ważn@historia Średniowiecze

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia

Kim byli i skąd przyszli Słowianie? Gdzie szukać korzeni Polski? Dlaczego średniowiecze jest niedoceniane? Zapraszamy cię w podróż w czasie.

Średniowiecze. Podsumowanie

Autor:
Przemysław Wiszewski, Ryszard Balicki, Artur Preisner, Contentplus.pl sp. z o.o., prof. Bogumiła Burda, mgr Anna Wilczyńska, mgr Klemens Stróżyński, Mateusz Ciborowski

Bibliografia:

 • Thietmar z Merseburga, Die Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg und ihre Korveier Überarbeitung, [w:] , Monumenta Germaniae Historica, Scriptores Rerum Germanicarum, Nova Series, t. 9, II,13, tłum. Przemysław Wiszewski, Berlin 1935, s. 52.
 • Arnulf z Mediolanu, Liber gestorum recentium, [w:] , Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Germanicarum, t. 67, tłum. Przemysław Wiszewski, Hannover 1994.
 • Lex Salica, [w:] Monumenta Germaniae Historica, Leges, I: Leges nationum Germanicarum, t. 4.2, red. Karl August Eckhardt, tłum. P. Wiszewski, Hannover 1969, s. 114–117.
 • Patrologiae Cursus Completus, t. 71, oprac. J. P. Migne, tłum. P Wiszewski, Paris 1849, s. 255.
 • Prawo Franków Salickich.
 • Gerard Labuda, Materiały źródłowe do historii Polski epoki feudalnej: Słowiańszczyzna pierwotna, Warszawa 1954, s. 232–233.
 • Capitulare Aquisgranense, 802 [w:] Capitularia regum Francorum,, t. 1, oprac. Georg Pertz, tłum. P. Wiszewski, Hannover 1835, s. 91.
 • Reginald of Durham, Life of St. Godric, [w:] George Gordon Coulton, Social Life in Britain from the Conquest to the Reformation, tłum. Przemysław Wiszewski, Cambridge 1918, s. 415–420.
 • Gildas o losie Celtów w Brytanii, [w:] , Monumenta Germaniae Historica, Auctores antiquissimi, t. 13, red. Theodor Mommsenn, tłum. Przemysław Wiszewski, Hannover 1898, s. 40.
 • Piotr Czcigodny z Cluny o nadużyciach świeckich możnych, [w:] , Teksty źródłowe do historii powszechnej wieków średnich, red. Józef Garbacik, Krystyna Pieradzka, Kraków 1978, s. 87.
 • [w:] Benedykt Zientara, Świt narodów europejskich. Powstawanie świadomości narodowej na obszarze Europy pokarolińskiej, Warszawa 1985, s. 12–17.
 • Richard de Bury o książkach i ich autorstwie, [w:] , The Love of Books. The Philobiblon of Richard de Bury, tłum. E.C. Thomas, P. Wiszewski.
 • J. Garbacik, K. Pieradzka, Korespondencja między Eneaszem Sylwiuszem Piccolominim a Janem Campisio w 1443 roku, s. 244–245.
 • Lorenzo Valla o łacinie.
 • Teksty źródłowe do historii powszechnej wieków średnich, red. Józef Garbacik, Krystyna Pieradzka, Kraków 1978, s. 115.
 • Fulcher z Chartres, Historia Hierosolymitana, oprac. H. Hagenmeyer, tłum. P. Wiszewski, Heidelberg 1913, s. 132–135.
 • Fulcher z Chartres, Historia Hierosolymitana, tłum. P. Wiszewski, s. 749.
 • Usama ibn Munkid, Pamiętniki, za: Arabowie i Turcy w świetle źródeł, oprac. T. Kowalski, s. 17.
 • Anonim zwany Gallem, Kronika polska, tłum. Roman Grodecki, M. Plezia, Wrocław 1982, s. 15–16.
 • Teksty źródłowe do ćwiczeń z historii Polski średniowiecznej, tłum. P. Wiszewski, wybór L. Matusik, Wrocław 1972, s. 17.
 • Anonim tzw. Gall, Kronika polska, s. 35.
 • Grzegorz VII, Dictatus papae, [w:] , Teksty źródłowe do historii powszechnej wieków średnich, oprac. Józef Garbacik, Krystyna Pieradzka, Kraków 1978, s. 109–111.
 • Anonima tzw. Galla Kronika czyli dzieje książąt i władców polskich, t. 2, red. Karol Maleczyński, Kraków 1952, s. 50–51.
 • Statuty synodu w Łęczycy o obowiązkach duchownych, [w:] wybór L. Matusik, Teksty źródłowe do ćwiczeń z historii średniowiecznej Polski, Wrocław 1972, s. 104–105.
 • Kronika wielkopolska, tłum. K. Abgarowicz, Warszawa 1964, s. 47.
 • Filipa Kallimacha Historia o królu Władysławie, [w:] , By czas nie zaćmił i niepamięć. Wybór kronik średniowiecznych, oprac. Antonina Jelicz, red. Anna Komornicka, Warszawa 1975.
 • Fragment układu między miastami Wielkopolski, 1302, [w:] , Wybór źródeł do historii Polski średniowiecznej, t.2, wybór G. Labuda, Poznań 1967, s. 90.