Stan przestrzegania w Polsce praw mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich na temat skarg i wniosków dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych, które wpłynęły do Biura RPO w latach 2016–2018, dostępny w internecie: rpo.gov.pl [dostęp 19.06.2020 r.].
  • Źródło: Wybory w Polsce, dostępny w internecie: pl.wikipedia.org [dostęp 6.07.2020 r.].
  • Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 19.06.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 19.06.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 19.06.2020 r.].