Eksploatacja portów i terminali / ASISTENCIA AEROPORTUARIA

Kształcenie zawodowe
Kategorie
branża transportu lotniczego
Słowa kluczowe
pl.] port lotniczy estabilizador horizontal estabilizador vertical tránsito de aeródromo repostaje rodar [řo 'ðar] [v.intr.] aerodino [a e ro 'ði no ] [s.m.] aeronave [a e ro 'na βe] [s.f] aeropuerto [a e ro 'pwer to] [s.m.] aerostato [a e ros 'ta to] [s.m.] agente de deshielo/ líquido de deshielo [a 'xeN te ðe ðe 'sje lo / li ki ðo ðe ðe 'sje lo] [SN] alerón [a le 'ron] [s.m.] antena [aN 'te na] [s.f.] asiento amortiguado [a 'sjeN to a mor ti 'γwa ðo] [SN] asistencia en tierra [a sis 'teN θja eN 'tje řa] [SN] autogiro/ giroplano [aw to xi 'ro / xi řo 'pla no] [s.m.] avería en el motor [a βe 'ri a en el mo 'tor] [SN] avión [a 'βjon] [s.m.] babor/ estribor [ba 'βor/ es tri 'βor] [s.m.] base [ba se] [s.f.] bloqueo de seguridad [blo 'ke o ðe se γu ri 'ðad] [SN] cabina [ka 'βi na] [s.f.] cabina del conductor [ka 'βi na 'ðel koN duk 'tor] [SN] cable de alimentación [a βle ðe a li meN ta 'θjon] [SN] calefacción [ka le fak 'θjon] [s.f.] cambio de marchas/ caja de cambio [kam bjo ðe mar 't∫as / 'ka xa ðe 'kam bjo] [SN] campo visual ['kam po βi 'swal] [SN] ciclogiro [θi klo 'xi ro] [s.m.] circuito electrónico [θir 'kuj to e lek 'tro ni ko] [SN] cisterna de combustible [θis 'ter na ðe kom bus 'ti βle] [SN] con propulsión mecánica [kom pro pul 'sjom me 'ka ni ka] [SP] control manual [koN 'trol ma 'nwal] [SN] defensa [de 'fen sa] [s.f.] dirección [di rek 'θjon] [s.f.] dirigible [di ri 'xi βle] [adj.] eje delantero ['e xe ðe laN 'te ro] [SN] eje posterior [e xe pos te 'rjor] [SN] elemento móvil [e le 'meN to 'mo βil] [SN] escalera autopropulsada de pasajeros [es ka 'le ra aw to pro pul 'sa ða ðe pa sa 'xe ro] [SN] escalera autopropulsada de pasajeros [es ka 'le ra aw to pro pul 'sa ða ðe pa sa 'xe ros] [SN] escalera de pasajeros/ escalera de embarque [es ka 'le ra ðe pa sa xe 'ros / es ka 'le ra ðe em 'bar ke] [SN] escalera de servicio [es ka 'le ra ðe ser 'βi θjo] [SN] estabilizador [es ta βi li θa 'ðor] [s.m.] flap/ aleta de hipersustentación [flap/ a 'le ta ðe j per sus teN ta 'θjon] [s.m. /SN] freno de parada [fre no ðe pa ra 'ða] [SN] freno dinámico [fre no ði 'na mi ko] [SN] fuselaje [fu se 'la xe] [s.m.] hangar [aŋ 'gar] [s.m.] hélice [e li θe] [s.f.] helicóptero [e li 'kop te ro] [s.m.] limpiaparabrisas [lim pja pa ra 'βri sas ] [s.m.] luces de emergencia [lu θez ðe e mer 'xeN θja] [SN] luces de situación/ de navegación [lu θez ðe si twa 'θjon / de na βe γa 'θjon] [SN] luz intermitente [luθ iN ter mi 'teN te] [SN] mecánico [me 'ka ni ko] [s.m.] motor [mo 'tor] [s.m.] panel de control [pa 'nel de koN 'trol] [SN] pasajero [pa sa 'xe ro] [s.m.] pasarela de acceso a aeronaves [pa sa 're la ðe ak 'θe so a a e ro 'na βes] [SN] personal de vuelo [per so 'nal de 'βwe lo] [SN] plataforma/ área de deshielo [pla ta for 'ma / 'a re a ðe ðe 'sje lo] [s.f/ SN] puerta del avión [pwer ta 'ðel a 'βjon] [SN] reflector/proyector [ře flek tor / pro yek 'tor ] [s.m.] reparación [ře pa ra 'θjon] [s.f.] repostar [ře pos 'tar] [v.tr.] retraso [ře 'tra so] [s.m.] revisión [ře βi 'sjon ] [s.f.] rotativo / luz rotativa [řo ta 'ti βo / 'luθ řo ta 'ti βa] [s.m. /SN] rueda [řwe ða] [s.f.] rueda de cola [řwe ða ðe 'ko la] [SN] rueda de repuesto [řwe ða ðe ře 'pwes to] [SN] rueda del avión ['řwe ða 'ðel a 'βjon] [SN] rueda delantera [řwe ða ðe laN 'te ra] [SN] servicio a bordo [ser 'βi θjo a 'βor ðo] [SN] servicio de asistencia en tierra a aviones [ser 'βi θjo ðe a sis 'teN θja eN 'tje řa a a 'βjo nes] [SN] sin propulsión mecánica [sim pro pul 'sjom me 'ka ni ka] [SP] sistema hidráulico [sis 'te ma j 'ðra w li ko] [SN] slot [z 'lo t] [s.m.] techo solar [te t∫o so 'lar] [SN] terminal de pasajeros [ter mi 'nal de pa sa 'xe ros] [SN] timón de altura/ de profundidad [ti 'moN de al tu 'ra / de pro fuN di 'ðad ] [SN] timón de dirección [ti 'moN de ði řek 'θjon] [SN] tractor de arrastre [trak 'tor ðe a 'řas tre] [SN] tren de aterrizaje [treN de a te ři 'θa xe] [SN] tubo de Prandtl ['tu βo ðe praN 'd t] [SN] vehículo de deshielo [be 'i ku lo ðe ðe 'sje lo] [SN] acercamiento [a θer ka 'mjeN to] [s.m.] aeropuerto de aterrizaje [a e ro 'pwer to ðe a te ři 'θa xe] [SN] aeropuerto de despegue [a e ro 'pwer to ðe ðes 'pe γe ] [SN] ala [a la] [s.f.] altura [al 'tu ra] [s.f.] aterrizaje [a te ři 'θa xe] [s.m.] calefactor [ka le fak 'tor] [s.m.] capacidad operativa [ka pa θi 'ðað o pe ra 'ti βa ] [SN] coordinador de vuelo [ko.oɾ.ði.na.ˈðoɾ ðeˈβwe.lo] [SN] cristal [kris 'tal ] [s.m.] descenso [des 'θen so] [s.m.] embarcar [ em bar 'kar] [v.tr] empenaje [em pe 'na xe] [s.m.] estado del aeropuerto [es 'ta ðo 'ðel a e ro 'pwer to] [SN] inicio [i 'ni θjo] [s.m.] irregularidad [i ře γu la ri 'ðad] [s.f.] lámparas de rayos infrarrojos ['lam pa raz ðe 'řa yos iM fra 'řo xos] [SN] manguera [maŋ 'ge ra] [s.f.] marca de matrícula ['mar ka ðe ma 'tri ku la] [SN] mecánico de a bordo/ mecánico de vuelo [me 'ka ni ko ðe a βor 'ðo / me 'ka ni ko ðe 'βwe lo] [SN] morro/nariz [mo řo / na 'riθ] [s.m.] obstáculo [ob s 'ta ku lo] [s.m.] Oficial de Operaciones Aeroportuarias [o fi 'θjal de o pe ra 'θjo nes a e ro por 'twa rjas] [SN] pista de rodaje ['pis ta ðe řo 'ða xe] [SN] plataforma [pla ta 'for ma] [s.f.] pulverizador [pul βe ri θa 'ðor ] [s.m.] radioestación [řa ðjo es ta 'θjon] [s.f.] realizar el retroceso del avión [ře a li 'θar el ře tro 'θe so 'ðel a 'βjon] [SV] reflector/proyector [ře flek tor / pro yek 'tor] [s.m.] riesgo potencial [řjez γo po teN 'θjal] [SN] rodaje [řo 'ða xe] [s.m.] salida [sa 'li ða] [s.f.] olución acuosa de glicol [so lu 'θjon a 'kwo sa ðe γli 'kol] [SN] tráfico aéreo/tránsito aéreo ['tra fi ko a 'e re o/ 'tran si to a 'e re o ] [SN] tripulación [tri pu la 'θjon] [s.f.] velocidad [be lo θi 'ðad] [s.f.] vuelo de travesía/ travesía [bwe lo ðe tra βe 'si a/ tra βe 'si a ] [SN] Servicio de Seguridad Aeroportuaria [ser 'βi θjo ðe se γu ri 'ðað a e ro por 'twa rja] [SN] aeropuerto alternativo [a e ro 'pwer to al ter na 'ti βo] [SN] aeropuerto controlado [a e ro 'pwer to koN tro 'la ðo] [SN] altura de crucero [al 'tu ra ðe kru 'θe ro] [SN] altura de decisión [al 'tu ra ðe ðe θi 'sjon] [SN] altura planeada [al 'tu ra pla ne 'a ða] [SN] aproximación final [a prok si ma 'θjon fi.ˈnal] [SN] aproximación precisa/ aproximación de precisión [a prok si ma 'θjom pre θi 'sa / a prok si ma 'θjoN de pre θi 'sjon] [SN] área de maniobra ['a re a ðe ma 'njo βra] [SN] ataque terrorista [a 'ta ke te řo 'ris ta] [SN] aterrizaje forzoso [a te ři 'θa xe for 'θo so] [SN] aterrizaje preventivo [a te ři 'θa xe pre βeN 'ti βo] [SN] aumento del tráfico/ tráfico intenso [aw 'meN to 'ðel 'tra fi ko / 'tra fi ko iN 'ten so] [SN] BIRDTAM [bir 'd tam] [s.m.] ceniza volcánica [θe 'ni θa βol 'ka ni ka] [SN] circuito cerrado de televisión [θir 'kuj to θe 'řa ðo ðe te le βi 'sjon] [SN] comandante [ko maN 'daN te] [s.m.] control de seguridad de equipaje [koN 'trol de se γu ri 'ðad de e ki 'pa xe] [SN] control de seguridad de pasajeros [koN 'trol de se γu ri 'ðad de pa sa 'xe ros] [SN] descenso para aterrizaje [des 'θen so 'pa ra a te ři 'θa xe] [SN] desplazamiento en tierra de la aeronave [des pla θa 'mjeN to eN 'tje řa ðe la a e ro 'na βe] [SN] eje de pista de despegue/ de pista de aterrizaje [e xe ðe 'pis ta ðe ðes pe 'γe /e xe ðe 'pis ta ðe a te ři 'θa xe] [SN] empleado calificado de seguridad física [em ple 'a ðo ka li fi 'ka ðo ðe se γu ri 'ðad 'fi si ka] [SN] f**uera de pista [fwe ra ðe 'pis ta] [SN] Guardia de fronteras [gwar ðja ðe froN 'te ras] [SN] maniobra de motor y al aire [ma 'njo βra ðe mo 'tor i al 'aj re ] [SN] maniobra evasiva [ma 'njo βra e βa 'si βa] [SN] material explosivo [ma te 'rjal eks plo 'si βo ] [SN] nieve [nje βe] [s.f.] nieve compacta [nje βe kom 'pak ta] [SN] nieve húmeda ['nje βe 'u me ða] [SN] palanca de mando/ palanca de maniobra [pa 'laŋ ka ðe maN 'do / pa 'laŋ ka ðe ma 'njo βra] [SN] pase de acceso / tarjetas de acceso [pa se ðe ak 'θe so / tar 'xe taz ðe ak 'θe so] [SN] pista de despegue/ pista de aterrizaje [pis ta ðe ðes pe 'γe / 'pis ta ðe a te ři 'θa xe] [SN] procedimiento de aproximación [pro θe ði 'mjeN to ðe a prok si ma 'θjon] [SN] protección perimetral [pro tek 'θjom pe ri me 'tral ] [SN] reducir [ře ðu 'θir] [v.tr] referencia [ ře fe 'reN θja] [s.f.] revoluciones del motor [ře βo lu 'θjo nez 'ðel mo 'tor] [SN] riesgo natural/ riesgo de carácter natural [řjez γo na tu 'ral / 'rjez γo ðe ka 'rak ter na tu 'ral] [SN] segmento de aproximación [seg 'meN to ðe a prok si ma 'θjon] [SN] segmento de llegada [seg 'meN to ðe λe 'γa ða] [SN] segundo piloto [ se 'γuN do pi 'lo to] [SN] sistema de control [sis 'te ma ðe koN 'trol] [SN] sucesos a velocidad cercana [su 'θe sos a βe lo θi 'ðad θer 'ka na] [SN] timón de altura/ de profundidad [ti 'moN de al tu 'ra / de pro fuN di 'ðad] [SN] tormenta [tor 'meN ta] [s.f.] tráfico internacional [tra fi ko iN ter na θjo 'nal] [SN] tráfico nacional [tra fi ko na θjo 'nal] [SN] trimar el avión [tri 'mar el a 'βjon] [SV] ubicación/ localización [u βi ka 'θjon / lo ka li θa 'θjon] [s.f] velocidad de crucero [be lo θi 'ðad de kru 'θe ro] [SN] velocidad de descenso [be lo θi 'ðad de ðes 'θen so] [SN] vuelo a nivel [bwe lo a ni 'βel] [SN] vuelo de ascenso [bwe lo ðe as 'θen so] [SN] pista de despegue [pis ta ðe ðes 'pe γe] [SN] protección contra incendios [pro tek 'θjoŋ 'koN tra iN 'θeN djos] [SN] accidente aéreo [ak θi 'ðeN te a 'e re o ] [SN] aerovía [a e ro 'βi a] [s.f.] altura/altitud de crucero [al tu ra fal ti 'tud de kru 'θe ro] [SN] aproximación al aterrizaje [a prok si ma 'θjon al a te ři 'θa xe] [SN] área de control terminal [TMA] ['a re a ðe koN 'trol ter mi 'nal] [SN] ascender [as θeN 'der] [v.intr.] área de maniobra [a re a ðe ma 'njo βra] [SN] área de maniobra terrestre ['a re a ðe ma 'njo βra te 'řes tre] [SN] autorización para despegar [aw to ri θa 'θjom 'pa ra ðes pe 'γar] [SN] cambio [kam bjo] [s.m.] carga [kar γa] [s.f.] control de tránsito aéreo [koN 'trol de 'tran si to a 'e re o] [SN] control del aeropuerto [TWR]/ torre de control [koN 'trol 'del a e ro 'pwer to/'to ře ðe koN 'trol ] [SN] controlador de movimiento en tierra [GND] [koN tro la 'ðor ðe mo βi 'mjeN to eN 'tje řa] [SN] controlador de tránsito aéreo [SN] [koN tro la 'ðor ðe 'tran si to a 'e re o] [SN] coordinador de movimiento en tierra [ko or ði na 'ðor ðe mo βi 'mjeN to eN 'tje řa] [SN] descarga [des 'kar γa] [s.f.] deshelar [de se 'lar] [v.tr] dispositivo de señalización [dis po si 'ti βo ðe se ña li θa 'θjon] [SN] dron [dron] [s.m.] espacio aéreo [ es 'pa θjo a 'e re o] [SN] espacio aéreo controlado [es 'pa θjo a 'e re o koN tro 'la ðo] [SN] luz de señalización ['luθ de se ña li θa 'θjon] [SN] medida preventiva [me 'ði ða pre βeN 'ti βa] [SN] oficial de operaciones [o fi 'θjal de o pe ra 'θjo nes] [SN] oficial de operaciones del aeropuerto [o fi 'θjal de o pe ra 'θjo nez 'ðel a e ro 'pwer to] [SN] operación aeroportuaria [operación aeroportuaria] [SN] operación de evacuación [o pe ra 'θjoN de e βa kwa 'θjon] [SN] operación de rescate [o pe ra 'θjoN de řes 'ka te] [SN] Organización de Aviación Civil Internacional [or γa ni θa 'θjoN de a βja 'θjoN θi 'βil iN ter na θjo 'na] [SN] pista para el deshielo ['pis ta 'pa ra el de 'sje lo] [SN] plataforma [pla ta 'for ma ] [s.f.] prepararse para aterrizar / para tomar tierra [pre pa 'rar se 'pa ra a te ři 'θar / 'pa ra to 'mar 'tje řa] [SN] remoción de la nieve [ře mo 'θjoN de la 'nje βe] [SN] remolque [ře 'mol ke] [s.m.] repostar el avión [ře pos 'tar el a 'βjon] [SV] retroceso [ře tro 'θe so] [s.m.] revestimiento [ře βes ti 'mjeN to] [s.m.] ruta ['řu ta ] [s.f.] ruta aérea que permite pasar entre TSA o TRA y vuelo hacía éstas [řu ta a 'e re a ke per 'mi te pa 'sar 'eN tre 't sa o 'tra i 'βwe lo a 'θi a 'es tas] [SN] ruta permanente de aviación militar ['řu ta per ma 'neN te ðe a βja 'θjom mi li 'tar] [SN] sala de control ['sa la ðe koN 'trol] [SN] servicio de alerta [ser 'βi θjo ðe a 'ler ta] [SN] servicio de control de aproximación [APP] [ser 'βi θjo ðe koN 'trol de a prok si ma 'θjon] [SN] servicio de control de área [ACC] [ser 'βi θjo ðe koN 'trol de 'a re a] [SN] servicio de control de movimientos en tierra [ser 'βi θjo ðe koN 'trol de mo βi 'mjeN tos eN 'tje řa] [SN] servicio de control de tránsito aéreo [ser 'βi θjo ðe koN 'trol de 'tran si to a 'e re o] [SN] servicio de control del aeropuerto [TWR] [ser 'βi θjo ðe koN 'trol 'del a e ro 'pwer to] [SN] servicio de mantenimiento aeroportuario [ser 'βi θjo ðe maN te ni 'mjeN to a e ro por 'twa rjo] [SN] servicios de información de vuelo [ser 'βi θjoz ðe iM for ma 'θjoN de 'βwe lo] [SN] servicios de rescate y lucha contra incendios [ser 'βi θjoz ðe řes 'ka te i 'lu t∫a 'koN tra iN 'θeN djos] [SN] simulador de vuelo [si mu la 'ðor ðe 'βwe lo] [SN] sustancia derivada del petróleo [sus 'taN θja ðe ri 'βa ða 'ðel pe 'tro le o] [SN] terminal [ter mi 'nal ] [s.f.] timón [ti 'mon] [s.m.] torre [to ře ] [s.f.] visibilidad reducida/ baja visibilidad [bi si βi li 'ðað re ðu θi 'ða / 'ba xa βi si βi li 'ðad] [SN] zona controlada de un aeropuerto militar [θo na koN tro 'la ða ðe wn a e ro 'pwer to mi li 'tar] [SN] zona de control de un aeropuerto [θo na ðe koN 'trol de wn a e ro 'pwer to] [SN] zona de ejercicios [θo na ðe e xer 'θi θjos] [SN] zona de protección [θo na ðe pro tek 'θjon] [SN] zona de tránsito de aeródromo [θo na ðe 'tran si to ðe a e 'ro ðro mo] [SN] zona peligrosa [θo na pe li 'γro sa] [SN] zona prohibida [θo na proj 'βi ða ] [SN] zona restringida [θo na řes triŋ 'xi ða] [SN] zona temporalmente reservada [θo na tem po ral 'meN te ře ser 'βa ða] [SN] compañía de transporte [kom pa 'ñi a ðe trans 'por te] [SN] aerolínea/ línea aérea [a e ro 'li ne a / 'li ne a a 'e re a ] [s.f.] aeronave [a e ro 'na βe] [s.f.] alto de emergencia [al to ðe e mer 'xeN θja] [SN] alto normal [al to nor 'mal] [SN] área de repostaje [a re a ðe ře pos 'ta xe] [SN] aterrizar [a te ři 'θar] [v.tr.] atraque [a 'tra ke] [s.m.] auxiliar de vuelo/azafata [ a wk si 'ljar ðe βwe lo /a θa 'fa ta] [SN] / [s.f.] bastón luminoso [bas 'ton lu mi 'no so] [SN] camión cisterna [ka 'mjoN θis 'ter na] [SN] carga a presión [kar γa a pre 'sjon] [SN] carrera de despegue [ka 'ře ra ðe ðes 'pe γe] [SN] confirmación [koM fir ma 'θjon] [s.f.] controlador de tránsito aéreo [koN tro la 'ðor ðe 'tran si to a 'e re o] [SN] coordinador de movimiento en tierra [ko or ði na 'ðor ðe mo βi 'mjeN to eN 'tje řa ] [SN] derrame de combustible [de 'řa me ðe kom bus 'ti βl] [SN] descanso [des 'kan so] [s.m.] descender [des θeN 'der] [v.intr.] desplacarse en sentido horizontal [des pla 'kar se en seN 'ti ðo o ri θoN 'tal] [SV] dirección del viento [di rek 'θjoN 'del 'βjeN to] [SN] disminuir [diz mi nu 'jr] [v.tr.] disminuir la velocidad [diz mi nu 'jr la βe lo θi 'ðad] [SV] entrar en la pista de despegue [eN 'trar en la 'pis ta ðe ðes 'pe γe] [SV] estacionamiento [es ta θjo na 'mjeN to] [s.m.] estación civil [es ta 'θjoN θi 'βil] [SN] estación militar [es ta 'θjom mi li 'tar] [SN] evacuar combustible del avión [e βa 'kwar kom bus 'ti βle 'ðel a 'βjon] [SV] freno [fre no] [s.m.] grupo propulsor/grupo motor [gru po pro pul sor / 'gru po mo 'tor] [SN] informe meteorológico METAR [iM 'for me me te o ro 'lo xi ko me 'tar ] [SN] instrumento/dispositivo [ins tru meN to / dis po si 'ti βo] [s.m.] linterna [liN 'ter na] [s.f.] luz de navegación ['luθ de na βe γa 'θjon] [SN] manga [maŋ ga] [s.f.] mensaje METAR [men 'sa xe me 'tar ] [SN] motor de turbina [mo 'tor ðe tur 'βi na] [SN] motor principal [mo 'tor priN θi 'pal] [SN] nube [nu βe] [s.m.] nudo [nu ðo] [s.m.] panel de señalización [pa 'nel de se ña li θa 'θjon] [SN] parar los motores [pa 'rar loz mo 'to res] [SV] pata del tren de aterrizaje [pa ta 'ðel 'treN de a te ři 'θa xe] [SN] poner en marcha el motor [po 'ner em 'mar t∫a el mo 'tor] [SV] presión [pre 'sjon] [s.f.] puerta [pwer ta] [s.f.] punto de rocío [puN to ðe řo 'θi o] [SN] radar [řa 'ðar ] [s.m.] remolcar [ře mol 'kar] [v.tr.] retroceder [ře tro θe 'ðer] [v.intr.] revolución del motor [ře βo lu 'θjoN 'del mo 'tor] [SN] torre ['to ře] [s.f.] ubicación/localización [u βi ka 'θjon / lo ka li θa 'θjon] [s.f.] umbral de la pista de despegue [um 'bral de la 'pis ta ðe ðes 'pe γe] [SN] velocidad [be lo θi 'ðad ] [s.f.] viraje [bi 'ra xe] [s.m.] virar/girar [bi rar / xi 'rar] [v.intr.] visibilidad [bi si βi li 'ðad] [s.f.] visibilidad de base [bi si βi li 'ðad de 'βa se] [SN] visibilidad horizontal [bi si βi li 'ðað o ri θoN 'tal] [SN] vuelo estacionario [bwe lo es ta θjo 'na rjo] [SN] bordo del avión [bor ðo 'ðel a 'βjon] [SN] tanque ['taŋ ke] [s.m.] capitán [ka pi 'tan] [s.m.] transmisión [tran z mi 'sjon] [s.f.] aeronave de alas giratorias/ giroavión [a e ro 'na βe ðe 'a las xi řa to 'rjas / xi řo a 'βjon] [SN/s.m.] ajuste de velocidad de la cinta transportadora [a 'xus te ðe βe lo θi 'ðad de la 'θiN ta trans por ta 'ðo ra] [SN] ala [a la] [s.f] carenado del motor/ capotaje del motor [ka re 'na ðo 'ðel mo 'tor / ka po 'ta xe 'ðel mo 'tor ] [SN] cinta transportadora [θiN ta trans por ta 'ðo ra] [SN] depósito/tanque de combustible [de 'po si to / taŋ ke ðe kom bus 'ti βle] [s.m./SN] deshelar/descongelar [de se lar / des koŋ xe 'lar] [v.tr] plano fijo horizontal [es ta βi li θa 'ðor o ri θoN 'tal/ 'pla no 'fi xo o ri θoN 'tal] [SN] plano fijo vertical [es ta βi li θa 'ðor βer ti 'kal/ 'pla no 'fi xo βer ti 'kal] [SN] formación de escarcha de hielo [for ma 'θjoN de es 'kar t∫a / de 'je lo] [SN] freno [fre no] [s.m.] globo aerostático [glo βo a e ros 'ta ti ko] [SN] lectura [ek 'tu ra] [s.f.] neumáticos [new 'ma ti kos] [s.m. pasamano barandilla [pa sa 'ma no / ba raN 'di λa] [s.m./s.f.] reflectante [ře flek 'taN te] [adj.] rueda trasera ['řwe ða tra 'se ra] [SN] aeropuerto [a e ro 'pwer to] [s.m.] área de maniobra [a re a ðe ma 'njo βra] [SN] ascenso [as 'θen so] [s.m.] bomba [bom ba] [s.f.] documentación meteorológica [do ku meN ta 'θjom me te o ro 'lo xi ka] [SN] de hielo [for ma 'θjoN de es 'kar t∫a/ de 'je lo] [SN] formación de hielo escarcha [for ma 'θjoN de 'je lo/ es 'kar t∫a] [SN] hangar [aŋ 'gar ] [s.m.] hélice [e li θe ] [s.f.] hoja de carga [o xa ðe 'kar γa] [SN] inversor de empuje [im ber 'sor ðe em 'pu xe] [SN] lectura [lek 'tu ra] [s.f.] líquido anticongelante [li ki ðo aN ti koŋ xe 'laN te] [SN] líquido de deshielo [líquido de deshielo] [SN] mando ['maN do] [s.m.] máquina limpiadora para pistas [ma ki na lim pja 'ðo ra 'pa ra 'pis tas] [SN] motores de reacción [mo 'to rez ðe ře ak 'θjon] [SN] número de vuelo ['nu me ro ðe 'βwe lo] [SN] plataforma de deshielo [pla ta 'for ma ðe ðe 'sje lo] [SN] rotor [řo 'tor] [s.m.] servicio de handling [ser 'βi θjo ðe aN 'dliŋ g ] [SN] situación de crisis [si twa 'θjoN de 'kri sis] [SN] aguanieve [a γwa 'nje βe] [s.f.] aproximación no precisa / aproximación de no precisión [a prok si ma 'θjon no pre 'θi sa / a prok si ma 'θjoN de no pre θi 'sjon ] [SN] ASHTAM [as tam] [s.m.] barro [ba řo] [s.m.] colisión [ko li 'sjon] [s.f.] combustible [kom bus 'ti βle] [s.m.] descenso [des 'θen so ] [s.m.] desviación [dez βja 'θjon] [s.f.] mensaje [men 'sa xe] [s.m.] nieve seca [nje βe 'se ka] [SN] NOTAM [no tam] [s.m.] seguridad [se γu ri 'ðad] [s.f.] SNOWTAM [s 'now tam] [s.m.] tráfico de aeródromo [tran si to ðe a e 'ro ðro mo/ 'tra fi ko ðe a e 'ro ðro mo] [SN] velocidad de vuelo [be lo θi 'ðad de 'βwe lo] [SN] Agencia de Servicios de Navegación Aérea de Polonia [a 'xeN θja ðe ser 'βi θjoz ðe na βe γa 'θjon a 'e re a ðe po 'lo nja] [SN] aparcamiento [a par ka 'mjeN to] [s.m.] área de control terminal militar [MTMA] [a re a ðe koN 'trol ter mi 'nal mi li 'tar] [SN] combustible [kom bus 'ti βle] [s.m.] derecho aeronáutico [ de 're t∫o a e ro 'na w ti ko] [SN] motor de reacción [mo 'tor ðe ře ak 'θjon] [SN] prevención del riesgo de incendios [pre βeN 'θjoN 'del 'řjez γo ðe iN 'θeN djos] [SN] reabastecimiento [ře pos 'ta xe / ře a βas te θi 'mjeN to] [s.m.] ruta condicional [řu ta koN di θjo 'nal] [SN] servicio aeroportuario [ser 'βi θjo a e ro por 'twa rjo] [SN] servicio de información de vuelo de aeródromo [AFIS] [ser 'βi θjo ðe iM for ma 'θjoN de 'βwe lo ðe a e 'ro ðro mo] [SN] zona crítica [θo na 'kri ti ka] [SN] zona de tránsito de aeródromo militar [θo na ðe 'tran si to ðe a e 'ro ðro mo mi li 'tar] [SN] zona temporalmente segregada [θo na tem po ral 'meN te se γre 'γa ða] [SN] encargado de señales [eŋ kar 'γa ðo ðe se 'ña les] [SN] puesto de atraque [pwes to ðe a 'tra ke] [SN] żegluga powietrzna
Udostępnij