Jakie dokumenty państwowe gwarantują zachowanie tożsamości mniejszości narodowych

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Stanowisko KRRiT w sprawie audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem polskim w publicznej radiofonii i telewizji, dostępny w internecie: krrit.gov.pl [dostęp 19.04.2020 r.].
  • Źródło: Konwencja Ramowa o ochronie mniejszości narodowych, sporządzona w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r., dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 11.10.2021 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 19.04.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 19.04.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 13.05.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 13.05.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 13.05.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 13.05.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida