Podręcznik obywatela

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie

Dlaczego trzeba brać udział w wyborach? Jak rozmawiać z Innym? Jak krytycznie odbierać wiadomości medialne? Poszukaj odpowiedzi w naszym e‑podręczniku.

Autor:
Robert Alberski, Agnieszka Florczak, Marta Makuch, Leszek Sobkowiak, Anna Wąsiel-Alberska, Ryszard Balicki, Artur Preisner, Contentplus.pl sp. z o.o., dr Katarzyna Wiszowata-Walczak, mgr Zbigniew Żuchowski, dr Katarzyna Kozłowska, Mateusz Ciborowski

Bibliografia:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., XXXX ?.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r..
 • USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [fragmenty].
 • Ryszard Kapuściński, Ten Inny, Kraków 2006.
 • Art. 1 Deklaracji zasad tolerancji.
 • USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
 • Michał Komar, Władysław Bartoszewski. Wywiad rzeka, Warszawa 2006.
 • Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec, xxxx ?.
 • Karol Dickens.
 • Bolesław Prus.
 • Witold Bereś, Krzysztof Burnetko, Marek Edelman. Życie. Do końca., Agora 2013.
 • Ks. prof. Józef Tischner.
 • Kazimierz M. Ujazdowski, Kochajcie ojczyznę, nie emigrujcie, „Rzeczpospolita” 2007, nr 4.
 • C. Sagan, Kosmiczne związki: spojrzenie na Ziemię z kosmicznej perspektywy, Warszawa 2000, s. 21.
 • Jan Paweł II.
 • Julian Tuwim.
 • USTAWA z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.
 • Platon, Państwo prawa.
 • Arystoteles, Polityka.
 • J. A. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 1995, s. 336–337.
 • S. M. Lipset, Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Warszawa 1995, s. 48.
 • T. L. Karl, P. C. Schmitter, Czym jest demokracja… i czym nie jest, [w:] J. Szczupaczyński, Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, Warszawa 1995, s. 29.
 • Mowa Peryklesa - pochwała demokracji ateńskiej, [w:] Tukidydes, Wojna peloponeska, t. ks. II, tłum. Kazimierz Kumaniecki, Warszawa 2003, s. 105.
 • Wstęp do: Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 • Wstęp do: Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791 r..
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
 • USTAWA z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim.
 • B. Markiewicz, Być obywatelem, „Wiedza i Życie” 1996, nr 11.
 • Wprowadzenie do pojęcia praw człowieka, [w:] , Szkoła praw człowieka. Teksty wykładów, z.1, wybór W. Osiatyński, Warszawa 1998, s. 16.
 • Powszechna deklaracja praw człowieka.
 • J. Korczak, Prawo dziecka do szacunku.
 • Uchwała programowa I Krajowego Zjazdu Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
 • auschwitz.org.
 • Talmud.
 • Monteskiusz, O duchu praw, fragment o podziale władz., 1748, t. 1, Warszawa 1957.
 • Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 2002, s. 298.
 • USTAWA o partiach politycznych z dnia 27 czerwca 1997 r..
 • Leszek Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2012, s. 53.
 • ABC samorządu terytorialnego. Poradnik nie tylko dla radnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2006, s. 16.