Przyroda w poezji J. Twardowskiego

Bibliografia:

  • Źródło: Zofia Mocarska-Tycowa, Wiersze – jak ksiądz – dla wszystkich. O poezji ks. Jana Twardowskiego, „Kwartalnik Artystyczny” 1998, nr 3 (19), s. 33–34.
  • Źródło: Ksiądz Jan Twardowski, Zaufałem drodze. Wiersze zebrane 1932–2006, Warszawa 2004.
  • Źródło: Z pliszką siwą, [w:] Jan Twardowski, Z pliszką siwą. Dawne i nowe wiersze o przyrodzie, Warszawa 2000.
  • Źródło: Zbigniew Herbert, Przypowieść, [w:] tegoż, Hermes, pies i gwiazda, Warszawa 1957, s. 30.
  • Źródło: Mariusz Kubik, Ksiądz Jan Twardowski – poeta świętego luzu, „Gazeta Uniwersytecka UŚ”, dostępny w internecie: https://gazeta.us.edu.pl/node/189111 [dostęp 10.06.2021 r.].
  • Źródło: Stanisław Cieślak, Bóg, święci i świętość w poezji Jana Twardowskiego, „Prace Polonistyczne” 1996, nr 51, s. 214.