Geologia / Geology

Kształcenie zawodowe
Kategorie
branża górniczo-wiertnicza
Słowa kluczowe
uncountable] countable] fraction [ˈfræk.ʃən] [noun lignite [ˈlɪɡ.naɪt] [noun geyser [ˈɡiː.zə] [noun volcano [vɒlˈk.eɪ.nəʊ] [noun soil [sɔɪl] [noun bailer [ˈbeɪ.lə] [noun borehole [ˈbɔː.həʊl] [noun borehole documentation card [ˈbɔː.həʊl ˌdɒ.kjʊ.men.ˈteɪʃ.ən kɑːd] [phrase] borehole logging [ˈbɔː.həʊl ˈlɒ.ɡɪŋ] [noun casing pipe [ˈkeɪs.ɪŋ paɪp] [noun cementation [ˌsiːˌmenˈteɪ.ʃən] [noun coarse sand CSa [kɔːs sænd siː es eɪ] [noun cohesive soils [kəʊˈhiː.sɪv sɔɪls] [noun conductivity [ˌkɒn.dʌk.ˈtɪ.vɪ.ti] [noun density index ID [ˈden.sɪ.ti ˈɪn.deks aɪ diː] [noun drilling depth [drɪlɪŋ depθ] [noun drilling tool [drɪlɪŋ tuːl] [noun engineering geology [ˌen.dʒɪˈnɪə.rɪŋ dʒiˈɒl.ə.dʒi] [noun filter [ˈfɪl.tər] [noun fine sand FSa [faɪn sænd ef es eɪ] [noun fluvioglacial sediments [fluːv.jəʊˈɡleɪ.sɪəl ˈse.dɪ.mənts] [noun geological box [ˌdʒɪə.ˈlɒ.dʒɪk.əl bɒks] [noun geological works [ˌdʒɪə.ˈlɒ.dʒɪk.əl ˈwɜːks] [noun geological works project [ˌdʒɪə.ˈlɒ.dʒɪk.əl ˈwɜːks prə.ˈdʒekt] [noun aerial photo [ˈeə.ri.əl ˈfəʊ.təʊ] [noun amethyst [ˈæm.ə.θɪst] [noun ammonite [ˈæm.ə.naɪt] [noun anthropopressure [æn.θrɒ.pɒˈpre.ʃə] [noun aragonite [əˈræɡ.ənaɪt] [noun atmosphere [ˈæt.mə.sfɪər] [noun basalt [ˈbæs.ɒlt] [noun benthic organism [ˈbenθɪk ˈɔː.ɡə.nɪ.zəm] [noun building settling [ˈbɪl.dɪŋ ˈsɛt.lɪŋ] [noun Cambrian period [ˈkæm.bri.ən ˈpɪə.rɪ.əd] [noun cartographer [kɑːˈtɒɡ.rə.fər] [noun Cenozoic era [ˌsi.nəˈzɔɪk ˈɪə.rə] [noun cephalon [ˈse.fə.ˌlɑːn] [noun coarse sand [kɔːs sænd] [noun continental crust [ˌkɒn.tɪˈnen.təl krʌst] [noun craton [ˈkræ.tən] [noun crystal [ˈkrɪs.təl] [noun crystalline druse [ˈkrɪ.stə.laɪn ˈdruːz] [noun deep foundation [diːp faʊnˈdeɪ.ʃən] [noun diamond [ˈdaɪə.mənd] [noun dip [dɪp] [noun druse [druːz] [noun dynamic geology [daɪˈnæm.ɪk dʒiˈɒl.ə.dʒi] [noun Earth's crust [ɜːθs krʌst] [noun Earth's mantle [ˈɜːθs ˈmæn.təl] [noun edge [edʒ] [noun fine‑grained sand [faɪn‑ɡreɪnd sænd] [noun gabbro [ˈɡæ.brəʊ] [noun geochemistry [ˌdʒioˈk.e.mə.stri] [noun geological process [ˌdʒi.əˈlɒdʒ.ɪ.kəl ˈprəʊ.ses] [noun geological profile [ˌdʒi.əˈlɒdʒ.ɪ.kəl ˈprəʊ.faɪl] [noun Gondwana [ɡɒnd'wæ.nə] [noun granite [ˈɡræn.ɪt] [noun groundwater table [ˈɡraʊn.dwɔː.tə ˈteɪb.əl] [noun halite [ˈhæ.laɪt] [noun holocrystalline structure [ˈhɒloʊˈkrɪ.stə.laɪn ˈstrʌk.tʃə] [noun hydrosphere [ˈhaɪ.drəʊ.sfɪər] [noun index fossil [ˈɪn.deks ˈfɒs.əl] [noun landslide [ˈlænd.slaɪd] [noun latitude [ˈlæt.ɪ.tʃuːd] [noun legend [ˈledʒ.ənd] [noun light probe [laɪt prəʊb] [noun limestone [ˈlaɪm.stəʊn] [noun longitude [ˈlɒŋ.ɡɪ.tʃuːd] [noun magnetite [ˈmæɡ.nə.ˌtaɪt] [noun malachite [ˈmæl.ə.kaɪt] [noun marble [ˈmɑː.bəl] [noun Mesozoic era [ˌme.səˈzɔɪk ˈɪə.rə] [noun metamorphic rock [ˌmet.əˈmɔː.fɪk rɒk] [noun Mohs scale [moʊz skeɪl] [noun non‑bearing soil [ˌnɒn‑ˈbeə.rɪŋ sɔɪl] [noun organogenic rock [ˈɔː.ɡənəʊdʒiːnɪk rɒk] [noun paleocontinent [pe.liəˈkɒn.tɪ.nənt] [noun Paleozoic era [ˌpe.liəˈzɔɪk ˈɪə.rə] [noun phragmocone [ˈfræɡməfəʊn] [noun plutonic rock [pluː.ˈtɑː.nɪk rɒk] [noun probing [ˈprəʊ.bɪŋ] [noun pygidium [paɪˈdʒiː.dɪəm] [noun quartz [ˈkwɔːts] [noun residual rock [rɪˈzɪdʒ.u.əl rɒk] [noun rhyolite [raɪ.əʊ'laɪt] [noun Rodinia [roʊˈdɪn.ɪə] [noun sandstone [ˈsænd.stəʊn] [noun sandy gravel [ˈsæn.dɪ ˈɡræv.əl] [noun satellite image [ˈsæt.əl.aɪt ˈɪm.ɪdʒ] [noun scale [skeɪl] [noun sedimentary rock [ˌsed.ɪˈmen.tər.i rɒk] [noun sedimentation [ˌsed.ɪ.menˈteɪ.ʃən] [noun signature mark [ˈsɪɡ.nə.tʃər mɑːk] [noun stratigraphy [strə.ˈtɪ.ɡrə.fɪ] [noun streak [striːk] [noun strike [straɪk] [noun sulphur [ˈsʌl.fər] [noun talc [ˈtæl.k] [noun terrain ordinate [te.ˈreɪn ˈɔː.dɪ.nət] [noun thorax [ˈθɔː.ræks] [noun top [tɒp] [noun trilobite [ˈtraɪ.lə.baɪt] [noun vent whistle [vent ˈwɪs.əl] [noun wall [wɔːl] [noun weathering [ˈweð.ər.ɪŋ] [noun aeolian process [iː.ˈəʊ.liən ˈprəʊ.ses] [noun ammonite [ˈæ.mə.naɪt] [noun anthropogenic lake [ˌænθrəpəʊˈdʒɛnɪk leɪk] [noun area of reclamation [ˈeə.riə əv ˌre.klə.ˈmeɪʃ.ən] [phrase] balance deposit [ˈbæ.ləns dɪ.ˈpɒ.zɪt] [noun brine [braɪn] [noun canyon [ˈkæ.njən] [noun cave [keɪv] [noun clam [klæm] [noun closed quarry [kləʊzd ˈkwɒ.ri] [noun daylily ['deɪ.lɪ.li] [noun deposit [dɪ.ˈpɒ.zɪt] [noun desert [ˈdez.ət] [noun fault [fɔːlt] [noun fjord [fɪ.ˈɔːd] [noun fossil [ˈfɒs.əl] [noun geodiversity [ˌdʒɪə.daɪ.ˈvɜː.sɪ.ti] [noun geological object [ˌdʒɪə.ˈlɒ.dʒɪk.əl əb.ˈdʒekt] [noun geological phenomenon geological phenomena [dʒɪə.ˈlɒ.dʒɪk.əl fɪ.ˈnɒ.mɪ.nən] [noun geological process [ˌdʒɪə.ˈlɒ.dʒɪk.əl ˈprəʊ.ses] [noun geological sights [ˌdʒɪə.ˈlɒ.dʒɪk.əl saɪts] [noun geopark [ˌdʒɪə.'pɑːk] [noun geosite [ˌdʒɪə.'saɪt] [noun geotourism [ˌdʒɪə.ˈtʊə.rɪ.zəm] [noun geotourist sight [ˌdʒɪə.ˈtʊə.rɪst saɪt] [noun geotourist site [ˌdʒɪə.ˈtʊə.rɪst saɪt] [noun geotouristic attraction [ˌdʒɪə. ˈtʊə.rɪstɪk ə.ˈtræk.ʃən] [noun geotouristic object [ˌdʒɪə. ˈtʊə.rɪstɪk əb.ˈdʒekt] [noun geotouristic route [ˌdʒɪə. ˈtʊə.rɪstɪk ruːt] [noun glacial erratic [ˈɡleɪ.sɪəl ɪ.ˈræ.tɪk] [noun glacial valley [ˈɡleɪ.sɪəl ˈvæ.li] [noun gravel [ˈɡræv.əl] [noun groundwater table level [ˈɡraʊn.dwɔː.tə ˈteɪb.əl ˈlev.əl] [noun heap [hiːp] [noun inanimate nature [ɪn.ˈæ.nɪ.mət ˈneɪ.tʃə] [noun information board [ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.ən bɔːd] [noun isomorphic shape [ˌaɪsəʊˈmɔːfɪk ʃeɪp] [noun Jurassic park [dʒʊ.ˈræ.sɪk pɑːk] [noun license [ˈlaɪsns] [noun mining excavation [ˈmaɪn.ɪŋ ˌek.skə.ˈveɪʃ.ən] [noun Miocene Period [ˈmaɪə.ˌsin ˈpɪə.rɪəd] [noun mountain peak [ˈmaʊn.tɪn piːk] [noun mountain range [ˈmaʊn.tɪn reɪndʒ] [noun natural monument [ˈnæt.ʃrəl ˈmɒ.njʊ.mənt] [noun nature reserve [ˈneɪ.tʃə rɪ.ˈzɜːv] [noun nautilid [ˈnɔːtɪlɪd] [noun Neogene [ˈniːəˌdʒiːn] [noun Neolith [ˈniːəʊlɪθ] [noun open pit mine [ˈəʊ.pən pɪt maɪn] [noun open pit [ˈəʊ.pən pɪt] [noun power station [ˈpaʊə ˈsteɪʃ.ən] [noun pre‑Cambrian sandstones [priˈk.æm.briən ˈsænd.stəʊnz] [noun quarry [ˈkwɒ.ri] [noun reclaimed area [rɪ.ˈkleɪmd ˈeə.riə] [noun reclamation [ˌre.klə.ˈmeɪʃ.ən] [noun river gorges [ˈrɪ.və ˈɡɔː.dʒɪz] [noun rocky outlier [ˈrɒk.i ˈaʊt.laɪə] [noun saline spring [ˈseɪ.laɪn sprɪŋ] [noun sand [sænd] [noun seashores [ˈsiː.ʃɔːz] [noun shaft [ʃɑːft] [noun shell [ʃel] [noun skeleton [ˈske.lɪt.ən] [noun snail [sneɪl] [noun spoil tip [spɔɪl ˈtɪp] [noun stalactite [ˈstæ.lək.taɪt] [noun stalagmite [ˈstæ.ləɡ.maɪt] [noun stalagnate [stæ.ləɡˈneɪt] [noun underground mine [ˈʌn.də.ɡraʊnd maɪn] [noun underground tourist route [ˈʌn.də.ɡraʊnd ˈtʊə.rɪst ruːt] [noun upfold ['ʌp.fəʊld] [noun viewpoint [ˈvjuːpɔɪnt] [noun volcanic pipe [vɒlˈk.æ.nɪk paɪp] [noun waterfall [ˈwɔː.tə.fɔːl] [noun geophysical profiling [ˌdʒɪə.ˈfɪ.zɪk.əl ˈprəʊ.faɪl.ɪŋ] [noun geophysical prospecting [ˌdʒi·oʊˈfɪz·ɪ·kəl ˈprɒspektɪŋ] [noun geophysical testing [ˌdʒɪə.ˈfɪ.zɪk.əl ˈtest.ɪŋ] [noun geothermal water resources [ˌdʒiːəʊ.ˈθɜːm.əl ˈwɔː.tə rɪ.ˈzɔː.sɪz] [noun glacial origin [ˈɡleɪ.ʃəl ˈɒr.ɪ.dʒɪn] [noun gravel pack [ˈɡræv.əl pæk] [noun ground measuring apparatus [ɡraʊnd ˈme.ʒər.ɪŋ ˌæ.pə.ˈreɪ.təs] [noun hydraulic connection [haɪ.ˈdrɔː.lɪk kə.ˈnek.ʃən] [noun inter‑borehole correlation [ɪnˈtɜːr‑ˈbɔː.həʊl ˌkɒr.əˈleɪ.ʃən] [noun laboratory test [ləˈbɒr.ə.tər.i test] [noun lithologic profile [liːθəlɒdʒɪk ˈprəʊ.faɪl] [noun loaming ['ləʊmŋ] [noun loose soils [luːs sɔɪls] [noun measuring pumping [ˈme.ʒər.ɪŋ ˈpʌmp.ɪŋ] [noun medium sand MSa [ˈmiː.dɪəm sænd em es eɪ] [noun non‑cohesive soils [ˌnɒn‑kəʊˈhiː.sɪv sɔɪls] [noun origin [ˈɒr.ɪ.dʒɪn] [noun packed soils [pækt sɔɪlz] [noun plastic soils [ˈplæ.stɪk sɔɪlz] [noun Pleistocene sediments [ˈplaɪ.stə.ˌsin ˈse.dɪ.mənts] [noun probe [prəʊb] [noun probing [ˈprəʊb.ɪŋ] [noun probing chart [ˈprəʊb.ɪŋ tʃɑːt] [noun purification pumping [ˌpjʊə.rɪ.fɪˈk.eɪʃ.ən ˈpʌmp.ɪŋ] [noun pyramid drill [ˈpɪ.rə.mɪd drɪl] [noun resistance [rɪ.ˈzɪ.stəns] [noun rock [rɒk] [noun roof [ruːf] [noun sample bailer [ˈsɑːm.pəl ˈbeɪ.lə] [noun sandy gravel saGr [ˈsæn.di ˈɡræv.əl es ə dʒiː ɑː] [noun sieve analysis [sɪv əˈnæl.ə.sɪs] [noun signature mark [ˈsɪɡ.nə.tʃə mɑːk] [noun soil type [ sɔɪl taɪp] [noun soils [sɔɪls] [noun solid consistency [ˈsɒ.lɪd kən.ˈsɪ.stən.si] [noun spiral drill [ˈspaɪə.rəl drɪl] [noun stabilized groundwater table [ˈsteɪ.bə.laɪzd ˈɡraʊn.dwɔː.tə ˈteɪb.əl] [noun stiff consistency [stɪf kən.ˈsɪ.stən.si] [noun stress field [stres fiːld] [noun subfilter pipe [sʌbˈfɪl.tə paɪp] [noun thickness [ˈθɪk.nəs] [noun thill [ˈθɪl] [noun trial pumping [ˈtraɪəl ˈpʌmp.ɪŋ] [noun twin‑edge drill bucket [twɪn‑edʒ drɪl ˈbʌkɪt] [noun ultrafilter pipe [ˈʌl.trəˈfɪl.tə paɪp] [noun under balanced drilling [ˈʌnd.ə ˈbæ.lənst ˈdrɪl.ɪŋ] [noun water table [ˈwɔː.tə ˈteɪb.əl] [noun water‑bearing layer [ˈwɔː.tə‑ˈbeər.ɪŋ ˈleɪə] [noun water‑bearing level [ˈwɔː.tə‑ˈbeər.ɪŋ ˈlev.əl] [noun water‑law report [ˈwɔː.tə‑lɔː rɪ.ˈpɔːt] [noun well‑logging [wel ˈlɒɡ.ɪŋ] [noun air‑dry state [eə -raɪ steɪt ] [noun aluminum tile [ə.ˈluː.mɪ.nəm taɪl] [noun analyzer [ˈæ.nə.laɪ.zə] [noun anisotropic crystal [æn.ˌaɪ.səʊ.ˈtrɒ.pɪk ˈkrɪ.stəl] [noun base [beɪs] [noun bulk density [bʌlk ˈden.sɪ.ti] [noun calcium carbonate [ˈkæl.sɪəm ˈkɑː.bə.neɪt] [noun carbon adhesive [ˈkɑː.bən əd.ˈhiː.sɪv] [noun carbon dioxide [ˈkɑː.bən daɪ.ˈɒk.saɪd] [noun clay fraction [kleɪ ˈfræk.ʃən] [noun coarse adjustment knob [kɔːs ə.ˈdʒʌst.mənt nɒb] [noun coarse soils [kɔːs sɔɪlz] [noun cohesive soils [kəʊ.ˈhiː.sɪv sɔɪlz] [noun compressibility [kəmˈpre.sɪv streŋθ] [noun compressive strength [kɔmpə'zɪʃən 'fɪlɪŋ] [noun dry soils [draɪ sɔɪlz] [noun eyepiece [ˈaɪ.piːs] [noun filtration coefficient [fɪl.ˈtreɪʃ.ən ˌkəʊɪ.ˈfɪʃnt] [noun fine adjustment knob [faɪn ə.ˈdʒʌst.mənt nɒb] [noun fine‑grained soil [faɪn ɡreɪnd sɔɪl] [noun fresh fracture [freʃ ˈfræk.tʃə] [noun geological engineering documentation [ˌdʒɪə.ˈlɒ.dʒɪk.əl ˌen.dʒɪ.ˈnɪər.ɪŋ ˌdɒ.kjʊ.men.ˈteɪʃ.ən] [noun gloss [ɡlɒs] [noun grading curve [ˈɡreɪd.ɪŋ kɜːv] [noun grain preparation [ɡreɪn ˌpre.pə.ˈreɪʃ.ən] [noun grain [ɡreɪn] [noun graining of the soil ['ɡreɪn.ɪŋ əv ðə sɔɪl] [noun grain‑size distribution chart [ɡreɪn‑saɪz ˌdɪ.strɪ.ˈbjuːʃ.ən tʃɑːt] [noun granulometric analysis [ˈɡræ.njuːləˈme.trɪk ə.ˈnæ.lə.sɪs] [noun humidity [hjuː.ˈmɪ.dɪ.ti] [noun hydrochloric acid [ˌhaɪ.drə.ˈklɒ.rɪk ˈæ.sɪd] [noun irrigated soils [ˈɪ.rɪ.ɡeɪ.tɪd sɔɪlz] [noun laboratory shaker [lə.ˈbɒ.rət.r̩i ˈʃeɪkə] [noun lake origin [leɪk ˈɒr.ɪdʒ.ɪn] [noun leading parameter [ˈliːd.ɪŋ pə.ˈræ.mɪ.tə] [noun lens tube [lenz tjuːb] [noun liquid consistency [ˈlɪ.kwɪd kən.ˈsɪ.stən.si] [noun liquidity index [lɪ.ˈkwɪ.dɪ.ti ˈɪn.deks] [noun loam fraction [ləʊm ˈfræk.ʃən] [noun loamy sand [ˈləʊ.mi sænd] [noun longitudinal crack [ˌlɒn.ɡɪ.ˈtjuːd.ɪn.əl kræk] [noun lump [lʌmp] [noun macroscopic analysis [ˌmæ.krəʊ.ˈskɒ.pɪk ə.ˈnæ.lə.sɪs] [noun microsection [ˈmaɪk.rəʊˈsek.ʃən] [noun Nicol prism [ˈnɪkəl ˈprɪ.zəm] [noun non‑cohesive soils [nɒn‑kəʊ.ˈhiː.sɪv sɔɪlz] [noun objective lenses [əb.ˈdʒek.tɪv ˈlen.zɪz] [noun ocular [ˈɒ.kjʊ.lə] [noun particle diameter [ˈpɑː.tɪk.əl daɪ.ˈæ.mɪ.tə] [noun petrographic microscope [pe.trəˈɡræ.fɪk ˈmaɪk.rə.skəʊp] [noun plastic sample [ˈplæ.stɪk ˈsɑːm.pəl] [noun plastic soil [ˈplæ.stɪk sɔɪl] [noun plasticity index [plæ.ˈstɪ.sɪ.ti ˈɪn.deks] [noun pleochroism [plɪˈɒkrəʊˌɪzəm] [noun Pliocene [ˈplaɪə.ˌsin] [noun polariser [ˈpolə.ˌraɪ.zə] [noun riverine origin [ˈrɪ.və.raɪn ˈɒr.ɪdʒ.ɪn] [noun rolling [ˈrəʊl.ɪŋ] [noun samples [ˈsɑːm.pəlz] [noun sand fraction ['stændərd] [noun sandy silty clay [ˈsæn.di sɪlt kleɪ] [noun section [ˈsek.ʃən] [noun semi‑solid consistency [ˈse.mi‑ˈsɒ.lɪd kən.ˈsɪ.stən.si] [noun shear strength [ʃɪə streŋθ] [noun sieve analysis [sɪv ə.ˈnæ.lə.sɪs] [noun sieve diameters [sɪv daɪ.ˈæ.mɪ.təz] [noun softening [ˈsɒf.ən.ɪŋ] [noun soil bulk density [sɔɪl bʌlk ˈden.sɪ.ti] [noun soil porosity [sɔɪl pɔː.ˈrɒ.sɪ.ti] [noun square mesh sieve [skweə meʃ sɪv] [noun stage [steɪdʒ] [noun stand [stænd] [noun synthetic polaroid [sɪn.ˈθe.tɪk ˈpəʊ.lərɔɪd] [noun thin section [θɪnˈsek.ʃən] [noun tile [taɪl] [noun transverse crack [ˈtrænz.vɜːs kræk] [noun uniformity coefficient [ˌjuː.nɪ.ˈfɔː.mɪ.ti ˌkəʊɪ.ˈfɪʃnt] [noun weigh [weɪ] [verb] direction of the world [daɪˈrek.ʃən əv ðə wɜːld] [phrase] SGE electro‑resistance geoelectric probing [əs.dʒiː.iː ə.ˈlek.trəʊ‑rɪ.ˈzɪ.stəns ˈdʒiːəʊ.ɪ.ˈlek.trɪk ˈprəʊb.ɪŋ] [phrase] blows of the probe hammer [bləʊz əv ðə prəʊb ˈhæ.mə] [phrase] columns of casing pipes [ˈkɒ.ləmz əv ˈkeɪs.ɪŋ paɪps] [phrase] geological and mining law [ˌdʒɪə.ˈlɒ.dʒɪk.əl ənd ˈmaɪn.ɪŋ lɔː] [phrase] geological profile of the borehole [ˌdʒɪə.ˈlɒ.dʒɪk.əl ˈprəʊ.faɪl əv ðə ˈbɔː.həʊl] [phrase] liquidation of a borehole [ˌlɪkwɪˈdeɪʃən əv ðə həʊl] [phrase] liquidation of the water equipment [ˌlɪkwɪˈdeɪʃən əv ðə ˈwɔː.tər ɪˈkwɪp.mənt] [phrase] other geological documentation [ˈʌð.ər dʒiˈɒl.ə.dʒi ˌdɒk.jə.menˈteɪ.ʃən] [phrase] sample with a natural grain size [ˈsɑːm.pəl wɪð ə ˈnæt.ʃrəl ɡreɪn saɪz] [phrase] sample with an intact structure [ˈsɑːm.pəl wɪð ən ɪn.ˈtækt ˈstrʌk.tʃə] [phrase] sample with natural humidity [ˈsɑːm.pəl wɪð ˈnæt.ʃrəl hjuː.ˈmɪ.dɪ.ti] [phrase] 3mm diameter roll [θriː ˈmɪ.lə.ˌmi.tə daɪ.ˈæ.mɪ.tə rəʊl] [phrase] 7mm diamter ball [ˈsev.ən ˈmɪ.lə.ˌmi.tə daɪ.ˈæ.mɪ.tə bɔːl] [phrase] break longitudinally [breɪk ˌlɒn.ɡɪ.ˈtjuːd.ɪn.əl.i] [phrase] cumulative value of the fraction [ˈkjuː.mjʊ.lə.tɪv ˈvæ.ljuː əv ðə ˈfræk.ʃən] [phrase] density of solid particles [ˈden.sɪ.ti əv ˈsɒ.lɪd ˈpɑː.tɪk.əlz] [phrase] dry [draɪ] [verb] macroscopic [ˌmæ.krəʊ.ˈskɒ.pɪk] [adjective] macroscopically [macroscopica.li] [adjective] mass of solid particles [mæs əv ˈsɒ.lɪd ˈpɑː.tɪk.əlz] [phrase] matte [mæt] [adjective] mechanical properties of soil [mɪˈk.æ.nɪk.əl ˈprɒ.pə.tɪz əv sɔɪl] [phrase] physical properties of the soil [ˈfɪ.zɪk.əl ˈprɒ.pə.tɪz əv ðə sɔɪl] [phrase] plastic [ˈplæ.stɪk] [adjective] irregular
Udostępnij