Eksploatacja portów i terminali / SERVICE DE L'AÉROPORT

Kształcenie zawodowe
Kategorie
branża transportu lotniczego
Słowa kluczowe
port lotniczy aérodyne [aérodyne] [n.m.] aéronef [aeʁɔnɛf] [n.m.] aérostat [aeʁɔsta] [n.m.] agent de dégivrage [aʒɑ̃ də deʒivʁaʒ] [n.m.] aile [ɛl] [n.f.] aileron [ɛlʁɔ̃] [n.m.] aire de trafic [ɛʁ də] [n.f.] allée de dégivrage [ale də deʒivʁaʒ] [n.f.] autogyre [otoʒiʁ] [n.m.] avec propulsion [avɛk pʁɔpylsjɔ̃] [n.m.] avion [avjɔ̃] [n.m.] axe arrière [aʁjɛʁ] [n.m.] axe avant [aks avɑ̃] [n.m.] ballon dirigeable [balɔ̃ diʁiʒabl] [n.m.] bec de sécurité [bɛk də sekyʁite] [n.m.] boite à vitesse [bwat a vitɛs] [n.f.] bord [bɔʁ] [n.m.] cabine [kabin] [n.f.] cabine d’opérateur [kabin dɔpeʁatœʁ] [n.f.] cabine de l’avion [kabin də lavjɔ̃] [n.f.] cale [kal] [n.f.] capitaine [kapitɛn] [n.m.] carter de moteur [kaʁtɛʁ də mɔtœʁ] [n.m.] champ de vision [ ʃɑ̃ də vizjɔ̃] [n.m.] châssis [ʃasi] [n.m.] clapet [klape] [n.m.] clignotant [kliɲɔtɑ̃] [n.m.] conduite d’alimentation [ kɔ̃dɥit dalimɑ̃tasjɔ̃] [n.f.] convoyeur de bagages [kɔ̃vwajœʁ də baɡaʒ] [n.m.] cyclogyre [siklɔʒiʁ] [n.m.] dégivrer [deʒivʁe] [v.] éclairage d’urgence [eklɛʁaʒ dyʁʒɑ̃s] [n.m.] éclairage de position [eklɛʁaʒ də pozisjɔ̃] [n.m.] élément mobile [elemɑ̃ mɔbil] [n.m.] escalier d’embarquement [ɛskalje dɑ̃baʁkəmɑ̃] [n.m.] escalier de service [ɛskalje də sɛʁvis] [n.m.] escalier mobile [ɛskalje mɔbil] [n.m.] escalier mobile d'embarquement [ɛskalje mɔbil dɑ̃baʁkəmɑ̃] [n.m.] essuie‑glace [esɥiɛɡlas] [n.m.] frein [fʁɛ̃] [n.m.] frein de stationnement [fʁɛ̃ də stasjɔnmɑ̃] [n.m.] frein dynamique [fʁɛ̃ dinamik] [n.m.] fuselage [fyzlaʒ] [n.m.] garde‑corps [ɡaʁdəkɔʁ] [n.m.] giravion [ʒiʁavjɔ]̃ [n.m.] givrage [ʒivʁaʒ] [n.m.] gyrophare rotatif [ʒiʁɔfaʁ ʁɔtatif] [n.m.] hangar [ɑ̃ɡaʁ] [n.m.] hélice [elis] [n.f.] hélicoptère [elikɔptɛʁ] [n.m.] inspection [ɛ̃spɛksjɔ̃] [n.f.] manuellement [kɔ̃tʁole manɥɛlmɑ̃] [adj. m.] manutention au sol [manytɑ̃sjɔ̃ o sɔl] [n.f.] mécanicien [mekanisjɛ̃] [n.m.] montgolfière [mɔ̃tɡɔlfjɛʁ] [n.f.] moteur [mɔtœʁ] [n.m.] panne moteur [pan mɔtœʁ] [n.f.] pare‑chocs [paʁʃɔk] [n.m.] passager [pasaʒe] [n.m.] passerelle [pasʁɛl] [n.f.] phare [faʁ] [n.m.] porte de l’avion [pɔʁtə də lavjɔ̃] [n.f.] rampe [ʁɑ̃p] [n.f.] ravitailler [ʁavitaje] [v.] réchauffement [ʁeʃofmɑ̃] [n.m.] réfléchissant [ʁefleʃisɑ̃] [adj.] relevé [ʁələve] [n.m.] réparation [ʁepaʁasjɔ̃] [n.f.] réservoir de carburant [ʁezɛʁvwaʁ də kaʁbyʁɑ̃] [n.m.] retard [ʁətaʁ] [n.m.] roue [ʁu] [n.f.] roue arrière [ʁu aʁjɛʁ] [n.f.] roue avant [ʁu avɑ̃] [n.f.] roue de l’avion [ʁu də lavjɔ̃] [n.f.] roue de secours [ʁu də sekur] [n.f.] rouler [ʁule] [v.] roulette de queue [ʁulɛt də kø] [n.f.] sans propulsion [sɑ̃ pʁɔpylsjɔ] [n.f.] service à bord [sɛʁvis a bɔʁ] [n.m.] service handling [sɛʁvis ɑ̃dliŋ] [n.m.] siège sur amortisseur [ sjɛʒ syʁ amɔʁtisœʁ] [n.m.] stabilisateur [stabilizatœʁ] [n.m.] stabilisateur horizontal [stabilizatœʁ ɔʁizɔ̃tal] [n.m.] stabilisateur vertical [stabilizatœʁ vɛʁtikal] [n.m.] système de direction [sistɛm də diʁɛksjɔ] [n.m.] système électrique [sistɛm elɛktʁik] [n.m.] système hydraulique [sistɛm hydrauliqueidʁolik] [n.m.] tableau de bord [tablo də bɔʁ] [n.m.] terminal de passagers [tɛʁminal də pasaʒe] [n.m.] toit panoramique [twa panɔʁamik] [n.m.] tracteur [tʁaktœʁ] [n.m.] tube de Pitot [tyb də pito] [n.f.] véhicule de dégivrage [veikyl də deʒivʁaʒ] [n.f.] aéroport [aeʁɔpɔʁ] [n.m.] Aéroport de départ [aeʁɔpɔʁ də depaʁ] [n.m.] aéroport de destination [aeʁɔpɔʁ də dɛstinasjɔ̃] [n.m.] Agent de Service Opérationnel Aéroportuaire [aʒɑ̃ də sɛʁvis ɔpeʁasjɔnɛl aeʁɔpɔʁtɥɛʁ] [n.m.] aire de dégivrage des aéronefs [ɛʁ də deʒivʁaʒ dez- aeʁɔnɛf] [n.f.] aire de manœuvre [ɛʁ də manœvʁ] [n.f.] aire de trafic [eɛʁ də tʁafik] [n.f.] altitude [altityd] [n.f.] approche [apʁɔʃ] [n.f.] balayeuse [balɛjøz] [n.f.] capacité opérationnelle [kapasite ɔpeʁasjɔnɛl] [n.f.] circulation [siʁkylasjɔ] [n.f.] communication terrestre [kɔmynikasjɔ̃ teʁɛstʁ] [n.f.] conduite [kɔ̃dɥit] [n.f.] contrôle [kɔ̃tʁol] [n.m.] coordinateur de piste [kɔɔʁdinatœʁ də pist] [n.m.] décollage [dekɔlaʒ] [n.m.] dégivreuse [deʒivʁøz] [n.f.] départ [depaʁ] [n.m.] dépôt de givre [depo də ʒivʁ] [n.m.] descente [desɑ̃t] [n.f.] diffuseur de chaleur infrarouge [difyzœʁ də ʃalœʁ ɛ̃fʁaʁuʒ] [n.m.] documentation météo [dɔkymɑ̃tasjɔ̃ meteo] [n.f.] empennage [ɑ̃penaʒ] [n.m.] état de l’aéroport [eta də laeʁɔpɔʁ] [n.m.] feuille de centrage [fœj də sɑ̃tʁaʒ] [n.f.] identification [idɑ̃tifikasjɔ̃] [n.f.] inverseur de poussée [ɛ̃vɛʁsœʁ də puse] [n.m.] irrégularité [iʁeɡylaʁite] [n.f.] liquide antigel [likid ɑ̃tiʒɛl] [n.f.] liquide de dégivrage [likid də deʒivʁaʒ] [n.m.] mécanicien de bord [mekanisjɛ̃ də bɔʁ] [n.m.] montée [mɔ̃te] [n.f.] monter à bord [mɔ̃te a bɔʁ] [v.] moteur à réaction [mɔtœʁ a ʁeaksjɔ̃] [n.m.] nez [ne] [n.m.] piste [pist] [n.f.] pistolet vaporisateur [pistɔlɛ vapɔʁizatœʁ] [n.m.] pompe [pɔ̃p] [n.f.] poste radio [pɔst ʁadjo] [n.m.] protection du radar [pʁɔtɛksjɔ̃ dy ʁadaʁ] [n.f.] réchauffeur [ʁeʃofœʁ] [n.m.] repousser l’avion [ʁəpuse lavjɔ̃] [v.] risque potentiel [ʁiskə pɔtɑ̃sjɛl] [n.m.] rotor [ʁɔtɔʁ] [n.m.] roulage [ʁulaʒ] [n.m.] situation de crise [sitɥasjɔ̃ də kʁiz [n.f.] solution aqueuse de glycol [sɔlysjɔ̃ akøz də ɡlikɔl] [n.f.] stationnement [stasjɔnmɑ̃] [n.m.] trafic aérien [tʁafik aeʁjɛ̃] [n.m.] transmission [tʁɑ̃smisjɔ̃] [n.f.] véhicule de dégivrage [veikyl də deʒivʁaʒ] [n.f.] vitesse [vitɛs] [n.f.] vitre [vitʁ] [n.f.] voie de circulation [vwa də siʁkylasjɔ]̃ [n.f.] vol [vɔl] [n.m.] ASHTAM [aɛsaʃteaɛm] [abréviation] aérodrome contrôlé [aeʁodʁom kɔ̃tʁole] [n.m.] aérodrome de dégagement [aeʁodʁom də deɡaʒmɑ̃] [n.m.] agent de sécurité qualifié [aʒɑ̃ də sekyʁite kalifje] [n.m.] aire de trafic [ɛʁ də tʁafik] [n.f.] approche de non précision [apʁɔʃ də nɔ̃ pʁesizjɔ̃] [n.f.] approche de précision [apʁɔʃ də pʁesizjɔ̃] [n.f.] approche finale [apʁɔʃ final] [n.f.] attentat terroriste [atɑ̃ta teʁɔʁist] [n.m.] atterrissage de précaution [ateʁisaʒ də pʁekosjɔ] [n.m.] atterrissage forcé [ateʁisaʒ fɔʁse] [n.m.] BIRDTAM [beiɛʁdeteaɛm] [abréviations] bord de la piste d’atterrissage [bɔʁ dəla pistə dateʁisaʒ] [n.m.] boue [bu] [n.f.] carburant [kaʁbyʁɑ̃] [n.m.] circulation au sol [siʁkylasjɔ̃ o sɔl] [n.f.] collision [kɔlizjɔ̃] [n.f.] contrôle de sécurité de bagage [kɔ̃tʁol də sekyʁite də baɡaʒ] [n.m.] contrôle de sécurité individuel [kɔ̃tʁol də sekyʁite ɛ̃dividɥɛl] [n.m.] descente en vue de l’atterrissage [desɑ̃t ɑ̃ vy də lateʁisaʒ] [n.f.] écart [ekaʁ] écart [n.m.] gouvernail de profondeur [ɡuvɛʁnaj də pʁɔfɔ̃dœʁ] [n.m.] hauteur à suivre [otœʁ a sɥivʁ] [n.f.] hauteur de croisière [otœʁ də kʁwazjɛʁ] [n.f.] hauteur de décision [otœʁ də desizjɔ̃] [n.f.] incident proche [ɛ̃sidɑ̃ pʁɔʃ] [n.m.] laissez‑passer [lesɛzpase] [n.m.] levier [ləvje] [n.m.] manœuvre d’évitement [manœvʁə devitmɑ̃] [n.f.] matière explosive [matjɛʁ ɛksploziv] [n.f.] message [mesaʒ] [n.m.] neige [nɛʒ] [n.f.] neige fondante [nɛʒ fɔ̃dɑ̃t] [n.f.] neige mouillée [nɛʒ muje] [n.f.] neige sèche [nɛʒ sɛʃ] [n.f.] neige tassée [nɛʒ tase] [n.f.] NOTAM [ɛnoteaɛm] [abréviation] orage [ɔʁaʒ] [n.m.] piste d’atterrissage [pistə dateʁisaʒ] [n.f.] point de repère [pwɛ̃ də ʁəpɛʁ] [n.m.] position [pozisjɔ̃] [n.f.] procédure d’approche [pʁɔsedyʁ dapʁɔʃ] [n.f.] protection périmétrique [pʁɔtɛksjɔ̃ peʁimetʁik] [n.f.] réduire [ʁedɥiʁ] [v.] remise de gaz [ʁəmiz də gaz] [n.f.] risque naturel [isqueʁiskə natyʁɛl] [n.m.] rotation du moteur [ʁɔtasjɔ̃ dy mɔtœʁ] [n.f.] sécurité [sekyʁite] [n.f.] segment d’approche [sɛɡmɑ̃ dapʁɔʃ] [n.m.] segment d’arrivée [sɛɡmɑ̃ daʁive] [n.m.] Service Douanier [sɛʁvis dwanje] [n.m.] SNOWTAM [ɛsɛnodubləveteaɛm] [abréviation] Sûreté aéroportuaire [syʁte aeʁɔpɔʁtɥɛʁ] [n.f.] système de contrôle [sistɛm də kɔ̃tʁol] [n.m.] télévision en circuit fermé [televizjɔ̃ ɑ̃ siʁkɥi fɛʁme] [n.f.] trafic intense [tʁafik ɛ̃tɑ̃s] [n.m.] trafic international [ ɛ̃tɛʁnasjɔnal] [n.m.] trafic national [tʁafik nasjɔnal] [n.m.] trimer l’avion [tʁime lavjɔ̃] [v.] vitesse de croisière [vitɛs də kʁwazjɛʁ] [n.f.] vitesse de descente [vitɛs də desɑ̃t] [n.f.] vitesse de vol [vitɛs də vɔl] [n.f.] vol en montée [vɔl ɑ̃ montéemɔ̃te] [n.m.] vol horizontal [vɔl ɔʁizɔ̃tal] [n.m.] aérodrome de dégagement [aeʁodʁom də deɡaʒmɑ]̃ [n.m.] Agence polonaise de services de navigation aérienne [aʒɑ̃s pɔlɔnɛz də sɛʁvis də naviɡasjɔ̃ aeʁjɛn] [n.f.] agent de service opérationnel aéroportuaire [aʒɑ̃ də ɛʁvis ɔpeʁasjɔnɛl aeʁɔpɔʁtɥɛʁ] [n.m.] aire critique [ɛʁ kʁitik] [n.f.] aire de dégivrage [ɛʁ də deʒivʁaʒ] [n.f] aire de manœuvre au sol [ɛʁ də manœvʁ o sɔl] [n.f.] aire de protection [ɛʁ də pʁɔtɛksjɔ̃] [n.f.] aire de stationnement [ɛʁ də stasjɔnmɑ̃] [n.f.] arrivée [aʁive] [n.f.] autorisation de décollage [ɔtɔʁizasjɔ̃ də dekɔlaʒ] [n.f.] avitaillement [avitajmɑ̃] [n.m.] avitailler l’avion [avitaje lavjɔ̃] [v.] catastrophe aérienne [katastʁɔf aeʁjɛn] [n.f.] circulation [siʁkylasjɔ̃] [n.f.] contrôle aéroportuaire [TWR] [kɔ̃tʁol aeʁɔpɔʁtɥɛʁ [tedubləveɛːʁ]] [n.m.] contrôleur d’aérodrome [kɔ̃tʁolœʁ daeʁodʁom] [n.m.] contrôleur de la circulation au sol [GND] [kɔ̃tʁolœʁ də la siʁkylasjɔ̃ o sɔl GND [ʒeɛnde]] [n.m.] contrôleur de trafic aérien [kɔ̃tʁolœʁ dətʁafik aeʁjɛ̃] [n.m.] coordinateur de circulation au sol [kɔɔʁdinatœʁ də siʁkylasjɔ̃ o sɔl] [n.m.] débarquement [debaʁkəmɑ̃] [n.m.] dégivrage [deʒivʁaʒ] [n.m.] déneigement [denɛʒmɑ̃] [n.m.] dérivé du pétrole [deʁive dy petʁɔl] [n.m.] dispositif de signalisation [dispozitif də siɲalizasjɔ̃] [n.m.] droit aérien [dʁwa aeʁjɛ̃] [n.m.] drone [dʁɔn] [n.m.] embarquement [ɑ̃baʁkəmɑ̃] [n.m.] espace aérien [ɛspas aeʁjɛ̃] [n.m.] espace aérien contrôlé [ɛspas aeʁjɛ̃ kɔ̃tʁole] [n.m.] faible visibilité [fɛblə vizibilite] [n.f.] feux à éclat [fø a ekla] [n.m.] gouvernail [ɡuvɛʁnaj] [n.m.] opération aéroportuaire [ɔpeʁasjɔ̃ aeʁɔpɔʁtɥɛʁ] [n.f.] opération d’évacuation [ ɔpeʁasjɔ̃ devakɥasjɔ̃] [n.f.] opération de précaution [ɔpeʁasjɔ̃ də pʁekosjɔ̃] [n.f.] opération de secours [ɔpeʁasjɔ̃ də səkuʁ] [n.f.] Organisation de l'aviation civile internationale [ɔʁɡanizasjɔ̃ də lavjasjɔ̃ sivil ɛ̃tɛʁnasjɔnal] [n.f.] parking [paʁkiŋ] [n.m.] protection contre le feu [pʁɔtɛksjɔ̃ kɔ̃tʁə lə fø] [n.f.] protection incendie [pʁɔtɛksjɔ̃ ɛ̃sɑ̃di] [n.f.] réception [ʁesɛpsjɔ̃] [n.f.] région de contrôle terminale [ʁeʒjɔ̃ dəkɔ̃tʁol tɛʁminal] [n.f.] remorquage [ʁəmɔʁkaʒ] [n.m.] repoussage [ʁəpusaʒ] [n.m.] revêtement [ʁəvɛtmɑ̃] [n.m.] route permanente aérienne militaire [ʁut pɛʁmanɑ̃t aeʁjɛn militɛʁ] [n.f.] route permettant le vol entre TSA ou TRA et vers ces zones [ ʁut pɛʁmɛtɑ̃ lə vɔl ɑ̃tʁə TSA [teɛsa] u TRA [teɛʁa] e vɛʁ se zon] [phrase nominale] salle d'opération [sal dɔpeʁasjɔ̃] [n.f.] se mettre en approche pour atterrir [sə mɛtʁ ɑ̃n‑apʁɔʃ puʁ ateʁiʁ] [v.] service d’urgence [sɛʁvis dyʁʒɑ̃s] [n.m.] service de contrôle d’aérodrome [TWR] [sɛʁvis də kɔ̃tʁoldaeʁodʁom TWR [tedubləveɛːʁ]] [n.m.] service de contrôle d’approche [APP] [sɛʁvis də kɔ̃tʁol dapʁɔʃ APP [apepe]] [n.m.] service de contrôle de circulation au sol [sɛʁvis də kɔ̃tʁol də siʁkylasjɔ̃ o sɔl] [n.m.] service de contrôle de région [ACC] [sɛʁvis də kɔ̃tʁol də ʁeʒjɔ̃ ACC [asese]] [n.m.] service de contrôle de trafic aérien [sɛʁvis də kɔ̃tʁol də tʁafik aeʁjɛ̃] [n.m.] service de l’information aéronautique [sɛʁvis də lɛ̃fɔʁmasjɔ̃ eaeʁɔnotik] [n.m.] service de l’information aéronautique [AFIS] [sɛʁvis də lɛ̃fɔʁmasjɔ̃ aeʁɔnotik AFIS [aɛfiɛs]] [n.m.] service de maintenance aéroportuaire [sɛʁvis də mɛ̃tnɑ̃s aeʁɔpɔʁtɥɛʁ] [n.m.] service de secours et de lutte contre l’incendie [sɛʁvis də səkuʁ e də lyt kɔ̃tʁə lɛ̃sɑ̃di] [n.m.] simulateur de vol [simylatœʁ də vɔl] [n.m.] terminal [tɛʁminal] [n.m.] Tour [tuʁ] [n.f.] trajectoire conditionnelle [tʁaʒɛktwaʁ kɔ̃disjɔnɛl] [n.f.] voie [vwa] [n.f.] zone dangereuse [zon dɑ̃ʒʁøz] [n.f.] zone de contrôle terminale [zon də kɔ̃tʁol tɛʁminal] [n.f.] zone de ségrégation temporaire [zon də seɡʁeɡasjɔ̃ tɑ̃pɔʁɛʁ] [n.f.] zone d'entraînement [zon dɑ̃tʁɛnmɑ̃] [n.f.] zone interdite [zon ɛ̃tɛʁdit] [n.f.] zone réglementée [zon ʁɛɡləmɑ̃te] [n.f.] zone réservée temporaire [zon ʁezɛʁve tɑ̃pɔʁɛʁ] [n.f.] ailier [elje] [n.m.] amarrage [amaʁaʒ] [n.m.] arrêt d’urgence [aʁɛ dyʁʒɑ̃s] [n.m.] arrêt régulier [aʁɛ ʁeɡylje] [n.m.] arrêter le moteur [aʁete lə mɔtœʁ] [v.] atterrir [ateʁiʁ] [v.] avitaillement sous pression [avitajmɑ̃ su pʁesjɔ̃] [n.m.] bâton lumineux [batɔ̃ lyminø] [n.m.] citerne de carburant [sitɛʁnə də kaʁbyʁɑ̃] [n.f.] compagnie aérienne [kɔ̃paɲi aeʁjɛn] [n.f.] confirmation [kɔ̃fiʁmasjɔ̃] [n.f.] contrôleur de trafic aérien [kɔ̃tʁolœʁ də tʁafik aeʁjɛ̃] [n.m.] descendre plus bas [desɑ̃dʁə ply ba] [v.] déversement [devɛʁsəmɑ̃] [n.m.] diminuer [diminɥe] [v.] diminuer la vitesse [diminɥe la vitɛs] [v.] direction du vent [diʁɛksjɔ̃ dy vɑ̃] [n.f.] entrée sur la piste de décollage [ɑ̃tʁe syʁ la pistə də dekɔlaʒ] [n.f.] équipement [ekipmɑ̃] [n.m.] freiner [fʁene] [v.] hôtesse de l’air [otɛs də lɛʁ] [n.f.] lampe de poche [lɑ̃p də pɔʃ] [n.f.] localisation [lɔkalizasjɔ̃] [n.f.] message METAR [mesaʒ [ɛməteaɛʁ]] [n.m.] message météorologique METAR [mesaʒ meteɔʁɔlɔʒik [ɛməteaɛʁ]] [n.m.] monter plus haut [mɔ̃te ply o] [v.] moteur à turbine [mɔtœʁ a tyʁbin] [n.m.] moteur principal [mɔtœʁ pʁɛ̃sipal] [n.m.] nœud [nø] [n.m.] nuage [ nyaʒ] [n.m] panneau de signalisation [pano də siɲalizasjɔ̃] [n.m.] point de rosée [pwɛ̃ də ʁoze] [n.m.] poste de stationnement [pɔstə də stasjɔnmɑ̃] [n.m.] pression [pʁesjɔ̃] [n.f.] reculer [ʁəkyle] [v.] remorquer [ʁəmɔʁke] [v.] roulement au décollage [ʁulmɑ̃ o dekɔlaʒ] [n.m.] radar [ʁadaʁ] [n.m.] repos [ʁəpo] [n.m.] seuil de la piste d’atterrissage [seuilsœj də la pistə dateʁisaʒ] [n.m.] train d’atterrissage [traintʁɛ̃ dateʁisaʒ] [n.m.] transporteur [tʁɑ̃spɔʁtœʁ] [n.m.] voyant de signalisation [vwajɑ̃ də siɲalizasjɔ̃] [n.m.] station civile [stasjɔ̃ sivil] [n.f.] station militaire [stasjɔ̃ militɛʁ] [n.f.] station radio [stasjɔ̃ ʁadjo] [n.f.] stationnement au contact [stasjɔnmɑ̃ o kɔ̃takt] [n.m.] Tour de contrôle [tuʁ də kɔ̃tʁol] [n.f.] tourner [tuʁne] [v.] unité d'entrainement [ynite dɑ̃tʁɛnmɑ̃] [n.f.] vidanger le réservoir de l’avion [vidɑ̃ʒe lə ʁezɛʁvwaʁ də lavjɔ̃] [v.] virage [viʁaʒ] [n.m.] visibilité [vizibilite] [n.f.] visibilité générale [vizibilite ʒeneʁal] [n.f.] visibilité horizontale [vizibilite eɔʁizɔ̃tal] [n.f.] vol stationnaire [vɔl stasjɔnɛʁ] [n.m.] voler horizontalement [vɔle ɔʁizɔ̃talmɑ̃] [v.] zone d’avitaillement [zon davitajmɑ̃] [n.f.] obstacle [ɔpstakl] [n.m.] p.] antenne [ɑ̃tɛn] [n.f.] camion citerne [kamjɔ̃ citernesitɛʁn] [n.f.] commandes de hauteur [kɔmɑ̃d də rotœʁ] [n.f. personnel volant [pɛʁsɔnɛl volantvɔlɑ̃] [n.m.] pneus [pnø] [n.m. pont [pɔ̃] [n.m.] réglage de la vitesse du déplacement de la bande convoyeur [ʁeɡlaʒ də la vitɛs dy deplasmɑ̃ də la bɑ̃d kɔ̃vwajœʁ] [n.m.] membres d’équipage [mɑ̃bʁə dekipaʒ] [n.m. numéro de vol [nymeʁo də vɔl] [n.m.] cendres volcaniques [sɑ̃dʁə vɔlkanik] [n.m. commandant [kɔmɑ̃dɑ] [n.m.] copilote [kɔpilɔt] [n.m.] aire de trafic aéroportuaire [ɛʁ də tʁafik aeʁɔpɔʁtɥɛʁ] [n.f.] aire de trafic aéroportuaire militaire [ireɛʁ də tʁafikaeʁɔpɔʁtɥɛʁ militɛʁ] [n.f.] région de contrôle d’aérodrome militaire ou plateforme de correspondance militaire [ʁeʒjɔ̃ də kɔ̃tʁol daeʁodʁom militɛʁ u platfɔʁmə də kɔʁɛspɔ̃dɑ̃s militɛʁ] [n.f.] route permanente aérienne [ʁut pɛʁmanɑ̃t aeʁjɛn] [n.f.] service aéroportuaire [sɛʁvis aeʁɔpɔʁtɥɛʁ] [n.m.] zone de contrôle terminale militaire [zon də kɔ̃tʁol tɛʁminal militɛʁ] [n.f.] atterrisseur [ateʁisœʁ] [n.m.] démarrer le moteur [demaʁe lə mɔtœʁ] żegluga powietrzna
Udostępnij

Autor:
Eduexpert Sp. z o.o. / Instytut Technologii Eksploatacji, Eduexpert Sp. z o.o. / Instytut Technologii Eksploatacji