Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Urządzenia przeciwpożarowe

BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi - Technik pożarnictwa 311919

bg‑azure

Przewodnik dla uczącego się

Autor przewodnika: Artur Luzar

Konsultant przewodnika: Dariusz Ruchała

6

Spis treści

1
bg‑azure

Podstawowe informacje o e‑materiale

Tytuł e‑materiału

Urządzenia przeciwpożarowe

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu

Technik pożarnictwa 311919

Kod i nazwa kwalifikacji

BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi

Efekty kształcenia i odpowiadające im kryteria weryfikacji właściwe dla e‑materiału

BPO.04.2 15) rozróżnia systemy sygnalizacji pożarowej:
BPO.04.2 15)1) opisuje rodzaje systemów sygnalizacji pożarowej,
BPO.04.2 15)2) rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach,
BPO.04.2 15)3) opisuje system sygnalizacji pożarowej na podstawie schematu,
BPO.04.2 15)4) charakteryzuje rolę systemu sygnalizacji pożarowej w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku oraz sposoby jego wykorzystania do działań ratowniczych,

BPO.04.2 16) wykorzystuje urządzenia sygnalizacji alarmowo‑pożarowej podczas pożaru:
BPO.04.2 16)1) interpretuje komunikaty centrali sygnalizacji pożarowej,
BPO.04.2 16)2) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru,
BPO.04.2 16)3) obsługuje centralę dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
BPO.04.2 16)4) charakteryzuje dźwiękowy system ostrzegawczy,

BPO.04.2 17) rozróżnia stałe urządzenia gaśnicze:
BPO.04.2 17)1) wymienia rodzaje stałych urządzeń gaśniczych,
BPO.04.2 17)2) opisuje zasadę działania stałych urządzeń gaśniczych,
BPO.04.2 17)3) wskazuje parametry techniczne stałych urządzeń gaśniczych,
BPO.04.2 17)4) rozpoznaje elementy stałych urządzeń gaśniczych na schematach,
BPO.04.2 17)5) charakteryzuje sposoby wykorzystania instalacji stałych urządzeń gaśniczych podczas działań ratowniczych.

Cele ogólne e‑materiału

Materiał wspiera osiąganie celów kształcenia określonych dla kwalifikacji BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi:

 • kierowanie działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym podczas pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;

 • przeprowadzanie czynności kontrolno‑rozpoznawczych.

Celem ogólnym jest przygotowanie uczącego się do rozróżniania systemów sygnalizacji pożarowej, wykorzystania urządzeń sygnalizacji alarmowo‑pożarowej podczas pożaru oraz rozróżniania stałych urządzeń gaśniczych, a także wykorzystanie przedmiotowej wiedzy w działaniach ratowniczych.

Struktura e‑materiału, tytuły materiałów multimedialnych wraz z ich typem

Kolejność odtwarzania materiałów multimedialnych w procesie samokształcenia:

 1. Schemat interaktywny prezentujący budowę urządzeń przeciwpożarowych, zainstalowanych w obiekcie.

 2. Filmy instruktażowe (mogą być wyświetlane w dowolnej kolejności).

 3. Wizualizacje w 3D (mogą być wyświetlane w dowolnej kolejności).

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2
bg‑azure

Wskazówki do wykorzystania materiałów multimedialnych w procesie samokształcenia

Tytuł materiału multimedialnego

Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej

Typ materiału multimedialnego

Film instruktażowy

Opis zawartości merytorycznej materiału multimedialnego i powiązania pomiędzy elementami materiału multimedialnego

Film prezentuje zadania zawodowe technika pożarnictwa oraz czynności, jakie należy wykonać podczas obsługi Centrali Sygnalizacji Pożarowej, w szczególności:

 • określenie nazwy zawodu, cech charakteru, osobowości lub kompetencji;

 • zadania zawodowe:

  • kierowanie działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym podczas pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń,

  • przeprowadzanie czynności kontrolno‑rozpoznawczych;

 • prezentację wyglądu panelu obsługi;

 • opis wszystkich wskaźników znajdujących się na panelu centrali;

 • opis przycisków manipulacyjnych;

 • prezentację stanów pracy centrali (dozorowania, alarmowania, uszkodzenia) oraz procedurę kasowania alarmu;

 • prezentację identyfikacji stref dozorowych;

 • prezentację przeglądania zdarzeń.

Film instruktażowy jest rozwinięciem schematu interaktywnego.

Materiał multimedialny powiązany jest z następującymi kryteriami weryfikacji:
BPO.04.2 15)4) charakteryzuje rolę systemu sygnalizacji pożarowej w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku oraz sposoby jego wykorzystania do działań ratowniczych,
BPO.04.2 16)1) interpretuje komunikaty centrali sygnalizacji pożarowej,
BPO.04.2 16)3) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru.

Film instruktażowy powiązany jest z następującymi interaktywnymi materiałami sprawdzającymi:

 1. Przepisy prawne, zasada działania i budowa poszczególnych elementów SSP i SUG oraz DSO.

 2. Dźwiękowy System Ostrzegawczy, System Sygnalizacji Pożarowej i Stałe Urządzenia Gaśnicze.

 3. Schemat systemu sygnalizacji pożaru (SSP).

 4. Symbole graficzne SSP 1.

 5. Wskaźniki centrali CSP.

 6. Testowanie elementów sygnalizacyjnych panelu.

 7. Zdarzenia w raporcie CSP.

 8. Parametry techniczne centrali DSP.

Cele szczegółowe materiału multimedialnego

Obsługiwanie panelu Centrali Sygnalizacji Pożarowej, która może być wykorzystana podczas działań ratowniczych lub czynności kontrolno‑rozpoznawczych.

Wykorzystanie materiału multimedialnego w procesie samokształcenia

Uczący się mogą wspomagać się poszczególnymi fragmentami filmu w procesie samokształcenia:

 1. Powtórzenie materiału, przygotowanie do sprawdzianu oraz przygotowanie do egzaminu zawodowego.

 2. Przygotowanie notatek i fiszek opisujących kolejne funkcje CSP.

 3. Oglądanie filmu i zapisywanie na kartkach tego, co jest niezrozumiałe lub wymaga dodatkowego uzupełnienia. Niejasności wyjaśniane są korzystając z dostępnych źródeł, we współpracy z innymi uczącymi się lub z pomocą nauczyciela.

 4. Przygotowanie przez grupy uczących się instrukcji obsługi CSP, np. w formie prezentacji. Udostępnienie prezentacji innym grupom, wspólne opracowanie ostatecznej wersji instrukcji w trakcie zajęć.

 5. Opracowanie przez grupy uczących się scenariuszy sytuacji, w których należy wykorzystać znajomość obsługi CSP. Każda grupa przygotowuje materiał przedstawiający inną sytuację. Materiały są udostępniane innym uczącym się.

 6. Zwracanie specjalnej uwagi podczas oglądania filmu na szczegóły związane z możliwościami wykorzystania CSP do działań ratowniczych lub prewencyjnych.

 7. Przygotowanie do metody praktycznej – instrukcji. Uzyskanie potrzebnych informacji w zakresie obsługi CSP.


Tytuł materiału multimedialnego

Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych

Typ materiału multimedialnego

Film instruktażowy

Opis zawartości merytorycznej materiału multimedialnego i powiązania pomiędzy elementami materiału multimedialnego

Film prezentuje obsługę centrali Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO). Obejmuje takie zagadnienia jak:

 1. określenie nazwy zawodu, cech charakteru, osobowości lub kompetencji;

 2. zadania zawodowe:

 • kierowanie działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym podczas pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń,

 • przeprowadzanie czynności kontrolno‑rozpoznawczych;

 1. prezentację wyglądu mikrofonu alarmowego;

 2. opis wszystkich wskaźników znajdujących się na panelu centrali;

 3. opis działania przycisków manipulacyjnych;

 4. prezentację stanów pracy (dozorowania, alarmowania, uszkodzenia);

 5. prezentację i wykorzystanie komunikatów zapisanych w pamięci;

 6. prezentację rozgłaszania komunikatów własnych;

 7. wybór strefy lub grupy stref.

Film instruktażowy jest rozwinięciem schematu interaktywnego.

Materiał multimedialny powiązany jest z następującymi kryteriami weryfikacji:
BPO.04.2 15)1) opisuje rodzaje systemów sygnalizacji pożarowej,
BPO.04.2 16)3) obsługuje centralę dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
BPO.04.2 16)4) charakteryzuje dźwiękowy system ostrzegawczy.

Film edukacyjny powiązany jest z następującymi interaktywnymi materiałami sprawdzającymi:

 1. Przepisy prawne, zasada działania i budowa poszczególnych elementów SSP i SUG oraz DSO.

 2. Dźwiękowy System Ostrzegawczy, System Sygnalizacji Pożarowej i Stałe Urządzenia Gaśnicze.

 3. Wskaźniki w centrali DSO.

Cele szczegółowe materiału multimedialnego

Poznanie funkcji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego oraz ich zastosowania podczas prowadzenia działań ratowniczych.

Wykorzystanie materiału multimedialnego w procesie samokształcenia

Uczący się mogą wspomagać się poszczególnymi fragmentami filmu w procesie samokształcenia:

 1. Powtórzenie materiału, przygotowanie do sprawdzianu oraz przygotowanie do egzaminu zawodowego.

 2. Przygotowanie notatek i fiszek opisujących kolejne funkcje DSO.

 3. Oglądanie filmu i zapisywanie na kartkach tego, co jest niezrozumiałe lub wymaga dodatkowego uzupełnienia. Niejasności wyjaśniane są korzystając z dostępnych źródeł, we współpracy z innymi uczącymi się lub z pomocą nauczyciela.

 4. Przygotowanie przez grupy uczących się instrukcji obsługi centrali DSO, np. w formie prezentacji. Udostępnienie prezentacji innym grupom, wspólne opracowanie ostatecznej wersji instrukcji w trakcie zajęć.

 5. Opracowanie przez poszczególne grupy scenariuszy sytuacji, w których należy wykorzystać znajomość obsługi centrali DSO. Każda grupa przygotowuje materiał przedstawiający inną sytuację. Materiały są udostępniane innym uczącym się.

 6. Zwracanie specjalnej uwagi podczas oglądania filmu na szczegóły związane z możliwościami wykorzystania DSO do działań ratowniczych lub prewencyjnych.

 7. Przygotowanie do metody praktycznej – instrukcji. Uzyskanie potrzebnych informacji w zakresie obsługi DSO.


Tytuł materiału multimedialnego

Elementy Systemu Sygnalizacji Pożarowej

Typ materiału multimedialnego

Wizualizacja

Opis zawartości merytorycznej materiału multimedialnego i powiązania pomiędzy elementami materiału multimedialnego

Wizualizacja (z wykorzystaniem fotografii 3D) przedstawia poszczególne elementy systemu sygnalizacji pożarowej:

 • czujki pożarowe,

 • ręczne ostrzegacze pożarowe,

 • centrale sygnalizacji pożaru,

 • sygnalizatory optyczno‑akustyczne.

Wizualizacje poszczególnych elementów systemu są rozwinięciem schematu interaktywnego.

Materiał może być wykorzystany podczas zajęć teoretycznych z przedmiotu „System Sygnalizacji Pożarowej” lub jako wstęp do zajęć praktycznych. Uczący się powinien znać wcześniej rodzaje technicznych systemów zabezpieczeń w obiektach (w ramach przedmiotu „Techniczne Systemy Zabezpieczeń”).

Materiał multimedialny powiązany jest z następującymi kryteriami weryfikacji:
BPO.04.2 15)1) opisuje rodzaje systemów sygnalizacji pożarowej,
BPO.04.2 15)2) rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach,
BPO.04.2 15)4) charakteryzuje rolę systemu sygnalizacji pożarowej w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku oraz sposoby jego wykorzystania do działań ratowniczych.

Wizualizacja powiązana jest z następującymi interaktywnymi materiałami sprawdzającymi:

 1. Przepisy prawne, zasada działania i budowa poszczególnych elementów SSP i SUG oraz DSO.

 2. Dźwiękowy System Ostrzegawczy, System Sygnalizacji Pożarowej i Stałe Urządzenia Gaśnicze.

 3. Schemat systemu sygnalizacji pożaru (SSP).

 4. Elementy stałych urządzeń gaśniczych.

 5. Parametry techniczne czujki dymu optycznego.

Cele szczegółowe materiału multimedialnego

 • rozróżnianie systemów sygnalizacji pożarowej,

 • wykorzystanie urządzenia sygnalizacji alarmowo‑pożarowej podczas pożaru.

Wykorzystanie materiału multimedialnego w procesie samokształcenia

Uczący się mogą wspomagać się poszczególnymi fragmentami filmu w procesie samokształcenia:

 1. Powtórzenie materiału, przygotowanie do sprawdzianu oraz przygotowanie egzaminu zawodowego.

 2. Przygotowanie notatek i fiszek opisujących elementy SSP.

 3. Oglądanie filmu i zapisywanie na kartkach tego, co jest niezrozumiałe lub wymaga dodatkowego uzupełnienia. Niejasności wyjaśniane są korzystając z dostępnych źródeł, we współpracy z innymi uczącymi się lub z pomocą nauczyciela.

 4. Przygotowanie przez grupy uczących plakatów wybranych elementów SSP. Udostępnienie plakatów innym grupom.

 5. Zwracanie specjalnej uwagi podczas oglądania wizualizacji na szczegóły związane z możliwościami zastosowania poszczególnych elementów SSP.

 6. Przygotowanie do metody praktycznej – instrukcji. Uzyskanie potrzebnych informacji w zakresie funkcjonalności elementów SSP.


Tytuł materiału multimedialnego

Elementy stałych urządzeń gaśniczych

Typ materiału multimedialnego

Wizualizacja

Opis zawartości merytorycznej materiału multimedialnego i powiązania pomiędzy elementami materiału multimedialnego

Wizualizacja (z wykorzystaniem fotografii 3D) przedstawia poszczególne elementy stałych urządzeń gaśniczych:

 • pojedyncze elementy: tryskacze i zraszacze:
  a) ampułkowe - topikowe,
  b) stojące (U) - wiszące (P) - horyzontalne (H),
  c) klasyczne (typ C) - rozpylające (typ S) - rozpylające o płaskim strumieniu rozproszonej wody (typ F) - przyścienne (typ W);

 • dysze pianowe, gazowe, aerozolowe;

 • stację kontrolno‑alarmową;

 • zawór wzbudzający.

Wizualizacje poszczególnych elementów systemu są rozwinięciem schematu interaktywnego.

Materiał może być wykorzystany podczas zajęć teoretycznych w ramach przedmiotu „Stałe urządzenia gaśnicze” lub jako wstęp do zajęć praktycznych. Uczący się powinien znać wcześniej rodzaje technicznych systemów zabezpieczeń w obiektach (w ramach przedmiotu „Techniczne Systemy Zabezpieczeń”).

Materiał multimedialny powiązany jest z następującymi kryteriami weryfikacji:
BPO.04.2 17)1) wymienia rodzaje stałych urządzeń gaśniczych,
BPO.04.2 17)2) opisuje zasadę działania stałych urządzeń gaśniczych,
BPO.04.2 17)3) wskazuje parametry techniczne stałych urządzeń gaśniczych.

Wizualizacja powiązana jest z następującymi interaktywnymi materiałami sprawdzającymi:

 1. Przepisy prawne, zasada działania i budowa poszczególnych elementów SSP i SUG oraz DSO.

 2. Dźwiękowy System Ostrzegawczy, System Sygnalizacji Pożarowej i Stałe Urządzenia Gaśnicze.

 3. Elementy stałych urządzeń gaśniczych.

Cele szczegółowe materiału multimedialnego

Rozróżnianie stałych urządzeń gaśniczych.

Wykorzystanie materiału multimedialnego w procesie samokształcenia

Uczący się mogą wspomagać się poszczególnymi fragmentami filmu w procesie samokształcenia:

 1. Powtórzenie materiału, przygotowanie do sprawdzianu oraz przygotowanie do egzaminu zawodowego.

 2. Przygotowanie notatek i fiszek opisujących elementy stałych urządzeń gaśniczych.

 3. Oglądanie wizualizacji i zapisywanie na kartkach tego, co jest niezrozumiałe lub wymaga dodatkowego uzupełnienia. Niejasności wyjaśniane są korzystając z dostępnych źródeł, we współpracy z innymi uczącymi się lub z pomocą nauczyciela.

 4. Przygotowanie przez grupy uczących się plakatów wybranych elementów stałych urządzeń gaśniczych. Udostępnienie plakatów innym grupom.

 5. Zwracanie specjalnej uwagi podczas oglądania wizualizacji na szczegóły związane z możliwościami zastosowania poszczególnych elementów stałych urządzeń gaśniczych.

 6. Przygotowanie do metody praktycznej – instrukcji. Uzyskanie potrzebnych informacji w zakresie funkcjonalności elementów stałych urządzeń gaśniczych.


Tytuł materiału multimedialnego

Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych

Typ materiału multimedialnego

Schemat interaktywny

Opis zawartości merytorycznej materiału multimedialnego i powiązania pomiędzy elementami materiału multimedialnego

Schemat przedstawia w sposób graficzny drzewo podziału urządzeń przeciwpożarowych:

 • system sygnalizacji pożaru (SSP),

 • dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO),

 • stałe urządzenia gaśnicze (SUG).

Przedstawia pozostałe urządzenia przeciwpożarowe:

 • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,

 • hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe,

 • hydranty zewnętrzne,

 • pompy w pompowniach przeciwpożarowych,

 • przeciwpożarowe klapy odcinające,

 • urządzenia oddymiające,

 • kurtyny dymowe, drzwi, bramy przeciwpożarowe,

 • przeciwpożarowe wyłączniki prądu,

 • dźwigi dla ekip ratowniczych.

Schemat interaktywny umożliwia przejście do elementów wizualizacji będących częścią e‑zasobu.

Materiał może być wykorzystany podczas zajęć teoretycznych na temat „Urządzenia przeciwpożarowe” lub jako wstęp do zajęć praktycznych. Uczący się powinien znać wcześniej rodzaje technicznych systemów zabezpieczeń w obiektach (w ramach przedmiotu „Techniczne Systemy Zabezpieczeń”).

Materiał multimedialny powiązany jest z następującymi kryteriami weryfikacji:
BPO.04.2 15)1) opisuje rodzaje systemów sygnalizacji pożarowej,
BPO.04.2 15)2) rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach,
BPO.04.2 15)3) opisuje system sygnalizacji pożarowej na podstawie schematu,
BPO.04.2 15)4) charakteryzuje rolę systemu sygnalizacji pożarowej w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku oraz sposoby jego wykorzystania do działań ratowniczych,
BPO.04.2 16)1) interpretuje komunikaty centrali sygnalizacji pożarowej,
BPO.04.2 16)2) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru,
BPO.04.2 16)3) obsługuje centralę dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
BPO.04.2 16)4) charakteryzuje dźwiękowy system ostrzegawczy,
BPO.04.2 17)1) wymienia rodzaje stałych urządzeń gaśniczych,
BPO.04.2 17)2) opisuje zasadę działania stałych urządzeń gaśniczych,
BPO.04.2 17)3) wskazuje parametry techniczne stałych urządzeń gaśniczych,
BPO.04.2 17)4) rozpoznaje elementy stałych urządzeń gaśniczych na schematach,
BPO.04.2 17)5) charakteryzuje sposoby wykorzystania instalacji stałych urządzeń gaśniczych podczas działań ratowniczych.

Schemat interaktywny powiązany jest z następującymi interaktywnymi materiałami sprawdzającymi:

 1. Przepisy prawne, zasada działania i budowa poszczególnych elementów SSP i SUG oraz DSO.

 2. Dźwiękowy System Ostrzegawczy, System Sygnalizacji Pożarowej i Stałe Urządzenia Gaśnicze.

 3. Schemat systemu sygnalizacji pożaru (SSP).

 4. Elementy stałych urządzeń gaśniczych.

 5. Symbole graficzne SSP 1.

 6. Elementy systemu sygnalizacji pożarowej.

 7. Wskaźniki centrali CSP.

 8. Parametry techniczne czujki dymu optycznego.

 9. Testowanie elementów sygnalizacyjnych panelu.

 10. Zdarzenia w raporcie CSP.

 11. Parametry techniczne centrali CSP.

 12. Wskaźniki w centrali DSO.

Cele szczegółowe materiału multimedialnego

 • rozróżnianie systemów sygnalizacji pożarowej,

 • wykorzystywanie urządzeń sygnalizacji alarmowo‑pożarowej podczas pożaru,

 • rozróżnianie stałych urządzeń gaśniczych.

Wykorzystanie materiału multimedialnego w procesie samokształcenia

Uczący się mogą wspomagać się poszczególnymi fragmentami filmu w procesie samokształcenia:

 1. Powtórzenie materiału, przygotowanie do sprawdzianu oraz przygotowanie do egzaminu zawodowego.

 2. Przygotowanie notatek i fiszek opisujących elementy SSP, DSO oraz SUG (stałych urządzeń gaśniczych).

 3. Przeglądanie schematu interaktywnego i zapisywanie na kartkach tego, co jest niezrozumiałe lub wymaga dodatkowego uzupełnienia. Niejasności wyjaśniane są korzystając z dostępnych źródeł, we współpracy z innymi uczącymi się lub z pomocą nauczyciela.

 4. Przygotowanie przez grupy uczących się plakatów wybranych elementów SUG, SSP lub DSO. Udostępnienie plakatów innym grupom.

 5. Zwracanie specjalnej uwagi podczas oglądania wizualizacji na szczegóły związane z możliwościami zastosowania urządzeń przeciwpożarowych podczas prowadzenia działań ratowniczych, jak również działań prewencyjnych.

 6. Przygotowanie do metody praktycznej – instrukcji. Uzyskanie potrzebnych informacji w zakresie funkcjonalności urządzeń przeciwpożarowych stosowanych w celu zabezpieczenia obiektów.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3
bg‑azure

Opis interaktywnych materiałów sprawdzających dla e‑materiału

Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Test samosprawdzający - Przepisy prawne, zasada działania i budowa poszczególnych elementów SSP i SUG oraz DSO

Opis materiału sprawdzającego

Test wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią. Zawiera 10 pytań obejmujących zadania związane z wykorzystaniem DSO, SSP i stałych urządzeń gaśniczych.

Zadania zawierają polecenia w formie tekstowej i mają różny poziom trudności.

Test daje możliwość:

 • wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

 • wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

 • wyświetlania wskazówek naprowadzających w przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi.

 • uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Test ma charakter przekrojowy, powiązany jest ze wszystkimi materiałami multimediami w e‑materiale.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:
BPO.04.2 15)1) opisuje rodzaje systemów sygnalizacji pożarowej,
BPO.04.2 15)2) rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach,
BPO.04.2 15)3) opisuje system sygnalizacji pożarowej na podstawie schematu,
BPO.04.2 15)4) charakteryzuje rolę systemu sygnalizacji pożarowej w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku oraz sposoby jego wykorzystania do działań ratowniczych,
BPO.04.2 16)1) interpretuje komunikaty centrali sygnalizacji pożarowej,
BPO.04.2 16)2) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru,
BPO.04.2 16)3) obsługuje centralę dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
BPO.04.2 16)4) charakteryzuje dźwiękowy system ostrzegawczy,
BPO.04.2 17)1) wymienia rodzaje stałych urządzeń gaśniczych,
BPO.04.2 17)2) opisuje zasadę działania stałych urządzeń gaśniczych,
BPO.04.2 17)3) wskazuje parametry techniczne stałych urządzeń gaśniczych,
BPO.04.2 17)4) rozpoznaje elementy stałych urządzeń gaśniczych na schematach,
BPO.04.2 17)5) charakteryzuje sposoby wykorzystania instalacji stałych urządzeń gaśniczych podczas działań ratowniczych.


Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Test wielokrotnego wyboru - Dźwiękowy System Ostrzegawczy, System Sygnalizacji Pożarowej i Stałe Urządzenia Gaśnicze.

Opis materiału sprawdzającego

Test zawiera 10 pytań wielokrotnego wyboru z jedną lub kilkoma prawidłowymi odpowiedziami. Sprawdzają one wiedzę z zakresu wykorzystania i znajomości Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, Systemu Sygnalizacji Pożarowej i Stałych Urządzeń Gaśniczych.

Zadania zawierają polecenia w formie tekstowej i mają różny poziom trudności.

Test daje możliwość:

 • wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

 • wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

 • wyświetlania wskazówek naprowadzających w przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi.

 • uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Test ma charakter przekrojowy, powiązany jest ze wszystkimi materiałami multimediami w e‑materiale.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:
BPO.04.2 15)1) opisuje rodzaje systemów sygnalizacji pożarowej,
BPO.04.2 15)2) rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach,
BPO.04.2 15)3) opisuje system sygnalizacji pożarowej na podstawie schematu,
BPO.04.2 15)4) charakteryzuje rolę systemu sygnalizacji pożarowej w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku oraz sposoby jego wykorzystania do działań ratowniczych,
BPO.04.2 16)1) interpretuje komunikaty centrali sygnalizacji pożarowej,
BPO.04.2 16)2) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru,
BPO.04.2 16)3) obsługuje centralę dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
BPO.04.2 16)4) charakteryzuje dźwiękowy system ostrzegawczy,
BPO.04.2 17)1) wymienia rodzaje stałych urządzeń gaśniczych,
BPO.04.2 17)2) opisuje zasadę działania stałych urządzeń gaśniczych,
BPO.04.2 17)3) wskazuje parametry techniczne stałych urządzeń gaśniczych,
BPO.04.2 17)4) rozpoznaje elementy stałych urządzeń gaśniczych na schematach,
BPO.04.2 17)5) charakteryzuje sposoby wykorzystania instalacji stałych urządzeń gaśniczych podczas działań ratowniczych.


Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Uzupełnienie podpisów obrazka/schematu - Schemat systemu sygnalizacji pożaru (SSP).

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie w formie schematu SSP, na którym należy poprawnie uzupełnić nazwy elementów.

Materiał sprawdzający daje możliwość:

 • wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

 • wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

 • uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

 • Film instruktażowy „Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej”.

 • Schemat interaktywny „Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych”.

Jest to zadanie łatwe.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:
BPO.04.2 15)2) rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach,
BPO.04.2 15)3) opisuje system sygnalizacji pożarowej na podstawie schematu.


Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Uzupełnianie podpisów obrazka - Elementy stałych urządzeń gaśniczych.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie polegające na przyporządkowaniu odpowiednich podpisów obrazkom stałych urządzeń gaśniczych.
Materiał sprawdzający daje możliwość:

 • wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

 • wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

 • uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z wizualizacją „Elementy Systemu Sygnalizacji Pożaru” w 3D.

Jest to zadanie łatwe.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:
BPO.04.2 17)1) wymienia rodzaje stałych urządzeń gaśniczych.


Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Uzupełnienie podpisów obrazka/schematu – Symbole graficzne SSP 1.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie polegające na przyporządkowaniu odpowiednich podpisów symbolom graficznym SSP.

Materiał sprawdzający daje możliwość:

 • wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

 • wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

 • uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

 • Schemat interaktywny „Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych”.

Zadanie ma średni poziom trudności.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:
BPO.04.2 15)2) rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach,
BPO.04.2 15)3) opisuje system sygnalizacji pożarowej na podstawie schematu.


Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Uzupełnianie podpisów obrazka – Elementy systemu sygnalizacji pożarowej.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie w formie obrazków prezentujących elementów Systemu Sygnalizacji Pożarowej, do których należy przyporządkować odpowiednie opisy.
Materiał daje możliwość:

 • wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

 • wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

 • uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

 • Wizualizacja „Elementy Systemu Sygnalizacji Pożaru” w 3D.

 • Schemat interaktywny „Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych”.

Zadanie ma średni poziom trudności.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:
BPO.04.2 15)2) rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach.


Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Zadania z możliwością doboru wymiarów, wskaźników, parametrów technicznych i warunków wytrzymałościowych – Wskaźniki centrali CSP.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie w formie pytania z zakresu funkcji CSP z jedną poprawną odpowiedzią.

Materiał daje możliwość:

 • wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

 • wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

 • uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

 • Film instruktażowy „Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej”.

Zadania w materiale mają średni poziom trudności.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:
BPO.04.2 16)2) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru.


Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Zadania z możliwością doboru wymiarów, wskaźników, parametrów technicznych i warunków wytrzymałościowych – Parametry techniczne czujki dymu optycznego.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie, w którym należy wskazać odpowiednie parametry techniczne czujki dymu optycznej liniowej.

Materiał daje możliwość:

 • wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

 • wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

 • uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

 • Wizualizacja „Elementy Systemu Sygnalizacji Pożaru” w 3D.

Zadanie jest łatwe.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:
BPO.04.2 15)4) charakteryzuje rolę systemu sygnalizacji pożarowej w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku oraz sposoby jego wykorzystania do działań ratowniczych.


Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Zadania z możliwością doboru wymiarów, wskaźników, parametrów technicznych i warunków wytrzymałościowych – Testowanie elementów sygnalizacyjnych panelu CSP.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie z zakresu elementów sygnalizacyjnych CSP w formie pytania wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią.

Materiał daje możliwość:

 • wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

 • wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

 • uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

 • Film instruktażowy „Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej”.

Zadanie ma średni poziom trudności.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:
BPO.04.2 16)2) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru.


Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Zadania z możliwością doboru wymiarów, wskaźników, parametrów technicznych i warunków wytrzymałościowych – Zdarzenia w raporcie CSP.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie z zakresu raportów CSP w formie pytania wielokrotnego wyboru z kilkoma poprawnymi odpowiedziami.

Materiał daje możliwość:

 • wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

 • wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

 • uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

 • Film instruktażowy „Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej”.

Zadanie ma średni poziom trudności.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:
BPO.04.2 16)2) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru.


Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Zadania z możliwością doboru wymiarów, wskaźników, parametrów technicznych i warunków wytrzymałościowych – Parametry techniczne centrali DSP.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie, w którym należy wskazać odpowiednie parametry techniczne centrali DSP.

Materiał daje możliwość:

 • wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

 • wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

 • uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

 • Schemat interaktywny „Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych”.

Zadanie jest łatwe.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:
BPO.04.2 16)2) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru.


Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Zadania z możliwością doboru wymiarów, wskaźników, parametrów technicznych i warunków wytrzymałościowych – Wskaźniki w centrali DSO.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie w formie pisemnej, w którym należy wskazać odpowiednie parametry techniczne i warunki DSO.

Materiał daje możliwość:

 • wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

 • wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

 • uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

 • Film instruktażowy „Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych”.

Zadanie ma średni poziom trudności.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:
BPO.04.2 16)3) obsługuje centralę dźwiękowego systemu ostrzegawczego.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

5
bg‑azure

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z e‑materiału