Podstawy prawne działalności związków wyznaniowych

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Adrian Tabak, Fundamentalne zasady instytucjonalnych relacji państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w świetle art. 25 Konstytucji RP z 1997 r., dostępny w internecie: journals.umcs.pl [dostęp 26.05.2020 r.].
  • Źródło: Kościoły i inne związki wyznaniowe w Polsce, dostępny w internecie: pl.wikipedia.org.pl [dostęp 26.05.2020 r.].
  • Źródło: Jan Paweł II. Cytat za: Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XXXII Światowy Dzień Pokoju, janpawel2.blogspot.com.
  • Źródło: Powszechna deklaracja praw człowieka , dostępny w internecie: unesco.pl [dostęp 26.05.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 26.05.2020 r.].
  • Źródło: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2, dostępny w internecie: arslege.pl [dostęp 26.05.2020 r.].
  • Źródło: Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, dostępny w internecie: amnesty.org.pl [dostęp 26.05.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 26.05.2020 r.].