ważn@historia

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia

Kiedy zdarzył się Czarny Czwartek? Dlaczego polskie granice ustalono na konferencji w Teheranie? Czym była Jesień Narodów? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w e‑podręczniku.

Autor:
Barbara Techmańska, Ryszard Balicki, Artur Preisner, Contentplus.pl sp. z o.o., prof. Bogumiła Burda, mgr Anna Wilczyńska, dr Katarzyna Kozłowska, Mateusz Ciborowski

Bibliografia:

 • Wisława Szymborska, Koniec i początek.
 • Punkt czternasty orędzia Woodrowa Wilsona do Kongresu, [w:] S. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Wiek XX w źródłach .Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, Warszawa 2002, s. 43–45.
 • Pakt Ligii Narodów, [w:] K. Kocot, K. Wolfke, Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, Wrocław 1978.
 • Konwencja między Polska a Wolnym Miastem Gdańskiem, Paryż 9 listopada 1920 – fragmenty.
 • Wypowiedzi Lloyda George’a i Woodrowa Wilsona, [w:] , Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919. Dokumenty i materiały, t. 1, Warszawa 1965.
 • [w:] A. Garlicki, Siedem mitów II Rzeczypospolitej, Warszawa 2013.
 • Powojenne problemy gospodarcze, [w:] Cz. Witkowski, Trener liceum – poziom podstawowy i rozszerzony, historia. Analiza źródeł historycznych, Warszawa-Bielsko-Biała 2009.
 • Nota delegacji polskiej na konferencję pokojową do przewodniczącego komisji specjalnej Julesa Cambona w sprawie granic państwa polskiego, Paryż 1919.
 • A. L. Szcześniak.
 • [w:] C. Brzoza, Polska w czasach niepodległości i II wojny światowej (1918-1945), Kraków 2001, s. 17.
 • Relacja świadka wydarzeń, [w:] T. Jędruszczak, Sprawa zachodnich i wschodnich granic Polski 1918-1921, t. 3, Warszawa 1962, s. 57.
 • Oświadczenie rządu polskiego w sprawie powstania śląskiego – 19 sierpnia 1919, [w:] K. Juszczyk, T. Maresz, Historia w tekstach źródłowych, Rzeszów 1966, s. 58–59.
 • Wojciech Korfanty, Odezwa polskiego komisarza plebiscytowego na Górnym Śląsku, 1921.
 • Decyzja Rady Ambasadorów w sprawie Górnego Śląska, 1921.
 • Układ zawarty między przedstawicielami polskiej Rady Narodowej Śląska Cieszyńskiego i czeskiego Zemsky`ego Narodniego Vyboru pro Slezsko w sprawie wielkiego Księstwa Cieszyńskiego, 1918.
 • S. Cat-Mackiewicz, Historia Polski. Od 11 listopada 1918 do 17 września 1939, Londyn 1941.
 • Manifest Józefa Piłsudskiego do ludności byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego.
 • Władimir Iljicz Lenin, Dzieła, Warszawa 1955, s. 30.
 • Edgar Vincent D'Abernon, Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata pod Warszawą 1920, Warszawa 1932, s. 10.
 • Generał Lucjan Żeligowski o tzw. buncie litewsko-białoruskiej dywizji, [w:] Lucjan Żeligowski, Niepodległość, t. 3, Londyn 1951, s. 164–165.
 • Kazimiera Iłłakowiczówna, Odpoczynek Żeligowskiego.
 • Odezwa Rady Regencyjnej o przekazaniu władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu – 11 listopada 1918 r., Warszawa, [w:] , Józef Piłsudski o państwie i armii, t. 2, Warszawa 1985, s. 35.
 • Wspomnienia księcia Zdzisława Lubomirskiego.
 • Uchwała Sejmu z dnia 20 lutego 1919 roku o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa.
 • Fragment Konstytucji marcowej dotyczący praw i obowiązków.
 • Wspomnienia posłanki Marii Jaworskiej.
 • K. Olszewski, Lista strat wojennych Polski przedstawiona Komisji Odszkodowań – Paryż, marzec 1919, [w:] K. Juszczyk, T. Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 3, Rzeszów 1999, s. 79–80.
 • Exposé premiera Władysława Grabskiego wygłoszone na posiedzeniu sejmu i senatu 20 grudnia 1923 roku, [w:] , Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, red. S. B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1998, s. 157.
 • Dzienne wydatki wojenne państw biorących udział w I wojnie światowej, [w:] Jerzy Ciepielewski, Irena Kostrowicka, Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski, Dzieje gospodarcze świata do roku 1980, Warszawa 1985, s. 293.
 • [w:] B. Mussolini, Doktryna faszyzmu, Lwów 1935, s. 25–26.
 • Mein Kampf, [w:] A. Hitler, Moja walka, tłum. P. Marszałek, I. Puchalska, Krosno 1992.
 • Kryzys w Niemczech, [w:] E. Czapiewski, J. Tyszkiewicz, Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2012.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeszy o ochronie narodu i państwa z 28 lutego 1933 roku, [w:] J. Carpentier, F. Lebrun, Historia Europy, tłum. T. Szafrański, Warszawa 1994.
 • Ustawa o zabezpieczeniu narodu i państwa przed nieszczęściem z 24 marca 1933 roku, [w:] , Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, red. M. Kinstler, M. Ptak, Wrocław 1996.
 • Ustawa o ochronie niemieckiej krwi i czci z 15 września 1935 r..
 • Fiodor Dostojewski, Wspomnienia z domu umarłych.
 • Mirosław Ikonowicz, Między Watykanem i Hitlerem, „Przegląd” 2004, nr 3.
 • Aleksandr Sołżenicyn, Archipelag Gułag, t. III, tłum. Jerzy Pomianowski, Warszawa 1990, s. 247–248.
 • Edward Czapiewski, Jakub Tyszkiewicz, Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2012, s. 239–240.
 • Martin Kitchen, Historia Europy 1919–1939, tłum. Tadeusz Rybowski, Hanna Szłapka, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992.
 • Jurij Drużnikow, Rozejrzyjcie się dzieci.., „Życie” 2000.
 • Lenin o zasadach terroru, [w:] Paul Johnson, Historia świata (od roku 1917), Londyn 1989.
 • Alan Bullock, Hitler i Stalin. Żywoty równoległe, t. 2, Warszawa 1994.
 • Pierwsza mowa inauguracyjna Franklina D. Roosevelta, 4 marca 1933, [w:] , Historia powszechna 1918-1945 Wybór tekstów źródłowych, oprac. Włodzimierz Bonusiak, Marian Kozaczka, Andrzej Pasternak, Rzeszów 1990.
 • Wypowiedź Josepha Goebbelsa na tajnej odprawie wojskowej w kwietniu 1940 roku, [w:] Anna Radziwiłł, Wojciech Roszkowski, Historia 1871–1939. Podręcznik dla szkół średnich, Warszawa 2000, s. 262.
 • Pasywna polityka Wielkiej Brytanii i Francji wobec Hitlera, [w:] Edward Czapiewski, Jakub Tyszkiewicz, Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2012, s. 322–323.
 • Edward Czapiewski, Jakub Tyszkiewicz, Historia XX w., Warszawa 2012, s. 930.
 • José Ortega y Gasset, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, tłum. Piotr Niklewicz, Warszawa 1982, s. 4.
 • Homo Sovieticus, [w:] Roman Baecker, Totalitaryzm, Toruń 1992.
 • Fragment przemówienia wygłoszonego podczas spotkania w  hotelu „Bristol”, [w:] Józef Piłsudski, Pisma zbiorowe: wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych, t. 6, Warszawa 1990, s. 31.
 • Wywiad Józefa Piłsudskiego dla „Kuriera Poznańskiego” z 25 maja 1926 roku, [w:] S. B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, Warszawa 1998, s. 165–166.
 • Wypowiedź Tomasza Nałęcza – współczesnego historyka, [w:] Tomasz Nałęcz, Dzieje narodu i państwa polskiego, Warszawa 1991.
 • Fundamenty nowego ustroju, [w:] Witold Pronobis, Polska i świat w XX wieku, Warszawa 1996.
 • Nowela sierpniowa (1926).
 • Artykuły Konstytucji kwietniowej.
 • Konstytucja kwietniowa – fragmenty.
 • Czesław Brzoza, Polska w czasach niepodległości i drugiej wojny światowej 1918–1945, Kraków 2001.
 • Andrzej Albert, Najnowsza historia Polski, Londyn 1980.
 • Cz. Miłosz, Traktat poetycki, [w:] Cz. Miłosz, Traktat moralny. Traktat poetycki, Kraków 1996, s. 63.
 • Uchwała Rady Naczelnej PPS o przejściu do polityki opozycji – 20 XII 1926 r., [w:] , Historia w tekstach źródłowych, t. 3, red. K. Juszczyk, T. Maresz, Rzeszów 1996, s. 105.
 • Program BBWR, [w:] E. Orlof, A. Pasternak, Programy partii i stronnictw politycznych w Polsce w latach 1918-1939, Rzeszów 1993, s. 118–121.
 • Przemówienie Józefa Piłsudskiego do grupy posłów i senatorów z BBWR, Warszawa, 13 marca 1928, [w:] , Historia. Teksty źródłowe do ustnego egzaminu maturalnego, red. J. Chańko, Warszawa 1997.
 • Interpelacja posłów Centrolewu do Prezesa Rady Ministrów – 16 grudnia 1930 r., [w:] , Historia w tekstach źródłowych, t. 3, Rzeszów 1996, s. 108–109.
 • List profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie aresztowania 9 i 22 listopada posłów oraz osadzenia ich w twierdzy w Brześciu nad Bugiem – 1931, [w:] K. Juszczyk, T. Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 3, Rzeszów 1996, s. 109.
 • Rezolucja Kongresu Obrony Praw i Wolności Ludu, [w:] K. Juszczyk, T. Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 3, Rzeszów 1996, s. 106.
 • Odezwa Centrolewu do społeczeństwa, [w:] K. Juszczyk, T. Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 3, Rzeszów 1996, s. 107–108.
 • 3 sierpnia 1921, Warszawa – instrukcja okólna ministra spraw zagranicznych RP K. Skirmuta z wytycznymi dla polskiej polityki zagranicznej (ściśle tajna), [w:] , Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–1939, t. 1, Warszawa 1989, s. 175.
 • Kierunki polskiej polityki zagranicznej, [w:] W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski, t. 1, Warszawa 2003.
 • Umowa polityczna polsko-francuska, 10 lutego 1921 roku, [w:] K. Juszczyk, T. Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 3, Rzeszów 1996, s. 120–121.
 • Wypowiedź Józefa Piłsudskiego, [w:] , Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–1939, red. T. Jędruszczak, M. Nowak-Kiełbikowa, Warszawa 1996, s. 47–49.
 • Polsko-radziecki układ o nieagresji (strona I), [w:] K. Juszczyk, T. Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 3, Rzeszów 1996, s. 124.
 • Deklaracja zawarta między Polską a Niemcami o niestosowaniu przemocy, podpisana w Berlinie dnia 26 stycznia 1934 roku – fragment.
 • Wielonarodowe państwo, [w:] Czesław Brzoza, Polska w czasach niepodległości i drugiej wojny światowej 1918–1945, Kraków 2001, s. 51.
 • Włodzimierz Bączkowski, Sprawa ukraińska, Paryż 1952.
 • Wypowiedź Andrzeja Chojnowskiego, współczesnego historyka, [w:] Andrzej Garlicki, Historia 1815–1839, Polska i świat, podręcznik dla liceów ogólnokształcących, Warszawa 1998, s. 301.
 • Fragmenty Konstytucji marcowej.
 • Rewolucja żydowska, [w:] Piotr Wróbel, Listopadowe dni 1918, Warszawa 1988, s. 82–83.
 • Ksawery Pruszyński, Przytyk i stragan, [w:] Czesław Miłosz, Wyprawa w dwudziestolecie, Kraków 2000.
 • Czesław Brzoza, Polska w czasach niepodległości i II wojny światowej (1918–1945), Kraków 2001.
 • Kryzys we wspomnieniach chłopów, [w:] , Pamiętniki chłopów, Warszawa 1935, s. 547.
 • Wspomnienia chłopów, [w:] Krzysztof Juszczyk, Teresa Maresz, Historia w tekstach źródłowych. Wypisy, t. 3, Rzeszów 1996, s. 115–116.
 • Halina Krachelska, Stefan Pruss, Życie bezrobotnych. Badania ankietowe – 1933, [w:] Krzysztof Juszczyk, Teresa Maresz, Historia w tekstach źródłowych. Wypisy, t. 3, Rzeszów 1996, s. 115.
 • Eugeniusz Kwiatkowski, Pisma o Rzeczypospolitej Morskiej, 1935.
 • Henryk Radocki, COP w Polsce w 1939 roku, [w:] Krzysztof Juszczyk, Teresa Maresz, Historia w tekstach źródłowych. Wypisy, t. 3, Rzeszów 1996.
 • Rozmowa Rafała Zienkiewicza z prof. Jerzym Holzerem – fragment, „Gazeta Wyborcza” 1998, nr 6-7 listopada.
 • Oświadczenie Neville’a Chamberlaina złożone w Izbie Gmin, 31 marca 1939 roku, [w:] Krzysztof Juszczyk, Teresa Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 4, Rzeszów 1996, s. 131.
 • Fragment tajnego protokołu.
 • Telegram ambasadora USA w Moskwie do sekretarza stanu USA z 24 sierpnia 1939.
 • Przemówienie Adolfa Hitlera z 22 sierpnia 1939 roku, [w:] Krzysztof Juszczyk, Teresa Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 4, Rzeszów 1996, s. 133–134.
 • Układ polsko-angielski – 25 sierpnia 1939 roku, [w:] Krzysztof Juszczyk, Teresa Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 4, Rzeszów 1996, s. 134–135.
 • Galeazzo Ciano, Fragment dziennika Galeazzo Ciano (ministra spraw zagranicznych faszystowskich Włoch), [w:] tegoż, Dziennik 1937–1943, Pułtusk 2006, s. 318–320.
 • Wojna w Hiszpanii, [w:] Czapiewski Edward, Jakub Tyszkiewicz, Historia powszechna, wiek XX, Warszawa 2012, s. 314.
 • Wypowiedź Hitlera, [w:] Antoni Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003, s. 259–260.
 • P. Zychowicz, Pakt Ribbentrop–Beck czyli jak Polacy mogli u boku III Rzeszy pokonać Związek Radziecki,, Warszawa 2012.
 • 1939, wrzesień, 3–4. Relacja kpt. Franciszka Dąbrowskiego. Obrona Westerplatte, [w:] , Westerplatte. Wspomnienia, relacje, dokumenty, Warszawa 1969, s. 19.
 • Pieśń o żołnierzach z Westerplatte (1939), [w:] Konstanty Ildefons Gałczyński, Pieśni, Pranie 1953.
 • Bitwa nad Bzurą, 9–12 września 1939, [w:] Gen. Tadeusz Kutrzeba, Historia w tekstach źródłowych, oprac. K. Juszczyk, T. Maresz, Rzeszów 1996, s. 63.
 • [w:] O. Terlecki, Najkrótsza historia II wojny światowej, Kraków 1984, s. 36.
 • Nota radziecka, [w:] , Zmowa. IV rozbiór Polski, oprac. A. L. Szcześniak, Warszawa 1990, s. 135.
 • Odpowiedź ambasadora Polski Wacława Grzybowskiego na notę ministra spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesława Mołotowa, Moskwa, 17 IX 1939..
 • O. Terlecki, Najkrótsza historia II wojny światowej, Kraków 1984, s. 47–48.
 • Gen. Juliusz Rómmel, Rozkaz pożegnalny, Warszawa 29 września 1939 r..
 • Ocena polskiego września, [w:] T. Jurga, Wrzesień 1939, Warszawa 1970, s. 153–154.
 • Antoni Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Warszawa 2003, s. 300.
 • Wytyczne dla wariantu „Weserübung” 1 marca 1940, [w:] Krzysztof Juszczyk, Teresa Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 4, Rzeszów 1996.
 • A. Goutard, Relacja z zajęcia Paryża przez armię niemiecką, [w:] Krzysztof Juszczyk, Teresa Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 4, Rzeszów 1996.
 • Charles de Gaulle, Pamiętniki wojenne, [w:] Krzysztof Juszczyk, Teresa Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 4, Rzeszów 1994, s. 9.
 • Wytyczne nr 17 Głównej Kwatery Hitlera do prowadzenia wojny lotniczej, morskiej przeciw Anglii – 1 sierpnia 1940, [w:] Krzysztof Juszczyk, Teresa Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 4, Rzeszów 1996.
 • II front – Normandia, Bernard Law Montgomery, Inwazja na Europę – 6 czerwca 1944 roku, [w:] Krzysztof Juszczyk, Teresza Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 4, Rzeszów 1996, s. 11.
 • Berlin – Akt kapitulacji Niemiec – 8 maja 1945 roku.
 • [w:] P. Johnson, Historia świata, Londyn 1992, s. 22–23.
 • Główna Kwatera Führera, Dyrektywa nr 21. Plan Barbarossa – 18 grudnia 1940, [w:] , Historia w tekstach źródłowych, t. 4, Rzeszów 1996, s. 13–14.
 • Orędzie Rządu Radzieckiego, [w:] K. Juszczyk, T. Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 4, Rzeszów 1996.
 • [w:] P. Jonhson, Historia świata, Londyn 1992, s. 22–23.
 • Komunikat radzieckiego Biura Informacji o zlikwidowaniu grup wojsk hitlerowskich, otoczonych na zachód od centralnej części Stalingradu – 31 stycznia 1943 roku, [w:] K. Juszczy, T. Maresz, Historia w tekstach źródłowych, Rzeszów 1996, s. 16–17.
 • Japonia w chwili wybuchu II wojny, [w:] Edward Czapiewski, Jakub Tyszkiewicz, Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2012, s. 366–367.
 • Plan operacyjny Japonii – jesień 1941.
 • Decyzja o zrzuceniu bomby, [w:] Anna Radziwiłł, Wojciech Roszkowski, Historia dla maturzysty. Wiek XX, podręcznik, Warszawa 2004, s. 143.
 • Relacja o zrzuceniu bomby atomowej na Hiroszimę – 6 sierpnia 1945, [w:] Krzysztof Juszczyk, Teresa Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 4, Rzeszów 1996, s. 28.
 • Akt kapitulacji Japonii – Tokyo Bay – 2 września 1945 roku, [w:] Krzysztof Juszczyk, Teresa Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 4, Rzeszów 1996, s. 29.
 • Dwight David Eisenhower, Kampania tunezyjska – 1943, [w:] Krzysztof Juszczyk, Teresa Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 4, Rzeszów 1996, s. 29–30.
 • Karta Atlantycka, [w:] Krzysztof Juszczyk, Teresa Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 4, Rzeszów 1996, s. 20.
 • Deklaracja rządu ZSRR na międzynarodowej konferencji w Londynie w sprawie przystąpienia ZSRR do Karty Atlantyckiej – 24 września 1941 roku, [w:] Krzysztof Juszczyk, Teresa Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 4, Rzeszów 1996, s. 20.
 • Memorandum Departamentu Stanu USA, [w:] Anna Radziwiłł, Wojciech Roszkowski, Historia dla maturzysty. Wiek XX. Podręcznik. Liceum ogólnokształcące. Zakres rozszerzony, Warszawa 2009, s. 145.
 • Anna Radziwiłł, Wojciech Roszkowski, Historia dla maturzysty. Wiek XX. Podręcznik. Liceum ogólnokształcące. Zakres rozszerzony, Warszawa 2009, s. 145, 147.
 • Przekaz Mieczysława Eichela,(Warszawskie getto), [w:] , Pamięć, historia Żydów polskich przed, w trakcie, i po Zagładzie, red. F. Tych, Warszawa 2008, s. 106.
 • Henryka Łazowertówna, Mały szmugler, [w:] , Pamięć, historia Żydów polskich przed, w trakcie, i po Zagładzie, red. F. Tych, Warszawa 2008, s. 110.
 • Fragmenty przemówienia Hansa Franka, wygłoszonego 16 grudnia 1941 w Krakowie na posiedzeniu rządu Generalnego Gubernatorstwa, o planie masowej zagłady ludności żydowskiej, [w:] , Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej (Zbiór dokumentów), oprac. T. Berenstein, A. Eisenbach, A. Rutkowski, Warszawa 1957, s. 267.
 • Anne Frank, dziennik 12 czerwca 1942-1 sierpnia 1944, Kraków 2003, s. 280–281.
 • Fragment stenogramu z przesłuchania Samuela Rajzmana, więźnia obozu zagłady w Treblince, które w czasie procesu norymberskiego w 1946 roku prowadził pełnomocnik głównego oskarżyciela ZSRR – prokurator Lew Smirnow, [w:] Norman Davies, Boże igrzysko, Kraków 1991, s. 573–574.
 • Nie mów nigdy, tłum. nieznany.
 • Wspomnienie Stanisława Sznapmana o życiu Żydów warszawskich po aryjskiej stronie, [w:] , Historia 1789-1990. Wybór tekstów źródłowych dla szkół średnich, oprac. J. Eisler, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1995.
 • Fragment „Dziennika” Leona Guza o obojętności wielu Polaków wobec losu Żydów, [w:] Leon Guz, Targowa 64, Dziennik 27 i 1943 -11 IX 1944, Warszawa 1997, s. 107.
 • Telegram przekazany, 8 sierpnia 1942 roku przez Gerharda Riegnera, skierowany do Stephena Waisa prezesa Światowego Kongresu Żydów w Waszyngtonie (a prywatnie przyjaciela prezydenta Franklina Roosevelta), [w:] R. Szuchta, P. Trojański, Zrozumieć Holokaust. Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów, Warszawa 2012, s. 253.
 • Problem zagłady Żydów polskich, możliwości ich ratunku oraz milczenia i odpowiedzialności aliantów za dokonywane ludobójstwo w ocenie żydowskich działaczy politycznych z getta (w osobie Leona Feinera członka Bund-u) przekazane Janowi Karskiemu, [w:] S. Karboński, Polskie państwo podziemne, Przewodnik po podziemiu z lat 1939-1945, Bydgoszcz.
 • J. Brynkus, Holokaust – polskie uwarunkowania nauczania o zagładzie Żydów, [w:] , Holokaust. Lekcja historii. Zagłada Żydów w edukacji szkolnej, red. J. Chrobaczyński, P. Trojański, Kraków 2004, s. 124–125.
 • Globalny charakter konfliktu, zmiany w taktyce i strategii, [w:] E. Czapiewski, J. Tyszkiewicz, Historia współczesna. Wiek XX., Warszawa 2012, s. 502.
 • Wpływ wojny na rozwój nauki i techniki, [w:] A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Warszawa 2003, s. 646–465.
 • Apogeum osiągnięć, [w:] A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Warszawa 2003, s. 465.
 • R. Cameron, J. Matsuoka, N. Rose, Straty materialne i zniszczenia wojenne, [w:] , Historia powszechna XX wieku, red. A. Czubiński, Warszawa 2003, s. 465.
 • M. Misiołek, „Mały chłopiec” zamordował miasto, „Azymut” 1992, t. 4.
 • Raport generała Michała Tokarzewskiego do gen. K. Sosnkowskiego z 9 I 1940 roku na temat sytuacji Polaków w Rzeszy i Generalnym Gubernatorstwie, [w:] Dariusz Ostapowicz, Sławomir Suchodolski, Dariusz Szymikowski, Od Hammurabiego do Fukuyamy, t. 1, Gdańsk 1999, s. 234–235.
 • Fryderyk Zoll, Pamiętnik. O aresztowaniu uczonych krakowskich przez władze hitlerowskie – 6 listopada 1939 r., [w:] Krzysztof Juszczyk, Teresa Maresz, Historia w tekstach źródłowych, Rzeszów 1996, s. 68.
 • Polityka hitlerowska (wypowiedź H. Himmlera), [w:] Dariusz Ostapowicz, Sławomir Suchodolski, Dariusz Szymikowski, Od Hammurabiego do Fukuyamy, t. 1, Gdańsk 1999, s. 236.
 • „Thorner Freiheit”, Freita, 27 Oktober 1939, Seite 6, [w:] Dariusz Ostapowicz, Sławomir Suchodolski, Dariusz Szymikowski, Od Hammurabiego do Fukuyamy, t. 1, Gdańsk 1999, s. 235.
 • Raport gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza dla gen. Kazimierza Sosnkowskiego o sytuacji na terenie okupacji radzieckiej z  11 III 1940 roku, [w:] Dariusz Ostapowicz, Sławomir Suchodolski, Dariusz Szymikowski, Od Hammurabiego do Fukuyamy, t. 1, Gdańsk 1999, s. 246.
 • Wspomnienia Oli Watowej o deportacji ludności polskiej do Kazachstanu, [w:] Dariusz Ostapowicz, Sławomir Suchodolski, Dariusz Szymikowski, Od Hammurabiego do Fukuyamy, t. 1, Gdańsk 1999, s. 239–240.
 • Obozy jenieckie na terenie ZSRR, [w:] Krzysztof Juszczyk, Teresa Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 4, Rzeszów 1996, s. 80–81.
 • Decyzja Biura Politycznego WKP (b) w sprawie jeńców polskich (15 III 1940), [w:] Dariusz Ostapowicz, Sławomir Suchodolski, Dariusz Szymikowski, Decyzja Biura Politycznego WKP (b) w sprawie jeńców polskich (1, Gdańsk 1999, s. 255.
 • Główne cele działalności rządu, [w:] , Sprawa polska na arenie międzynarodowej. Zbiór dokumentów, red. Tadeusz Cieślak, Warszawa 1965.
 • Przyszła Polska, [w:] Jerzy Eisler, Robert Kupiecki, Melania Sobańska-Bondaruk, Świat i Polska 1939–1992, Warszawa 1992, s. 43.
 • Układ Sikorski-Majski, [w:] , Układ Sikorski-Majski. Wybór dokumentów, red. Eugeniusz Duraczyński, Warszawa 1990.
 • Nota o zerwaniu stosunków dyplomatycznych.
 • Wspomnienia Elżbiety Barszczewskiej, [w:] Wiesław Głębocki, Karol Mórawski, Kultura walcząca 1939–1945, Warszawa 1985, s. 206.
 • 10 przykazań walki cywilnej, „Biuletyn Informacyjny” 1942, nr 7 maja.
 • „O co walczymy?” – druga deklaracja programowa Polskiej Partii Robotniczej, wydana w Warszawie w listopadzie 1943 roku – fragmenty.
 • Manifest PKWN.
 • Zjawisko kolaboracji w Polsce, [w:] Andrzej Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski, Warszawa 2005, s. 29–30.
 • Przed Akcją „Burza”, [w:] W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1914–1945, Warszawa 2003, s. 573.
 • Fragment podręcznika z 1956 roku, [w:] N. Davies, Powstanie ‘44, Kraków 2004.
 • W. Bartoszewski, Warto być przyzwoitym. Teksty osobiste i nieosobiste, Poznań 1990.
 • J. Kirchmayer, Powstanie Warszawskie, Warszawa 1959.
 • DOKUMENT 91: „Luty” (Piotr Kaltenberg), Dziennik – fragmenty, [w:] K. Juszczyk, T. Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 4, Rzeszów 1996, s. 97–100.
 • D. Ostapowicz, S. Suchodolski, D. Szymikowski, Tajny raport o powstaniu warszawskim gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera dla Hansa Franka, [w:] , Od Hammurabiego do Fukuyamy, Nowa matura z historii. Przekazy źródłowe z ćwiczeniami, t. 2, Gdańsk 2000, s. 110–111.
 • Udział Polaków w bitwie o Wielką Brytanię, [w:] Wacław Król, Wielka Brytania 1940, Warszawa 1996.
 • Dyskusja w sprawie Polski na konferencji w Teheranie – 1 grudnia 1943, [w:] K. Juszczyk, T. Maresz, Historia w tekstach źródłowych, Rzeszów 1996, s. 112.
 • Granice Polski w Teheranie, [w:] W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski. Okres 1939-1945, Gdańsk 1990.
 • Sprawozdanie z konferencji krymskiej – 11 lutego 1945 roku, [w:] K. Juszczyk, T. Maresz, Historia w tekstach źródłowych, Rzeszów 1996, s. 112–113.
 • Oświadczenie rządu polskiego na uchodźstwie w sprawie decyzji jałtańskich z 13 lutego 1945 roku, [w:] Stanisław Bogusław Lenard, Melania Sobańska-Bondaruk, Wiek XX w źródłach, Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli, studentów, uczniów, Warszawa 1998, s. 280–281.
 • Uchwały konferencji poczdamskiej w sprawie polskiej – 2 sierpnia 1945., [w:] Krzysztof Juszczyk, Teresa Maresz, Historia w tekstach źródłowych, Rzeszów 2000, s. 113.
 • Pokój przez strach – fragment rozdziału, [w:] Paul Johnson, Historia świata XX wieku. Od rewolucji październikowej do „Solidarności”, Wardszawa 2009, s. 118–119.
 • Berlin. Uchwały poczdamskie, 2 sierpnia 1945 – fragment, [w:] Krzysztof Juszczyk, Teresa Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 4, Rzeszów 1996, s. 23–25.
 • „Układy” w Układzie Warszawskim, [w:] Antoni Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Warszawa 2003, s. 534.
 • Oświadczenie premiera Imre Nagya z 1 listopada 1956 roku, [w:] , Rewolucja węgierska 1956. Reformy, bunt, represje 1953-1963, red. Gyorgy Litvan, tłum. Janusz Stawiński, Warszawa 1996.
 • Oświadczenie ministra stanu w rządzie węgierskim Istvana Bibo z 4 listopada 1956 roku, [w:] , Rewolucja węgierska 1956. Reformy, bunt, represje 1953–1963, red. Gyorgy Litvan, tłum. Janusz Stawiński, Warszawa 1996.
 • Fragment wystąpienia Leonida Breżniewa na spotkaniu I sekretarzy komitetów centralnych partii z Bułgarii, NRD, Węgier, Polski i ZSRR w Moskwie, 8 maja 1968 roku, [w:] , Zaciskanie pętli. Tajne dokumenty dotyczące Czechosłowacji 1968 r., Warszawa 1995, s. 82.
 • Proklamacja pięciu europejskich państw socjalistycznych do obywateli Czechosłowacji w związku z wkroczeniem wojsk Układu Warszawskiego na terytorium Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, ogłoszona w Warszawie 24 sierpnia 1968 roku, [w:] Lidia Mularska-Andziak, Historia powszechna 1919–1991. Wybór tekstów źródłowych, Pułtusk 1997.
 • Propaganda i rzeczywistość, [w:] Wojciech Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2002, s. 39.
 • Paul Johnson, Historia świata XX wieku. Od rewolucji październikowej do „Solidarności”, Warszawa 2009, s. 143.
 • Terytoria mandatowe, [w:] Edward Czapiewski, Jakub Tyszkiewicz, Historia powszechna, wiek XX, Warszawa 2012, s. 314.
 • „Wartość” Afryki, [w:] Antoni Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003, s. 259–260.
 • Znaczenie regionu bliskowschodniego, [w:] Edward Czapiewski, Jakub Tyszkiewicz, Historia powszechna, wiek XX, Warszawa 2012, s. 622.
 • A. Chwalba, Charakter działań wojennych, [w:] , Historia powszechna 1989–2011, Warszawa 2011, s. 319.
 • Andrzej Chwalba, Historia powszechna 1989–2011, Warszawa 2011, s. 343.
 • W laboratorium Mao – fragment, [w:] Paul Johnson, Historia świata XX wieku, od rewolucji październikowej do „Solidarności”, t. 2, Warszawa 2009, s. 301–302.
 • Referat Nikity Chruszczowa o kulcie jednostki, wygłoszony na XX Zjeździe KPZR w nocy z 24 na 25 lutego 1956 roku, [w:] , Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. Stanisław Lenard, Melania Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1998, s. 338–340.
 • Andrzej Chwalba, Historia powszechna 1989–2011, Warszawa 2011, s. 157.
 • Zalety i wady korzystania z internetu, [w:] Andrzej Chwalba, Historia powszechna 1989–2011, Warszawa 2011, s. 49–50.
 • Zagrożenie dla komunizmu, [w:] , Historia polityczna świata XX wieku, 1945-2000, red. Marek Bankowicza, Kraków 200, s. 486.
 • Andrzej Chwalba, Historia powszechna 1989–2011, Warszawa 2011, s. 135.
 • Andrzej Chwalba, Historia powszechna 1989–2011, Warszawa 2011, s. 137.
 • Odezwa majora „Łupaszki” z 1945 roku do żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, [w:] Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, 5. wileńska Brygada AK. 18 sierpnia 1945. Bitwa w Miodusach Pokrzywnych, Perlejewo 2005, s. 3.
 • Mała konstytucja – fragmenty.
 • Adam Ważyk, Rzeka.
 • Konstytucja z 1952 roku – fragmenty.
 • Konstanty Ildefons Gałczyński, Umarł Stalin.
 • Maria Czerkawska, Stonka.
 • Polityka Bolesława Bieruta, [w:] Zbigniew Bażyński, Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii, Warszawa 1990.
 • Barbara Andrzejewska, Ewa Chrąży, Testy do podręcznika Poznajemy przeszłość od 1939 roku do czasów współczesnych, dla liceum i technikum. Zakres podstawowy, Toruń 2007.
 • List 34. Do Prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza (14 marca 1964).
 • Praca polityczna, [w:] , Obchody milenijne w 1966 roku w świetle dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Warszawa 1998.
 • Wystąpienie W. Gomułki wygłoszone 19 czerwca 1967 roku na VI Kongresie Związków Zawodowych – fragment.
 • Wiersz, [w:] K. Jurek, M. Klawe-Mazurowa, Matura 2005, t. 2, Kraków 2005.
 • Big Cyc, Nasz PRL.
 • Polemika na temat oceny okresu Polski Ludowej (wypowiedź Jana Nowaka Jeziorańskiego i Andrzeja Drawicza w „Tygodniku Powszechnym” z kwietnia i czerwca 1992 r.), [w:] , Polemiki wokół najnowszej historii Polski. Materiały źródłowe, red. Anna Magierska, Anna Szustek, Warszawa 1994.
 • Idea integracji, [w:] , Historia Europy, red. Antoni Mączak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1997.
 • Traktat z Maastricht, 10 grudnia 1991 roku – fragmenty.
 • Piotr Sarzyński, Ideologia przeciw wyobraźni, „Polityka” 2010, nr 2.02.