Wpływ globalizacji na gospodarkę światową, państwo i obywatela

tekst: Justyna Rok

opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Janina Pach, Argumenty „za i przeciw” globalizacji w gospodarce światowej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” 2004, s. 183–197.