Eksploatacja portów i terminali / BETRIEB VON HÄFEN UND TERMINALS

Kształcenie zawodowe
Kategorie
branża spedycyjno-logistyczna
Słowa kluczowe
terminal lotnisko port lotniczy Anzeigen der Gepäckraum die Prüfung die Einrichtung der Hersteller der Abflug [ˈapfluːk] [SUBST m] das Abstellen [ˈapʃtɛlən] [SUBST nt] die Ankunft [ˈankʊnft] [SUBST f] die Ankunftshalle [ˈankʊnftshalə] [SUBST f] annulliert [anʊˈliːrt] [Adjektiv] anzeigen [ˈantsaɪ̯gn̩] [VERB trans] die architektonische Konstruktion [arçitɛkˈtoːnɪʃə kɔnstrʊkˈtsi̯oːn] [Nominalphrase] die Ausgleichzahlung [ˈaʊ̯sɡlaɪ̯çtsaːlʊŋ] [SUBST f] die automatische Weiterleitung [aʊ̯toˈmaːtɪʃə ˈvaɪ̯tɐlaɪ̯tʊŋ] [Nominalphrase] das Besatzungsmitglied [bəˈzatsʊŋsmɪtgliːt] [SUBST nt] die Dokumentenkontrolle [dokuˈmɛntənkɔntrɔlə] [SUBST f] der effektive Kundendienst [ɛfɛkˈtiːvə ˈkʊndəndiːnst] [Nominalphrase] die Erwartung von Reisenden+D34+D37 [ɛɐ̯ˈvartʊŋ fɔn ˈraɪ̯zn̩dən] [Nominalphrase] die Flugstatistik [ˈfluːkʃtatɪstɪk] [SUBST f] das gastronomische Angebot [gastroˈnoːmɪʃə ˈangəboːt] [Nominalphrase] gelandet [gəˈlandət] [Adjektiv] die Gepäckausgabe [gəˈpɛkaʊ̯sɡaːbə] [SUBST f] die informative Ansage [ɪnfɔrmaˈtiːvə ˈanzaːgə] [Nominalphrase] das kommerzielle Angebot [kɔmɛrˈtsi̯ɛlə ˈangəboːt] [Nominalphrase] der Kundenserviceplan [ˈkʊndənsøːɐ̯vɪsplaːn] [SUBST m] die Nichtbeförderung [ˈnɪçtbəfœrdɐʊŋ] [SUBST f] der Passagier mit Behinderung [pasaˈʒiːɐ̯ mɪt bəˈhɪndɐʊŋ] [Nominalphrase] das Passagiergepäck [pasaˈʒiːɐ̯gəpɛk] [SUBST nt] die Pünktlichkeit der Abflüge [ˈpʏŋktlɪçkaɪ̯t deːɐ̯ apflyːɡə] [Nominalphrase] die Reservierung [rezɛrˈviːrʊŋ] [SUBST f] das Reservierungssystem [rezɛrˈviːrʊŋszʏsteːm] [SUBST nt] rollen [ˈrɔlən] [VERB intr] der Rollweg [ˈrɔlveːk] [SUBST m] die Rückerstattung des Ticketpreises [ˈrʏkɛɐ̯ʃtatʊŋ dɛs ˈtɪkətpraɪ̯zəs] [Nominalphrase] die Servicestelle [ˈsøːɐ̯vɪsʃtɛlə] [SUBST f] die Servicestelle für Reisende [ˈsøːɐ̯vɪsʃtɛlə fyːɐ̯ ˈraɪ̯zn̩də] [Nominalphrase] die Sicherheitskontrolle [ˈzɪçɐhaɪ̯tskɔntrɔlə] [SUBST f] die Stornierung [ʃtɔrˈniːrʊŋ] [SUBST f] tanken [ˈtaŋkn̩*] [VERB intr]* der Treffpunkt [ˈtrɛfpʊŋkt] [SUBST m] der verbotene Gegenstand [fɛɐ̯ˈboːtənə ˈgeːgənʃtant] [Nominalphrase] verspätet [fɛɐ̯ʃpɛːtət] [Adjektiv] die Verspätung [fɛɐ̯ʃpɛːtʊŋ] [SUBST f] die visuelle Information für Reisende [viˈzu̯ɛlə ɪnfɔrmaˈtsi̯oːn fyːɐ̯ ˈraɪ̯zn̩də] [Nominalphrase] das Wickelzimmer [ˈvɪkl̩tsɪmɐ] [SUBST nt] die zentrale Datenbank [tsɛnˈtraːlə ˈdaːtənbaŋk] [Nominalphrase] das Zubringer‑Verkehrsmittel [ˈʦuːbrɪŋɐ fɛɐ̯keːɐ̯smɪtəl] [SUBST nt] der Zufahrtsweg [ˈʦuːfaːɐ̯tsveːk] [SUBST m] die Abfertigung [ˈapfɛrtɪgʊŋ] [SUBST f] der abfliegende Passagier [ˈapfliːgəndə **pasaˈʒiːɐ̯] [Nominalphrase] der ankommende Passagier [ˈankɔməndə pasaˈʒiːɐ̯] [Nominalphrase] das aufgegebene Gepäck [ˈaʊfgəgeːbənə gəˈpɛk] [Nominalphrase] beschädigen [bəˈʃɛːdɪgən] [VERB trans] die Beschwerde [bəˈʃveːɐ̯də] [SUBST f] die Bestätigung Aufgabe [bəˈʃtɛːtɪgʊŋ deːɐ̯ ˈaʊ̯fgaːbə] [Nominalphrase] der blinde Passagier [ˈblɪndə pasaˈʒiːɐ̯] [Nominalphrase] der Bodenabfertigungsagent [ˈboːdənapfɛrtɪgʊŋsagɛnt] [SUBST m] der Check‑in [tʃɛkˈ|ɪn] [SUBST m] die Durchleuchtung [dʊrçˈlɔɪ̯çtʊŋ] [SUBST f] der elektrische Rollstuhl [eˈlɛktrɪʃə rɔl[ʃtuːl] [Nominalphrase] das elektronische Gerät [elɛkˈtroːnɪʃə gəˈrɛːt] [Nominalphrase] die Fluggesellschaft [ˈfluːkgəˈzɛlʃaft] [SUBST f] der Flugzeugbord [ˈfluːktsɔɪ̯kbɔrt] [SUBST m] das Förderband [ˈfœrdɐbant] [SUBST nt] die Gate‑Nummer [ˈɡɛɪ̯tnʊmɐ] [SUBST f] der geistig behinderte Passagier [ˈgaɪ̯stɪç bəˈhɪndɐtə pasaˈʒiːɐ̯] [Nominalphrase] die Gepäckbeschwerdestelle [gəˈpɛkbəʃveːɐ̯dəʃtɛlə] [SUBST f] die Gepäck‑Identifikationsnummer [gəˈpɛkidɛntifikatsi̯oːnsnʊmɐ] [SUBST f] das Handgepäck [ˈhantgəpɛk] [SUBST nt ohne Plural] das Karussell [karʊˈsɛl] [SUBST nt] der Kofferanhänger [ˈkɔfɐanhɛŋɐ] [SUBST m] die Kontrollaktivität [kɔnˈtrɔlaktvitɛːt] [SUBST f] die Kontrolle des Inhalts [kɔnˈtrɔlə dɛs ˈɪnhalts] [Nominalphrase] der Korb [kɔrp] [SUBST m] lose Gegenstände [ˈloːzə ˈgeːgənʃtɛndə] [Nominalphrase] die maximale Größe [maksiˈmaːlə ˈgrøːsə] [Nominalphrase] der Metalldetektor [meˈtaldetɛktoɐ̯] [SUBST m] das Metalldetektor‑Tor [meˈtaldetɛktoɐ̯toːɐ] [SUBST nt] der Metallgegenstand [meˈtalˈgeːgənʃtant] [SUBST m] der Passagier mit eingeschränkter Mobilität [pasaˈʒiːɐ̯ mɪt ˈaɪ̯ngəʃrɛŋktɐ mobiliˈtɛːt] [Nominalphrase] die Person mit Behinderung [pɛrˈzoːn mɪt bəˈhɪndɐʊŋ] [Nominalphrase] die Plastiktüte [ˈplastɪktyːtə] [SUBST f] der Reisepass [ˈraɪ̯zəpas] [SUBST m] die Reiseroute [ˈraɪ̯zəruːtə] [SUBST f] der Rollstuhl [rɔl[ʃtuːl] [SUBST m] der sehbeeinträchtigte Passagier [zeːbəʔaɪntrɛçtɪgtə pasaˈʒiːɐ̯] [Nominalphrase] der Sitzplatz im Flugzeug [ˈzɪtsplats ɪm ˈfluːktsɔɪ̯k] [Nominalphrase] der t**aube Passagier [ˈtaʊ̯bə pasaˈʒiːɐ̯] [Nominalphrase] die Ticket- und Gepäckabfertigung [ˈtɪkət ʊnt gəˈpɛkapfɛrtɪgʊŋ] [SUBST f] die Treppe [ˈtrɛpə] [SUBST f] unbeaufsichtigt [ˈʊnbəʔaʊfzɪçtɪgt] [Adjektiv] die Unterstützung [ʊntɐˈʃtʏtsʊŋ] [SUBST f] verlieren [fɛɐ̯ˈliːrən] [VERB trans] das Visum [ˈviːzʊm] [SUBST nt] angenommen [ˈanɡənɔmən] [Partizip II] die Anweisung [ˈanvaɪ̯zʊŋ] [SUBST f] ätzender Stoff [ˈɛtsəndɐ ʃtɔf] [Nominalphrase] der Aufkleber [ˈaʊ̯fkleːbɐ] [SUBST m] ausgeliefert [ˈaʊ̯sɡəliːfɐt] [Partizip II] Auslieferung nach draußen [ˈaʊ̯sliːfɐʊŋ naːx ˈdraʊ̯sn̩] [Nominalphrase] die Auslieferung Ware nach draußen [ˈaʊ̯sliːfɐʊŋ deːɐ̯ ˈvaːrə naːx ˈdraʊ̯sn̩] [Nominalphrase] der Bandförderer [ˈbantfœrdɐɐ] [SUBST m] der Barcodedrucker [ˈbaːɐ̯kɔʊ̯ddrʊkɐ] [SUBST m] der Barcodeleser [ˈbaːɐ̯kɔʊ̯dleːzɐ] [SUBST m] der Becherförderer [ˈbɛçɐfœrdɐɐ] [SUBST m] belüftet [bəˈlʏftət] [Adjektiv] die Bestellnummer [bəˈʃtɛlnʊmɐ] [SUBST f] der Brand [brant] [SUBST m] brennbares Gas [ˈbrɛnbaːrəs ɡaːs] [Nominalphrase] dicht [dɪçt] [Adjektiv] die Einheit [ˈaɪ̯nhaɪ̯t] [SUBST f] der Empfänger [ɛmˈpfɛŋɐ] [SUBST m] die Entstehung der Splitter [ɛntˈʃteːʊŋ deːɐ̯ ˈʃplɪtɐ] [Nominalphrase] entzündbarer flüssiger Stoff [ɛntˈtsʏndbaːrɐ ˈflʏsɪgɐ ʃtɔf] [Nominalphrase] die Entzündung [ɛntˈtsʏndʊŋ] [SUBST f] erstellt [ɛɐ̯ˈʃtɛlt] [Partizip II] das Exemplar [ɛksɛmˈplaːɐ̯] [SUBST nt] der explosive Gegenstand [ɛksploˈziːvə ˈɡeːɡənʃtant] [Nominalphrase] der extrem unempfindliche Gegenstand [ɛksˈtreːm ˈʊnɛmpfɪntlɪçə ˈɡeːɡənʃtant] [Nominalphrase] das Faserglas [ˈfaːzɐglaːs] [SUBST nt] das Flurförderzeug [ˈfluːɐ̯fœrdɐtsɔɪ̯k] [SUBST nt] genehmigt durch [gəˈneːmɪgt dʊrç] [Partizip II] giftiger Stoff [ˈɡɪftɪɡɐ ʃtɔf] [Nominalphrase] giftiges Gas [ˈɡɪftɪɡəs ɡaːs] [Nominalphrase] der Gliederförderer [ˈgliːdɐfœrdɐɐ] [SUBST m] der Hänge‑Umlaufförderer [ˈhɛŋə ˈʊmlaʊ̯ffœrdɐɐ] [SUBST m] heben [ˈheːbn̩] [VERB trans] der Hebewagen [ˈheːbəvaːgn̩] [SUBST m] das Hebezeug [ˈheːbətsɔɪ̯k] [SUBST nt] infektiöser Stoff [ɪnfekˈtsi̯øːsɐ ʃtɔf] [Nominalphrase] die Laderampe [ˈlaːdərampə] [SUBST f] die Lagerfläche verwalten [ˈlaːgɐflɛçə fɛɐ̯ˈvaltn̩] [SUBST f] das Lagersystem [ˈlaːɡɐzʏsteːm] [SUBST nt] der Lagerungsort [ˈlaːɡɐʊŋsɔrt] [SUBST m] der Lagerungsplatz [ˈlaːɡɐʊŋsplats] [SUBST m] die leichte Ware [ˈlaɪ̯çtə ˈvaːrə] [Nominalphrase] lockerer Stoff [ˈlɔkɐɐ ʃtɔf] [Nominalphrase] die Manövrier‑Toleranz [manøˈvriːɐ̯ toleˈrants] [SUBST f] die Massivexplosion [maˈsiːfɛksplozi̯oːn] [SUBST f] die Materialindex‑Nummer [materiˈaːlɪndɛks ˈnʊmɐ] [SUBST f] der Nahtransport [ˈnaːtranspɔrt] [SUBST m] nicht brennbares Gas [nɪçt ˈbrɛnbaːɐrəs ɡaːs] [Nominalphrase] nicht giftiges Gas [nɪçt ˈɡɪftɪgəs ɡaːs] [Nominalphrase] oxidierender Stoff [ɔksiˈdiːrəndɐ ʃtɔf] [Nominalphrase] radioaktiver Stoff [radioʔakˈtiːvɐ ʃtɔf] [Nominalphrase] die Rechnung für Dienstleistung [ˈrɛçnʊŋ fyːɐ̯ ˈdiːnstlaɪ̯stʊŋ] [Nominalphrase] die RFID‑Etiketten‑Technik [ɛʁɛfiːdeː etiˈkɛtən ˈtɛçnɪk] [SUBST f] das saugfähige Material [ˈzaʊ̯ɡfɛːɪgə materiˈaːl] [Nominalphrase] der Schienenwagen [ˈʃiːnənvaːgn̩] [SUBST m] der Schlepper [ˈʃlɛpɐ] [SUBST m] die schnell rotierende Ware [ʃnɛl roˈtiːrəndə ˈvaːrə] [Nominalphrase] der Schwerlastgabelstapler [ˈʃveːɐ̯lastɡaːbl̩ʃtaːplɐ] [SUBST m] der Seehafen [ˈzeːhaːfən] [SUBST m] sehr wenig empfindlicher Stoff [zeːɐ̯ ˈveːnɪç ɛmˈpfɪntlɪçɐ ʃtɔf] [Nominalphrase] selbstentzündender Stoff [ˈzɛlpstɛntˈtsʏndəndɐ ʃtɔf] [Nominalphrase] der selbstfahrende Kran [ˈzɛlpstfaːrəndə kraːn] [Nominalphrase] das Stapeln der Ladung [ˈʃtaːpəln deːɐ̯ ˈlaːdʊŋ] [Nominalphrase] starrer Kunststoff [ʃtarɐ ˈkʊnstʃtɔf] [Nominalphrase] das Streckblech [ˈʃtrɛkblɛç] [SUBST nt] der Teleskopgabelstapler [teleˈskoːpɡaːbl̩ʃtaːplɐ] [SUBST m] die Tragfähigkeit [ˈtraːɡfɛːɪçkaɪ̯t] [SUBST f ohne Plural] Transportauftrag generieren [transˈpɔrtaʊ̯ftraːɡ ɡenəˈriːrən] [Verbalphrase] das Transportmittel [transˈpɔrtmɪtl̩] [SUBST nt] der Transportwagen [transˈpɔrtvaːgn̩] [SUBST m] übertragen [yːbɐˈtraːgn̩] [VERB trans] das Umladeterminal [ˈʊmlaːdətœːɐ̯minl̩] [SUBST nt] die Umladung [ˈʊmlaːdʊŋ] [SUBST f] verlassen [fɛɐ̯ˈlasn̩] [VERB trans] Waren umpacken [ˈvaːrən ˈʊmpakn̩] [Verbalphrase] die Zweckbestimmung [ˈtsvɛkbəʃtɪmʊŋ] [SUBST f] A/B/C‑Auftrag [aːbeːˈtseːaʊ̯ftraːk] [SUBST m] das Abstellfeld [ˈapʃtɛlfɛlt] [SUBST nt] der Annahmeauftrag [ˈannaːməaʊ̯ftraːk] [SUBST m] die Art. [aːɐ̯t] [SUBST f] auf Bestellung [aʊ̯f bəˈʃtɛlʊŋ] [Präpositionalphrase] auf die Rechnung [aʊ̯f ˈrɛçnʊŋ] [Präpositionalphrase] die Aufgabe [ˈaʊ̯fɡaːbə] [SUBST f] das aufgegebene Gepäck [ˈaʊ̯fɡəɡeːbənə ɡəˈpɛk] [Nominalphrase] der Auftraggeber [ˈaʊ̯ftraːkɡeːbɐ] [SUBST m] die Auslieferung der Ladung [ˈaʊ̯sliːfɐʊŋ deːɐ̯ ˈlaːdʊŋ] [Nominalphrase] das Bargeld [ˈbaːɐ̯ɡɛlt] [SUBST nt ohne Plural] das Beförderungsdokument [bəˈfœrdɐʊŋsdokumɛnt] [SUBST nt] die Begleitperson [bəˈɡlaɪ̯tpɛrzoːn] [SUBST f] das Beladen [bəˈlaːdn̩] [SUBST nt] das beschädigte Gepäck [bəˈʃɛːdɪɡtə ɡəˈpɛk] [Nominalphrase] die Bodenhaltbarkeit [ˈboːdənhaltbaːɐ̯kaɪ̯t] [SUBST f ohne Plural] das Bruttogewicht [ˈbrʊtoɡəvɪçt] [SUBST nt] die Bürofläche [byˈroːflɛçə] [SUBST f] der Conatiner [kɔnˈteːnɐ] [SUBST m] der/das Containerterminal [kɔnˈteːnɐtœːɐ̯minl̩] [SUBST m SUBST nt] das Eingangsdatum [ˈaɪ̯nɡaŋsdaːtʊm] [SUBST nt] der Empfang [ɛmˈpfaŋ] [SUBST m] der Empfangsort [ɛmˈpfaŋsɔrt] [SUBST m] der Entladehafen [ɛntˈlaːdəhaːfn̩] [SUBST m] das Entladen der Paletten [ɛntˈlaːdn̩ deːɐ̯ paˈlɛtən] [Nominalphrase] das erforderliche Dokument [ɛɐ̯ˈfɔrdɐlɪçə dokuˈmɛnt] [Nominalphrase] die Europalette [ˈɔɪ̯ropalɛtə] [SUBST f] die fortgeschrittene Schwangerschaft [ˈfɔrtgəʃrɪtənə ˈʃvaŋɐʃaft] [Nominalphrase] die GCT‑Register‑Nummer [diːɡeːtseːˈteːreɡɪstɐnʊmɐ] [SUBST f] der Gefahrstoff [ɡəˈfaːɐ̯ʃtɔf] [SUBST m] die Gepäck‑Identifikationsnummer [ɡəˈpɛkidɛntifikatsi̯oːnsnʊmɐ] [SUBST f] die Gesamtfläche [ɡəˈzamtflɛçə] [SUBST f] das Gewicht [ɡəˈvɪçt] [SUBST nt] die Grenzkontrolle [ˈ ɡrɛntskɔntrɔlə] [SUBST f] das Hochregallager [ˈhoːxre ɡaːllaːgɐ] [SUBST nt] der internationale Flughafen [ɪntɐnatsi̯oˈnaːlə ˈfluːkhaːfn̩] [Nominalphrase] das Konnossement [kɔnɔsəˈmɛnt] [SUBST nt] der Laderaum [ˈlaːdəraʊ̯m] [SUBST m] die Ladung/Fracht [ˈlaːdʊŋ fraxt] [SUBST f] die Lagerfläche [ˈlaːɡɐflɛçə] [SUBST f] die Lagerschein‑Nummer [ˈlaːɡɐʃaɪ̯nnʊmɐ] [SUBST f] der Lagerungsauftrag [ˈlaːɡɐʊŋsaʊ̯ftraːk] [SUBST m] das lebende Tier [ˈleːbəndə tiːɐ] [Nominalphrase] das/der Mate's Receipt/der Bordempfangsschein [meɪts rɪˈsi:t deːɐ̯ ˈbɔrtɛmpfaŋsʃaɪ̯n] [SUBST nt SUBST m] die Menge [ˈmɛŋə] [SUBST f] der Operationsbereich [opəraˈtsi̯oːnsbəraɪ̯ç] [SUBST m] die Palette [paˈlɛtə] [SUBST f] der Personalausweis [pɛrzoˈnaːlaʊ̯svaɪ̯s] [SUBST m] der Quadratmeter [kvaˈdraːtmeːtɐ] [SUBST m] das Recht auf die Waren [rɛçt aʊ̯f ˈvaːrən] [Nominalphrase] der Scheffel [ˈʃɛfl̩] [SUBST m] das Schiff [ʃɪf] [SUBST nt] der Spediteur [ʃpediˈtøːɐ̯] [SUBST m] die Speditionsnummer [ʃpediˈtsi̯oːnsnʊmɐ] [SUBST f] der/das Terminal [ˈtœːɐ̯minl̩] [SUBST m SUBST nt] der Ticketabschnitt [ˈtɪkətapʃnɪt] [SUBST m] der Transitbereich [tranˈziːtbəraɪ̯ç] [SUBST m] der Transport auf dem Seeweg [transˈpɔrt aʊ̯f deːm ˈzeːveːk] [Nominalphrase] die Transportkapazität [transˈpɔrtkapatsitɛːt] [SUBST f] die Überweisung [yːbɐˈvaɪ̯zʊŋ] [SUBST f] die Umladungskosten [ˈʊmlaːdʊŋskɔstn̩] [Pluralwort] die Unterschrift [ˈʊntɐʃrɪft] [SUBST f] die Verankerung des Schiffes [fɛɐ̯ˈaŋkɐʊŋ dɛs ʃɪfəs] [Nominalphrase] die verderbliche Ware [fɛɐ̯ˈdɛrplɪçə ˈvaːrə] [Nominalphrase] der Verla [fɛɐ̯ˈlaːdɐ] [SUBST m] der Verladehafen [fɛɐ̯ˈlaːdəhaːfn̩] [SUBST m] das Verladen der Conatiner [fɛɐ̯ˈlaːdn̩ deːɐ̯ kɔnˈteːnɐ] [Nominalphrase] das verlorene Gepäck [fɛɐ̯ˈloːrənə ɡəˈpɛk] [Nominalphrase] Vermerke des Zollamtes [fɛɐ̯ˈmɛrkə dɛs ˈtsɔlamtəs] [Nominalphrase] die Verpackung [fɛɐ̯ˈpakʊŋ] [SUBST f] die Warenkennzeichnung [ˈvaːrənkɛntsaɪ̯çnʊŋ] [SUBST f] die wertvolle Sendung [ˈveːɐ̯tfɔlə ˈzɛndʊŋ] [Nominalphrase] wiegen [ˈviːgn̩] [VERB trans] der Zahler [ˈtsaːlɐ] [SUBST m] das Zollamt [ˈtsɔlamt] [SUBST nt] zu vermieten [tsuː fɛɐ̯ˈmiːtn̩] [Verbalphrase] zum Empfang der Ware berechtigt [tsʊm ɛmˈpfaŋ deːɐ̯ ˈvaːrə bəˈrɛçtɪçt] [Phrase] die Zwischenladung [ˈtsvɪʃənlaːdʊŋ] [SUBST f] die Abteilung des Technischen Überwachungsamtes [ˈaptaɪ̯lʊŋ dɛs ˈtɛçnɪʃən yːbɐˈvaxʊŋsamtəs] [Nominalphrase] der Antrag auf Registrierung [ˈantraːk aʊ̯f reɡɪsˈtriːrʊŋ] [Nominalphrase] die Arbeitsbühne [ˈarbaɪ̯tsbyːnə] [SUBST f] der Aufzug [ˈaʊ̯ftsuːk] [SUBST m] das Baujahr [ˈbaʊ̯jaːɐ̯] [SUBST nt] die Behebung der Fehler [bəˈheːbʊŋ ˈfeːlɐ] [Nominalphrase] die berechtigte Person [bəˈrɛçtɪɡtə pɛrˈzoːn] [Nominalphrase] der Betreiber [bəˈtraɪ̯bɐ] [SUBST m] die Betriebsanweisung [bəˈtriːpsanvaɪ̯zʊŋ] [SUBST f] die bewegliche Arbeitsbühne [bəˈveːɡlɪçə ˈarbaɪ̯tsbyːnə] [SUBST f] der Bewegungsbegrenzer [bəˈveːɡʊŋsbəɡrɛntsɐ] [SUBST m] der Brandschutz [ˈbrantʃʊts] [SUBST m ohne Plural] die Einrichtung des innerbetrieblichen Transports [ˈaɪ̯nrɪçtʊŋ dɛs ˈɪnɐbətriːplɪçən transˈpɔrts] [Nominalphrase] die elektrische Messung [eˈlɛktrɪʃə ˈmɛsʊŋ] [Nominalphrase] der Elektromotor [eˈlɛktromoːtoːɐ̯] [SUBST m] das Entladen Waggons [ɛntˈlaːdn̩ vaˈgoːns] [Nominalphrase] die Entscheidung über Betriebszulassung [ɛntˈʃaɪ̯dʊŋ ˈyːbɐ bəˈtriːpstsuːlasʊŋ] [Nominalphrase] der Fahrwagen [ˈfaːɐ̯vaːɡn̩] [SUBST m] der Förderer [ˈfœrdɐɐ] [SUBST m] die Hakenflasche [ˈhaːkənflaʃə] [SUBST f] der Hebemechanismus [ˈheːbəmeçaˈnɪsmʊs] [SUBST m] die Identifikationsnummer [idɛntifikaˈtsi̯oːnsnʊmɐ] [SUBST f] der Inspektor [ɪnˈspɛktoːɐ̯] [SUBST m] die Jahresüberprüfung [ˈjaːrəsyːbɐpryːfʊŋ] [SUBST f] der Karabiner [karaˈbiːnɐ] [SUBST m] die Konformitätserklärung der Europäischen Gemeinschaft [kɔnfɔrmiˈtɛːtsɛɐ̯klɛːrʊŋ ɔɪ̯roˈpɛːɪʃən ɡəˈmaɪ̯nʃaft] [Nominalphrase] der Kran [kraːn] [SUBST m] der Laufkran [ˈlaʊ̯fkraːn] [SUBST m] der Mast [mast] [SUBST m] das Mitglied des Wartungspersonals [ˈmɪtgliːt dɛs ˈvartʊŋspɛrzonaːls] [Nominalphrase] das Protokoll des technischen Überwachungsamtes [protoˈkɔl dɛs ˈtɛçnɪʃən yːbɐˈvaxʊŋsamtəs] [Nominalphrase] das Revisionsbuch der Einrichtung [reviˈzi̯oːnsbuːx ˈaɪ̯nrɪçtʊŋ] [Nominalphrase] die Richtigkeit der Bedienung [ˈrɪçtɪçkaɪ̯t bəˈdiːnʊŋ] [Nominalphrase] der rotierende Ausleger [roˈtiːrəndə ˈaʊsleːɡɐ] [Nominalphrase] die Schiebebühne [ˈʃiːbəbyːnə] [SUBST f] das Schienenfahrzeug [ˈʃiːnənfaːrtsɔɪ̯k] [SUBST nt] das Schüttgut [ˈʃʏtɡuːt] [SUBST nt] die Seiltrommel [ˈzaɪ̯ltrɔml̩] [SUBST f] die Seriennummer [ˈzeːriənnʊmɐ] [SUBST f] das Sicherheitselement [ˈzɪçɐhaɪ̯tselemɛnt] [SUBST nt] der Stapelkran [ˈʃtaːpəlkraːn] [SUBST m] der stationäre Kran [ʃtatsi̯oˈnɛːrə kraːn] [Nominalphrase] die Steuerungseinrichtung [ˈʃtɔɪ̯ɐʊŋsaɪ̯nrɪçtʊŋ] [SUBST f] die technische Bedingung [ˈtɛçnɪʃə bəˈdɪŋʊŋ] [Nominalphrase] die technische Probe [ˈtɛçnɪʃə ˈproːbə] [Nominalphrase] die technische Prüfung [ˈtɛçnɪʃə ˈpryːfʊŋ] [Nominalphrase] die technische Überwachung [ˈtɛçnɪʃə yːbɐˈvaxʊŋ] [Nominalphrase] das Technische Überwachungsamt [tɛçnɪʃə yːbɐˈvaxʊŋsamt] [Nominalphrase] der technische Zustand [ˈtɛçnɪʃə ˈtsuːʃtant] [Nominalphrase] die tragende Konstruktion [ˈtraːgəndə kɔnstrʊkˈtsi̯oːn] [Nominalphrase] die Tragfähigkeit [ˈtraːɡfɛːɪçkaɪ̯t] [SUBST f] der Transportwagen [transˈpɔrtvaːɡn̩] [SUBST m] der Typ [tyːp] [SUBST m] die Umladungsanlage [ˈʊmlaːdʊŋsanlaːɡə] [SUBST f] der Umschlagplatz [ˈʊmʃlaːkplats] [SUBST m] der Waggonkipper [vaˈgoːnkɪpɐ] [SUBST m] das Wartungsbuch [ˈvartʊŋsbuːx] [SUBST nt] die Wartungsinspektion [ˈvartʊŋsɪnspɛkˈtsi̯oːn] [SUBST f] Wartungsinspektionen durchführen [ˈvartʊŋsɪnspɛkˈtsi̯oːnən ˈdʊrçfyːrən] [Verbalphrase] die Winde [ˈvɪndə] [SUBST f] Anlage der Passagier VERB trans] SUBST m] SUBST m explosiver Stoff [ɛksploˈziːvɐ ʃtɔf] [Nominalphrase] das Fördergut [ˈfœrdɐɡuːt] [SUBST nt ohne Plural] der Gabelstaplerbetreiber [ˈɡaːbl̩ʃtaːplɐbətraɪ̯bɐ] [SUBST m] Frachtraum [gəˈpɛkraʊ̯m ˈfraxtraʊ̯m] [SUBST m] das Impfprotokoll [ˈɪmpfprotokɔl] [SUBST nt] der Kommissionierungsweg [kɔmɪsi̯oˈniːrʊŋsveːk] [SUBST m] der Kratzerförderer [ˈkratsɐfœrdɐɐ] [SUBST m] die Lagerung [ˈlaːɡɐʊŋ] [SUBST f] das Lagerungsfeld [ˈlaːɡɐʊŋsfɛlt] [SUBST nt] laufende Nummer [ˈlaʊ̯fəndə ˈnʊmɐ] [Nominalphrase] die Lieferung planen [ˈliːfɐʊŋ ˈplaːnən] [Verbalphrase] der Schieber [ˈʃiːbɐ] [SUBST m] die Anzahl Verpackungen [ˈantsaːl fɛɐ̯ˈpakʊŋən] [Nominalphrase] die Anzahl/Menge [ˈantsaːl ˈmɛŋə] [SUBST f] die Art der Verpackung [aːɐ̯t deːɐ̯ fɛɐ̯ˈpakʊŋ] [Nominalphrase] die Beschwerde einreichen [bəˈʃveːɐ̯də ˈaɪ̯nraɪ̯çn̩] [Verbalphrase] die Containersendung [kɔnˈteːnɐzɛndʊŋ] [SUBST f] die diplomatische Sendung [diploˈmaːtɪʃə ˈzɛndʊŋ] [Nominalphrase] die Lagerungshöhe [ˈlaːɡɐʊŋshøːə] [SUBST f] der Lieferort [ˈliːfɐɔrt] [SUBST m] der Manipulationsauftrag [manipulaˈtsi̯oːnsaʊ̯ftraːk] [SUBST m] der Schadenbericht die Schadenansanzeige PIR (Property Irregularity Report) [ˈʃaːdənbəˈrɪçt ˈʃaːdənantsaɪ̯ɡə piːaɪɑr ˈprɒpəti ɪˌregjəˈlærəti rɪˈpɔ:t] [SUBST m SUBST f Englisch] die Stückgut‑Ladung [ˈʃtʏkɡuːtlaːdʊŋ] [SUBST f] die übergroße Sendung [ˈyːbɐɡroːsə ˈzɛndʊŋ] [Nominalphrase] der/die Betrieb Handhabung [bəˈtriːp hanthaːbʊŋ] [SUBST m SUBST f] Vorrichtung Gerät [ˈaɪ̯nrɪçtʊŋ ˈanlaːɡə ˈfoːɐ̯rɪçtʊŋ ɡəˈrɛːt] [SUBST f SUBST nt] der Fehler Störung [ˈfeːlɐ ˈʃtøːrʊŋ] [SUBST m] Erzeuger [hɛrʃtɛlɐ ɛɐ̯ˈtsɔɪ̯ɡɐ] [SUBST m] der Laufkatze Wagen [ˈlaʊ̯fkatsə ˈvaːɡn̩] [SUBST m] die Protokollabnahme [protoˈkɔlapnaːmə] [SUBST f] der Test [ˈpryːfʊŋ tɛst] [SUBST f SUBST m] Monitore [ˈantsaɪ̯gn̩ ˈmoːnitoːrə] [SUBST Pl.] ausfindig machen lokalisieren [ˈaʊsfɪndɪç ˈmaxən lokaliˈziːrən] [Wendung das automatische Sprachinformationssystem [aʊ̯toˈmaːtɪʃə ˈʃpraːxɪnfɔrmatsi̯oːnszʏsteːm] [Nominalphrase] der Flugbetrieb [ˈfluːkbətriːp] [SUBST m Plural selten] der Flughafensicherheitsdienst [ˈfluːkhaːfn̩zɪçɐhaɪ̯tsdiːnst] [SUBST m ohne Plural] der Flugverkehr [ˈfluːkfɛɐ̯keːɐ̯] [SUBST m der Flugzeugabstellplatz [ˈfluːktsɔɪ̯ksapʃtɛlplats] [SUBST m] der Flugzeugservice [ˈfluːktsɔɪ̯kssøːɐ̯vɪs] [SUBST m gate closed [ɡɛɪ̯t ˈklɔʊ̯zd] [Englisch] das Gepäck liefern [gəˈpɛk ˈliːfɐn] [SUBST nt das Gepäck zurückgeben [gəˈpɛk tsuˈrʏkgeːbn̩] [SUBSTnt die Gepäckabholstelle [gəˈpɛkaphoːlʃtɛlə] [SUBST f] geplant [gəˈplaːnt] [Adjektiv] gestartet [gəˈʃtartət] [Adjektiv] der Kassenschalter [ˈkasənʃaltɐ] [SUBST m] das Luftfahrt‑Informationssystem [ˈlʊftfaːɐ̯t ɪnfɔrmaˈtsi̯oːnszʏsteːm] [SUBST nt] Fluggast [pasaˈʒiːɐ̯ ˈfluːkgast] [SUBST m] der/das Passagierterminal [pasaˈʒiːɐ̯tøːɐ̯minl̩] [SUBST m nt] die Pünktlichkeit der Ankünfte [ˈpʏŋktlɪçkaɪ̯t deːɐ̯ ankʏnftə] [Nominalphrase] der Reisekomfort [ˈraɪzəkɔmˈfoːɐ̯] [SUBST m der Reiseplan [ˈraɪzəplaːn] [SUBST m] das Rollfeld [ˈrɔlfɛlt] [SUBST nt] die Sicherheitsansage [ˈzɪçɐhaɪ̯tsanzaːgə] [SUBST f] die Startbahn [ˈʃtartbaːn] [SUBST f] der/das Terminal [ˈtøːɐ̯minl̩] [SUBST m die Umleitung [ˈʊmlaɪ̯tʊŋ] [SUBST f] verlorenes Gepäck [fɛɐ̯ˈloːrənəs gəˈpɛk] [Nominalphrase] die Website [ˈwɛbzaɪ̯tə] [SUBST f] der Beförderer [bəˈfœrdɐɐ] [SUBST m] die Beschädigung [bəˈʃɛːdɪgʊŋ] [SUBST f] das Boarding [ˈbɔːdɪŋ] [SUBST nt] die Bordkarte [ˈbɔrtkartə] [SUBST f] das Flugticket der Flugschein [ˈfluːkˈtɪkət deːɐ̯ ˈfluːkʃaɪn] [SUBST nt die flüssige Substanz [ˈflʏsɪgə zʊpˈstants] [Nominalphrase] Flüssigkeiten mitnehmen [ˈflʏsɪçkaɪ̯tən ˈmɪtneːmən] [SUBST Plural das Gepäck aufgeben [gəˈpɛk aʊ̯fgeːbn̩] [SUBST nt der Gepäckleser [gəˈpɛkleːzɐ] [SUBST m] Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Flug [ɪç vʏnʃə ˈiːnən aɪ̯nən angəneːmən ˈfluːk] [Satz] die individuelle Nummer [ɪndiviˈdu̯ɛlə nʊmɐ] [Nominalphrase] der Niederflurbus [ˈniːdɐfluːɐ̯bʊs] [SUBST m] das Personal [pɛrzoˈnaːl] [SUBST nt ohne Plural] das Röntgengerät [ˈrœntgəngərɛːt] [SUBST nt] der scharfe Gegenstand [ʃarfə ˈgeːgənʃtant] [Nominalphrase] die Sicherheitskontrollstelle [ˈzɪçɐhaɪ̯tskɔntrɔlʃtɛlə] [SUBST f] Ticket (der Flugschein)/die Bestätigung der Reservierung [ˈtɪkət deːɐ̯ ˈfluːkʃaɪn diː bəˈʃtɛːtɪgʊŋ deːɐ̯ rezɛrˈviːrʊŋ] [SUBST nt Nominalphrase] die Ticketkasse [ˈtɪkətkasə] [SUBST f] Verlust Koffer [fɛɐ̯ˈlʊst ˈkɔfɐ] [Nominalphrase] der Autokran [ˈaʊ̯tokraːn] [SUBST m] der Behälter für Wasser und Futter [bəˈhɛltɐ fyːɐ̯ ˈvasɐ ʊnt ˈfʊtɐ] [Nominalphrase]
Udostępnij

Autor:
Eduexpert Sp. z o.o. / Instytut Technologii Eksploatacji, Eduexpert Sp. z o.o. / Instytut Technologii Eksploatacji