Sztuka w nowoczesnym świecie. Poglądy estetyczne Cypriana Norwida na podstawie Promethidiona

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak, Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Alina Witkowska, Artystyczna siła ironii Norwida (fragment), [w:] Wielcy romantycy polscy. Sylwetki, Warszawa 1980.
  • Źródło: Michał Głowiński, Odpowiednie dać rzeczy słowo (fragment), [w:] Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje, Kraków 2000.
  • Źródło: Stefan Sawicki, Wstęp, [w:] Cyprian Norwid, Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem, Kraków 1997, s. 13–14.
  • Źródło: Alina Witkowska, Sztuka i rzeczywistość (fragment), [w:] Wielcy romantycy polscy. Sylwetki.
  • Źródło: Cyprian Norwid, Ad leones! (fragmenty).
  • Źródło: Cyprian Kamil Norwid, Ogólniki.
  • Źródło: Cyprian Kamil Norwid, Promethidion (fragmenty).