrzymuje zadania do szczegółowego opracowania, np. w postaci prezentacji, dotyczące wskazanego przez nauczyciela zagadnienia, związanego z poszczególnymi funkcjami Centrali Sygnalizacji Pożarowej.

 3. Grupy przygotowują plakaty prezentujące poszczególne stany pracy Centrali Sygnalizacji Pożarowej.

Praca z całym zespołem
Materiał multimedialny można wykorzystać podczas zajęć z przedmiotu „Techniczne Systemy Zabezpieczeń”, w ramach tematu „Zadania straży pożarnej z wykorzystaniem Centrali Sygnalizacji Pożarowej”.
Zajęcia można prowadzić przy użyciu metody:

 • wykładu – jako uzupełnienie omawianego tematu;

 • eksponującej (film) - pokazanie treści przedstawiającej istotne informacje i zasady działania; jest źródłem informacji dydaktycznych i powinien być wyświetlany z odpowiednim komentarzem;

 • lekcji odwróconej – zapoznanie uczniów z materiałem przed zajęciami w celu omówienia i poszerzenia tematyki oraz wynikającej z niej problemów - praca z całym zespołem.

Wykorzystanie materiału multimedialnego poza zajęciami

Praca indywidualna

 1. Powtórzenie materiału, przygotowanie do sprawdzianu, przygotowanie do egzaminu zawodowego osób uczących się.

 2. Przygotowanie notatek i fiszek opisujących funkcje Centrali Sygnalizacji Pożarowej.

Praca w grupach

 1. Przygotowanie przez grupy uczących się instrukcji obsługi w zakresie podstawowych funkcji Centrali Sygnalizacji Pożarowej np. w postaci plakatu. Udostępnienie plakatów innym grupom, wspólne opracowanie ostatecznej wersji instrukcji w trakcie zajęć.

 2. Opracowanie przez grupy scenariuszy zdarzeń, w których należałoby wykazać się znajomością obsługi Centrali Sygnalizacji Pożarowej.

Materiał multimedialny można wykorzystać:

 • jako przygotowanie do lekcji odwróconej,

 • do metody praktycznej – instrukcji – uzyskanie potrzebnych informacji w zakresie obsługi panelu Centrali Sygnalizacji Pożarowej.

Nauczyciel może wykorzystać materiały multimedialne zlecając pracę indywidualną poza zajęciami w celu powtórzenia materiału, przygotowania się do sprawdzianu oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie osób uczących się.

Wykorzystanie materiału multimedialnego do indywidualizacji pracy z uczącymi się
 • Bazowanie na przekazie polisensorycznym (wielozmysłowym), by zwiększyć możliwości odbioru i wzmacniać wartość przekazu – wykorzystanie podczas zajęć filmu instruktażowego oraz prezentowanie makiety panelu centrali z możliwością dotykania przez uczniów, wskazywanie realnych elementów makiety do wyjaśnienia niezrozumiałych kwestii.

 • Bieżące weryfikowanie stopnia zrozumienia przekazywanych treści. Modyfikowanie zadań i pytań, jeśli są dla kogoś niezrozumiałe.

 • W tym miejscu można też aktywizować uczniów zdolnych prosząc, by sami wytłumaczyli, jak rozumieją dane zadanie. Przy tłumaczeniu zadań warto stosować przykłady i wzory rozwiązań, czyli opierać się na konkretach tam, gdzie jest to możliwe.


Tytuł materiału multimedialnego

Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych

Typ materiału multimedialnego

Film instruktażowy

Opis zawartości merytorycznej materiału multimedialnego i powiązania pomiędzy elementami materiału multimedialnego

Film prezentuje obsługę centrali Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO). Porusza następujące zagadnienia:

 1. określenie nazwy zawodu, cech charakteru, osobowości lub kompetencji;

 2. zadania zawodowe:

 • kierowanie działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym podczas pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń;

 • przeprowadzanie czynności kontrolno‑rozpoznawczych.

 1. prezentacja wyglądu mikrofonu alarmowego;

 2. opis wszystkich wskaźników znajdujących się na panelu centrali;

 3. opis działania przycisków manipulacyjnych;

 4. prezentacja stanów pracy (dozorowania, alarmowania, uszkodzenia);

 5. prezentowanie i wykorzystanie komunikatów zapisanych w pamięci;

 6. prezentacja rozgłaszania komunikatów własnych;

 7. wybór strefy lub grupy stref.

Materiał może być wykorzystany podczas prowadzenie zajęć teoretycznych w ramach tematu „Wykorzystanie DSO podczas działań ratowniczych” lub jako wstęp do zajęć praktycznych. Uczący powinien znać wcześniej rodzaje technicznych systemów zabezpieczeń w obiektach (w ramach przedmiotu „Techniczne Systemy Zabezpieczeń”).

Film instruktażowy jest rozwinięciem schematu interaktywnego.

Materiał multimedialny powiązany jest z następującymi kryteriami weryfikacji:
BPO.04.2 15)1) opisuje rodzaje systemów sygnalizacji pożarowej;
BPO.04.2 16)3) obsługuje centralę dźwiękowego systemu ostrzegawczego;
BPO.04.2 16)4) charakteryzuje dźwiękowy system ostrzegawczy.

Film edukacyjny powiązany jest z następującymi interaktywnymi materiałami sprawdzającymi:

 1. Przepisy prawne, zasada działania i budowa poszczególnych elementów SSP i SUG oraz DSO.

 2. Dźwiękowy System Ostrzegawczy, System Sygnalizacji Pożarowej i Stałe Urządzenia Gaśnicze.

 3. Wskaźniki w centrali DSO.

Cele szczegółowe materiału multimedialnego

Poznanie funkcji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego oraz wykorzystanie go podczas prowadzenia działań ratowniczych.

Wykorzystanie materiału multimedialnego w trakcie zajęć

Praca indywidualna

Nauczyciel odtwarza film podzielony na fragmenty tematyczne (np. takie, jak opisane w części 2.1.3). Każdy z uczących się zapisuje na kartkach to, co jest niezrozumiałe lub wymaga dodatkowego uzupełnienia. Po obejrzeniu całego filmu uczący się przekazują kartki nauczycielowi. Nauczyciel dokonuje kategoryzacji zgłoszonych pytań i wyjaśnia wątpliwości na następnych zajęciach.

Praca w grupach

 1. Nauczyciel dzieli uczących się na grupy (od 4 do 6 osób) i każdej wręcza zestaw zgłoszonych pytań i wątpliwości do wyjaśnienia. Przedstawiciele grup prezentują odpowiedzi i wyjaśnienia pod koniec zajęć.

 2. Każda grupa otrzymuje zadania do szczegółowego opracowania, np. w postaci prezentacji, dotyczące zagadnienia wskazanego przez nauczyciela, związanego z opisem poszczególnych funkcji DSO.

 3. Grupy przygotowują plakaty prezentujące poszczególne stany pracy centrali DSO.

Praca z całym zespołem
Materiał multimedialny można wykorzystać podczas zajęć z przedmiotu „Techniczne Systemy Zabezpieczeń”, w ramach tematu Wykorzystanie DSO podczas działań ratowniczych.
Zajęcia można prowadzić przy użyciu metody:

 • wykładu – jako uzupełnienie omawianego tematu;

 • eksponującej (film) - pokazanie treści przedstawiającej istotne informacje i zasady działania; jest źródłem informacji dydaktycznych i powinien być wyświetlany z odpowiednim komentarzem;

 • lekcji odwróconej – zapoznanie uczniów z materiałem przed zajęciami w celu omówienia i poszerzenia tematyki oraz wynikającej z niej problemów - praca z całym zespołem.

Wykorzystanie materiału multimedialnego poza zajęciami

Praca indywidualna

 1. Powtórzenie materiału, przygotowanie do sprawdzianu oraz przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie osób uczących się.

 2. Przygotowanie notatek i fiszek opisujących funkcje DSO.

Praca w grupach

 1. Przygotowanie przez grupy uczących się instrukcji obsługi w zakresie podstawowych funkcji Centrali Sygnalizacji Pożarowej, np. w postaci plakatu. Udostępnienie plakatów innym grupom, wspólne opracowanie ostatecznej wersji instrukcji w trakcie zajęć.

 2. Przygotowanie przez grupy uczących się scenariuszy zdarzeń, w których trzeba będzie wykorzystać obsługę DSO, np. w postaci plakatu. Udostępnienie plakatów innym grupom, wspólne omówienie trakcie zajęć.

Materiał multimedialny można wykorzystać:

 1. jako przygotowanie do lekcji odwróconej,

 2. do metody praktycznej – instrukcji – uzyskanie potrzebnych informacji do obsługi panelu centrali DSO.

Nauczyciel może wykorzystać materiały multimedialne zlecając pracę indywidualną poza zajęciami w celu powtórzenia materiału, przygotowania do sprawdzianu oraz przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie osób uczących się.

Wykorzystanie materiału multimedialnego do indywidualizacji pracy z uczącymi się
 • Bazowanie na przekazie polisensorycznym (wielozmysłowym), by zwiększyć możliwości odbioru i wzmacniać wartość przekazu – wykorzystanie podczas zajęć filmu instruktażowego oraz prezentowanie makiety panelu centrali DSO z możliwością dotykania przez uczniów, wskazywanie realnych elementów makiety do wyjaśnienia niezrozumiałych kwestii.

 • Bieżące weryfikowanie stopnia zrozumienia przekazywanych treści. Modyfikowanie zadań i pytań, jeśli są dla kogoś niezrozumiałe.

 • W tym miejscu można też aktywizować uczniów zdolnych prosząc, by sami wytłumaczyli, jak rozumieją dane zadanie. Przy tłumaczeniu zadań warto stosować przykłady i wzory rozwiązań, czyli opierać się na konkretach tam, gdzie jest to możliwe.


Tytuł materiału multimedialnego

Elementy Systemu Sygnalizacji Pożarowej

Typ materiału multimedialnego

Wizualizacja 3D

Opis zawartości merytorycznej materiału multimedialnego i powiązania pomiędzy elementami materiału multimedialnego

Wizualizacja (z wykorzystaniem fotografii 3D) przedstawia poszczególne elementy systemu sygnalizacji pożarowej:

 • czujki pożarowe,

 • ręczne ostrzegacze pożarowe,

 • centrale sygnalizacji pożaru,

 • sygnalizatory optyczno‑akustyczne.

Wizualizacje poszczególnych elementów systemu są rozwinięciem schematu interaktywnego.

Materiał może być wykorzystany podczas prowadzenia zajęć teoretycznych w ramach przedmiotu „System Sygnalizacji Pożarowej” lub jako wstęp do zajęć praktycznych. Uczący powinien znać wcześniej rodzaje technicznych systemów zabezpieczeń w obiektach (w ramach przedmiotu „Techniczne Systemy Zabezpieczeń”).

Materiał multimedialny powiązany jest z następującymi kryteriami weryfikacji:
BPO.04.2 15)1) opisuje rodzaje systemów sygnalizacji pożarowej,
BPO.04.2 15)2) rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach,
BPO.04.2 15)4) charakteryzuje rolę systemu sygnalizacji pożarowej w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku oraz sposoby jego wykorzystania do działań ratowniczych.

Wizualizacja powiązana jest z następującymi interaktywnymi materiałami sprawdzającymi:

 1. Przepisy prawne, zasada działania i budowa poszczególnych elementów SSP i SUG oraz DSO.

 2. Dźwiękowy System Ostrzegawczy, System Sygnalizacji Pożarowej i Stałe Urządzenia Gaśnicze.

 3. Schemat systemu sygnalizacji pożaru (SSP).

 4. Elementy stałych urządzeń gaśniczych.

 5. Parametry techniczne czujki dymu optycznego.

Cele szczegółowe materiału multimedialnego
 • rozróżnianie systemów sygnalizacji pożarowej,

 • wykorzystanie urządzenia sygnalizacji alarmowo‑pożarowej podczas pożaru.

Wykorzystanie materiału multimedialnego w trakcie zajęć

Praca indywidualna

Nauczyciel pokazuje poszczególne elementy wizualizacji. Każdy z uczących się zapisuje na kartkach to, co jest niezrozumiałe lub wymaga dodatkowego uzupełnienia. Po obejrzeniu wszystkich elementów uczący się przekazują kartki nauczycielowi. Nauczyciel dokonuje kategoryzacji zgłoszonych pytań i wyjaśnia wątpliwości na następnych zajęciach.

Praca w grupach

 1. Nauczyciel dzieli uczących się na grupy (od 4 do 6 osób) i każdej wręcza zestaw zgłoszonych pytań i wątpliwości do wyjaśnienia. Przedstawiciele grup prezentują odpowiedzi i wyjaśnienia pod koniec zajęć.

 2. Każda grupa otrzymuje zadania do szczegółowego opracowania, np. w postaci prezentacji, dotyczące wskazanego przez nauczyciela zagadnienia, związanego z elementami Systemu Sygnalizacji Pożarowej.

 3. Grupy przygotowują plakaty prezentujące poszczególne elementy Systemu Sygnalizacji Pożarowej

Praca z całym zespołem

Materiał multimedialny można wykorzystać podczas zajęć z przedmiotu „Techniczne Systemy Zabezpieczeń” w ramach tematu „System Sygnalizacji Pożarowej”.
Zajęcia można prowadzić przy użyciu metody:

 • wykładu – jako uzupełnienie omawianego tematu;

 • lekcji odwróconej – zapoznanie uczniów z materiałem przed zajęciami w celu omówienia i poszerzenia tematyki oraz wynikającej z niej problemów - praca z całym zespołem.

Wykorzystanie materiału multimedialnego poza zajęciami

Praca indywidualna

 1. Powtórzenie materiału, przygotowanie do sprawdzianu oraz przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie osób uczących się.

 2. Przygotowanie notatek i fiszek opisujących poszczególne elementy Systemu Sygnalizacji Pożarowej.

Praca w grupach

Przygotowanie przez grupy uczących się plakatów przedstawiających wskazane przez nauczyciela elementy Systemu Sygnalizacji Pożarowej. Udostępnienie plakatów innym grupom. Omówienie plakatów na zajęciach.

Materiał multimedialny można wykorzystać:

 • jako przygotowanie do lekcji odwróconej,

 • do metody praktycznej – instrukcji – uzyskanie potrzebnych informacji w zakresie rozróżniania elementów Systemu Sygnalizacji Pożarowej.

Nauczyciel może wykorzystać materiały multimedialne zlecając pracę indywidualną poza zajęciami w celu powtórzenia materiału, przygotowania do sprawdzianu oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie osób uczących się.

Wykorzystanie materiału multimedialnego do indywidualizacji pracy z uczącymi się
 • Bazowanie na przekazie polisensorycznym (wielozmysłowym), by zwiększyć możliwości odbioru i wzmacniać wartość przekazu - wykorzystanie podczas zajęć wizualizacji oraz prezentowanie omawianych elementów z możliwością dotykania przez uczniów, omawianie niezrozumiałych elementów na realnych przykładach.

 • Bieżące weryfikowanie stopnia zrozumienia przekazywanych treści. Modyfikowanie zadań i pytań, jeśli są dla kogoś niezrozumiałe.

 • W tym miejscu można też aktywizować uczniów zdolnych prosząc, by sami wytłumaczyli, jak rozumieją dane zadanie. Przy tłumaczeniu zadań warto stosować przykłady i wzory rozwiązań, czyli opierać się na konkretach tam, gdzie jest to możliwe.


Tytuł materiału multimedialnego

Elementy stałych urządzeń gaśniczych

Typ materiału multimedialnego

Wizualizacja 3D

Opis zawartości merytorycznej materiału multimedialnego i powiązania pomiędzy elementami materiału multimedialnego

Wizualizacja (z wykorzystaniem fotografii 3D) przedstawia poszczególne elementy stałych urządzeń gaśniczych:

 • pojedyncze elementy: tryskacze i zraszacze:
  a) ampułkowe - topikowe,
  b) stojące (U) - wiszące (P) - horyzontalne (H),
  c) klasyczne (typ C) - rozpylające (typ S) - rozpylające o płaskim strumieniu rozproszonej wody (typ F) - przyścienne (typ W);

 • dysze pianowe, gazowe, aerozolowe;

 • stację kontrolno‑alarmową;

 • zawór wzbudzający.

Wizualizacje poszczególnych elementów systemu są rozwinięciem schematu interaktywnego.

Materiał może być wykorzystany podczas prowadzenia zajęć teoretycznych w ramach przedmiotu „Stałe urządzenia gaśnicze” lub jako wstęp do zajęć praktycznych. Uczący się powinien znać wcześniej rodzaje technicznych systemów zabezpieczeń w obiektach (w ramach przedmiotu „Techniczne Systemy Zabezpieczeń”).

Materiał multimedialny powiązany jest z następującymi kryteriami weryfikacji: BPO.04.2 17)1) wymienia rodzaje stałych urządzeń gaśniczych,
BPO.04.2 17)2) opisuje zasadę działania stałych urządzeń gaśniczych,
BPO.04.2 17)3) wskazuje parametry techniczne stałych urządzeń gaśniczych.

Wizualizacja powiązana jest z następującymi interaktywnymi materiałami sprawdzającymi:

 1. Przepisy prawne, zasada działania i budowa poszczególnych elementów SSP i SUG oraz DSO.

 2. Dźwiękowy System Ostrzegawczy, System Sygnalizacji Pożarowej i Stałe Urządzenia Gaśnicze.

 3. Elementy stałych urządzeń gaśniczych.

Cele szczegółowe materiału multimedialnego

Rozróżnianie stałych urządzeń gaśniczych.

Wykorzystanie materiału multimedialnego w trakcie zajęć

Praca indywidualna

Nauczyciel pokazuje poszczególne elementy wizualizacji. Każdy z uczących się zapisuje na kartkach to, co jest niezrozumiałe lub wymaga dodatkowego uzupełnienia. Po obejrzeniu wszystkich elementów uczący się przekazują kartki nauczycielowi. Nauczyciel dokonuje kategoryzacji zgłoszonych pytań i wyjaśnia wątpliwości na następnych zajęciach.

Praca w grupach

 1. Nauczyciel dzieli uczących się na grupy (od 4 do 6 osób) i każdej wręcza zestaw zgłoszonych pytań i wątpliwości do wyjaśnienia. Przedstawiciele grup prezentują odpowiedzi i wyjaśnienia pod koniec zajęć.

 2. Każda grupa otrzymuje zadania do szczegółowego opracowania, np. w postaci prezentacji, dotyczące wskazanego przez nauczyciela stałego urządzenia gaśniczego.

 3. Grupy przygotowują plakaty prezentujące poszczególne stałe urządzenia gaśnicze.

Praca z całym zespołem

Materiał multimedialny można wykorzystać podczas zajęć z przedmiotu „Techniczne Systemy Zabezpieczeń” w ramach tematu „Stałe urządzenia gaśnicze”.

Zajęcia można prowadzić przy użyciu metody:

 • wykładu – jako uzupełnienie omawianego tematu;

 • lekcji odwróconej – zapoznanie uczniów z materiałem przed zajęciami w celu omówienia i poszerzenia tematyki oraz wynikającej z niej problemów - praca z całym zespołem.

Wykorzystanie materiału multimedialnego poza zajęciami

Praca indywidualna

 1. Powtórzenie materiału, przygotowanie do sprawdzianu oraz przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie osób uczących się.

 2. Przygotowanie notatek i fiszek opisujących poszczególne stałe urządzenia gaśnicze.

Praca w grupach

Przygotowanie przez grupy uczących się plakatów przedstawiających wskazane przez nauczyciela stałe urządzenie gaśnicze. Udostępnienie plakatów innym grupom. Omówienie plakatów na zajęciach.

Materiał multimedialny można wykorzystać:

 • jako przygotowanie do lekcji odwróconej,

 • do metody praktycznej – instrukcji – uzyskanie potrzebnych informacji w zakresie rozróżniania stałych urządzeń gaśniczych.

Nauczyciel może wykorzystać materiały multimedialne zlecając pracę indywidualną poza zajęciami w celu powtórzenia materiału, przygotowania do sprawdzianu oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie osób uczących się.

Wykorzystanie materiału multimedialnego do indywidualizacji pracy z uczącymi się
 • Bazowanie na przekazie polisensorycznym (wielozmysłowym), by zwiększyć możliwości odbioru i wzmacniać wartość przekazu - wykorzystanie podczas zajęć wizualizacji oraz prezentowanie omawianych elementów z możliwością dotykania przez uczniów, omawianie niezrozumiałych elementów na realnych przykładach.

 • Bieżące weryfikowanie stopnia zrozumienia przekazywanych treści. Modyfikowanie zadań i pytań, jeśli są dla kogoś niezrozumiałe.

 • W tym miejscu można też aktywizować uczniów zdolnych prosząc, by sami wytłumaczyli, jak rozumieją dane zadanie. Przy tłumaczeniu zadań warto stosować przykłady i wzory rozwiązań, czyli opierać się na konkretach tam, gdzie jest to możliwe.


Tytuł materiału multimedialnego

Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych

Typ materiału multimedialnego

Schemat interaktywny

Opis zawartości merytorycznej materiału multimedialnego i powiązania pomiędzy elementami materiału multimedialnego

Schemat przedstawia w sposób graficzny drzewo podziału urządzeń przeciwpożarowych:

 • system sygnalizacji pożaru (SSP),

 • dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO),

 • stałe urządzenia gaśnicze (SUG).

Przedstawia pozostałe urządzenia przeciwpożarowe:

 • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,

 • hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe,

 • hydranty zewnętrzne,

 • pompy w pompowniach przeciwpożarowych,

 • przeciwpożarowe klapy odcinające,

 • urządzenia oddymiające,

 • kurtyny dymowe, drzwi, bramy przeciwpożarowe,

 • przeciwpożarowe wyłączniki prądu,

 • dźwigi dla ekip ratowniczych.

Schemat interaktywny umożliwia przejście do elementów wizualizacji będących częścią e‑zasobu.

Materiał może być wykorzystany podczas prowadzenia zajęć teoretycznych w ramach przedmiotu „Urządzenia przeciwpożarowe” lub jako wstęp do zajęć praktycznych. Uczący się powinien znać wcześniej rodzaje technicznych systemów zabezpieczeń w obiektach (w ramach przedmiotu „Techniczne Systemy Zabezpieczeń”).

Materiał multimedialny powiązany jest z następującymi kryteriami weryfikacji:
BPO.04.2 15)1) opisuje rodzaje systemów sygnalizacji pożarowej,
BPO.04.2 15)2) rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach,
BPO.04.2 15)3) opisuje system sygnalizacji pożarowej na podstawie schematu,
BPO.04.2 15)4) charakteryzuje rolę systemu sygnalizacji pożarowej w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku oraz sposoby jego wykorzystania do działań ratowniczych,
BPO.04.2 16)1) interpretuje komunikaty centrali sygnalizacji pożarowej,
BPO.04.2 16)2) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru,
BPO.04.2 16)3) obsługuje centralę dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
BPO.04.2 16)4) charakteryzuje dźwiękowy system ostrzegawczy,
BPO.04.2 17)1) wymienia rodzaje stałych urządzeń gaśniczych,
BPO.04.2 17)2) opisuje zasadę działania stałych urządzeń gaśniczych,
BPO.04.2 17)3) wskazuje parametry techniczne stałych urządzeń gaśniczych,
BPO.04.2 17)4) rozpoznaje elementy stałych urządzeń gaśniczych na schematach,
BPO.04.2 17)5) charakteryzuje sposoby wykorzystania instalacji stałych urządzeń gaśniczych podczas działań ratowniczych.

Schemat interaktywny powiązany jest z następującymi interaktywnymi materiałami sprawdzającymi:

 1. Przepisy prawne, zasada działania i budowa poszczególnych elementów SSP i SUG oraz DSO.

 2. Dźwiękowy System Ostrzegawczy, System Sygnalizacji Pożarowej i Stałe Urządzenia Gaśnicze.

 3. Schemat systemu sygnalizacji pożaru (SSP).

 4. Elementy stałych urządzeń gaśniczych.

 5. Symbole graficzne SSP 1.

 6. Elementy systemu sygnalizacji pożarowej.

 7. Wskaźniki centrali CSP.

 8. Parametry techniczne czujki dymu optycznego.

 9. Testowanie elementów sygnalizacyjnych panelu.

 10. Zdarzenia w raporcie CSP.

 11. Parametry techniczne centrali CSP.

 12. Wskaźniki w centrali DSO.

Cele szczegółowe materiału multimedialnego
 • rozróżnianie systemów sygnalizacji pożarowej,

 • wykorzystywanie urządzeń sygnalizacji alarmowo‑pożarowej podczas pożaru,

 • rozróżnianie stałych urządzeń gaśniczych.

Wykorzystanie materiału multimedialnego w trakcie zajęć

Praca indywidualna

Nauczyciel pokazuje poszczególne elementy. Każdy z uczących się zapisuje na kartkach to, co jest niezrozumiałe lub wymaga dodatkowego uzupełnienia. Po obejrzeniu wszystkich elementów uczący się przekazują kartki nauczycielowi. Nauczyciel dokonuje kategoryzacji zgłoszonych pytań i wyjaśnia wątpliwości na następnych zajęciach.

Praca w grupach

 1. Nauczyciel dzieli uczących się na grupy (od 4 do 6 osób) i każdej wręcza zestaw zgłoszonych pytań i wątpliwości do wyjaśnienia. Przedstawiciele grup prezentują odpowiedzi i wyjaśnienia pod koniec zajęć.

 2. Każda grupa otrzymuje zadania do szczegółowego opracowania, np. w postaci prezentacji, dotyczące wskazanego przez nauczyciela elementu schematu (elementy opisane w pkt. 2.5.3.)

 3. Grupy przygotowują plakaty prezentujące poszczególne stałe urządzenia gaśnicze.

 4. Grupy przygotowują plakaty prezentujące poszczególne elementy systemu sygnalizacji pożarowej.

Praca z całym zespołem

Materiał multimedialny można wykorzystać podczas zajęć z przedmiotu „Techniczne Systemy Zabezpieczeń” w ramach tematu „Urządzenia przeciwpożarowe”.
Zajęcia można prowadzić przy użyciu metody:

 • wykładu – jako uzupełnienie omawianego tematu;

 • lekcji odwróconej – zapoznanie uczniów z materiałem przed zajęciami w celu omówienia i poszerzenia tematyki oraz wynikającej z niej problemów - praca z całym zespołem.

Wykorzystanie materiału multimedialnego poza zajęciami

Praca indywidualna

 1. Powtórzenie materiału, przygotowanie do sprawdzianu oraz przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie osób uczących się.

 2. Przygotowanie notatek i fiszek opisujących poszczególne urządzenie przeciwpożarowe stosowane w obiektach.

Praca w grupach

 1. Przygotowanie przez grupy uczących się plakatów przedstawiających wskazane przez nauczyciela stałe urządzenie gaśnicze. Udostępnienie plakatów innym grupom. Omówienie plakatów na zajęciach.

 2. Przygotowanie przez grupy uczących się plakatów przedstawiających wskazane przez nauczyciela elementy systemu sygnalizacji pożarowej. Udostępnienie plakatów innym grupom. Omówienie plakatów na zajęciach.

Materiał multimedialny można wykorzystać:

 • jako przygotowanie do lekcji odwróconej,

 • do metody praktycznej – instrukcji – uzyskanie potrzebnych informacji w zakresie rozróżniania stałych urządzeń gaśniczych oraz elementów systemu sygnalizacji pożarowej.

Nauczyciel może wykorzystać materiały multimedialne jako zlecenie pracy indywidualnej poza zajęciami w celu powtórzenia materiału, przygotowania do sprawdzianu oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie osób uczących się.

Wykorzystanie materiału multimedialnego do indywidualizacji pracy z uczącymi się
 • Bazowanie na przekazie polisensorycznym (wielozmysłowym), by zwiększyć możliwości odbioru i wzmacniać wartość przekazu - wykorzystanie podczas zajęć schematu interaktywnego oraz prezentowanie omawianych elementów z możliwością dotykania przez uczniów, omawianie niezrozumiałych elementów na realnych przykładach.

 • Bieżące weryfikowanie stopnia zrozumienia przekazywanych treści. Modyfikowanie zadań i pytań, jeśli są dla kogoś niezrozumiałe.

 • W tym miejscu można też aktywizować uczniów zdolnych prosząc, by sami wytłumaczyli, jak rozumieją dane zadanie. Przy tłumaczeniu zadań warto stosować przykłady i wzory rozwiązań, czyli opierać się na konkretach tam, gdzie jest to możliwe.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3
bg‑azure

Opis interaktywnych materiałów sprawdzających dla e‑materiału

Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Test wielokrotnego wyboru - Przepisy prawne, zasada działania i budowa poszczególnych elementów SSP i SUG oraz DSO.

Opis materiału sprawdzającego

Test wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią. Zawiera 10 pytań obejmujących zadania związane z wykorzystaniem DSO, SSP i stałych urządzeń gaśniczych.

Zadania zawierają polecenia w formie tekstowej i mają różny poziom trudności.

Test daje możliwość:

 • wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

 • wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

 • wyświetlania wskazówek naprowadzających w przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi.

 • uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Test ma charakter przekrojowy, powiązany jest ze wszystkimi materiałami multimediami w e‑materiale.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:
BPO.04.2 15)1) opisuje rodzaje systemów sygnalizacji pożarowej,
BPO.04.2 15)2) rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach,
BPO.04.2 15)3) opisuje system sygnalizacji pożarowej na podstawie schematu,
BPO.04.2 15)4) charakteryzuje rolę systemu sygnalizacji pożarowej w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku oraz sposoby jego wykorzystania do działań ratowniczych,
BPO.04.2 16)1) interpretuje komunikaty centrali sygnalizacji pożarowej,
BPO.04.2 16)2) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru,
BPO.04.2 16)3) obsługuje centralę dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
BPO.04.2 16)4) charakteryzuje dźwiękowy system ostrzegawczy,
BPO.04.2 17)1) wymienia rodzaje stałych urządzeń gaśniczych,
BPO.04.2 17)2) opisuje zasadę działania stałych urządzeń gaśniczych,
BPO.04.2 17)3) wskazuje parametry techniczne stałych urządzeń gaśniczych,
BPO.04.2 17)4) rozpoznaje elementy stałych urządzeń gaśniczych na schematach,
BPO.04.2 17)5) charakteryzuje sposoby wykorzystania instalacji stałych urządzeń gaśniczych podczas działań ratowniczych.


Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Test wielokrotnego wyboru - Dźwiękowy System Ostrzegawczy, System Sygnalizacji Pożarowej i Stałe Urządzenia Gaśnicze.

Opis materiału sprawdzającego

Test zawiera 10 pytań wielokrotnego wyboru z jedną lub kilkoma prawidłowymi odpowiedziami, które sprawdzają wiedzę z zakresu znajomości i wykorzystania Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, Systemu Sygnalizacji Pożarowej i Stałych Urządzeń Gaśniczych.

Zadania zawierają polecenia w formie tekstowej i mają różny poziom trudności.

Test daje możliwość:

 • wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

 • wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

 • wyświetlania wskazówek naprowadzających w przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi.

 • uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Test ma charakter przekrojowy, powiązany jest ze wszystkimi materiałami multimediami w e‑materiale.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:
BPO.04.2 15)1) opisuje rodzaje systemów sygnalizacji pożarowej,
BPO.04.2 15)2) rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach,
BPO.04.2 15)3) opisuje system sygnalizacji pożarowej na podstawie schematu,
BPO.04.2 15)4) charakteryzuje rolę systemu sygnalizacji pożarowej w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku oraz sposoby jego wykorzystania do działań ratowniczych,
BPO.04.2 16)1) interpretuje komunikaty centrali sygnalizacji pożarowej,
BPO.04.2 16)2) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru,
BPO.04.2 16)3) obsługuje centralę dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
BPO.04.2 16)4) charakteryzuje dźwiękowy system ostrzegawczy,
BPO.04.2 17)1) wymienia rodzaje stałych urządzeń gaśniczych,
BPO.04.2 17)2) opisuje zasadę działania stałych urządzeń gaśniczych,
BPO.04.2 17)3) wskazuje parametry techniczne stałych urządzeń gaśniczych,
BPO.04.2 17)4) rozpoznaje elementy stałych urządzeń gaśniczych na schematach,
BPO.04.2 17)5) charakteryzuje sposoby wykorzystania instalacji stałych urządzeń gaśniczych podczas działań ratowniczych.


Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Uzupełnienie podpisów obrazka/schematu - Schemat systemu sygnalizacji pożaru (SSP).

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie w formie schematu SSP, na którym należy poprawnie uzupełnić nazwy elementów.

Materiał sprawdzający daje możliwość:

 • wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

 • wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

 • uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

 • Film instruktażowy „Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej”.

 • Schemat interaktywny „Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych”.

Jest to zadanie łatwe.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:
BPO.04.2 15)2) rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach,
BPO.04.2 15)3) opisuje system sygnalizacji pożarowej na podstawie schematu.


Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Uzupełnianie podpisów obrazka - Elementy stałych urządzeń gaśniczych.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie polegające na przyporządkowaniu odpowiednich podpisów do obrazków przedstawiających stałe urządzenia gaśnicze.
Materiał sprawdzający daje możliwość:

 • wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

 • wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

 • uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

 • Wizualizacja „Elementy stałych urządzeń gaśniczych” w 3D.

 • Schemat interaktywny „Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych”.

Jest to zadanie łatwe.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:
BPO.04.2 17)1) wymienia rodzaje stałych urządzeń gaśniczych.


Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Uzupełnienie podpisów obrazka/schematu – Symbole graficzne SSP 1.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie polegające na przyporządkowaniu odpowiednich podpisów do symboli graficznych SSP.

Materiał sprawdzający daje możliwość:

 • wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

 • wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

 • uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

 • Schemat interaktywny „Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych”.

Zadanie ma średni poziom trudności.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:
BPO.04.2 15)2) rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach,
BPO.04.2 15)3) opisuje system sygnalizacji pożarowej na podstawie schematu.


Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Uzupełnianie podpisów obrazka – Elementy systemu sygnalizacji pożarowej.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie w formie obrazków prezentujących elementy Systemu Sygnalizacji Pożarowej, do których należy przyporządkować odpowiednie opisy.

Materiał daje możliwość:

 • wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

 • wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

 • uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

 • Wizualizacja „Elementy Systemu Sygnalizacji Pożaru” w 3D.

Zadanie ma średni poziom trudności.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji: 
BPO.04.2 15)2) rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach.


Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Zadania z możliwością doboru wymiarów, wskaźników, parametrów technicznych i warunków wytrzymałościowych – Wskaźniki centrali CSP.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie z zakresu funkcji CSP w formie pytania z jedną poprawną odpowiedzią.

Materiał daje możliwość:

 • wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

 • wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

 • uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

 • Film instruktażowy „Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej”.

Zadania w materiale mają średni poziom trudności.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:
BPO.04.2 16)2) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru.


Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Zadania z możliwością doboru wymiarów, wskaźników, parametrów technicznych i warunków wytrzymałościowych – Parametry techniczne czujki dymu optycznego.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie, w którym należy wskazać odpowiednie parametry techniczne czujki dymu optycznej liniowej i daje możliwość:

 • wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

 • wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

 • uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

 • Wizualizacja „Elementy Systemu Sygnalizacji Pożaru” w 3D.

Zadanie jest łatwe.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:
BPO.04.2 15)4) charakteryzuje rolę systemu sygnalizacji pożarowej w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku oraz sposoby jego wykorzystania do działań ratowniczych.


Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Zadania z możliwością doboru wymiarów, wskaźników, parametrów technicznych i warunków wytrzymałościowych – Testowanie elementów sygnalizacyjnych panelu CSP.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie z zakresu elementów sygnalizacyjnych CSP w formie pytania wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią.

Materiał daje możliwość:

 • wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

 • wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

 • uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

 • Film instruktażowy „Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej”.

Zadanie ma średni poziom trudności.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:
BPO.04.2 16)2) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru.


Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Zadania z możliwością doboru wymiarów, wskaźników, parametrów technicznych i warunków wytrzymałościowych – Zdarzenia w raporcie CSP.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie w formie pytania wielokrotnego wyboru z kilkoma poprawnymi odpowiedziami z zakresu raportów CSP.

Materiał daje możliwość:

 • wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

 • wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

 • uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

 • Film instruktażowy „Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej”.

Zadanie ma średni poziom trudności.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:
BPO.04.2 16)2) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru.


Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Zadania z możliwością doboru wymiarów, wskaźników, parametrów technicznych i warunków wytrzymałościowych – Parametry techniczne centrali DSP.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie, w którym należy wskazać odpowiednie parametry techniczne centrali DSP.
Materiał daje możliwość:

 • wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

 • wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

 • uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

 • Schemat interaktywny „Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych”.

Zadanie jest łatwe.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji: 
BPO.04.2 16)2) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru.


Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Zadania z możliwością doboru wymiarów, wskaźników, parametrów technicznych i warunków wytrzymałościowych – Wskaźniki w centrali DSO.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie w formie pisemnej, w którym należy wskazać odpowiednie parametry techniczne i warunki DSO.
Materiał daje możliwość:

 • wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

 • wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

 • uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

 • Film instruktażowy „Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych”.

Zadanie ma średni poziom trudności.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:
BPO.04.2 16)3) obsługuje centralę dźwiękowego systemu ostrzegawczego.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4
bg‑azure

Wykorzystanie e‑materiału do pracy z uczącymi się o specjalnych potrzebach edukacyjnych

E‑materiały ułatwiają zindywidualizowanie procesu dydaktycznego, co jest szczególnie istotne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Odtwarzanie każdego e‑materiału jest możliwe również w trybie dostępności, który zawiera alternatywne wersje materiałów dostępne dla użytkowników z dysfunkcjami wzroku, słuchu. Ułatwia to dostęp do informacji, likwiduje niektóre bariery społeczne i komunikacyjne oraz zapewnia wyrównywanie szans.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

5
bg‑azure

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z e‑materiału